Citrus Park Hotel 4*– Atsauksmes

9
Novērtējums 9.610
№2 viesnīcas reitingā Antālija
9.8 Numurs
9.7 apkalpošana
9.7 Tīrība
9.7 Uzturs
9.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Antālijā, 800 metru attālumā no akvārija. Atvērts 2019. gadā. Restaurācija telpās 2020. gadā. Sastāv no vienas 5 stāvu ēkas. Piemērots gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар zarinarogova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mums svarī gā kais kritē rijs bija, lai pludmale bū tu tuvu, un Citrus viesnī cā pludmale bija 2 minū š u attā lumā . Pludmale tī ra, visa teritorija sakopta un skaista, liela promenā de. Daudzi cilvē ki brauc ar velosipē du. Kopumā atmosfē ra ir forš a, vakarā kļ ū st vē l skaistā ka, liels skaits bā ru un restorā nu, katrā iestā dē viņ i gatavo garš ī gus ē dienus. … Tomēr ▾ Mums svarī gā kais kritē rijs bija, lai pludmale bū tu tuvu, un Citrus viesnī cā pludmale bija 2 minū š u attā lumā . Pludmale tī ra, visa teritorija sakopta un skaista, liela promenā de. Daudzi cilvē ki brauc ar velosipē du. Kopumā atmosfē ra ir forš a, vakarā kļ ū st vē l skaistā ka, liels skaits bā ru un restorā nu, katrā iestā dē viņ i gatavo garš ī gus ē dienus. Pati viesnī ca ir wow! Mums visvairā k patika telpas, vietas ir pietiekami, ir kur apgriezties, un galvenais, ka viss ir tī rs. 10 minū š u gā jienā lī dz atrakciju parkam un delfinā rijam. Cenas ir ļ oti pieņ emamas. Patiesī bā mē s domā jā m, ka pā rē jais maksā s daudz vairā k, bet nē , mums pat izdevā s kaut kā ietaupī t naudu. Personā ls ir ļ oti profesionā li cilvē ki savā jomā , no pavā riem lī dz istabenē m. Viss tiek darī ts godī gi un ar mī lestī bu. Paldies par pā rē jo!
аватар krisalialieva
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jau vairā kas reizes esmu viesojies Turcijā , bet Antā lijas pilsē tā apstā jos pirmo reizi. Brauciena mē rķ is bija bizness, bet neskatoties uz š ī m 3 dienā m man tomē r izdevā s atpū sties un nopeldē ties. Viesnī ca ir skaista un moderna, ar patī kamu un tī ru atmosfē ru jau no paš a sliekš ņ a. … Tomēr ▾ Jau vairā kas reizes esmu viesojies Turcijā , bet Antā lijas pilsē tā apstā jos pirmo reizi. Brauciena mē rķ is bija bizness, bet neskatoties uz š ī m 3 dienā m man tomē r izdevā s atpū sties un nopeldē ties. Viesnī ca ir skaista un moderna, ar patī kamu un tī ru atmosfē ru jau no paš a sliekš ņ a. Patī kami un pieklā jī gi darbinieki, kas atbildē ja uz visiem man interesē još ajiem jautā jumiem un bija iejū tī gi pret visu. Prieks par lielo pā ru skaitu un maziem bē rniem. Brokastoju viesnī cā , viss bija svaigs. Pusdienas un vakariņ as, protams, neizdevā s, jo biju aizņ emta ar savā m lietā m. Patika ļ oti lielā promenā de, pa kuru var staigā t un padomā t gan par personī giem jautā jumiem, gan darba lietā m. Viss atrodas pastaigas attā lumā no viesnī cas, kas ir ļ oti ē rti. Kopumā man bija liels prieks bū t š eit. Nā kamreiz nolē mu, ka atbraukš u š eit vienkā rš i atpū sties.
аватар KaterinaIvanova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pilnī gi piekrī tu zemā k esoš ajam autoram, nu, mē s bijā m š eit ar ģ imeni. Lī dz jū rai 100 metri. Š ķ iet, ka viesnī ca ir pavisam jauna, viss tikko atjaunots. Istabas tī ras, kā rtī gas, plaš as, gultas mī kstas, ar labiem matrač iem. … Tomēr ▾ Pilnī gi piekrī tu zemā k esoš ajam autoram, nu, mē s bijā m š eit ar ģ imeni. Lī dz jū rai 100 metri. Š ķ iet, ka viesnī ca ir pavisam jauna, viss tikko atjaunots. Istabas tī ras, kā rtī gas, plaš as, gultas mī kstas, ar labiem matrač iem. Gultas veļ a un dvieļ i tika mainī ti biež i. Istabā bija viss nepiecieš amais dzī voš anai un atpū tai. Krastmala ir tik liela, pa to ej, un apkā rt ir bā ri, kafejnī cas, rotaļ u laukumi, restorā ni utt. jū s varat staigā t pa to bezgalī gi, un tajā paš ā laikā doties uz daž ā m vietā m. Arī viesnī cas teritorijā , kas ir diezgan liela, ir privā ts baseins. Kopumā viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā un vē l jo vairā k Antā lijas pilsē tas labā kajā rajonā . Ikvienam iesaku to apmeklē t vismaz vienu reizi, un tas, kurš vienreiz to apmeklē s, noteikti bū s apmierinā ts un noteikti vē lē sies š eit atgriezties.
аватар marielova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sveiciens visiem lasī tā jiem, kad devā mies atvaļ inā jumā , iesā kumam arī es paskatī jos pa visu internetu, lai redzē tu, ko cilvē ki raksta, un atbraukt jebkur, un uz neesoš ā m fotogrā fijā m. Teikš u, ka viesnī ca laba, cena adekvā ta. … Tomēr ▾ Sveiciens visiem lasī tā jiem, kad devā mies atvaļ inā jumā , iesā kumam arī es paskatī jos pa visu internetu, lai redzē tu, ko cilvē ki raksta, un atbraukt jebkur, un uz neesoš ā m fotogrā fijā m. Teikš u, ka viesnī ca laba, cena adekvā ta. Ja jū s atnā cā t negulē t istabā visu dienu, tad š ī ir jū su izvē le. Blakus ir viss, kafejnī cas, restorā ni, ļ oti skaista un liela krastmala, vispā r pati pilsē ta ir sakopta un tī ra, ar skaistu infrastruktū ru. Arī viesnī ca saglabā savas 4 zvaigznes, sā kot no personā la lī dz istabā m, š eit viss ir kā rtī bā , istabā s ir viss dzī voš anai, liels ledusskapis, laba duš a, ē rtas gultas, internets utt. No numuriem paveras lielisks skats uz jū ru, un jū ra parasti ir viegli sasniedzama. Brokastis labas: olu kultenis, siers, olī vas, salā ti, kafija. Lejā ir veļ as maš ī nas. Ar prieku atgriezī simies š eit vē l, cenas adekvā tas, viss super.
аватар Elenagru
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š odien es jums pastā stī š u par labā kajā m viesnī cā m, kurā s jums patieš ā m vajadzē tu apmesties, ja dodaties uz Antā liju. Mē s ar vī ru apmeklē jā m daž ā das viesnī cas un 2 zvaigznē s un 3.4, 5. … Tomēr ▾ Š odien es jums pastā stī š u par labā kajā m viesnī cā m, kurā s jums patieš ā m vajadzē tu apmesties, ja dodaties uz Antā liju.
Mē s ar vī ru apmeklē jā m daž ā das viesnī cas un 2 zvaigznē s un 3.4, 5. Vienī gā Citrus Park Hotel mums bija vislabā kā .
Interjers ir vienkā rš i wow! Viss jauns un tī rs, spilgtā s krā sā s. Man visvairā k patika vannas istaba, ļ oti tī ra, nekur nebija atkritumu. Personā ls ir jauks un dara visu iespē jamo, lai iepriecinā tu cilvē kus. Kalpones pē c 1-2 dienā m nomainī ja dvieļ us un sakā rtoja.
No numuriem paveras skaists skats uz jū ru, tuvumā atrodas daudzi restorā ni un kafejnī cas, bā ri. Ir akvaparks, veikali. Viesnī cas ī paš nieks ir ļ oti pieklā jī gs un pozitī vs cilvē ks.
Viesnī cā ir veļ as mazgā tavas pakalpojums, kurā varat mazgā t veļ u pats. Brokastis bija brī niš ķ ī gas turku (olu kultenis, salā ti, kafija, siers, olī vas, maize kopumā ir garš ī ga, vienmē r kraukš ķ ī ga, tiklī dz tā iznā k no krā sns)
Rezultā tā teikš u, ka š ī ir labā kā viesnī ca, kurā esam bijuš i. Kvalitā te, pā rtika, serviss, infrastruktū ra, par visu lieku 5 zvaigznes.
аватар KamillaAntonova
Sveiki. Droš i vien 8 no 10 cilvē kiem ir bijuš i Turcijā vismaz vienu reizi. Š oreiz bija mans laiks uz turieni doties. Es devos uz Antā lijas pilsē tu. Esmu lasī jis daudz pozitī vu atsauksmju par š o pilsē tu. Un jā , vienreiz tur bū dams, es viņ ā iemī lē jos no visas sirds, un tagad varu viņ ai droš i ieteikt. … Tomēr ▾ Sveiki. Droš i vien 8 no 10 cilvē kiem ir bijuš i Turcijā vismaz vienu reizi. Š oreiz bija mans laiks uz turieni doties. Es devos uz Antā lijas pilsē tu. Esmu lasī jis daudz pozitī vu atsauksmju par š o pilsē tu.
Un jā , vienreiz tur bū dams, es viņ ā iemī lē jos no visas sirds, un tagad varu viņ ai droš i ieteikt. Tač u ar skaistu pilsē tu vien nepietiek, daudz grū tā k ir atrast vietu, kur pavadī t atlikuš o laiku. Un mana apmeš anā s vieta bija viesnī ca Citrus.
Viesnī cai ir laba atraš anā s vieta. Mani ļ oti iepriecinā ja lielais apmeklē tā ju skaits, lielā kā daļ a cilvē ku atpū tā s ar ģ imenē m. Personā ls ir draudzī gs un izpalī dzī gs. Istabas ļ oti tī ras, ikdienas uzkopš ana.
Puiš i, protams, es lielā ko daļ u sava laika pavadī ju tikai pē tot pilsē tas infrastruktū ru, ī paš i vecpilsē tas, tā viņ iem ir ļ oti tuvu no viesnī cas.
Bet arī viesnī ca mani neatstā ja vienaldzī gu, nā kamgad braukš u uz š ejieni atkal. Un es noteikti palikš u š ajā viesnī cā .
аватар Aleksandra555
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Nopirkuš i biļ eti uz Turciju un izvē loties Antā lijas pilsē tu, atlika tikai izš ķ irties par viesnī cu. Kad ir liela ģ imene un dodies atvaļ inā jumā , galvenais, lai katram ģ imenes loceklim tur patī k un justos ē rti. Viesnī ca tika izvē lē ta pē c š ī principa, lai pludmale bū tu tuvu, bū tu daž ā da veida izklaide bē rniem, restorā ni, pā rtikas veikali, un protams moderns. … Tomēr ▾ Nopirkuš i biļ eti uz Turciju un izvē loties Antā lijas pilsē tu, atlika tikai izš ķ irties par viesnī cu. Kad ir liela ģ imene un dodies atvaļ inā jumā , galvenais, lai katram ģ imenes loceklim tur patī k un justos ē rti.
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c š ī principa, lai pludmale bū tu tuvu, bū tu daž ā da veida izklaide bē rniem, restorā ni, pā rtikas veikali, un protams moderns. Apskatī juš i fotogrā fijas un izlasī juš i atsauksmes, nolē mā m doties uz Citrus Park 4 zvaigž ņ u viesnī cu.
Ierodoties uzreiz atzī mē š u, ka fotogrā fijas atbilst realitā tei. Mū s sagaidī ja ļ oti draudzī gs personā ls, bijā m novietoti pirmajā stā vā , istaba bija ļ oti liela un plaš a. Lai gan nebija balkona, bija izeja uz terasi.
Katru rī tu bija bufete, ē diens tur, protams, nesalī dzinā ms, pavā ri gatavo ļ oti garš ī gi. Rezultā tā restorā nu pat ne reizi neapmeklē jā m, ē diens viesnī cā bija pilnī bā apmierinā ts.
Ar bē rniem trī s reizes bijā m uz Antā lijas Aqualand akvaparku, bijā m ļ oti apmierinā ti, slidkalniņ i tur super. Un mē s apmeklē jā m akvaparku. Visas š ī s atrakcijas un aktivitā tes atrodas netā lu no viesnī cas.
Mū su brī vdienas bija stabilas 5.
аватар heleopa
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Ļ oti klusa viesnī ca, tī ra, var nopirkt ē st, ē diens garš ī gs. Atraš anā s vieta ir ideā la. 50 m Konjaalti krastmalā . 10 minū š u gā jiena attā lumā no Lunopark un delfinā rija un 5 m Migros. Ar taksi lī dz vecpilsē tai 5 dolā ri un Marka Antā lija. … Tomēr ▾ Ļ oti klusa viesnī ca, tī ra, var nopirkt ē st, ē diens garš ī gs.
Atraš anā s vieta ir ideā la. 50 m Konjaalti krastmalā .
10 minū š u gā jiena attā lumā no Lunopark un delfinā rija un 5 m Migros.
Ar taksi lī dz vecpilsē tai 5 dolā ri un Marka Antā lija.
аватар liona-85
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Mums ir superior istabiņ a - nav fē na (pielikumā foto), nav tē jkannas, nav kafijas un tē jas, nav trauku, nav bezmaksas dzeramā ū dens, nav seifa (izrā dā s, tas ir tikai par maksu! ), lai gan Instagram raksta, ka tam visam noteikti jā bū t istabā ! Svarī gā kā! ! ! Mū s pakā rt istabā , kurā bija pilni skapji ar sveš ā m lietā m (foto pievienots). … Tomēr ▾ Mums ir superior istabiņ a - nav fē na (pielikumā foto), nav tē jkannas, nav kafijas un tē jas, nav trauku, nav bezmaksas dzeramā ū dens, nav seifa (izrā dā s, tas ir tikai par maksu! ), lai gan Instagram raksta, ka tam visam noteikti jā bū t istabā !
Svarī gā kā! ! ! Mū s pakā rt istabā , kurā bija pilni skapji ar sveš ā m lietā m (foto pievienots). Pē c tam, kad atnā cā m uz reģ istratū ru un teicā m, nomainiet istabu, mē s tur nedzī vosim, puisis teica, ka tā s ir studentu lietas, vai tieš ā m tā s traucē s? Gribu uzrakstī t mammai! Beigā s pateica, ka vairs nav istabiņ u, smieklī gi pustukš a viesnī ca, savā ca visas mantas - 4 milzī gā s somas un aizveda ! ! ! Droš i vien citā istabā , pē kš ņ i viņ i tur nebū s saš utuš i !! !
Gribē tos teikt, ja esi atvē rts, tad strā dā ar cieņ u, apkalpoš ana 0. Strā dā ju tū rismā.9 gadus un pirmo reizi tik š ausmī ga viesnī ca ! ! !
Шкаф Шкаф Должен быть фен Ремонт


iemiesojums antonova.elvira
3 gadā atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Kaleiču vecpilsēta
Novērtējums 9.5
Turcija, Antālija
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
Antālijas akvārijs
Novērtējums 9.3
Turcija, Antālija
Daba, Izklaide

Отель расположен в Анталии, в 800 м от аквариума. Открыт в 2019 году. Реставрация в номерах в 2020 году. Состоит из одного 5 этажного здания. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Прогулка до торгового центра Migros занимает 12 минут, а расстояние до музея Антальи составляет 2,6 км. Расстояние до аэропорта Антальи составляет 14 км.
Pludmales apraksts Пляж Коньяалты находится в западном районе Анталии у Таврских гор. Береговая линия протяженностью около 8 км и шириной до 50 м, на которую можно выйти из пяти микрорайонов Коньяалты, тянется от Бич-парка до торгового порта. Территория покрыта мелкой и средней галькой. Вход в воду пологий, но в нескольких метрах от берега глубоко. Дно галечное и чистое.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • oļu pludmale
Viesnīcā

Ежедневно сервируется завтрак «шведский стол».

Бассейн площадью 80 кв.м. Часы работы: 08:00 - 21:00.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Izklaide un sports
 • sporta zāle
Telpu apraksts

Всего 62 номера.

Istabās

Телевизор, ванна/душ, туалетно-косметические принадлежности, кондиционер, мини-бар, бесплатный Wi-Fi, чайник/кофеварка.

Adrese Arapsuyu, 608. Sk. No:8, 07070 Konyaaltı, Antalya
Tālruņi: +90 242 229 11 40
Tīmekļa vietne: Citrus Park Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.