Sealife Family Resort Hotel 5*– Atsauksmes

74
Novērtējums 8.010
№3 viesnīcas reitingā Antālija
9.0 Numurs
9.0 apkalpošana
9.5 Tīrība
9.2 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Konyaalti rajonā, 4 km attālumā no Antālijas centra. Viesnīca atklāta 1995. gadā, pēdējais renovācija veikta 2018. gadā. Viesnīca ir piemērota ģimenēm un jauniešiem.Vairāk →
аватар Anitalirita
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ē diens ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs, augļ i, dā rzeņ i, salā ti, gaļ a, mī dijas, garneles, viss ir pagatavots ļ oti garš ī gi. Restorā nā rindu praktiski nav, vairā k darbinieku uzreiz pieskrien palī gā , ja ierauga pā ris cilvē ku rindu. … Tomēr ▾ Ē diens ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs, augļ i, dā rzeņ i, salā ti, gaļ a, mī dijas, garneles, viss ir pagatavots ļ oti garš ī gi.
Restorā nā rindu praktiski nav, vairā k darbinieku uzreiz pieskrien palī gā , ja ierauga pā ris cilvē ku rindu.
Galdi tiek notī rī ti acumirklī , viesmī ļ i pastā vī gi atrodas apkā rt.
Ir daudz krievvalodī go, visjaukā kā gastrulā cija Lesja, viņ ai uzreiz ir risinā jums jebkurai problē mai, viņ a ir tikai brī nums!
Ir restorā na darbiniece Irina, viņ a mums ļ oti palī dzē ja, mē s pat nedomā jā m, ka varē tu kaut kā atrisinā t savu problē mu, bet viņ a to izdarī ja viegli, ļ oti atsaucī gi!
Pludmale atrodas 50 m no viesnī cas, ar sauļ oš anā s krē sliem nav problē mu. Pludmales bā rs, baseina bā rs, vestibila bā rs, dzē rieni visur.
Internets ir š iks, lido visur, vē l jo vairā k istabā .
Un ir ļ oti kluss, kad logi aizvē rti, neko nedzird ne no ielas, ne no kaimiņ iem.
Ū dens spiediens duš ā ir labs, ja kas, tad viesnī cā ir ā rsts.
Es domā ju, ka mē s vē l atgriezī simies. . .
аватар nata.gordova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, lai patstā vī gi apskatī tu Antā liju un tā s apskates vietas un iepirktos. Atraš anā s vieta ir lieliska, pā ri ceļ am cauri tunelim ir viesnī cas pludmale, ir daudz sauļ oš anā s krē slu, ir bā rs ar dzē rieniem. … Tomēr ▾ Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, lai patstā vī gi apskatī tu Antā liju un tā s apskates vietas un iepirktos. Atraš anā s vieta ir lieliska, pā ri ceļ am cauri tunelim ir viesnī cas pludmale, ir daudz sauļ oš anā s krē slu, ir bā rs ar dzē rieniem. Ē diens izcils, daudz gaļ as (tī tara, liellopa gaļ a, jē ra gaļ a, vista, zivis un jū ras veltes), augļ i (arbū zs, aprikoze, melone, persiks, bumbieris, ķ irsis). Ē dienkarte katru dienu savā dā ka, garš ī ga, ne pikanta. Ir gan turku, gan Eiropas virtuves ē dieni. 10 gadus vecs bē rns ē da ar prieku. Pie baseina ir uzkodu bā rs ar burgeriem, kartupeļ iem, salā tiem un picu. Wi-Fi ir lielisks visā viesnī cā . Personā ls pieklā jī gs, ir pā ris krieviski runā još ie. Viesnī cu noslogojums tagad ir 40-50 procenti, cenš oties izpatikt. Pilsē tas viesnī cas specifika ir neliela platī ba un numuri, to ir vē rts apsvē rt. Trī s baseini, vietas mums pietika. Bē rniem ir slidkalniņ š , kas darbojas visu dienu, animatori ir labi. Pieaicinā tu mā kslinieku nav, 22.00 animā cija beidzas. Varē jā m apmeklē t akvā riju, akvaparku Land of legend un pastaigā ties pa Antā lijas krastmalu. Brī vdienas bija izdevuš ā s, iesaku viesnī cu, atgriezī š os š ajā viesnī cā vē lreiz.
аватар paul.etutpr
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Š odien viņ i atgriezā s no š ī s viesnī cas, pavadī ja tur 12 brī niš ķ ī gas dienas. Kopumā viesnī ca laba, pludmale pā ri ceļ am, labs WI-FI numuriņ os. Ē diens sā kumā š ķ ita ļ oti labs, tas izrā dī jā s pā rspī lē ts un daž ā s dienā s bija grū ti izvē lē ties, kā arī daž i ē dieni konsekventi beidzā s stundu pē c virtuves atvē rš anas. … Tomēr ▾ Š odien viņ i atgriezā s no š ī s viesnī cas, pavadī ja tur 12 brī niš ķ ī gas dienas. Kopumā viesnī ca laba, pludmale pā ri ceļ am, labs WI-FI numuriņ os. Ē diens sā kumā š ķ ita ļ oti labs, tas izrā dī jā s pā rspī lē ts un daž ā s dienā s bija grū ti izvē lē ties, kā arī daž i ē dieni konsekventi beidzā s stundu pē c virtuves atvē rš anas.

No mī nusiem - nav pietiekami daudz viesmī ļ u, galdi ilgi stā v ar netī riem traukiem, ē damistabas rindā , cilvē ki pie sadales skraida no vietas uz vietu ...

No mī nusiem, ko mē s personī gi izjutā m - pē c istabas uzkopš anas kaut kā du iemeslu dē ļ viņ i ieslē dza televizoru uz pilnu skaļ umu ...mē s atgriež amies istabā , un televizors tur kliedz ...tas nevarē ja notikt nejauš i. . . varbū t tas ir joks ...dī vains joks .

Un tomē r, mū su izbraukš ana ir 12.00, bet pusdienas no 12.30. Uzkodu bā rs, kuram vajadzē ja bū t viesnī cā brī numainā kā rtā slē gts uz ziemu...un brī niš ķ ī gais turks no Guest Relations uz mū su jautā jumu par pusdienu kastī ti - teica absolū ti nē , un tā ir mū su problē ma, kur mē s pusdienosim. ..
mē s to negaidī jā m. Starp citu, personā ls gandrī z nerunā krieviski.

Kopumā laba viesnī ca, bet personā la attieksme pret viesiem atstā j nepatī kamu pē cgarš u.
аватар 86jjj
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Brī niš ķ ī ga viesnī ca, bez negatī viem punktiem, silti iesaku! Mē s ar ģ imeni atpū tā mies divā s istabā s - ģ imenes (divi pieauguš ie un divi bē rni 2 un 9 gadi) un standarta. Viņ i mainī ja manu standarta istabu bez papildu maksā jumiem, vienkā rš i tā pē c, ka man tas nepatika (pirmais stā vs, skats uz sienu). … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga viesnī ca, bez negatī viem punktiem, silti iesaku! Mē s ar ģ imeni atpū tā mies divā s istabā s - ģ imenes (divi pieauguš ie un divi bē rni 2 un 9 gadi) un standarta. Viņ i mainī ja manu standarta istabu bez papildu maksā jumiem, vienkā rš i tā pē c, ka man tas nepatika (pirmais stā vs, skats uz sienu). Ideā li atpū ties!
Paldies personā lam, ļ oti draudzī gs. Un virtuve arī nav slavē jama.
Вид из окна 319 номера. Лэнд вью, но какой! 319 номер 319 номер 319 номер
аватар ira0nazarenko
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī cā ieradā mies 18:00. Tā pē c viņ i ā tri apmetā s. Standarta istabas vietā mū s iekā rtoja ģ imenē . Tā tad katram bija sava istaba))). Istaba ir tī ra. Noņ emts normā li. Viena maiņ a bija atbildī gā ka, ar viņ iem viss skaidrs, otrā maiņ a kaut ko nevarē ja ziņ ot (vai nu š ampū nu, ne ū deni). … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 18:00. Tā pē c viņ i ā tri apmetā s. Standarta istabas vietā mū s iekā rtoja ģ imenē . Tā tad katram bija sava istaba))). Istaba ir tī ra. Noņ emts normā li. Viena maiņ a bija atbildī gā ka, ar viņ iem viss skaidrs, otrā maiņ a kaut ko nevarē ja ziņ ot (vai nu š ampū nu, ne ū deni). Bet tas nav svarī gi: visur ir ū dens, es nevē los to ņ emt; Man ir savs š ampū ns.
Ē diens: atpū tā mies 10 naktis, tā tad zivis dienā noķ ē rā m divas reizes (bija atš ķ irī bas). Mums patika ē diens. Vī ra gaļ a, zivis, jū ras veltes. Es gribu ayran, augļ us, kā rtainā s konditorejas izstrā dā jumus un daudz saldē juma (turku). Karantī nas dē ļ ē dinā š anu noteica darbinieki. Tikai vienu reizi viens pavā rs uzvedā s nepareizi (kad es paprasī ju nevis 1, bet 2 saldē jumus - sev un vī ram, un viņ i savija riebuma grimases un lamā ja mani turku valodā ). Pē c tam viņ a lū gusi vī ru pasū tī t sev. Un vislielā kā vilš anā s ir vecā kais viesmī lis, kurš nicinā ja visus un visu, pē c ē š anas svieda traukus tā , it kā visi tū risti bū tu spitā lī gie, bija nekā rtī gs un dusmī gs, ka jā strā dā...Bet viņ š ļ oti rā va par bagā tajiem ā rzemniekiem ( ((Man personī gi ar viņ u nebija konfliktu, man vienkā rš i bija jā ievē ro š ī uzvedī ba katru reizi, kad viņ š mainī jā s. Pirms ieieš anas restorā nā es priecā jos, ja tā nebija viņ a maiņ a))). (Kā noskaidroju, viņ š tagad tur nestrā dā , un tas ir labi! ) Š ī ir vienī gā lieta, kas man nederē ja viesnī cā (tā dē ļ es samazinā ju punktu skaitu).
Viss pā rē jais man ļ oti patika. Pie kam tu negriezī sies - viņ i vienmē r palī dzē s, pamudinā s. Sabiedrisko attiecī bu vadī tā ja Olga, ļ oti jauka meitene, personī gi tikā s ar mums, interesē jā s, kā paiet atvaļ inā jums. Man ļ oti patika jū ra. Maiga ieeja. Pazemes eja ļ ā va ā tri nokļ ū t pludmalē . Solā riju pietiktu visiem, bet.... ai, mū su tū risti vienkā rš i ar maniakā lu ietiepī bu rezervē ja sauļ oš anā s krē slus 6-7 no rī ta un devā s: gulē t, ē st, sē dē t pie baseina...Tas nav mī nuss viesnī ca, bet mī nuss NVS tū ristam! Atnā cā m 8.00 - sē dvietas bija 3. -4. rindā , nopeldē jā m stundu vai divas un devā mies prom. Un tā du bija daudz kā mē s. Un sē dekļ i pirmajā rindā bija tukš i, bija atpū tas dvieļ i!
Viesnī cas atraš anā s vieta ir stabila 10! Blakus jū ra, parks, promenā de, veikali. Autobusi kursē uz jebkuru vietu pilsē tā .
Mē s noteikti š eit atgriezī simies. Iesaku viesnī cu.
пляж ресепшн море завтрак
аватар lavandr
Mē s bijā m trī s (es, mana sieva un 7 gadus vecs bē rns). Mē s iekā rtojā mies ģ imenes numurā , lai gan rezervē jā m standarta numuru. Viņ i bija patī kami pā rsteigti. Piektais stā vs, skats uz dienvidrietumiem. Jū ra un kalni ir skaidri redzami (numurs 529). … Tomēr ▾ Mē s bijā m trī s (es, mana sieva un 7 gadus vecs bē rns). Mē s iekā rtojā mies ģ imenes numurā , lai gan rezervē jā m standarta numuru. Viņ i bija patī kami pā rsteigti. Piektais stā vs, skats uz dienvidrietumiem. Jū ra un kalni ir skaidri redzami (numurs 529). Ā tri iekā rtojā s. Istabā ir 2 istabas. Vienā ir liela divguļ amā gulta, otrā ir divas gultas (var pā rvietot kopā ). Seifs, mini bā rs, katru dienu papildinā ts ar divā m ū dens pudelē m. Tī rī š ana katru dienu. Divā m istabā m ir kopī gs gaisa kondicionieris. Istabā ar lielo gultu ir sadalī ta sistē ma, kas ļ oti labi dzesē un ir ļ oti klusa. Gaisa kondicionieris gandrī z nekad netika izmantots. Balkons ir milzī gs. Paņ emiet veļ as auklu lietu ž ā vē š anai (bez tā s var tikai uz krē sliem).

Pludmales dvieļ i tiek mainī ti pē c grafika no rī ta un pē cpusdienā mī nus pirmajā stā vā , kur atrodas spa, trenaž ieru zā le utt. . Katru dienu tika mainī ti arī vannas dvieļ i. Personā ls ir atsaucī gs un draudzī gs. Ir krievvalodī gie. Pludmale caur tuneli ir ļ oti tuvu.
Aprē ķ inā ts - 180 soļ i no baseina bā ra lī dz jū ras malai. Pludmales bā rs ar bezalkoholiskajiem dzē rieniem un alu. Pā rē jais alkohols baseina bā rā un vestibila bā rā . Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs. Ū deni var ņ emt neatkarī gi no vitrī nas-ledusskapjiem (tases pa 200 ml katrā ). Ē dienus/dzē rienus jā lū dz ielikt/ieliet (un norā dī t daudzumu/tilpumu). Tas viss koronavī rusa dē ļ . Maskā m vienmē r jā bū t lī dzi (un uz sevis, ieejot restorā nā un pasū tot ē dienu). Pilsē tā nepiecieš amas maskas. Sods 10 eiro (900 liras) apmē rā.

Jū ra š ajā periodā ir lieliska, ū dens ir aptuveni 29-30 grā di. Gultas pietiek visiem. Ja vē laties ieņ emt pirmo rindu pie jū ras, tad tas jā dara pirms 7:00. Pludmale ir oļ u. Kam ir neē rti - iegū stiet "koraļ ļ us". Vakarā.20:00 mini diskotē ka bē rniem lī dz 4-5 g. v. Vecā ki bē rni parasti nepiedalā s. Un programma pirms 10 gadiem (pī lē ni, aram-zam-zam utt. ). Plkst. 21:30 programmas pieauguš ajiem.
Baseina bā rs ir atvē rts lī dz 23:00, bezmaksas dzē rieni vestibilā lī dz 24:00. Pē c 24:00 - viss ir apmaksā ts. Kopumā viesnī ca mums patika. Ieteicams atpū tai.

Liels paldies Aleksandram Fatejevam (Kijeva), Ukrainas nacionā lā tū roperatora "Travel Professional Group" (TPG) franš ī zes aģ entū rai par lielisko piedā vā jumu viesnī cas izvē lē un lielisko darbu, kas veikts, pavadot tū ri.
аватар JUrij224709
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es atradu š o viesnī cu vietnē gluž i kā.5 zvaigž ņ u viesnī cu, un neviens man nesniedza padomu, bet es nebiju sarū gtinā ts par savu izvē li. Ā tri nokā rtojā mies, nekā du problē mu nebija. Viesnī cā mū s bija paredzē ts sagaidī t tikai tū roperatoram, tač u mē s viņ u ieraudzī jā m tieš i pirms izbraukš anas. … Tomēr ▾ Es atradu š o viesnī cu vietnē gluž i kā.5 zvaigž ņ u viesnī cu, un neviens man nesniedza padomu, bet es nebiju sarū gtinā ts par savu izvē li. Ā tri nokā rtojā mies, nekā du problē mu nebija. Viesnī cā mū s bija paredzē ts sagaidī t tikai tū roperatoram, tač u mē s viņ u ieraudzī jā m tieš i pirms izbraukš anas. Bet vienalga. Viesnī cas teritorija ir lieliska, pludmale ir laba, ir mazi oļ i. Bet viss par 10 punktiem, ļ oti laba vieta. Vienmē r esmu dzirdē jis, ka internets ir slikts un tikai pie reģ istratū ras. Un š eit, pā rsteidzoš i, internets ņ em no jebkuras telpas un ir ļ oti labs. Par ē dienu sū dzē ties nevajadzē tu, viss ļ oti labi un garš ī gi, ē st var no rī ta lī dz vakaram. Animā cija bija, bet bē rniš ķ ī gā ka, un tā kā bijā m bez bē rniem, tad nemaz neinteresē jā m. Viesnī ca, protams, nav ī paš i jauna un vizuā li tā celta ar burtu P un logi vē rsti viens pret otru 4-5 metru attā lumā . Ī paš i labs skats pa logu nebija, bet principā viss pā rē jais bija kā rtī bā .
аватар
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Vē los padalī ties iespaidos par viesnī cu un atvaļ inā jumu. Atpū tos Sealife hotelī , viesnī cas teritorija izvē lē ta perfekti. Jū ra ir pā ri ceļ am un viesnī cai ir sava pludmale, iesaku pirms izbraukš anas ieslē gt kondicionieri, jo ir ļ oti tumš s. … Tomēr ▾ Vē los padalī ties iespaidos par viesnī cu un atvaļ inā jumu. Atpū tos Sealife hotelī , viesnī cas teritorija izvē lē ta perfekti. Jū ra ir pā ri ceļ am un viesnī cai ir sava pludmale, iesaku pirms izbraukš anas ieslē gt kondicionieri, jo ir ļ oti tumš s. 20 minū š u gā jiena attā lumā atrodas liels iepirkš anā s centrs Migros, blakus arī akvā rijs un akvaparks, ejot augš ā pa ceļ u var apmeklē t daudz restorā nu un ir 2 parki. Tā pat ejot uzdū ros firmai Antalya International, pasū tī ju putu ballī š u ekskursiju uz kuģ a un nirš anas cenas un patika paš as ekskursijas, pasū tī ju š ajā vietnē turkish. tours vai zvaniet +9.544 88.15 07 Sazinieties ar Maratu. Istaba un bā rs tiek atjauninā ti katru dienu. Pasū tī jā m arī transfē ru uz inferno klubu uz Jegora Krī da koncertu. Vispā r š ī nedē ļ a bija lielisks laiks, lai nā kamgad apskatī tu Antā liju!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар shapovaldariashapoval
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Nu, sā ksim ar pozitī vo. Mū su istaba bija lieliska! Gaiš s, skaists, moderns! Arī telpas uzkopš ana bija lieliska. Patika atraš anā s vieta. Netā lu no Migros, akvaparka, delfinā rija. Pretī autobusu pietura. Pludmales aleja ar kafejnī cā m un dzī vo mū ziku. … Tomēr ▾ Nu, sā ksim ar pozitī vo.
Mū su istaba bija lieliska! Gaiš s, skaists, moderns!
Arī telpas uzkopš ana bija lieliska.
Patika atraš anā s vieta. Netā lu no Migros, akvaparka, delfinā rija. Pretī autobusu pietura. Pludmales aleja ar kafejnī cā m un dzī vo mū ziku.
Mums ir sava pludmale!!!! !
Un tagad pie mī nusiem
Viesnī cas personā ls ir labs, bet ne visi ir greizsirdī gi cilvē ki!
Vispā r, kad braucu uz Antā liju, domā ju, ka š eit piestā š u ne reizi vien!
аватар
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ceļ ojā m ar 2 bē rniem, 3 un 8 gadus veciem. Atpū ta gā ja ļ oti labi, pē c atpū tas Kemerā bē rniem tur nepatika, visi gribē ja atgriezties jū ras dzī vē . Liels sveiciens meitenē m no informā cijas pults, jū s esat vispieklā jī gā kā s un viesmī lī gā kā s! Nā kamgad noteikti atgriezī simies!. … Tomēr ▾ Mē s ceļ ojā m ar 2 bē rniem, 3 un 8 gadus veciem. Atpū ta gā ja ļ oti labi, pē c atpū tas Kemerā bē rniem tur nepatika, visi gribē ja atgriezties jū ras dzī vē . Liels sveiciens meitenē m no informā cijas pults, jū s esat vispieklā jī gā kā s un viesmī lī gā kā s! Nā kamgad noteikti atgriezī simies!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums irishka82
Sakiet, lūdzu, kāda ir gaisa un ūdens temperatūra Antālijā no 20. septembra un oktobra sākuma? Kādas drēbes ņemt līdzi?
13 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums irishka82
vai tās ir vajadzīgas?
13 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 6 atbildes
iemiesojums irinamakevnina
Vai ir iespējams ceļot ar 5 gadus vecu bērnu?Kā ir rotaļu laukums?Šūpoles?
13 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums modelera
Lasīju negatīvas atsauksmes un nobijos... Viesnīca izvēlēta 5*, pirmās rindas, lidostas tuvuma (agrāk atpūtāmies Alanijā) un cenu dēļ. Es nesapratu par ēku skaitu un numuriem. standarti atrodas galvenajā? Un kur atrodas privātā pludmale un kā tur nokļūt? Cik saprotu, pretī ir pilsētas pludmale.Un būtu interesanti uzzināt, kas ir apkārtnē, ko ir vērts apskatīt, kur apmeklēt, ko nopirkt? Liels paldies jau iepriekš)
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kaleiču vecpilsēta
Novērtējums 9.5
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Antālijas akvārijs
Novērtējums 9.3
Turcija, Antālija
Daba, Izklaide

Отель расположен в районе Коньяалты, в 4 км от центра г. Анталия. Отель был открыт в 1995 году, последняя реновация проводилась в 2018 году. Отель подходит для семейного отдыха и молодежи.

Atrašanās vieta В 20 км от аэропорта г. Анталия. Расстояние до ближайших городов: г. Кемер в 30 км, г. Белек в 35 км, г. Сиде в 75 км, г. Алания в 135 км.
Pludmales apraksts Собственная часть на общественном галечном пляже, находится в 40 м от отеля, через дорогу, по подземному переходу. Протяженность пляжа — 30 м. Душ, кабинка для переодевания. Заход в море: галька. Бар на пляже (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, ежедневная уборка номера, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-fi в лобби и номерах (бесплатно), диетическое меню (по запросу), 3 ресторана — 1 основной, 2 a la carte (итальянский, мексиканский, по предварительной записи — платно), 4 бара, 3 конференц-зала, 4 бассейна: 2 открытых бассейна с пресной водой, без подогрева 267 и 140 м2, открытый бассейн с горками, с пресной водой, без подогрева 70 м2, крытый бассейн с пресной водой, с подогревом в зимний сезон 79 м2 (с подогревом 01.11-31.03), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (бесплатно), магазины, услуги фотографа (платно).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детская секция в открытом бассейне 14 м2, глубина 35 см, 2 горки, мини-клуб (4-12 лет), детская анимация на русском языке, мини-диско, игровая комната, детское меню (обед, ужин).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Бесплатно: софт-анимация на русском языке, живая музыка, турецкая ночь (по 1 разу в неделю), амфитеатр, дартс, бочче, водное поло, аквааэробика, теннисный корт с жестким покрытием (по резервации). Платно: компьютерные игры, игровой салон, освещение теннисного корта и инвентарь, уроки тенниса, все виды водного спорта.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 240 номеров. Состоит из трех 5,6-этажных зданий. Для удобства имеется 6 лифтов.

Istabās

В номерах представлено: центральный кондиционер (работает в зависимости от погодных условий), спутниковое ТВ, мини-бар (только вода), прямой телефон, ванна или душ, фен, тапочки, банные принадлежности, сейф (бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), диван-кровать.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi
 • balkons/terase
Adrese Konyaalti Sahil Seridi, Antalya, Turkey
Tālruņi: +90 (242) 229 28 00
+ 90 533 498 42 98
Tīmekļa vietne: Sealife Family Resort Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).