Uzņēmēja puse tūristus ignorēja.

07 Septembris 2021 Ceļošanas laiks: no 03 Septembris 2021 ieslēgts 10 Septembris 2021
Reputācija: +22
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Es rakstu no viesnī cas Puding Marina, ANatalia, Turcija, vecpilsē ta.

Ierados Antā lijā.21. 09.03. Viesnī ca vecpilsē tā . Izkā pā m no lidmaš ī nas, saimnieks #TUI (ar kuponu). Mē s devā mies uz reģ istratū ru un parā dī jā m talonu. Mū s aizsū tī ja uz pieturu...mū su talons bija bez autobusa numura...atkal viņ i atrada menedž eri (viņ š runā ja krieviski). Viņ š iesē dinā ja mū s taksī (taksistam izsniedza atseviš ķ u talonu) un nosū tī ja uz viesnī cu.

Š ī s ir saimniekdatora darbī bas beigas.

Š obrī d (07.09. 21) esam viesnī cā Vannasistabā tek jaucē jkrā ns. Reģ istratū rā stā stī ja par š o problē mu, tiklī dz iekā rtojā s, bet lī dz š im neviens to nav novē rsis, lai gan vairā kkā rt atstā ja sū dzī bu. . . Bija jau apdroš inā š anas gadī jums (tā arī lē mā m paš i). Mē s arī saskā rā mies ar izspieš anu no turkiem:


Mē s noī rē jā m jahtu ar kapteini. Iepriekš noskaidrojā m nosacī jumus (savu alkoholu ņ emam, kapteinis un kajī tes puika gatavo ē st, ū dens par velti). Lī dzi paņ ē mā m pudeli sausā vī na un 2 bundž as alus (ekskursija bija rezervē ta uz 6h diviem). Viss bija labi, bet ierodoties ostā pie mums pienā ca menedž eris, kurš izrakstī ja č eku par ekskursiju un sā ka prasī t 40$ naudu par to, ka viņ a veikalā nenopirkā m alkoholu ekskursijai. Mē s ar vī ru nekavē joties pieprasī jā m izsaukt policiju (nevilcinieties to darī t). Š is varonis nekavē joties aizbē ga.

Š odien (07.09. 21. ) saimnieka pā rstā vis tikai š odien zvanī ja pirmo reizi un mē ģ inā ja caur WhatsApp dabū t vauč erus un marš ruta kvī tis. Par ko viņ a tika kulturā li nosū tī ta ar prasī bu ierasties personī gi, lai izpildī tu tū res lī guma nosacī jumus. Atgā dinu - saņ ē mē ja puse ir -TUI.

Kopumā mē s neesam pretenciozi tū risti, kas apceļ ojuš i pasauli (23 valstis), tač u pieprasā m stingru to nosacī jumu izpildi, par kuriem tika samaksā ts.

Kopumā : jū ra Antā lijā kā vienmē r ir tī ra, labi sā lī ta un silta).

Ē diens ir daž ā das kvalitā tes (galu galā , vieta ir tū ristiska), mums izdevā s atrast turku restorā nu vecpilsē tā ar autentisku ē dienu un lieliskā m cenā m).

Iepirkties labā k ir doties uz tirdzniecī bas centru Terra City, kas ir labs iepirkš anā s centrs.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums