Polen 2*– Atsauksmes

3
Novērtējums 5.310
Viesnīca Polen celta 1995. gadā, kopējā platība 600 m2, pēdējā restaurācija veikta 2004. gadā. Viesnīca Polen sastāv no vienas 3 stāvu ēkas. Tipiska ekonomiska neliela pilsētas viesnīca Polen, kas atrodas 250 metrus no pilsētas pludmales.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Esam no Latvijas, Daugavpils. Jū lija vidū pavadī jā m neaizmirstamu nedē ļ u Vidusjū ras piekrastē Antā lijā . Nakš ņ oš ana viesnī cā Polen 2 * bija daļ a no patī kamajiem iespaidiem, kas gū ti no atpū tas Turcijā . … Tomēr ▾ Esam no Latvijas, Daugavpils. Jū lija vidū pavadī jā m neaizmirstamu nedē ļ u Vidusjū ras piekrastē Antā lijā . Nakš ņ oš ana viesnī cā Polen 2 * bija daļ a no patī kamajiem iespaidiem, kas gū ti no atpū tas Turcijā . Pē c atsauksmē m š ī ir neliela, mā jī ga viesnī ca trī s minū š u gā jiena attā lumā no pludmales – tā lieliski atbilda mū su vē lmē m. Dodoties ceļ ā , mums nebija pretenziju uz pieczvaigž ņ u viesnī cas apkalpoš anu un bijā m patī kami pā rsteigti par uz vietas redzē to. Istabas tieš ā m ir diezgan mazas, bet aprī kotas ar visu nepiecieš amo: duš a, balkons, kondicionieris, tī ra gultas veļ a un dvieļ i. Kas vē l vajadzī gs atpū tniekam pilnī gai laimei? TV ar krievu mū zikas kanā lu - kā patī kams bonuss pē c turku melodiju pā rpilnī bas ā rpus viesnī cas. Ir Wi-Fi, nedaudz lē ns, bet jebkurā gadī jumā nodroš ina bezmaksas saziņ u ar dzimteni un ziņ ā m. Turcijā satumst agri un portatī vais dators lieliski paspilgtinā s bezmiega slimnieku brī vo laiku. Varbū t man personī gi nepietika tē jas stū ra, kafijas tase no rī ta pilnai pamoš anai nenā ktu par ļ aunu. Bet š ī problē ma reģ istratū rā izrā dī jā s viegli atrisinā ma: kafija 2 lira, tē ja 1 lira. Ir arī dzē rieni bez papildus maksas + vienmē r atdzesē ti. Ledusskapja istabā , kā jau tā lieta, nav, un tam nav arī vietas. Bet, godī gi sakot, mū su uzturē š anā s nedē ļ ā mums tas nekad nebija vajadzī gs. Bufete ļ oti apmierinā ja mū su veģ etā ro ē dienu vajadzī bas gan kvantitā tes, gan kvalitā tes ziņ ā . Dā rzeņ u ē dienu pā rpilnī ba ē dienkartē labvē lī gi atš ķ ir turku virtuvi no latvieš u. Varē tu teikt, ka tā ir vegā nu paradī ze. Par maksu š eit var pasū tī t arī pusdienas pie menedž era. Ē rti, ļ oti garš ī gi un lē tā k nekā pilsē tā . Vispā r atseviš ķ i gribē tos rakstī t par darbinieku atsaucī bu. Atrodoties viesnī cas teritorijā , jū s pastā vī gi ieskauj uzmanī ba. Reģ istratū rā vienmē r ir kā ds. Diemž ē l mutiski jū s nesapratī s, bet ar ž estu palī dzī bu jū s varat viegli izskaidrot savas vē lmes, daž reiz tas iznā k pat smieklī gi. Ja nē , tad uzreiz atradī s menedž eri Kemalu, kurš nedaudz saprot krieviski, bet labi runā angliski. Viņ š , manuprā t, spē j atrisinā t jebkuru raduš os problē mu, pat labprā t kaut kā dā veidā palī dz. . Starp citu, viņ š š eit var samainī t dolā rus pret lirā m pē c parastā kursa. Kā ds ir iespaids par viesnī cu? Par tā diem it kā paš saprotamiem sī kumiem kā svaigs galdauts vakariņ ā s, tī ri, dzirkstoš i trauki un vienkā rš i pelnutrauks bez izsmē ķ iem un kur vajag, laipns, draudzī gs skatiens no š veicaras pie ieejas, mierī gs un labsirdī gs. kaimiņ i. Tas viss rada mā jī guma un komforta sajū tu. Novē lam visiem patī kamu uzturē š anos un neaizmirstamus iespaidus!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Es garī gi rakstī ju š o atsauksmi dusmu lē kmē s uz viesnī cu, viesnī cas ī paš nieku un visu tā s saturu. nauda, ​ ​ ko jū s par to maksā jat! Kaut kur dabū.3*, pat 1* nevar. . . no argumentiem: - tika salauzta duš a un tualete - nav balkona - vannas istabā no tā s izmē ra izveidojā s klaustrofobija - Istabā biju viena, bet man bija š aurs palikt, es nesaprotu, kā tur var bū t kopā , - personā ls pat nerunā angliski, mē ģ inot sazinā ties ar jebkuru darbinieku, kas nav saimnieks, viņ i tev smaida un izskatā s pē c stulbiem tarakā niem. … Tomēr ▾ Es garī gi rakstī ju š o atsauksmi dusmu lē kmē s uz viesnī cu, viesnī cas ī paš nieku un visu tā s saturu. nauda, ​ ​ ko jū s par to maksā jat! Kaut kur dabū.3*, pat 1* nevar. . . no argumentiem:
- tika salauzta duš a un tualete
- nav balkona
- vannas istabā no tā s izmē ra izveidojā s klaustrofobija
- Istabā biju viena, bet man bija š aurs palikt, es nesaprotu, kā tur var bū t kopā ,
- personā ls pat nerunā angliski, mē ģ inot sazinā ties ar jebkuru darbinieku, kas nav saimnieks, viņ i tev smaida un izskatā s pē c stulbiem tarakā niem.
Š ī s viesnī cas priekš rocī bas:
- principā normā ls ē diens (bet ne daudzveidī gas brokastis)
- salī dzinoš i tuvu un ē rta pastaiga lī dz jū rai,
- blakus veikals, kur var iegā dā ties visu nepiecieš amo,
- tuvumā ir tikai viena lī meņ a viesnī cas, tā pē c jū s nejutī sit neē rtī bas
- neliels, bet jauks peldbaseins
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар alexinka
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Serviss ir tik tā ds. Ē diens ir vienmuļ š . Baseinā ir tik daudz hlora, ka nav iespē jams peldē t … Tomēr ▾ Serviss ir tik tā ds. Ē diens ir vienmuļ š . Baseinā ir tik daudz hlora, ka nav iespē jams peldē t


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kaleiču vecpilsēta
Novērtējums 9.5
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Antālijas akvārijs
Novērtējums 9.3
Turcija, Antālija
Daba, Izklaide

Отель Polen был построен в 1995 году, общая площадь составляет 600 м2, последняя реставрация была сделана в 2004году. Отель Polen состоит из одного 3-этажного здания. Типичный экономичный небольшой городской отель Polen, расположен в 250 метров от городского пляжа .

Atrašanās vieta в 18 км от аэропорта и в 8 км от центра г. Анталия
Pludmales apraksts городской, галька. Зонтики, шезлонги, матрасы - платно.Пляжные полотенца - нет.У бассейна: зонтики, шезлонги - бесплатно.
Viesnīcā

* основной ресторан

* открытый бассейн

* врач (по вызову)

* прачечная

* обмен валюты

Telpu apraksts

отель Polen состоит одного 3-этажного здания:

27 standard rooms (макс. 2+1 чел., 10-18 м2).

Istabās

* индивидуальный кондиционер

* телевизор (русский канал)

* сейф (в reception - платно)

* пол - керамическое покрытие

* балкон (не во всех номерах)

* уборка номера - ежедневно

* смена белья - 2 раза в неделю

* room service (платно)

Tīmekļa vietne: Polen
FAQ