Concorde De luxe Resort 5*– Atsauksmes

26
Novērtējums 8.510
№4 viesnīcas reitingā Antālija
8.8 Numurs
9.0 apkalpošana
8.9 Tīrība
9.0 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Elegantā Spa-viesnīca Concorde De Luxe Resort 5 * atrodas netālu no Antālijas, Laras rajonā, 1. krasta līnijā. Atklāšana notika 2005. gadā, daļēja renovācija veikta 2015. gadā. Viesnīca ir piemērota gan ģimenēm ar bērniem, gan romantiskām brīvdienām.Vairāk →
аватар aholodulkina
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirms ceļ ojuma rū pī gi izpē tu jaunā kos tū ristu apskatus. Dalos iespaidos par svē tkiem 2021. gada maijā . Viesnī ca Concord bija apmierinā ta jau no pirmā s minū tes: viņ i piedā vā ja skaistu numuru ar skatu uz jū ru bez papildu maksas. … Tomēr ▾ Pirms ceļ ojuma rū pī gi izpē tu jaunā kos tū ristu apskatus. Dalos iespaidos par svē tkiem 2021. gada maijā . Viesnī ca Concord bija apmierinā ta jau no pirmā s minū tes: viņ i piedā vā ja skaistu numuru ar skatu uz jū ru bez papildu maksas. Pirms ceļ ojuma ceļ ojumu aģ ente uzrakstī ja viesnī cai mū su “Vē lmju sarakstu”: istabiņ a, kurā ir tikai duš a (ir arī vanna) un divas viesnī cas gultas. Viņ i piedā vā ja izvē lē ties 2. (faktiski piekto) un 4. (domā jiet par septī to) stā vu. Izvē lē jā s augstā k. Skats no istabiņ as lielisks - baseini, jū ra, zaļ ais parks.
Netā lu no lidostas, bez lidmaš ī nas trokš ņ a. Pa ceļ u pilns ar iepirkš anā s centriem, lielveikaliem un tirgiem. Kafijas un citu turku gardumu cienī tā jiem: Migros atrodas pa kreisi no viesnī cas, ejiet 5-7 minū tes.
Uzņ ē mums Concord ir izveidojis oā zi Larā : pat tieš saistes karte parā da, ka tai ir apkā rtnes zaļ ā kā zona. Lidmaš ī nas formā ē ku ieskauj iekopts botā niskais dā rzs: bambuss, oleandri, priedes, mandarī ni un apelsī ni, pampu zā le, daudz koš umkrū mu, rozes. Turklā t parks veidots nevis pē c valdnieka, bet ar mā kslī giem pauguriem, "jaunā viļ ņ a" stilā . Takas ir marmora, gludas, ir daudz soliņ u atpū tai: pastaigā jieties - es negribu. Putni nepā rtraukti č ivina, dienas laikā skan atpū tas mū zika.
Pā rdomā ta viesa kustī bas trajektorija. No istabas lī dz liftam ir 5 no tiem, daž i no tiem ir panorā mas, ar skatu uz apkā rtni un halli. No lifta uz leju uz restorā nu, no restorā na garā m baseiniem, bā riem, a la carte restorā niem, pide un gosleme, jū s lē nā m sasniedzat pludmali. Teritorijā ir peldbaseins ar slidkalniņ iem, zī daiņ iem, milzī gs galvenais un relaksā cija. Ir miniklubs, laukumi, minifutbola un mini golfa laukums. Amfiteā tris ar lielu skatuvi un profesionā lu apgaismojumu; vakarā bija mini diskotē ka bē rniem, ī sa karantī na.
Galveno baseinu no korpusa klā j vairā kas palmu rindas, ko ieskauj banā ni un ē rti soliņ i. Zem palmā m sauļ oš anā s krē sli izkā rtoti, “ieturot sociā lo distanci”: divi sauļ oš anā s krē sli + galds + lietussargs + palma. Neviens nekad nav "noķ ē ris" sauļ oš anā s krē slus - viesu bija daudz vairā k. Mē s pastā vī gi migrē jā m no vienas daļ as uz otru, un visur bija desmitiem tukš u vietu. Darbinieks nemitī gi kaut ko labo, kā rto, tī ra traukus. Abā s pusē s ir bā ri, viesmī lis atnesī s gan š ampanieti, gan tē ju.
Ī paš a cieņ a pret lielo relaksā cijas baseinu 16+ ar sauļ oš anā s krē sliem un sniegbaltiem matrač iem. Baseina centrā ir trī s puķ u dobes ar palmā m. No galvenā s daļ as jū s peldat zem tilta trī s mini baseinos ar dž akuzi. Lepota: ū dens vā rā s, putni dzied, ē na no mandarī niem un ziedoš a zaļ i sarkani dzeltena dzī vā siena visapkā rt. Š ķ iet, ka esat vienī gie viesi viesnī cā .
Pludmale pietiekami plaš a, ir zona 16+, rotaļ u laukums bē rniem, neliels kiosks-bā rs, tualete. Nirš anas centra malā s un ū dens aktivitā tes: laivas, banā ni, paraseilings. Centrā koka celiņ š ved uz lielu molu. Puse no mola ir nojume ar matrač iem. Puse - sauļ oš anā s krē sli zem lietussargiem. Ir duš a un divas ē rtas neslī doš as kā pnes.
Pati pludmale dabī gi smilš aina, tī ra, basā m kā jā m staigā t patī kami. Ieieš ana jū rā ir salī dzinoš i vienkā rš a: tur ir neliela viļ ņ u lā se, bet bē rni joprojā m nebaidā s. Dziļ ums sā kas apmē ram septiņ us metrus no krasta. Krastā ir vairā kas kajī tes par papildus samaksu un stacionā ras ē nas nojumes.
Istaba bija nevainojami tī ra, palagi un dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Ļ oti ē rti matrač i - pa nakti tieš ā m atpū š aties, mugura nesā p. Spilvenu izvē lne. Mē s netaisī jā mies neko prasī t, bet istabenes pamanī ja, ka es sev uzlieku dekoratī vo spilvenu un atnesa ortopē disko kā papildus.
Izsniedziet divas istabas atslē gu kartes. Istaba plaš a, ē rta, ar lielu balkonu, panorā mas logiem. Seifs skapī ir bez maksas. Skapis ietilpī gs ar plauktiem, kumode un pakaramie. Ir peldmē teļ i. Nejauš i saplē stas č ī bas - uzreiz nomainī tas. Kosmē tikas komplekts + zobu birstes un pasta + skuveklis un skū š anā s putas, ķ emme, nagu vī le un citi sī kumi, lī dz sē rkociņ iem uz balkona. Ventilators ir vā jš . Ir lietus duš a.
Mini bā ru katru dienu papildinā ja ī paš s darbinieks. Uz galda 1.5 litri. ū dens. Ledusskapī ir 3 mazas sulas pakas, 2 alus, 4 bundž as saldā s sodas, 2 pudeles negā zē ta ū dens, 2 pudeles minerā lū dens, vafeles, salmiņ i, č ipsi.
Anticovid. Pandē mijas kontekstā telpā papildus komplekts ar antiseptisku lī dzekli, maskā m un salvetē m. Visā ē kā , pie bā riem, tualetē s, automā tiskie antiseptiķ i un stendi ar maskā m. Visi darbinieki ir tikai maskā s - nevis uz zoda, bet kā paredzē ts. Viesmī ļ i cimdos un caurspī dī gos aizsargvairogos.
Spa. Meitene aicinā ja uz masā ž u, bet mē s atteicā mies. Ā rē ji izskatā s ļ oti reprezentabli, man patika ar akmeņ iem izklā tā mozaī ka spa vestibilā - lī dzī gas mozaī kas ir arī Topkapi. Ir trenaž ieru zā le ar trenaž ieriem, vingroš ana uz zā lā ja no rī tiem un intensī va ū dens aerobika pulksten 11. No rī tiem parkā skrē ja vairā ki viesi.
Uzturs. Kas ievē ro diē tu - labā k neiet, vienkā rš i salū zt. No rī ta lī dz vakaram restorā nā uzkodas, vairā ku veidu gaļ a un zivis, augļ i, saldie arbū zi un melones, saldē jums pakā s un dondurma vakariņ ā s. Vairā ku veidu baklava, halva, sieri. Ramadan Bairam tradicionā li tika dalī ti saldumi, vakarā viņ i sarī koja viesiem ī stus svē tkus. Ā zijas vakarā viņ i ē da suš i, bet meksikā ņ u vakarā viņ i gatavoja daž ā das gaļ as. Tante ar gozlemi no rī ta sē ž restorā nā , pulksten 12 - ī paš ā teltī netā lu no pludmales. Pitas, picas un barankas neņ ē mā m, bet cilvē ki ē da ar prieku. Viņ i vienkā rš i netika pie konditorejas, viņ i nepieteicā s a la carte. Dzē rienus atnes viesmī ļ i, ap galveno baseinu puisis steidzas riņ ķ os un piedā vā š ampanieti jau no rī ta. Pludmalē viesmī ļ i kabī nē s nesa sagrieztus augļ us un citus ē dienus.
Pusdienojā m brī vā dabā , ē dinā š anas laukumā : centrā no č etrā m pusē m bā rs un ē dienu stendi, pa perimetru ē nā pī tā s mē beles. Brokastis un vakariņ as - galvenajā ē kā . Bā ri ir atvē rti visu dienu. Vakaros reģ istratū ras lī menī pa visas ē kas perimetru cilvē ki atpū š as skatu terasē : zemi mī ksti dī vā ni un krē sli ar spilveniem, garš ī gi pieauguš o dzē rieni un patī kama mū zika.
Atmiņ ā paliek sī kumi: jau otro dienu brokastī s viesmī le mums neprasot atnesa sulu, kafiju un saputotu pienu, tikai atceroties iepriekš ē jo pasū tī jumu. Pusdienā s es vienkā rš i pajautā ju, vai ir humuss, un pē c divā m minū tē m viņ i man to personī gi atnesa no galvenā restorā na, kļ uva pat neē rti.
Reiz es pamodos no skaļ ā s putnu č ivinā š anas - viņ iem bija bail no miglas. Bija tik bieza un blī va migla, ka no balkona pilnī gi neko nevarē ja redzē t, tikai margas un balta dū maka apkā rt. Pamazā m lī dz ar rī tausmu migla izklī da, parā dī jā s balkoni, terases, palmas, ē kas, jū ra un kalni tā lumā . Brī niš ķ ī gs Vidusjū ras stā sts.
Concorde man asociē jas ar bezrū pī gu atpū tu: viss nodroš inā ts, pā rdomā ts, sagatavots. Tū risti ne par ko nedomā – viņ i vienkā rš i atpū š as. Ja jums ir vajadzī gas relaksē još as brī vdienas netā lu no smilš u pludmales, 15 minū š u attā lumā no Antā lijas lidostas, cienī jamā viesnī cā ar baseiniem, izcilu ē dienu, nevainojamu apkalpoš anu - jū s esat Konkordē .
Grū ti pateikt, kā viesnī ca strā dā ar 100% noslogojumu, pilnu animā ciju un diskotē ku. Kaut kas stā sta – copes. Vismaz galdiņ u un sauļ oš anā s krē slu noteikti pietiks visiem. Katru rī tu apsaimniekotā ji pā rbauda teritoriju, tehniskie darbinieki momentā ni maina spuldzes, stā da kokus, mazgā celiņ us un tualetes. Ievē roju, ka darbinieki cenš as pā rvietoties pa apļ veida celiņ iem, lai neiekristu viesu acī s.
Nezinu, vai vē l kā dreiz varē š u š eit ierasties – mums vienkā rš i paveicā s ar cenu. Bet š ī ir viesnī ca, kas palikusi atmiņ ā ar ī paš i patī kamiem iespaidiem.
Корпус на фоне релакс-бассейна Основной бассейн, центральная часть Еще часть основного бассейна Вид с пирса на пляж и отель Утро туманное... Вид с 4 этажа на море и территорию Путь от лифта к номеру
аватар cezar-komp
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Reģ istrē š anā s bija lieliska, personā la attieksme bija pā rsteidzoš a! Es apceļ oju pusi pasaules un vienmē r bija jā maina istabas. . . Š eit visas istabas ir ar skatu uz jū ru, tī ras un labi koptas, moderns stils, liels TV! Tā bija tikai veiksme. … Tomēr ▾ Reģ istrē š anā s bija lieliska, personā la attieksme bija pā rsteidzoš a! Es apceļ oju pusi pasaules un vienmē r bija jā maina istabas. . . Š eit visas istabas ir ar skatu uz jū ru, tī ras un labi koptas, moderns stils, liels TV! Tā bija tikai veiksme. . .
Ē diens ir lielisks, mani ļ oti iepriecinā ja medus, valrieksti, augļ u un zivju pā rpilnī ba. . . Balyk un sarkanā s zivis vienkā rš i iepriecinā ja!
Sanitā rija ir virsū...Maskas pie ieejas un izejas, antiseptiska. labierī cī bas. . .
Jū ra ir neslavē jama, pludmale lieliska, gar krastu iespē jams nostaigā t lielus attā lumus! Tas ir brī niš ķ ī gi! Jū su labi kopta piestā tne!

Apmeklē ju daž as tuvumā esoš ā s viesnī cas, kas tiek uzskatī tas par dā rgā m, un tā s izrā dī jā s sliktā kas nekā manē jā ! Runā t var daudz, bet pirmo reizi 25 gadu laikā biju pilnī bā apmierinā ta. Visi!
PALDIES ADM. VIESNĪ CAS UN APKALPO PERSONĀ LS! Attieksme pret viesiem vienkā rš i patī kama! Rakstiet, katram atbildē š u sī kā k!
Бассейн, отель.
аватар Katerina922416
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ar viesnī cu biju ļ oti apmierinā ta, bija laipns personā ls, labs serviss, garš ī gi ē dieni, viss lieliski, lai gan daudzi sū dzē jā s par mazo teritoriju. Ir animā cija, karaoke, daž ā di vakari. Ē diens bija daudzveidī gs, viss garš ī gs, apmierinoš s. … Tomēr ▾ Ar viesnī cu biju ļ oti apmierinā ta, bija laipns personā ls, labs serviss, garš ī gi ē dieni, viss lieliski, lai gan daudzi sū dzē jā s par mazo teritoriju. Ir animā cija, karaoke, daž ā di vakari. Ē diens bija daudzveidī gs, viss garš ī gs, apmierinoš s. Kad uzkā ru zī mi, katru reizi tī rī ja, patī kamas sievietes, gulta tika mainī ta uzreiz, kad vajadzē ja. Pludmale ir 2 minū š u gā jiena attā lumā , teritorijā atradā s gan pieauguš o baseins, gan bē rnu baseins, rotaļ u laukums bē rniem, slidkalniņ š , bē rnu istaba, t. i. Man viss ļ oti patika. Lī dz tuvā kajiem veikaliem bija jā iet 5 vai 10 minū tes.
аватар Ruant91
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pē c reģ istrē š anā s mū s sasē dinā ja uzreiz 10:00. Viesnī cā ir lielisks tenisa korts, futbola loma, basketbola un volejbola laukumi. Ē diens ir izcils. Lielisks spa centrs: sauna, baseins, hammam - bez maksas. Mī nus viens - viesnī ca ir veca. … Tomēr ▾ Pē c reģ istrē š anā s mū s sasē dinā ja uzreiz 10:00. Viesnī cā ir lielisks tenisa korts, futbola loma, basketbola un volejbola laukumi. Ē diens ir izcils. Lielisks spa centrs: sauna, baseins, hammam - bez maksas. Mī nus viens - viesnī ca ir veca. Nepiecieš ama mē beļ u, interjera atjaunoš ana
аватар nasodva
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta ā tri - redzot, ka viņ š uzvarē ja kū rortu kategorijā kā dā viesnī cu konkursā . Mē s paskatī jā mies uz cenā m, izrā dī jā s, ka tā s ir pieejamas - un ā tri nopirka ekskursiju. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta ā tri - redzot, ka viņ š uzvarē ja kū rortu kategorijā kā dā viesnī cu konkursā . Mē s paskatī jā mies uz cenā m, izrā dī jā s, ka tā s ir pieejamas - un ā tri nopirka ekskursiju.
Man ļ oti patika pati viesnī ca, liekas, ka katrs sī kums ir padomā ts, teritorija liela, ļ oti zaļ a.
Istabā man patika viss, bet bija arī mī nuss - gultiņ a bija visa izjaukta, bija bail to kustinā t, baidī jā s, ka izjuks.
Ē diens ir neslavē jams, ē diens ir katrai gaumei, turklā t milzī gos daudzumos. Bijā m ļ oti apmierinā ti arī ar apkalpoš anu restorā nā .
Vienī gais mī nuss mums bija viesnī cas atraš anā s vieta - Lara. Pirms tam viņ i atpū tā s tikai Kemerā un cerē ja, ka no Laras ā trā k nokļ ū s pilsē tas centrā . Izrā dī jā s – laiks ir apmē ram tā ds pats. Ja pastaiga pa Antā liju jums ir bezprincipiā la, tad arī atraš anā s vieta nebū s mī nuss.
аватар yurowa2012
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ar vī ru Maskavā izvē lē jā mies viesnī cu, kurā vē lamies ilgi atpū sties un apstā jā mies pie Concorde. Ir š ika zaļ ā zona, lielas komfortablas istabas, jauka smilš aina pludmale ar nelielu oļ u strē meli, tikai 4 minū tes no istabas un tas ir super! tuvu lidostai - tikai 25 minū tes, Mē s ļ oti ā tri iekā rtojā mies istabiņ ā - 10 minū tē s. … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru Maskavā izvē lē jā mies viesnī cu, kurā vē lamies ilgi atpū sties un apstā jā mies pie Concorde. Ir š ika zaļ ā zona, lielas komfortablas istabas, jauka smilš aina pludmale ar nelielu oļ u strē meli, tikai 4 minū tes no istabas un tas ir super! tuvu lidostai - tikai 25 minū tes, Mē s ļ oti ā tri iekā rtojā mies istabiņ ā - 10 minū tē s. Par ē dienu nerakstī š u, katrs atradī s sev tī kamā kos ē dienus. Te viss ir tiem, kas vē las atpū sties no problē mā m un kņ adas , baseina cienī tā jus priecē s arī tie, kuriem patī k apmeklē t tirgus un veikalus par reā lā m cenā m. Atpū tē jā m ķ ermeni un dvē seli un ar prieku ieteiksim š o viesnī cu saviem draugiem un radiem!
аватар sheboss
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ceļ oja ar ģ imeni. (Es, vī rs, meita 6 gadi, dē ls 3 gadi) Viesnī ca kopumā ir laba, teritorija labiekā rtota, ainavu dizains priecē aci ar savu daudzveidī bu, sā kot no puķ ē m un krū miem lī dz augļ u kokiem (granā tā boli, mandarī ni, citroni, greipfrū ti) - tas viss sniedz dā rza komfortu. … Tomēr ▾ Ceļ oja ar ģ imeni. (Es, vī rs, meita 6 gadi, dē ls 3 gadi)
Viesnī ca kopumā ir laba, teritorija labiekā rtota, ainavu dizains priecē aci ar savu daudzveidī bu, sā kot no puķ ē m un krū miem lī dz augļ u kokiem (granā tā boli, mandarī ni, citroni, greipfrū ti) - tas viss sniedz dā rza komfortu. Ē diens, tā pat kā lielā kajā daļ ā Turcijas viesnī cu, ir daudzveidī gs, izņ emot ā ra grilu.
Reģ istrē š anā s pagā ja diezgan ā tri (izvē lē jā mies ģ imenes apartamentu (7047), tie atrodas pē dē jā.7. stā vā , bet istabu mainī ja dienu vē lā k, sakarā ar logu izeju uz blakus esoš o Lara viesnī cu, kur bija ventilā cijas izvadi starp viesnī cā m, kas bija trokš ņ aini no rī ta lī dz vakaram, bet, mainot istabu uz kaimiņ u spā rnu (7018), troksnis mainī jā s no ventilā cijas uz blakus esoš ā s viesnī cas amfiteā tri, kur mū zika skanē ja lī dz 22-30.
Dzē rieni viesnī cā s pā rsvarā ir importa, deserti un pamatē dieni ir diezgan sabalansē ti (salī dzinot ar Calista, noteikti ir labā k: Calista lielā kā daļ a ē dienu bija vai nu pā rsā lī ti, vai pā rcepti).
Bē rniem vecumā no 3 gadiem vienmē r ir izvē le uzturā , un vienmē r viss ir apē sts, neskatoties uz mū su bē rnu vē lmju "sarež ģ ī tī bu".
Kopumā man viss patika. Istaba, pludmale, ū dens (ū dens temperatū ra jū rā oktobrī lieliska 27-28, baseins lī dzī gs, pa dienu siltā ks), slidkalniņ i, bē rnu zona ar š ū polē m un basiem bē rniem, vakara izklaides viss mē rens, ne wow , bet diezgan cienī gi. Cena=kvalitā te.
Wi-fi nesasniedza pludmali, bet tas bija uz labu: baudī jā m skatus, smadzenes atpū tā s no visa.
Viesnī cas personā ls ir labsirdī gs, daudzi runā krieviski no bijuš ā s padomju varas.
Ī paš u paldies vē lamies izteikt Daria no viesu attiecī bas, kura visas problē mas atrisinā ja zibenī gā ā trumā !
Vairā kkā rt vē rsā mies pie viesnī cas ā rsta saistī bā ar jaunā kā bē rna slimī bu, kur Daria vienmē r pavadī ja un dā sni atbalstī ja visu slimī bas laiku, visu tulkoja un paskaidroja.
Man patika viesnī ca, numuriņ i tika tī rī ti katru dienu, bā rs ir slikts (tikai alus, 2 veidu ū dens un kola)
Mini bā rs tē ja, kafija un tē jkanna.
Viesnī ca atrodas uz rosī gas ielas, kas pilna ar veikaliem, aptiekā m utt.
Antā lijas centrā var nokļ ū t ar taksometru par 100 lirā m 20-25 minū tē s, ar autobusu 40 minū tes par 3-7 lirā m, atkarī bā no kartes (viens brauciens vai diena).
Iesaku draugiem, bija apmierinā ti!
Paldies par viesmī lī bu, dā rgie viesnī cas darbinieki : )
аватар dmitrii101
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Labdien! atpū tā s ar visu ģ imeni 3 cilvē ki 2 pieauguš ie + 1 bē rns 5 gadi š ajā viesnī cā no 08.10. 18. -18.10. 18. Iepriekš atpū ties tikai 5 * Sidē , Belekā , Marmarisā . Pati viesnī ca nav jauna un ir jā remontē , to var redzē t no vannas, istabiņ as, tas ir fakts, jo ī paš i tā pē c, ka biļ ete nemaksā. … Tomēr ▾ Labdien! atpū tā s ar visu ģ imeni 3 cilvē ki 2 pieauguš ie + 1 bē rns 5 gadi š ajā viesnī cā no 08.10. 18. -18.10. 18. Iepriekš atpū ties tikai 5 * Sidē , Belekā , Marmarisā . Pati viesnī ca nav jauna un ir jā remontē , to var redzē t no vannas, istabiņ as, tas ir fakts, jo ī paš i tā pē c, ka biļ ete nemaksā.160 000 budž etu? oktobrī . Kopē jais iespaids par viesnī cu ir patī kams, nav sū dzī bu par ē dienu, personā la draudzī gumu. Vē los pateikt ī paš u paldies Darijai par viesu attiecī bā m, jebkurš jautā jums vai pieprasī jums tika atrisinā ts š eit un tagad, š ī ir papildu zvaigzne viesnī cai, noteikti! Vē lreiz paldies Daria!
аватар m.sokolova85
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Labdien. Vē los padalī ties ar savu atsauksmi par viesnī cu un pā rē jo. Uzturē jā s nedē ļ u kopā ar ģ imeni. Kopumā viņ i bija ļ oti apmierinā ti. Viesnī ca ir piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m. … Tomēr ▾ Labdien. Vē los padalī ties ar savu atsauksmi par viesnī cu un pā rē jo.
Uzturē jā s nedē ļ u kopā ar ģ imeni. Kopumā viņ i bija ļ oti apmierinā ti. Viesnī ca ir piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m.
Visvairā k mani iepriecinā ja apkalpoš ana. Visi ir ļ oti draudzī gi un vienmē r centā s ā tri atrisinā t jebkuru jautā jumu / izpildī t pieprasī jumu.
Ieradā mies 3 no rī ta, 10 jau dabū jā m numuriņ u ar skatu uz jū ru, kā jau bija rezervē ts. Istaba plaš a, tī ra, ar labu skaņ as izolā ciju, kondicionieris darbojā s perfekti, bija seifs. Neliels mī nuss - nosū cē js istabā nestrā dā ja, bet galī gi nebija briesmī gi. Tī rī š ana bija katru dienu, tika mainī ti arī dvieļ i.
Viesnī cas teritorija ir ļ oti zaļ a, daudz daž ā du augu, dā rznieks mī l savu darbu. Teritorija tī ra, kopta.
Ē diens garš ī gs, varbū t nedaudz daž ā dotu ē dienu izvē li, bet visa pietika.
Pludmale. Sauļ ojā mies uz mola jū rā . Gultas ir ē rtas un ir lietussargi. No manā mā kā mī nusa man ir matrač i uz sauļ oš anā s krē sliem pludmalē . Tie izskatā s tā lu no tī rī bas. Par to pastā stī ju vadī bai, kurai dzirdē ju, ka viņ us plā nots nomainī t. Jautā ti, kā pē c sauļ oš anā s krē sli un teltis atrodas tik tā lu no jū ras, viņ i teica, ka vairā kas reizes vē tras laikā viss tika iepū sts jū rā , tā pē c viņ i atrodas tik tā lu.
Viesnī cā ir pieslē gums, bet tas darbojas C pakā pei viesnī cas teritorijā . Jū s vienmē r varat mierī gi sarunā ties vestibilā un arī istabā .
Viesnī cā bija spa, bet mē s to neizmantojā m.
Ja vē laties doties ceļ ā uz Antā liju, autobuss ar numuru 7.7 liras vienā virzienā un pē c 50 minū tē m jū s staigā jat pa pilsē tu.
Meitenes no viesu attiecī bā m ir ļ oti draudzī gas un gā dī gas.
No š ī gada, cik saprotu, apmeklē jot a la carte restorā nus, ir parā dī jusies apkalpoš anas maksa (10 eiro no cilvē ka). Bet mums absolū ti nebija ž ē l par to maksā t, lieliski nosvinē jā m mammas DR itā ļ u restorā nā . Ja nepiecieš ams pasū tī t ziedus, viesnī cā ir katalogs ar visu veidu puš ķ iem.
Rezumē jot, viesnī ca ir laba, es š eit atgrieztos. Pē c sezonas beigā m plā nots remonts, tā pē c bū s interesanti redzē t, kas tiks mainī ts.
Paldies)
аватар olga.bea.moroz79
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mums ļ oti patika atpū ta š ajā viesnī cā , labs serviss, ļ oti draudzī gs personā ls, ē diens atbilstoš ā lī menī , patika tī rī ba, kā rtī ba, liela pastaigu zona, daudz izklaides … Tomēr ▾ Mums ļ oti patika atpū ta š ajā viesnī cā , labs serviss, ļ oti draudzī gs personā ls, ē diens atbilstoš ā lī menī , patika tī rī ba, kā rtī ba, liela pastaigu zona, daudz izklaides
Parādīt vairāk »


iemiesojums Irina_Majkop
Izvēlamies viesnīcu. Lūdzu, pastāstiet man, vai āra baseins ir apsildāms vasaras sezonā. Un vakara izrādes ir profesionāli mākslinieki vai vietējie animatori? Paldies!
6 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
iemiesojums kovalevskaya_ni
kur pārsēsties, kurš autobuss, cik maksā lirā? Kur vēl un ar kādu transportu var nokļūt? biji tirgū? Cik pieturu no viesnīcas? Pateicos jau iepriekš
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums ballitristica
Labi cilvēki, iesakiet kādu viesnīcu izvēlēties. Vēlos sūtīt savus vecākus, 65 gadi. Papildus vispārējam iespaidam par viesnīcu, mēs ņemam vērā šādas modes: nav ļoti trokšņains, skaists pastaigām, garšīgs ēdiens. Vai arī lidmašīnas traucē? Paldies visiem!
9 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums viki_alex
vēlamies braukt septembrī ar bērnu
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums vasssss
Laba diena! Dažās vietnēs ir rakstīts, ka viss boulings ir maksas, citās, ka divi celiņi ir brīvi pēc iepriekšēja pieraksta. Kam ticēt?
13 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kaleiču vecpilsēta
Novērtējums 9.5
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Antālijas akvārijs
Novērtējums 9.3
Turcija, Antālija
Daba, Izklaide

Элегантный Spa-отель Concorde De Luxe Resort 5* находится недалеко от Антальи, в районе Лара, на 1-ой береговой линии. Открытие состоялось в 2005 году, частичный ремонт проводился в 2015 году. Отель подойдёт как для семейного отдыха с детьми, так и для романтического отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 16 км от центра Анталии и в 10 км от аэропорта.
Plyaj
 • 1. rinda
Viesnīcā

Основной открытый бассейн (1557 кв. м), открытый релакс-бассейн (780 кв. м с джакузи,) открытый СПА-бассейн (50 кв.м), бассейн с горкой (227 кв. м), крытый бассейн (137 кв. м), круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, ежедневная уборка номера, услуги по глажке одежды (платно), 6 ресторанов A la Carte: «Da Vinci» (итальянский), «Asiana» (дальневосточный), «Vinario Wine and Steak House» (стейк, гриль и вино), «Dafne» (турецкий), «Poseidon» (морепродукты и рыба), «BBQ» (барбекю; по резервации, платно), магазины на территории.

 • A la carte restorāns
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • transfērs uz/no lidostas
Bērniem 2 открытых детских бассейна (20 и 100 кв. м), мини-клуб (6-12 лет), детские коляски (платно).
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports 4 водные горки, 2 теннисных корта (твердое покрытие), платное освещение корта, настольный футбол (бесплатно), дартс (бесплатно), водная гимнастика (бесплатно), джакузи (в зоне релакс-бассейна, бесплатно), парная (платно), сауна (бесплатно), турецкая баня (бесплатно), бадминтон (бесплатно), массажный кабинет (платно).
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • golfs
 • sporta zāle
 • jogas nodarbības
Telpu apraksts

Всего в отеле 401 номер. Категории номеров: Standart De Luxe Rooms, Dublex De Luxe Rooms, Junior De Luxe Suite, Junior Suite Land or Sea View, Family De Luxe Suitе, Royal Suite, Grand De Luxe Suite, Handicap Rooms.

Istabās

Кондиционер (работает в зависимости от погодных условий), мини-бар (прохладительные напитки - бесплатно, пополнение ежедневно), набор для приготовления чая и кофе, спутниковое ТВ с российским каналом, сейф, прямой телефон, халаты/тапочки (по запросу),Wi-Fi (бесплатно), ванная комната и/или душ, фен, балкон.

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • peldbaseins (ne visās istabās)
 • kabeļa internets (ne visās istabās)
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • bidē (ne visās istabās)
Adrese Lara Turizm Merkezi , Antalya, 07230 Лара, Турция.
Tālruņi: +90 242 352 26 26
Tīmekļa vietne: Concorde De luxe Resort
FAQ