Oktobrī atkal atvaļinājums, tad ziema

15 Novembris 2020 Ceļošanas laiks: no 14 Oktobris 2020 ieslēgts 21 Oktobris 2020
Reputācija: +1635
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

"Kad pienā k vasara, ir karsts laiks,

Un ē na kū st uz pelē kā akmens,

Tikai skaļ i kliedz uz bē rnu izgā ztuvē m,

Runā jiet, staigā jiet un domā jiet laiski.

Kad saule apdegusi pā r pilsē tu karā jas,

Un no maš ī nu dū miem galva iet riņ ķ ī , -

Es atcerē š os vē sos zilos ezerus,

Kur reiz gā ja vecs tramvajs.

Oktobrī atkal atvaļ inā jums, tad ziema "

Picardian Treš ais, 1991

Tā pat kā vairumam no mums, š ī gada vasaras brī vdienas ir izjauktas zinā mo karantī nas ierobež ojumu dē ļ . Pirmā s valstis, kas piekrita uzņ emt ukraiņ u tū ristus (gan negatī va testa klā tbū tnē , gan bez), par saviem nodomiem paziņ oja tikai vasaras otrajā pusē . Tā pē c neredzē ju jē gu augustā no karstā s Kijevas doties uz vē l karstā ko Horvā tiju, Melnkalni vai Turciju. Svē tkus tika nolemts pā rcelt uz oktobri.


Un nedē ļ as nogales pā rsvarā tika pavadī tas mež os ezeru krastos labi zinā majā Kijevas priekš pilsē tā Puš č a-Vodica, kur putnu dziesma un atpū tnieku daudzveidī ba organiski iekļ aujas veco tramvaju №12 un 17 dalī jumā.

Mē s pirmo reizi devā mies uz Turciju. Viņ š atteicā s no tū risma kompā niju piedā vā jumiem, lai gan cena daž kā rt bija ļ oti pievilcī ga. Pirmkā rt, esmu lielo pilsē tu cienī tā js, un atpū tas piedā vā jumi pā rsvarā bija mazos kū rortos 100-150 km no lielā s pilsē tas. Tā pē c tika izvē lē ta Antā lija. Antalya Inn Hotel (HB) divā m personā m maksā ja 255 eiro (rezervē jot labi zinā majā booking. com). Biļ etes sā kotnē ji bija plā nots iegā dā ties vietnē www. č arterbiļ etes. com. ua , ilgi gaidī ja "cenas dibenu" konkrē tam lidojumam (nez kā pē c mums nepatika lidojumi naktī ), bet 8 dienas pirms lidojuma datuma, kad cena sā ka strauji kristies, nepiecieš amā s biļ etes vietnē paslī dē ja pē dē jā brī dī!

(uz "veikala veikala", ja lidojumam bija pieejamas mazā k par 4 biļ etē m, bija attiecī ga atzī me "pazaudē ju 4.3, 2 utt. "). Nā cā s sazinā ties ar draugu cgistalker, kurš savā datubā zē atrada norā dī tā s biļ etes. Cena no vietnes gandrī z neatš ķ ī rā s un sastā dī ja 11986 UAH diviem par RT, biļ etes cenā bija iekļ auta viena rokas bagā ž as vieta (lī dz 7 kg) un 1 bagā ž as vieta (lī dz 23 kg). Marš rutā Kijeva-Antā lija pā rvadā tā ji bija UIA (izlidoš ana plkst. 12:55), bet atgrieš anā s reizē - SkyUP (izbraukš ana biļ etes iegā des dienā bija paredzē ta plkst. 14:35, bet nā kamajā dienā pā rcelta uz plkst. 16:10).

Borispiļ as lidostas D terminā lis salī dzinā jumā ar pirmskarantī nas stundā m izskatī jā s gandrī z tukš s, un kā droš ī bas pasā kums tika pievienots tikai temperatū ras mē rī jums pie ieejas rā mja. Protams, bija ievē rojami mazā k reisu, pā rsvarā č arterreisi uz Turciju, bet arī regulā ri reisi uz Varš avu, Minheni, Prā gu, Amsterdamu, Stambulu un Minsku.


Abos lidojumos bija Boeing 737-800 (š ī ir visvairā k pā rveidotā lidmaš ī nas modifikā cija pasaž ieru aviā cijas vē sturē ). SkyUP kabī ne bija pat nedaudz ietilpī gā ka, jo atš ķ irī bā no UIA nebija biznesa klases sē dekļ u, lai gan SkyUP dē lis bija sadalī ts 32 sē dekļ u rindā s, bet UIA - 31 rindā . Abos gadī jumos saloni bija noslogoti par 90%, atstā jot daž as brī vas vietas. Abos lidojumos pasaž ieriem tika piedā vā ts bezmaksas ū dens (UIA - pudelē s Bonaqua - uz katra sē dekļ a gulē ja 0.5 litru pudele, SkyUP pudelē s "Morshinskaya"). Tā tad viņ i Antā lijā sē dē ja laikā , nekā dus jautā jumus robež kontrolē neuzdeva, tikai zī mogs pasē - un bez maksas.

Pē c bagā ž as saņ emš anas dodamies uz laukumu lidostas priekš ā . Š eit kompleksos tū ristus sagaida autobusi un taksometri. Apmē ram 100 m no pienā kš anas terminā ļ a (nevar nepamanī t) atrodas tilts, no kura uz centru kursē pilsē tas tramvajs AntRay.

Uz tilta tū ristus paceļ civilizē ts eskalators. Brauciena izmaksas tramvajā ir daž ā das un atkarī gas no apmaksas veida. Maksā jot ar bankas karti (der ar PayPass) - ā das ceļ ojums maksā s 3.20 liras. Pē rkot biļ eti transporta kartes veidā AntalyaPass - 3.50 liras plus 5 liras par paš u karti. Vienreizē ja biļ ete (var iegā dā ties gan automā tā , gan pie vadī tā ja) - 5 liras. Maksā ju ar Ukrainas bankas maksā jumu karti, nekā du neveiksmju nebija.

Ja runā jam par finansiā lo aspektu - manuprā t, Turcijā ir izdevī gā k izmantot maksā jumu karti, nevis pirkt skaidras naudas liras par grivnu vai citu valū tu. Spriediet paš i, ceļ ojumā ņ emot lī dzi divas grivnu kartes (vienas bankas Visa un MasterCard), maksā juma likme mainī jā s katru dienu un bija robež ā s no 3.59 lī dz 3.67 UAH par liru (tas neskatoties uz to, ka banka joprojā m ņ ē ma komisiju 1% par reklā mguvumu, viņ a ņ ē ma vē rā kursā ). Skaidras naudas liras Kijevā pirms brauciena (oktobra sā kumā ) varē ja nopirkt 4.00-4.

20 grn. , Borispiļ as lidostas maiņ as punktā pret UAH 5.29. , Antā lijas lidostas valū tas maiņ as punktā par UAH 4.40. Sajū ti atš ķ irī bu. Protams, viņ am katram gadī jumam (augļ iem, saldē jumam utt. ) lī dzi bija neliela lira no Kijevas, bet par galvenajiem pirkumiem viņ š maksā ja ar karti.


No lidostas lī dz pilsē tas centram (pietura IsmetPasha) tramvajs mū s aizved 30 minū tē s. Pieturas ir reti, attā lumi starp tā m ir lieli (apmē ram 1.5-2.0 km). Visi pasaž ieri maskā s. Pirmie iespaidi par pilsē tu - maz veģ etā cijas, pā rsvarā tropisks, daudz jaunu ē ku. Pilsē tas centrā ir daudz iepirkš anā s centru un liela satiksme - automaš ī nas un autobusi. Kas principā nav pā rsteidzoš i – Antā lija ir piektā lielā kā Turcijas pilsē ta, kurā dzī vo aptuveni 2.2 miljoni cilvē ku.

Tā tad izbraucam pieturā IsmetPasha. Turpat blakus pieturai liels krā mu tirdziņ š , daudzi 1-2 stā vu veikaliņ i, kas orientē ti tikai uz tū ristiem, galvenais klā sts - suvenī ri un plaš a patē riņ a preces.

Tirdzniecī bas centros, kā pastā stī š u vē lā k, klā sts ir interesantā ks un lē tā ks. Izstaigā juš i tirgus perimetru un š ķ ē rsojuš i cita tramvaja lī niju (tramvajs "Nostalgia", aizved uz pludmali), dodamies uz vienu no galvenajiem Antā lijas apskates objektiem - Pulksteņ a torni:

Pa labi no tā s ir vē l viena pilsē tas vizī tkarte — Yivli minarets (gofrē tais minarets):

Jevlija minarets (Riflina minarets)

Gar torni Uzun Karsi ielā ienirstamies vecpilsē tas "graustos", lai nokļ ū tu mū su viesnī cā , kas atrodas pavisam netā lu no citas pilsē tas apskates vietas - Hidirlik Tower (precī za viesnī cas adrese - Hidirlik Street 41 ). Lī dz viesnī cai var nokļ ū t pa citu marš rutu, nedaudz atpakaļ braucot ar tramvaju un caur treš o pilsē tas apskates objektu - senajiem Adriā na vā rtiem:

Adriana vā rti

Dodieties uz vecpilsē tu (tā saukto Kale Ichi rajonu), vispirms dodieties pa Hadrian Kale Capisi un tad Hesapci ielu. Tač u ielas nosaukuma orientē š ana tū ristam nepalī dzē s – ielas uz mā jā m norā dī tas tikai krustojumos. Tā pē c ir jā iet pa platu ielu, nekur nenogriež oties – vienai ielai vienkā rš i pabrauktu pa citu.

Visbeidzot, š eit ir mū su viesnī ca:

50 metrus no tā s - promenā de, tornis Hidirlik (Hidirlik) ...

...un Karaioglu pilsē tas parks, un no visā m pusē m - daudzas kafejnī cas, suvenī ru un apģ ē rbu veikali un citas viesnī cas. Apmierinā ts ar viesnī cu, lai gan skaņ as izolā cija vā ja, personā ls pā rsvarā anglis, brokastis tiek pasniegtas, bet pietiekoš i. Brokastis tika pasniegtas ā ra jumta terasē ar š ā du skatu:

Vakariņ ā s mū s aizsū tī ja uz citu viesnī cu (Blue Sea Garden), kas atradā s augļ u koku (granā tā bolu, mandarī nu) dā rzā ar ikdienas dzī vo mū ziku.


Vakariņ as ē dienkartē . Visi dzē rieni, izņ emot ū deni, ir pieejami par papildu samaksu.

Mū su atvaļ inā jums bija apvienots ar atpū tu pludmalē ar daž ā du pilsē tas apskates objektu apskatiem. Attiecī bā uz pludmalē m. Antā lija ir slavena ar divā m lielā m pludmalē m, kas atrodas Laras un Konjalti pilsē tā . No pilsē tas centra Leriju var sasniegt ar sabiedrisko autobusu KL08. Tuvā kā pietura uz vecpilsē tu ir 50 m pie izejas no Karaioglu parka (orientieris - Antaliaspor futbola kluba veikals, kas atrodas tieš i pieturā ), pretē jā virzienā - pie tirdzniecī bas centra "Mark Antalya". Kā pē c es par to runā ju tik detalizē ti - š is autobusa marš ruts daž ā dos virzienos lielā ko daļ u ceļ a iet pa daž ā dā m ielā m. Citiem vā rdiem sakot, tas iet apkā rt pilsē tas centram pa apli.

Lara ir smilš aina pludmale, bet Conyalti ir vidē ji oļ u pludmale. Kā jau nopratā t, abas pludmales atrodas pretē jā s pilsē tas daļ ā s un to tuvumā ir izbū vē ti "viesnī cu rajoni". Ī paš i iespaidī ga ir Conyalty, kur daž ā du zvaigž ņ u viesnī cu skaits mē rā ms desmitos. Lara ir nedaudz pieticī gā ka. Laras rajona galvenā tū ristu piesaiste ir Lejas Dudenas ū denskritums. Tie atrodas vietē jā s Dudenas upes satekā pie Vidusjū ras:

Augstums — virs 50 metriem:

Protams, ū denskritumu pavada skatu laukumi ar bū tiskā m suvenī ru un augļ u paplā tē m, un krieviski runā još ie animatori (acī mredzot no Kazahstā nas un Uzbekistā nas), kuri par nelielu samaksu piedā vā nofotografē ties ar milzu papagaiļ iem. "Ara").

Pie skatu laukumiem ir sē dvietu soliņ i.

Un no ē nas ir grū ti - tikai puķ u krū mi:

Es iedomā jos, cik karsts ir vasarā . Tū ristu vidū ī paš i iecienī tas ir jū ras ekskursijas uz ū denskritumu ar iespē ju peldē ties:

Protams, tumsā ū denskritumu izgaismo ī paš i tuvumā izvietoti prož ektori. Bū tisks trū kums izmitinā š anai viesnī cā netā lu no Laras - Antā lijas lidostas tuvums. Kamē r mē s apbrī nojā m ū denskritumus, lidmaš ī nas pacē lā s vai nolaidā s virs mū su galvā m ik pē c piecā m minū tē m.


Kā jū s, iespē jams, uzminē jā t, papildus Duden upes Lejas ū denskritumam ir vē l viens augš ē jais ū denskritums. Attā lums starp to tieš i lejpus ir 14 km. Abu apmeklē š ana vienā dienā ir ļ oti problemā tiska, jo starp tā m nav tieš a pilsē tas autobusa.

Uz Upper Duden nokļ uvā m ar 66. autobusu no tirdzniecī bas centra "Mark Antalya", lī dz pieturai "Duden Salelesi".

Vienī gā problē ma ir tā , ka tā ir pietura pē c pieprasī juma. Tā kā nav pilnī gas pilsē tas kartes, kā arī.66. autobusa shē mas, (precī zā k sakot - shē ma ir sabiedriskā transporta operatora Antā lijas mā jaslapā , bet tā ir tikai turku valodā ), nā cā s vē rsties pie vietē jā palī dzī ba.

Vietē jie iedzī votā ji labprā t palī dzē ja un ī stajā stundā autobusā nospieda pareizo pogu. Ejiet no centra apmē ram 30 minū tes. Marš ruts ved uz Antā lijas ziemeļ u daļ u. Atš ķ irī bā no austrumu Laras rajona, kas ir moderns un daudzstā vu (12-16 stā vu dzī vojamā s ē kas, daudzas jaunas biroju ē kas, skolas, iepirkš anā s un biroju centri), Kepez rajonā , kur atrodas Augš ē jie ū denskritumi, galvenokā rt ir privā tmā jas. apgabalā.

Privā tmā jas Antā lijā - sastā v vismaz no diviem stā viem (un daž reiz augstā kiem) un izskatā s apmē ram š ā di:

Teritorija nav ļ oti veca, tač u tai ir visas autentiskuma pazī mes. Pā rsteidza lielais moš eju skaits, kas redzamas no katras autobusa pieturas. Izejam pie kā da mež a vai dabas parka. Sā kumā nekas neatgā dina par tū ristu apskates objekta tuvumu. Bet, paejot daž us desmitus metru gar autobusu, un nelielā krustojumā nogriež oties pa labi, uzreiz atradī sies starp suvenī ru izkā rtojumiem, aiz kuriem nevar nepamanī t ieeju ar biļ eš u kasi. Ieejas biļ etes cena ir 5 liras, maksā jums tikai skaidrā naudā , suvenī ros arī - tikai skaidrā naudā , WC tiek apmaksā ts (1 lira). Parks atrodas kalna nogā zē , tā pē c ir daudz pakā pienu, gan dabisko, gan mā kslī go, daž kā rt slidens vai dreboš s, tā pē c jā pā rvietojas ļ oti uzmanī gi.

Parka vizī tkarte:

Ir iespē ja apmeklē t nelielu alu zem ū denskrituma:

Teritorijā nav kafejnī cas, teritorijā ir, bet ar skatu uz ū denskritumiem.


Parkā ir daudz soliņ u un galdu, apmeklē tā ji nā k ar savē jiem, kontingents – pā rsvarā vietē jie, tū ristu ļ oti maz. Visu dienu parkam nevajadzē tu atvē lē t, maksimums 2 stundas, nu plus ceļ š protams.

Pretē jā virzienā (uz centru) var nokļ ū t ne tikai ar 66. , bet arī.80. autobusu. Ja kā dam ir interese - tieš i aizmugurē pieturā ir neliels turku lielveikals A101, un nedaudz tā lā k - SOK lielveikals. . Cenas ir nedaudz zemā kas nekā Antā lijas visplaš ā kajā un izplatī tā kajā tī klā MIGROS.

Bet pa ceļ am uz autobusa pieturu (stā vvietā , pretī ieejai) var apskatī t vē l vienu mums negaidī tu atrakciju - kamieļ u parkoš anā s vietu:

Foto uz kamieļ a 10 liras, brauciens 20 liras.

Un tagad atpakaļ pie pludmales tē mas.

Labā kā s, manuprā t, Antā lijas pludmales atrodas Konjalti. Lai nokļ ū tu no centra ar veco tramvaju (Nostalgie Tramway), otrā marš ruta tramvaji - melnbaltie:

Satiksmes intervā li ir nozī mī gi. Dodieties uz gala pieturu. Pludmales zonas priekš ā ir pavisam jaunas ē kas ar 7-8 stā viem Eiropas un Vidusjū ras stilā (piemē ram, Huan-les-Pins vai Lignano), uz kurā m ir daudz izkā rtņ u par dzī vokļ u pā rdoš anu vai ī ri:

No pieturas lī dz pludmalē m jā iet 300 metri, un daž i no tiem pa diezgan stā vu serpentī na nobraucienu. No š ejienes gandrī z 10 km garumā stiepjas oļ u pludmale, pa kuru ved gā jē ju un velosipē du celiņ i.

Skats uz Konyalti pludmali no retro tramvaja gala pieturas

Ir rotaļ u laukumi minifutbolam, volejbolam, tenisa kortam, tikai zā lā ji atpū tai.

Savukā rt lielais stacijas komplekss (vairā kus simtus metru garš ar caurejā m), kas sastā v no desmitiem ē dinā š anas iestā ž u, daž ā du pasaules virtuvju virtuvē m, nav pat ticis galā . Galdi pā rsvarā atrodas uz ielas, zem lietussargiem. Visi viesmī ļ i ir maskā s. Cenas diezgan cilvē cī gas.

Piemē ram, lielais ziedotā js ar vistu un dā rzeņ iem ir tikai 12 liras, liela pica no 30 lirā m, saldē jums no 3.50 lirā m.


Pludmales lielā koties ir bezmaksas, izņ emot pludmales no dā rgā m viesnī cā m (piemē ram, Rixos) ar koka celiņ iem lī dz ū denim, sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem. Ū dens ir ļ oti dzidrs, bet 3 metrus no krasta sā kas liels dziļ ums. Soliņ i un ē na (no kokiem) ir tikai gā jē ju zonas sā kumā.

Viesnī cas atrodas nelielos pakalnos ar kā pnē m uz jū ru un liftu:

No tā paveras arī skats uz diviem milzī giem karogiem mastos: Turcijas karogu un vietē jā futbola kluba Antalyaspor karogu:

Starp citu, par futbolu. Antā lijā ir augstā kā s lī gas futbola klubs, kas jau minē ts iepriekš.

Tač u bez viņ a daž i vietē jie futbola lī dzjutē ji savas simpā tijas izsaka citiem Turcijas klubiem – Stambulas Galatasaray un Fenerbahce. Par to liecina attiecī gie futbola atribū tikas veikali daž ā dā s pilsē tas vietā s, karogi uz mā ju balkoniem un pilsē tā bagā tī gi izkā rtie sludinā jumi par bē rnu vervē š anu attiecī gajā s futbola skolā s.

Runā jot par brī vdienā m pludmalē Antā lijā , jā piemin vē l viena pludmale.

Tas atrodas Sarisu rajonā , olī vu un skujkoku birzī kalna pakā jē ar troš u vagoniņ u. Tas atrodas pilsē tas nomalē , tā lā k uz rietumiem no Konjalitijas, aiz lielas kravas ostas un naftas terminā ļ a. Jū s varat nokļ ū t ar autobusu KL08, doties uz gala pieturu. Ceļ š no centra (pietura Muratpash rajonā , 200 m no tirdzniecī bas centra "Mark Antalya", bet bulvā ra otrā pusē.100 yil Blv.

Autobusa marš rutā apskatā ms Antā lijas Centrā lais stadions, Sporta pils, Kinofestivā lu pils (Antā lijā notiek ikgadē js filmu festivā ls), atrakciju parks ar milzī gu "panoras ratu" (vakara gaismā redzams pat no vecpilsē tas) ...

...kā arī ļ oti interesants objekts - viens no "bankomā tu centriem":

Teritorijas ir pilnī bā kopmī tņ u telpas, nav jaunas, bez kū rorta-Vidusjū ras spī duma:

Antā lijā bankomā tus nav pieņ emts uzstā dī t jebkur (tirdzniecī bas centros, aptiekā s, izglī tī bas iestā dē s) - bet tikai stingri noteiktā s vietā s. Kas vē l iekrita acī s tajā vietā - pasta nodaļ u trū kums tradicionā lā izpratnē . Tā pē c vairā kas reizes redzē ju iestā des zem rā cijsaziņ as zī mes un pasta raga - bet viņ i redzē ja tikai "pastniekus", darbiniekus, kas tirgoja pastmarkas, pastkartes, aploksnes - netika ievē rots


Pat ass un gala pietura. Tas atrodas netā lu no troš u vagoniņ a pieturas, faktiski ā rpus pilsē tas, starp jū ras piekrasti un kalniem. Lī dz jū rai - 200 metri, kuru izejot cauri pilnī bā izrotā tam priež u mež am, daudzā m kafejnī cā m, piknika griliem, galdiņ iem, veikaliem ar pludmales precē m, ir policija un glā bē ji:

Pludmalē ir smalki oļ i, sauļ oš anā s krē sli ir bez maksas. Atpū š as tikai vietē jie. Daž i cilvē ki.

Bija pā rsteidzoš i, ka daudzi no viņ iem peldas drē bē s (un sievietes var saprast - acī mredzot reliģ ija to neatļ auj, bet diezgan pieauguš i vī rieš i)…

Bet atpakaļ pie troš u vagoniņ a. Pā rsteidzoš i, pienā kusi viņ as kā rta (bū s darbdiena). Pacelš anas izmaksas ir 20 liras pieauguš ajiem. Var maksā t arī ar karti. Ā das kabī ne 6 personā m, bet pieļ aujama ne vairā k kā.4 (vidē jais sē deklis, sociā lais attā lums):

Kā pjot, skati ir satriecoš i:

Bet, uzkā pjot virsotnē , rodas š ausmas:

Augš ē jā pietura ir diezgan pā rpildī ta, restorā ns, 2 kafejnī cas, dā vanu veikals un ļ oti mazi skatu laukumi.

Bet paskaties!

Jaunais dzī vojamais rajons (20 identiskas mā jas) izskatā s ī paš i eksotiski blakus milzī gajā m degvielas tvertnē m...(blakus kravu jū ras ostai ar naftas terminā li):

Starp citu, uz kalnu ved š oseja:

Pē c saulrieta atgriež amies no pludmales netā lu no pilsē tas centra (kas bija ceļ ojuma priekš pē dē jā diena), kur beidzot noslē dzam tē mu par turku iepirkš anos.

“Iepirkš anā s Turcijā ”. Cik daudz š ajā vā rdā . Mans stā sts par atpū tu Turcijā nebija pilnī gs, ja š is aspekts bū tu pagā jis. Lielā kajai daļ ai tū ristu, kas uzturas Antā lijā kompleksajā s ekskursijā s, ceļ vež i iesaka 2 lielā kos iepirkš anā s centrus (Mark Antalya un Terra City), kā arī vietē jo tirgu. Protams, mē s apmeklē jā m visas 3 š ī s telpas. Viņ i tur neko nepirka.

Jo ī stā iepirkš anā s Antā lijā citā s vietā s.


Vecā tirgus centrā lā aleja gludi pā riet uz galveno iepirkš anā s ielu, tač u tai nav nosaukuma elektroniskajā s kartē s! - to nav iespē jams nepamanī t, abā s pusē s ir lieli universā lveikali (piemē ram, "Cetinkaya" vai "LC Waikiki"), un ļ oti mazi veikaliņ i ar pā rdoš anas cenā m. Cenas LCW Antā lijā ir zemā kas nekā LCW Kijevā.

Turku smarž u cienī tā jiem ir ķ ē des veikals Ali Ozkan (viņ u analogs mū su Eve un Watsons vai vā cu Rossmann vai dm). Tur jū s varat iegā dā ties turku maskas (turku, nevis ķ ī nieš u, ar turku svī trkodu 692) par 15 lirā m iepakojumā pa 50 gab. Interesantā kie veikali atrodas IsmetPasha ielā (tur kursē s AntRay tramvajs) starp IsmetPasha un MuratPasha pieturā m.

Pirmkā rt, interesanti nosaukumi (uzmanī bu uz zaļ ajiem burtiem):

Un, otrkā rt, tie ir veikali no rū pnī cā m, skaidra Turcijas raž otā ju lieta. Cenas kopumā un jo ī paš i KOZA ir ļ oti zemas. Bet pā rdod tikai vairumā (vairumtirdzniecī bā.6 identiskas runas), bet var kaulē ties, apmaksai pieņ em kartes. Runas kvalitā te ir pieklā jī ga.

Ja tomē r vē lies pirkt mazumtirdzniecī bā – tieš i pretī , ej cauri tramvaja lī nijai, Koroglu veikalā .

Š ī nav pē dē jā ceļ ojuma diena. Izbraukš ana pirms 12:00.

Ar AntRay tramvaju plā nojā m arī nokļ ū t lidostā . Tač u apmē ram stundu pirms stundas stipra lietus, kas neuzdroš inā jā s, iet 600 metrus ar koferiem un lietussargiem lī dz tramvaja pieturai pa š aurajā m slapjajā m ieliņ ā m bija nereā li, tā pē c nolē mā m Antā lijā atklā t citu transporta veidu – vietē jo. taksometrs. Cenu zī me viesnī cas reģ istratū rā ar taksometru uz lidostu rā dī ja 80 liras. Lū dz reģ istratū ru piezvanī t. Man vairs nav vajadzī gā s skaidras naudas liras, tā pē c piedā vā ju eiro.

80 liras viegli konvertē ja 10 eiro. Es domā ju, ja es meklē tu sevi pilsē tas centrā - tas bū tu dā rgā k.

Lidostā.3 stundas pirms lidojuma. Starptautiskā s lidostas terminā lis (T1) pā rsteidza ar savu izmē ru (160 bagā ž as reģ istrā cijas galdi) un gandrī z nekā du gaidī š anas vietu.


Guļ ot augstas cenas vietē jā ā trā s uzkodas (donors ar dzē rienu - 49 liras, salī dzinā jumam, pilsē tā par to paš u uzkodu - ne vairā k kā.15), bet gandarī ti par aptiekas klā tbū tni Antā lijas aptiekā s, kas pā rdod Eiropas raž otā ju zā les. diezgan reti - pat katru sabiedriskā transporta pieturu nevar redzē t - tā tad vesela tauta).

Bagā ž as reģ istrā cija bez jautā jumiem. Duty-free pā rsteidza vienkā rš i nereā las cenas, salī dzinot ar cenā m pilsē tā (0.5 kg turku prieka pilsē tā.15-20 liras, lidostā.12 eiro, 1 litrs olī veļ ļ as pilsē tā no 29 lirā m, lidostā - 20 eiro). 1 eiro oktobra vidū Turcijā maksā ja aptuveni 9.3 liras.

Iespē jams, Duty cenas ir aprē ķ inā tas uz t. s. "Paku tū risti", kuri bija apmetuš ies nomalē , un nekad neizgā ja no viesnī cas: -.

Atgrieš anā s lidojums (SkyUP, lidojot ar tiem pirmo reizi) palika atmiņ ā , kā jau teicu stā sta sā kumā , pietiekami daudz vietas starp sē dekļ u rindā m, neskatoties uz to, ka sē dvietu rindā s bija pat 32 rindas. salons (domā ju, jo salonā nebija biznesa klases sē dekļ u, visi sē dekļ i tikai ekonomiskie), kā arī t. s. "Iepirkš anā s uz kuģ a" trū kst suvenī ru ar aviokompā nijas simboliku. Nu uzņ ē mums ir salī dzinoš i jauns, tirgū tikai 4 gadi, pieredze nā k ar laiku: -)

No lidostas "Boryspil" uz Kijevu nolē ma nokļ ū t ar eksprespasta biļ eti, biļ etes cena tagad ir 80 UAH, bet grafiks faktiski nesakrī t ar internetu. Bet tomē r 40 minū tes ar vilcienu, vē l 50 ar mikroautobusu – un esam mā jā s. Iespaidi no pirmā atvaļ inā juma Turcijā ir tikai pozitī vi.

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Годинникова Вежа
Мінарет Йивлі (Рифлений Мінарет)
Ворота Адріана
Вид на пляж Коньялти з кінцевої зупинки ретро-трамвю
Пляж Коньялти
Старий Порт, із екскурсійними кораблями під старовину
Досі вважав, що транспортування вантажів на голові - лише в Африці. Помилявся
Старе місто, район Кале Ічі вранці
Старе Місто, район Кале Ічі ввечері
Центральний проспект Анталії
Центральний проспект Анталії
Līdzīgi stāsti
komentāri (18) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums