Insula Resort & Spa 5*– Atsauksmes

27
Novērtējums 7.210
№87 viesnīcas reitingā Alanja
7.5 Numurs
7.4 apkalpošana
7.5 Tīrība
8.2 Uzturs
7.5 Infrastruktūra
Viesnīca uzcelta 1990. gadā, pēdējā renovācija veikta 2013. gadā. Kompakta zona, komfortabli numuri. Viesnīca atrodas netālu no Konakli ciemata, kur atrodas kafejnīcas un veikali. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар danutastrucinskaja
 •  apceļots 3 nedēļas atpakaļ
Vai mē s jau esam bijuš i atvaļ inā jumā.5 reizes? Turcijā un pirms tam? laiks? Biju vī lusies. Viesnī ca? var? likme max 4* Viss? kas notiek jota Kas bija labs: Teritorija sakopta, tuvu ros, istabiņ as regulā ri tī ra, personā ls jauks, Hammam serviss patika, baseins tī rs, restorā ns? pasū tī jums arī OK, piektdienas un sestdienas vakars? s bija pa? ko vada grilē ti ē dieni. … Tomēr ▾ Vai mē s jau esam bijuš i atvaļ inā jumā.5 reizes? Turcijā un pirms tam? laiks? Biju vī lusies. Viesnī ca? var? likme max 4* Viss? kas notiek jota
Kas bija labs:
Teritorija sakopta, tuvu ros, istabiņ as regulā ri tī ra, personā ls jauks, Hammam serviss patika, baseins tī rs, restorā ns? pasū tī jums arī OK, piektdienas un sestdienas vakars? s bija pa? ko vada grilē ti ē dieni. Mini bā rs istabā , ū dens un sula tika regulā ri papildinā ti.
Kas nepatika:
Istaba: -neomulī gi grū ti gultā ? vai? cilvē ks, domā ? apgulties tie
Ē diens: Mē ģ ina? iet pusdienā s daž ā dos laikos, vai ne? Tagad zupa ir auksta 2 dienas pē c kā rtas? s tas pats, viņ a arī stā v? viņ am un vakariņ ā s? s ē diens? . Pirmajā s dienā s no citurienes? atpū tnieks? vai tu dzirdi mū sos, ka bija saindē š anā s gadī jums? , nepatī k? ar viņ iem tas vē l nav noticis. Grū ti pateikt, ar ko saindē jā m, pamē ģ ini apē st? m? tas nav daudz, bet diemž ē l. Ē diens ir lī dzī gs katru dienu, izņ emot nedē ļ as nogales vakarus. Augļ i? bija, ja? jau d? es pirms tam? ē dā js? alkatī bas banā ns? un persiks? tr? ko, jo tie bija iekrauti l? naudu Tā da pati situā cija ar rī ta bulciņ u? m, "kurš ir pirmais, tas ir viltī gā ks". Viesnī ca paziņ o, ka MEAL ir Ultra viss? kas notiek iota, š ā da veida maltī te nozī mē "UAI (Ultra All Inclusive) — "ultra viss? iekļ auts? iota", "uzlabots viss? iota? iota", tas var bū t ? t. i. bezmaksas minibā rs istabā , bezmaksas importa alkoholiskie dzē rieni, garā ks bā ra darba laiks, bet bezmaksas alkoholiskie dzē rieni bija tikai vietē jie, kokteiļ i no importa alkoholiskajiem dzē rieniem bija par papildus samaksu. Tā arī nebija. Bā ri, kas pasniedz kokteiļ us nav ē dienkartes, tā pē c visi jautā , ko. Animā cija ir vā ja, salī dzinot ar pagā juš ā gada vizī tē m Turcijā , bet tā ir gaumes lieta.

Un piezī me, kas ir piemē rotā ks atpū tniekiem, nevis viesnī cai? iuu Tr? kas noticis ros un cieņ a pret ē dienu. Ielā dē pilnu l? kastes ar kalniem, un, ja nepatī k, viss tiek atstā ts izmeš anai. Vai ne? ir iespē jams paņ emt nedaudz un pievienot l? Kā ds ir tavs mī ļ ā kais ē diens? Ļ oti ž ē l? es? r? i. , kad ē diens tiek izmests ā rā . Varbū t ciemiņ š ? iui ir vē rts karā ties pie ē diena l? kas? es? tā das reklā mas kā "Cienī sim ē dienu? Ņ emsim tik, cik varam apē st. " Vai tamlī dzī gi.

Lai jums visiem labi atpū ties.
аватар sidtanjazaect
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
4 cilvē ku ģ imene pirmo reizi lidoja uz Turciju. Izvē lē jā mies viesnī cu Insula. Manas dzimš anas dienas priekš vakarā . Mē s saņ ē mā m pā rsteigumu no lidostas, mū s neveda uz viesnī cu, bija overbooking. Pirmo reizi un visu uzreiz pie mums. … Tomēr ▾ 4 cilvē ku ģ imene pirmo reizi lidoja uz Turciju. Izvē lē jā mies viesnī cu Insula. Manas dzimš anas dienas priekš vakarā . Mē s saņ ē mā m pā rsteigumu no lidostas, mū s neveda uz viesnī cu, bija overbooking. Pirmo reizi un visu uzreiz pie mums. Viesabonē š ana atiestatī ja lī dzsvaru, nav iespē jas sazinā ties ar ceļ ojumu aģ entū ras vadī tā ju, dvē selē pilnī gs haoss, apjukums, mazi bē rni skatā s un kā nenodot savas bailes. Pirms pusgada izvē lē jā mies Insulu, izlasī jā m visas atsauksmes, un tad viņ i paslī dē ja pavisam citā viesnī cā ((Annabella mū s nepatī kami sagaidī ja, labi, ka gide Polina no Kilit Global izglā ba situā ciju. Labas meitenes Kilit Global strā dā Valē rija, Jana , Polina. Vispā r ar gides Paulī nes starpniecī bu mums izdevā s sazinā ties ar mū su tū roperatoriem un viņ š situā ciju atrisinā ja, izrā dā s, ka notikusi kļ ū me, un transfē rs no Anabellas mū s aizveda uz Insulu. Atvainojā s kā morā lu kompensā ciju, Viesnī ca nodroš inā ja piekļ uvi internetam visu uzturē š anā s laiku.
21. jū nijā vietu nebija, viņ i iekā rtojā s nakš ņ oš anai tuvē jā Garden Hotel. Viss ir labi. Mū su dvē sele ir mierā . Š ī ir mū su sā kotnē jā pieredze. Visiem patika. Nav brī nums, ka izvē lē jā mies š o viesnī cu, noskatī jā mies video, lasī jā m atsauksmes. Pakalpojums ir labs, reģ istratū rā viņ i palī dzē ja ar jebkuru pieprasī jumu. Istaba tika iztī rī ta labi, vienī gais, kas zem gultā m nebija mazgā ts, bē rns izsita stiklu un es pā rvietoju gultu, lai savā ktu lauskas un tur bija netī rumi. Viņ i vienkā rš i noslaucī ja virsmu un viss. Man nepatika vē l viena lieta, bet tas ir atkarī gs no cilvē kiem, baseinā tika iepū sti gruveš i. Un tas viss peldē ja (( Citā di viss ir kā rtī bā , un ē diens, animā cija un pludmale.
Лобби Бассейн Пляж
аватар server.verem
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
divi acī mredzami mī nusi ir troksnis, ja logi ir uz ceļ a, un nesaprotama ieeja jū rā . Internets tiek apmaksā ts istabā s un visā teritorijā , reģ istratū rā un +20 metri bez maksas. Viss pā rē jais ir normā lā vidē jā lī menī , ē diens ir ok, spa ir ok, baseins ir ok, animā cija nav ī paš i trokš ņ aina, bet normas robež ā s, pludmale ir ok, ir pietiekami daudz bā ru. … Tomēr ▾ divi acī mredzami mī nusi ir troksnis, ja logi ir uz ceļ a, un nesaprotama ieeja jū rā . Internets tiek apmaksā ts istabā s un visā teritorijā , reģ istratū rā un +20 metri bez maksas. Viss pā rē jais ir normā lā vidē jā lī menī , ē diens ir ok, spa ir ok, baseins ir ok, animā cija nav ī paš i trokš ņ aina, bet normas robež ā s, pludmale ir ok, ir pietiekami daudz bā ru. Pā ri ceļ am ir ciems un pusstunda ar Alā nijas mikroautobusu, viesnī ca kompakta, vidē ji tī ra, numuriņ i kā numuriņ i. Cenas / kvalitā tes attiecī ba gandrī z saplū st)), kurš nav bijis š ajā virzienā , izmē ģ iniet to.
море снек бар вход на пляж Турецкий день бассейн
аватар pesonenmax
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cas lī menis 4 * AI. Par 5 dienā m un 6 naktī m par diviem lidojumiem no Maskavas tika samaksā ti 72 tū kstoš i rubļ u. Tur - Aeroflot, atpakaļ - Krievija. Mani š okē ja droš ī bas dienesta neievē roš ana. Vakarā telefons tika nozagts, un uz lū gumu noskatī ties video, reģ istratoriem atbildē ja, ka kamera nedarbojas. … Tomēr ▾ Viesnī cas lī menis 4 * AI. Par 5 dienā m un 6 naktī m par diviem lidojumiem no Maskavas tika samaksā ti 72 tū kstoš i rubļ u. Tur - Aeroflot, atpakaļ - Krievija.
Mani š okē ja droš ī bas dienesta neievē roš ana. Vakarā telefons tika nozagts, un uz lū gumu noskatī ties video, reģ istratoriem atbildē ja, ka kamera nedarbojas. Reģ istrē joties kopā , viņ i dod vienu atslē gu, otru par USD 5. Turklā t, izejot no istabas un izvelkot no turē tā ja vienī go atslē gu, viss pā rstā j darboties: rozetes, kondicionieris, TV, gaisma. . . Alkohols ir inde, acetons. Veikalā vajadzē ja nopirkt parasto. Baseina ū dens ir tē ja. Kaimiņ iem pludmalē nozagti divi dvieļ i, par š ī m divā m nobruž ā tajā m lupatā m aizbraucot bija jā maksā.40$. Tā tad kopumā padomā jiet paš i.
аватар romantyulenev
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Sveiki! Mē s saņ ē mā m apskatu. Izlasī ju daž as atsauksmes par viesnī cu un nolē mu uzrakstī t savu. Ja kaut kas nav kā rtī bā - metiet uz mani ar akmeņ iem! ))) Norē ķ ins. Mums visiem ieteica paņ emt biļ etes ar cerī bu, ka bū sim viesnī cā pē c iespē jas ā trā k, lai "nepazaudē tu ne dienu", piemē ram, uz vietas vienmē r var vienoties ar personā lu par agro reģ istrē š anos. … Tomēr ▾ Sveiki! Mē s saņ ē mā m apskatu.
Izlasī ju daž as atsauksmes par viesnī cu un nolē mu uzrakstī t savu. Ja kaut kas nav kā rtī bā - metiet uz mani ar akmeņ iem! )))
Norē ķ ins. Mums visiem ieteica paņ emt biļ etes ar cerī bu, ka bū sim viesnī cā pē c iespē jas ā trā k, lai "nepazaudē tu ne dienu", piemē ram, uz vietas vienmē r var vienoties ar personā lu par agro reģ istrē š anos. Cerī bas un realitā te nesakrita. Viesnī cā bijā m 9:30, reģ istrē š anā s bijā m 13:30. Viesnī ca nav apvainota, viss ir pē c noteikumiem, no viņ iem netiek prasī ts iepriekš izmitinā t cilvē kus. Pat par $$$. Bijā m ar 1.5 gadu vecu bē rnu, nā cā s sē dē t reģ istratū rā ar viņ u uz rokā m. Nepatī kami. Neskatoties uz jau vē lo laiku, "nesezonu", cilvē ku bija daudz, slavenais tū roperators "Tez Tour" pā rdeva vairā k ekskursiju, nekā viesnī cā ir numuriņ i, nā ca cilvē ki un daž i samierinā jā s ar skandā liem citā s viesnī cā s. Mē s to sapratā m – tā ir ierasta lieta, viņ u vā rdiem sakot – tā dara visi.
Mē s samaksā jā m 172K par 11 naktī m, !! ! 172000r! ! ! Protams, to var uzskatī t no malas - ka mē s esam piesū cekņ i un mums to pā rdevuš i, bet pē c tū roperatora, "dī vā na ekspertu" teiktā , maksā atsauksmes VK - viesnī ca ir tikai telpa ! ! Mums nebija laika izvē lē ties, mē s nolē mā m uzticē ties cilvē kiem - velti. Bū sim gudrā ki. Bijā m - 3 pieauguš ie (es, sieva, vī ramā te) un bē rns. Mē s paņ ē mā m ! ! divistabu suite ! ! ! ar atseviš ķ ā m istabā m. Tač u cerī bas un realitā te nesakrita. Tā du cilvē ku viesnī cā vispā r nav (kā mums apstiprinā ja Elena no reģ istratū ras). Viņ i teica, ka visas prasī bas - jū su aģ entū rai, kas no jums paņ ē ma naudu. Bū tī bā viņ iem ir taisnī ba.
Viesnī ca Insula - 2 * - tā ir mala, lī menis - viesnī ca "Don" Voroņ ež ā . Atš ķ irī ba ir tā da, ka reģ istratū rā nav dež urē tu prostitū tu.
Mū su istaba - viņ i to sauc par "ģ imenes istabu", istaba 25 kv. m, viena liela divguļ amā gulta, divstā vu divstā vu gultas un saliekamā gulta. Mums ir 1.5 gadus vecs bē rns. Viņ i prasī ja gultu. Cietuš ais atnesa netī ru arē nu. Viņ š redzē ja, ka esam saš utuš i – ienesa tajā vecu matraci, teica, ka bē rnam tajā jā guļ . nomierinā ja. Lai tavi bē rni tā dzī vo un guļ! ! ! Un lai jū su bē rnu bē rni to saņ em ! ! ! Dienu vē lā k viņ i man iedeva istabu ar tikai 3 gultā m. Godī gi sakot, nebiju gaidī jusi, ka man bū s jā dzī vo vienā istabā ar vī ramā ti. Skats pa logu bija chicdos - uz ceļ a. Turklā t ceļ š nebija kaut kā ds lauku lauku ceļ š , pa kuru reizi stundā izbrauc zirgu pajū gi, tas bija parasts federā lais lielceļ š , ar intensī vu kravas automaš ī nu kustī bu visu diennakti. Pa labi zem logiem atradā s blakus esoš ā s viesnī cas atkritumu konteineri. Nedaudz pa kreisi ir mū su viesnī cas attī rī š anas iekā rta. Ar mazu bē rnu nolē ma neieslē gt kondicionieri (lai gan ieslē dzu - darbojā s, bet neatdzisa, vajadzē ja uzpildī t degvielu), pierada pie ceļ a trokš ņ iem 11 dienas. Š eit nav nekā biedē još a.
Mū su istaba tika iztī rī ta vairā kas reizes 11 dienu laikā . Ja nedosi $, tad viņ i tevi vienkā rš i neuzskatī s par cilvē ku, iespē jams, domā , ka mē s paš i varam sakopt. Katru reizi nā cā s 2-3 reizes atgā dinā t par telpas uzkopš anu. Vē l daž as reizes jā nā k klajā un jā paprasa ū dens pudelē s. Ar ū deni, kā es saprotu, nepatikš anas. Viesnī cā ir dzesē tā ji, bet tie vispā r nav ū dens pudelē s, bet parasts ū dens no akas. ES dzē ru. Bē rns nolē ma nedot. Nav zinā ms, cik biež i tiek mainī ti filtri.
Ē diens neder visiem, piemē ram, man negarš o salā ti “vakardienas makaroni ar majonē zi”, protams, izsalcis nepaliksi, bet tomē r - kā var tā pabarot cilvē kus ! ! ! Kā dzī vnieki! ! Kā var pagatavot kartupeļ us, lai tie nebū tu garš ī gi? Pē c garš as - kā Roltona pulveris. Augļ u bija ļ oti maz, pā rsvarā ā boli. Ā boli. Ā boli. Ā boli. Kā ds arbū zs. Ā boli. Vī nogas. Ā boli. Pē c augļ iem devā mies uz tuvē jo tirgu. Vietē jie hucksters - viņ i zina, no kuras viesnī cas viņ i pastā vī gi nā k uz viņ iem pē c augļ iem)) Kū kas...saldumi - to bija daudz, bet amatierim daž as š ķ irnes tika pagatavotas no vakardienas maizes. Frī kartupeļ i ir vairā k vai mazā k ē dami ar lē tu keč upu - normas. Dā rzeņ us sagriež kā liellopus, lielos gabalos. Gaļ as bija maz. Pā rsvarā tur bija vista, un bija sajū ta, ka vista mirst dabiskā nā vē . Desas, desa, š ķ iņ ķ is ar polietilē na garš u.
Bē rnam vispā r nav ko ē st. Labi, ka bē rns paņ ē ma lī dzi putru un maisī jumu. Bet ē damistabā bija blenderis...ideja noteikti ir laba, bet, ja uz tā bū tu kaut ko gatavot, tas bū tu daudz labā k.
Alkohols - man tas asociē jas ar nesasalš anu, kad no bezcerī bas paņ em Kirgizu uz Maskavas apvedceļ a, uzkaisi uz stikla un sā p acis - tas ir tas pats alkohols viesnī cā , nu, tas amatierim var. .
Visi saslima. Vemja, dibens vē ma. . . Tad viņ i pabeidza ā rstē š anu mā jā s. Labi, ka sieva paņ ē ma veselu koferi ar zā lē m. Es nesaku, ka vainī ga ir viesnī ca - nē , viņ i varē ja saslimt un jebkurā vietā uzņ emt kā du infekciju, tā pē c tas, iespē jams, sakrita (((Protams, tas nedaudz aizē noja mū su uzturē š anos jū rā .
Pludmale - smiltis, pē c pieprasī juma, bet tā das smiltis ar akmeņ iem, pa kurā m nav patī kami staigā t basā m kā jā m. Jū rā iebraukš ana vispā r ir pretī ga. Ir maz sauļ oš anā s krē slu, ja esi ebrejs un piecē lies 6, aizgā ji uz pludmali un uzliec savu dvieli uz bezmaksas solā rija - smuki! ! Tie, kas ceļ as nedaudz vē lā k - bez solā rija.
WiFi ir pieejams tikai reģ istratū rā . Tā nav istabā s. Nepavisam.
Tagad par labu:
1. Animā cija ir patieš ā m laba. Puiš i ir lieliski. Viesnī ca balstā s tikai uz jums, jū s to nedaudz izvelciet.
2. Konditorejas izstrā dā jumi, bulciņ as, smalkmaizī tes ir garš ī gas.
3. Viesmī ļ i - labi darī ts, puiš i centā s.
4. Daria no reģ istratū ras laipni un operatī vi bez maksas nodroš inā ja elektrisko tē jkannu.
5. Tē jkanna no tē jkannas ir normā li.
6. Jū ra ir tī ra. Laikapstā kļ i bija ļ oti labi.
7. Neviens nesaka, ka blakus ir liels iepirkš anā s centrs. Colins, LS wakiki, daž i citi veikalu tī kli - drē bes var nopirkt ar peļ ņ u. Labas kvalitā tes krekli 400-800? , dž insi 400-600? . Iesaku aiziet. Tirgū - aliexpress viņ i pā rdod lē tus Ketai turku tekstilizstrā dā jumu aizsegā . Uz turku tekstilizstrā dā jumu rē ķ ina, piemē ram, nepē rc uzreiz gultas veļ u, skaties - skaties, cenas var bū tiski atš ķ irties.
8. Mihails nā ca katru dienu un uzaicinā ja mani aizraujoš ā ceļ ojumā uz kaimiņ u ciematu pē c kaž oka. Miš a, sveiks mī ļ ais! !
Nu, kopumā tas arī viss.
Ja jū s nā kat š eit kopā par 40K uz nedē ļ u, tad labi! Vienkā rš i iedzeriet vairā k tableš u. Un, ja jums ir mazi bē rni, tad meklē jiet kaut ko citu.
аватар AlexN
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
"Mē s esam bijuš i 4 reizes, mē s iesim uz 5. " Tas ir izdarī ts, iesim. Nekas nav mainī jies, mē s lieliski pavadī jā m laiku. Ieradā mies no rī ta, vecā kā reģ istratū ra uzzinā ja, bija sajū smā , iekā rtojā s. … Tomēr ▾ "Mē s esam bijuš i 4 reizes, mē s iesim uz 5. " Tas ir izdarī ts, iesim. Nekas nav mainī jies, mē s lieliski pavadī jā m laiku. Ieradā mies no rī ta, vecā kā reģ istratū ra uzzinā ja, bija sajū smā , iekā rtojā s. Istaba standarta, tī ra, viss darbojas. Viens "bet", pē c senā m atmiņ ā m, viņ i apmetā s 6. stā vā , liels balkons, skats uz baseinu un jū ru. Ē diens, alkohols kļ uva labā ki un arī lī dz 03-00. Animā cija ir laba (Romeo, atvainojos, bet jū su komanda lī dz Nino un viņ as komandas lī menim joprojā m aug un aug). Mū su meita iznā ca visā s sacensī bā s (Miss Hotel). Lielos, mū su ģ imene "Insulā " uztaisī ja hat-trick, lai gan daž ā dos gados 1 "Mr. " un 2 "Miss" Insula. Vienī gais viesnī cas mī nuss ir viesi. Skrien 7 no rī ta uz baseinu un jū ru, paņ em 4 zviļ ņ us š urpu turpu, pilnī gas muļ ķ ī bas. Vecajā "Insulā " tas tā nebija. Liels paldies augstā kajiem vadī tā jiem, viesmī ļ iem, bā rmeņ iem un vienkā rš i apkalpotā jiem, animatoriem par brī niš ķ ī gajiem svē tkiem. Alena (SPA), Shamil (veikals), jū s esat labi, sirsnī gi cilvē ki, mē s priecā jā mies jū s satikt. Atpū tnieki, nemeklē jiet trū kumus, lai laba atpū ta ir ar jums! Ar cieņ u Aleksejs, Natā lija un mū su meita Aleksandra.
аватар Bond1210
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Pretī gā kā viesnī ca, kurā atpū tā mies attiecī bā pret ciemiņ iem. Ieradā mies gandrī z 12 naktī , neviens nesanā ca. Reģ istratū rā izrā dī jā s, ka nav brī vu istabu, lai gan mū su istaba un mū su rezervā cija jau bija mū su (apmaksā ta) pusi dienas. … Tomēr ▾ Pretī gā kā viesnī ca, kurā atpū tā mies attiecī bā pret ciemiņ iem. Ieradā mies gandrī z 12 naktī , neviens nesanā ca. Reģ istratū rā izrā dī jā s, ka nav brī vu istabu, lai gan mū su istaba un mū su rezervā cija jau bija mū su (apmaksā ta) pusi dienas. Mē s bijā m trī s, viņ i piedā vā ja nelielu divvietī gu istabiņ u, kurā kaut kā iebā za gultiņ u. Mē s atteicā mies turp doties....Un....mums prasī ja, vai negribi, reģ istratū rā var gulē t uz dī vā niem (bā c attieksme). Nā kamajā dienā kaut kā izsita trī svietī ga istaba. Istabas it kā tī ras, mē beles nav ļ oti vecas, bet vannasistabā visas mē beles ir pietū kuš as no mitruma, plī sī s, flī zes dauzī tas. Rakstī š anas laikā es sē ž u reģ istratū rā (Wi-Fi ir tikai š eit, lai gan š ķ iet, ka tā ir ultra all-inclusive viesnī ca), un reģ istratū rā kā ds pastā vī gi zvē r par reģ istrē š anos. Kopš plā notā s reģ istrē š anā s ir pagā jusi jau vairā k nekā stunda, tač u nav nevienas istabas. Vakar cilvē ki uz laiku tika pā rvietoti uz blakus viesnī cā m (nezinu, kā turpinā t). Arī par pludmali viedokļ i ir divē jā di, pludmalē ir tikai akmeņ i, ū denī iekļ ū sti ar grū tī bā m, it kā caur š ķ ē rš ļ u joslu, ir arī akmeņ i vai plā ksne ar caurumiem ū denī . Ī sā k sakot, š ausmas. Jauku atpū tu)))
Кабинка в номере, силикон в плесени Мебель вздутая Телефон с дыркой))
аватар ira707
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Katru gadu atpū š amies Turcijā , galvenokā rt klubu viesnī cā s, š oreiz nolē mā m doties uz viesnī cu ar kompaktu teritoriju un maksimā lu tuvumu pilsē tai. Detalizē ts apskats. Izlī gums noritē ja labi. Visas telpas ir vienā das. … Tomēr ▾ Katru gadu atpū š amies Turcijā , galvenokā rt klubu viesnī cā s, š oreiz nolē mā m doties uz viesnī cu ar kompaktu teritoriju un maksimā lu tuvumu pilsē tai. Detalizē ts apskats.
Izlī gums noritē ja labi. Visas telpas ir vienā das. No standarta logiem paveras skats uz baseinu/jū ru vai blakus esoš o viesnī cu. Kas kritī s - rulete. Dzī vojā m blakus viesnī cas istabā ar logiem, ļ oti novē rtē jā m š o skatu, pirmkā rt, maz vē rotā ju, otrkā rt, saule istabā ir tikai no rī ta un pē cpusdienā ir ē na. Tie, no kuriem paveras skats uz baseinu - ir troksnis lī dz 23, plus var redzē t visus kaimiņ us viesnī cā , jo. U veida viesnī ca. Tī rī š ana ir viduvē ja, santehniku ​ ​ varē ja labā k iztī rī t, bet mē s negrasī jā mies meklē t vainu, bet gan baudī t atvaļ inā jumu.
Ē dieni - izsalcis noteikti nepaliksi, visa kā ir daudz, garš ī gi, š efpavā rs ē d katru dienu kopā ar viesiem.
Jū ra - pludmale ir plaš a, netī rumi, kā viņ i rakstī ja atsauksmē s, neredzē ja tik briesmī gu. Jū ra tač u nebija mierī ga visas 2 nedē ļ as, ja nokļ uvā m, ja tā da ir reģ iona ī patnī ba. . . Ieieš ana jū rā ir pretī ga. Oļ i nav mazi, kā daudzi raksta, ir daž ā di. Ir akmeņ i, gan mazi, gan dū res lielumā , un, kad jū ra ir vē traina, tad š ie lielie akmeņ i mums sitā s kā jā s. . . Izbē gā m ar ū dens apaviem, tieš ā m bija drū mi bez tiem iet iekš ā...Peldē ties jū ra pie krasta nav reā li, cilvē ki sē ž viens otram uz galvas...grū stī š anā s . Tik daudz cilvē ku uz kvadrā tmetru jū rā nebiju redzē jis. Varē ja mierī gi peldē ties lī dz 9, tad krā mu tirdziņ š . Neskatoties uz to, ka tie ir cilvē ki ne tikai no mū su viesnī cas, netā lu no otrā s lī nijas ir citas viesnī cas pludmale, ē rtā k ieiet no viņ u pludmales puses.
Viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs savā starpā , visi ir draudzī gi atpū tniekiem, atmosfē ra ir ļ oti silta.
Viesnī cas kontingents - tik daudz bē rnu. Nu, daudz vecmā miņ u peldmē teļ os (((....
Animā cija - Es nesaprotu tā du entuziasmu par animā ciju un to, kā pē c viņ i sevi sauc par 1. vietu Alanjas piekrastē...Parasta turku animā cija. Nekas jauns un super interesants. Standarta viesu š ovi, viesnī cas Misters un Miss ar tā dā m paš ā m sacensī bā m, kā visā piekrastē...Neko jaunu neredzē jā m. . . Boč a, ū denspolo, step. . . tas ir visā s viesnī cā s. Animā cijas komanda ir lieliski jautri puiš i. Cilvē kiem, kuri š eit apraksta superanimā ciju, laikam nav ar ko salī dzinā t, viņ i nekad nav atpū tuš ies zemenē s, kur animā cijas komandas sastā v vismaz 20 cilvē ku sastā vā , ir savs ģ ē rbē js, dekorators un profesionā ls deju rež isors, kur katru vakaru notiek jaunuzvedumu izrā de. un neapmeklē tā ji deju mā kslinieki un animatori. Tā pē c neko tā du š eit neceriet ieraudzī t, viss ir kā visur citur.
Mani pā rsteidza bingo vakars. . . Mē s mī lam š ā dus vakarus, mē s mī lam spē lē t azartspē les. Bet bingo ir bezmaksas! Biļ ete - $ 2...Pirmo reizi es to satieku. Mē s atpū tā mies viesnī cā Ē ģ iptē , nemaksā jā m par bingo biļ eti...
Diskotē ka - pateicoties disko mū zikai, es jutos tik 17 gadus jaunā ka, Krimas krastā , labi, ne Turcijā...Ļ eņ ingrada WWW, Natalie "Ak, mans Dievs, kā ds cilvē ks"))), un es dzirdē ju viss Natā lijas repertuā rs, Hands up Baby mine, Afrodī te "Valera" un tamlī dzī gi. . .
Viesnī ca par mū su naudu ir normā la, braucam atpū sties, nevis meklē t trū kumus, bet otrreiz atgriezties nav vē lmes.
аватар satika
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā s no 24.06. -01.07. 2018 ar draugiem, 2 bē rni 6 un 7 gadi. Uzreiz teikš u Atpū ties ļ oti forš i. Viesnī cas teritorija nav ī paš i liela, bet ļ oti kompakta, sakopta, daudz apstā dī jumu, palmas, teritorijā ir galds (kam patī k spē lē ties, ņ em lī dzi raketes, vai ir animators par naudu). … Tomēr ▾ Atpū tā s no 24.06. -01.07. 2018 ar draugiem, 2 bē rni 6 un 7 gadi. Uzreiz teikš u Atpū ties ļ oti forš i. Viesnī cas teritorija nav ī paš i liela, bet ļ oti kompakta, sakopta, daudz apstā dī jumu, palmas, teritorijā ir galds (kam patī k spē lē ties, ņ em lī dzi raketes, vai ir animators par naudu). Teritorija ir ļ oti tī ra. Viesnī cas numuriņ i ir tā di paš i kā bildē , mums bija 2-vietī ga istaba + bē rnam ielikā m gultiņ u, istabā bija nedaudz pieblī vē ts, bet uz istabu nā ca tikai gulē t. Istaba tika tī rī ta katru dienu. Kas mani ļ oti iepriecinā ja š ajā viesnī cā bija seifs un mini bā rs par brī vu! Bā rs tika atjaunots katru dienu - 3 pudeles ū dens + 1 sula bē rnam. Wi-Fi istabā tikpat kā neķ eras, 1. stā vā uz dī vā niem ķ er perfekti. Ē DIENS VIESNĪ CĀ S IR PILTS, izsalcis nebū si! Paldies š efpavā ram viss ļ oti garš ī gi un skaisti. Milzī ga saldumu izvē le, salā ti, augļ i (arbū zs, melone, ķ irš i, ā boli, bumbieri, plū mes, nektarī ns), vistas gaļ a, vistas aknas, daž reiz liellopu gaļ a. Ē dienu bē rniem ir daudz, ir vā rī ta gaļ a, blakus ir Blenderi, droš i var pagatavot jebkuru ē dienu. ANIMĀ CIJA- Puiš i, vislabā kie! TIKAI labi darī ts! ! ! Ir daudz izklaides gan pieauguš ajiem, gan bē rniem. Bē rniem - no 10.00 nodarbī bas ar animatoriem, vakarā no 20.00 multfilmas, tad mini diskotē ka bē rniem, un tad kaudze interesantu lietu pieauguš ajiem. Vē los atbildē t uz AQUA Aerobiku un ikdienas sacensī bā m visaugstā kajā lī menī , noteikti piedalies. Animators - Deniss, Memo, Romeo un Aleš ers ir super! Mē s ne minū ti nevē lē jā mies. ka viņ i izvē lē jā s š o viesnī cu. Bija jautri gan lieliem, gan maziem! ! Visi bija apmierinā ti! !
аватар rewa05
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Ja godī gi, es joprojā m neticu, ka š ī viesnī ca atrodas Turcijā ! Tik š ausmī gu ē dienu, alkoholu, attieksmi un apkalpoš anu nebiju redzē jusi nekur! Kurš tam deva 5 zvaigznes!? ? ? Tā tad knapi 3 pievilkš anas! Acī mredzot teritorijas dē ļ , kura ir vienkā rš i liela, un vienī gā priekš rocī ba ir milzī gs peldbaseins viesnī cas pagalmā ! Un tas arī viss! Uzreiz reģ istratū rā mums bija pirmais nepatī kamais incidents. … Tomēr ▾ Ja godī gi, es joprojā m neticu, ka š ī viesnī ca atrodas Turcijā ! Tik š ausmī gu ē dienu, alkoholu, attieksmi un apkalpoš anu nebiju redzē jusi nekur!
Kurš tam deva 5 zvaigznes!? ? ? Tā tad knapi 3 pievilkš anas! Acī mredzot teritorijas dē ļ , kura ir vienkā rš i liela, un vienī gā priekš rocī ba ir milzī gs peldbaseins viesnī cas pagalmā ! Un tas arī viss!
Uzreiz reģ istratū rā mums bija pirmais nepatī kamais incidents.
Fakts ir tā ds, ka nedē ļ u pirms ieraš anā s es sazinā jos ar viesnī cas administratoru Daria ar WhatsApp starpniecī bu un lū dzu mani ar draugiem apmesties blakus istabā s un, ja iespē jams, ar skatu uz jū ru (baseinu). Meitene laipni atbildē ja, ka nav nekā du problē mu, vajag atsū tī t savu vauč eru foto. Tā arī izdarī ju! Un, kad mē s š ķ ē rsojā m uzņ emš anas slieksni (apmē ram 11.30) un es jautā ju cilvē kam pie letes (viņ u sauc Guvens), vai ir iespē jams mū s izmitinā t tuvumā , viņ š sā ka uz mani tik ļ oti kliegt, ka es biju pā rsteigts. . Viņ š vicinā ja rokas un kliedza, ka neviens man neko nevar rezervē t, jo viņ š visu izlemj (citā ts) "UZŅ EMŠ ANAS DIREKTORS" ! ! ! Un ka bez viņ a neviens man neko nevarē ja apsolī t ar cipariem! Parā dī ju saraksti un numuru, pa kuru sazinā jos pirms nedē ļ as un meitene Daria apsolī ja, ka palī dzē s, uz ko Gī vens man pateica, ka tā ds telefons neeksistē un es to visu izdomā ju.
Mū su bē rni sā ka raudā t, uz ko Gū vens sā ka uz mums kliegt un vicinā ja rokas tā , ka mē s visi izklī da pa viesnī cu un netraucē jā m viņ am strā dā t, pretē jā gadī jumā mū su bē rnu raudā š ana viņ am traucē , un, kad ir numuri, viņ š mū s piereģ istrē s! Visa mū su kompā nija bija š okā ! Mē ģ inā ju vē lreiz zvanī t uz to paš u numuru, uz kuru zvanī ju pirms nedē ļ as, bet neviens necē la klausuli, un zvans pā rtrū ka, jo viesnī cā bija drausmī gs Wi-Fi.
Š is cirks turpinā jā s vē l vairā kas stundas! Man bija pilnī ga sajū ta, ka mē s vienkā rš i tiekam iebiedē ti. Pē c 2h mums piedā vā ja istabu - bē niņ us pē dē jā.6 stā vā ! Iegā jā m bē niņ os, kuri nesaņ ē ma saules gaismu, bija vienas mazas balkona durvis, bija mitrs, drē gns un nenormā li smacī gs! Tad mums piedā vā ja niecī gu divvietī gu istabiņ u, lai gan par biļ eti maksā jā m trī s personā m (2 pieauguš ie un bē rns). Un pulksten 16 beidzot tikā m iekā rtojuš ies istabā , kuras logi un balkons pavē rā s uz trasi. Katru nakti es pamodos 2os no maš ī nu un kravas maš ī nu trokš ņ a, kas steidzā s pa š oseju, un nevarē ju aizmigt lī dz rī tam! Tas nav ceļ š , bet ī sta Antā lijas-Alanjas š oseja.
Tā du attieksmi nebiju redzē jis! Reģ istratū rā strā dā ja arī pusmū ž a sieviete (diemž ē l viņ as vā rdu neatpazinu), tā pē c viņ a vispā r izlikā s, ka mē s neeksistē ! Mē s viņ ai uzdevā m jautā jumus, un viņ a vai nu novē rsā s, vai runā ja ar citiem tū ristiem!
Viesnī cu tū risti nemaz neinteresē ! Viņ i ir pilni!?!?!? ! ? Kas man bija noslē pums, lī dz mū su TezTour gids teica, ka Krievijā š ī viesnī ca tiek pā rdota par 350 USD ar 7 dienu lidojumu vienai personai. 200 USD velk lidmaš ī nu, un 150 USD pati viesnī ca. Tā pē c š eit vienmē r brauc tū risti, jo par tā du naudu š ī ir pasaka! Un ko tu gribi par tā du naudu?! ? ! Un mē s lidojā m no Baltkrievijas un samaksā jā m 2000 USD par 2 pieauguš ajiem + 1 bē rnu. Tā pē c gaidī jā m vismaz cilvē cisku attieksmi un normā lu ē dienu!
Pati viesnī ca ir ļ oti veca! Viesnī cā esoš ā s biedē još ā s mē beles atgā dina liekš ķ eri. Istabā s visur ir flī zes, basā m kā jā m staigā t nav iespē jams - ļ oti auksti, ī paš i bē rniem!
Ē diens! Vienkā rš i atkritumi! Ļ oti trū cī gs un mazs! Viss tiek samalts un pasniegts ar daž ā dā m mē rcē m apmē ram 3 dienas (š ķ iet, lī dz brī dim, kad viņ i to apē d). Piemē ram, vistas rullī š us, kas tika pasniegti pusdienā s, es satiku BĒ RNU Ē DIENKĀ RTĪ BĀ nā kamajā dienā vakariņ ā s! Turcija ir slavena ar saldumiem, pat to bija katastrofā li maz un tie bija bezgarš ī gi! Nu, par sautē tiem burkā niem un sī poliem, kā neatkarī gu ē dienu, es neko neteikš u.
Lai vismaz kaut ko apē stu, jā stā v milzī gā rindā apmē ram 40 minū tes! Un pat tad, ja stā vi rindā viens un vē lies paņ emt porciju savai otrajai pusī tei, tad viņ i tev vienkā rš i neļ aus! Man bija jā iet uz visā diem trikiem, lai vismaz kaut ko apē stu! Un, kad ē damzā le atvē rā s, ē diens bija pilnī gi nesagatavots, š efpavā rs sā ka cept pirmo gaļ as partiju tieš i pirmā tū rista acu priekš ā . Parasti š efpavā ri stundu pirms pusdienā m/vakariņ ā m sā k gatavot silto ē dienu, kas pē c tam guļ cepeš pannā , lai ir karsts, un tad turpina cept tā lā k, lai cilvē ki nā k klā t, paņ em ē dienu un iet ē st! Bet ne š eit! Katram jā stā v 40 minū tes pie mazas kotletes gabaliņ a, nav skaidrs, no kā tas ir izgatavots.
Animā cija! Bē rnu animā cija dienas laikā MAKSĀ TA! Mē s bijā m š okē ti! Precī zā k, maksas amatniecī ba (piemē ram, viņ i zī mē ar krā sainā m smiltī m, zī mē uz T-krekliem utt. ), Un tie maksā.7-10 USD. Un vakarā viņ i animā cijā pā rdod vati un popkornu par 2 USD.
Š ī viesnī ca pelna naudu par visu!
Pludmale ir netī ra un nesakopta, sauļ oš anā s krē sli veci. Pludmales atraš anā s vieta ir ļ oti dī vaina, lī dz jū rai vajag kā rtī gi pastaigā ties. Acī mredzot viņ iem ir grū ti pā rvietot stacionā ros lietussargus tuvā k jū rai!
Visur viesnī cā , ē dnī cā , pie TezTour gida, reģ istratū rā dzirdē ju, ka cilvē ki ž ē lojas un vē las pā rvietoties!
Mē s pā rcē lā mies no š ī s viesnī cas treš ajā dienā ! Kemerā viesnī cā Kemer Dream, iesaku! ! ! Neskatoties uz to, ka tā ir 4 zvaigznes, tur viss bija simtreiz labā k nekā š ajā Insulā .
Un sā kā m normā lu pilnu atvaļ inā jumu!
Tā pē c mans patiesais padoms ir:
ja negribi, lai personā ls pret tevi izturas rupjš , lai tu ē d apš aubā mu pā rtiku (un labā kajā gadī jumā dzer alkoholu, kas atš ķ aidī ts ar ū deni), dzī vo vecā viesnī cā un centies katru minū ti pelnī t naudu - izvē lies viesnī cu rū pī gi ! Un vē lreiz pā rliecinā jos, ka ne visas brī niš ķ ī gā s atsauksmes vienmē r ir patiesas!
Ja kā dam ir kā di jautā jumi vai vē las kaut ko precizē t, esmu atvē rts saziņ ai un varu apstiprinā t katru vā rdu, rakstiet uz rewa05@mail. ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums misha1984
.
13 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
iemiesojums yulkasimpapulka
Cilvēki, palīdziet man uzzināt, kurš dzied dziesmu, kas skan visos Turcijas kūrortos, visās animācijās, kaut ko par partizāniem un kaut ko ar LA La La, bumbas dziesmas, un šeit Kijevā es nekad neesmu dzirdējis, ja tur ir tāda un tāda iespēja vismaz uzraksti kas dzied.Domāju tie kas atpūtās sapratīs par ko runāju.Paldies visiem jau iepriekš.ICQ nummuru katram gadījumam atstāju 256749811.Sūti info šeit.
15 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 11 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Отель построен в 1990 году, последняя реновация проводилась в 2013 году. Компактная территория, уютные номера. Отель расположен недалеко от поселка Конаклы, где есть кафе и магазины. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta В 110 км от аэропорта г. Анталья, в 13 км от г. Аланья, в 200 м от поселка Конаклы, на берегу моря.
Pludmales apraksts Пляж рядом с отелем. Бар на пляже (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, факс / ксерокс / принтер, услуги по глажке одежды, room service: круглосуточно (платно), услуги фотографа (платно), Wi-Fi в лобби (бесплатно), 2 конференц-зала (на 300–100 чел.), магазины, 2 ресторана — 1 основной, 1 a la carte (интернациональный, по предварительной записи, за время проживания посещение 1 раз – бесплатно; дети до 12 лет не допускаются), 3 бара, 3 бассейна — 1 крытый, 2 открытых, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский буфет, детский клуб (4–12 лет).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports 3 водные горки, теннисный корт бесплатно (с тартановым покрытием), прокат теннисных ракеток и мячей платно, освещение теннисного корта платно, волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, водные виды спорта платно, бочче бесплатно, баскетбол бесплатно, шахматы, водное поло.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 292 номера. Состоит из одного 6-этажного корпуса.

Istabās

Номерной фонд предлагает размещение в стандартных и семейных номерах. Комнаты оснащены кондиционером, телевидением, мини-баром, сейфом и ванной комнатой с душем и феном. С балконов открывается вид на окрестности или море.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese Telati̇ye Mah. Mustafa Kemal Bulvari No: 6, Konakli, Alanya, Antalya, Turkey
Tālruņi: +90 242 966 11 30
Tīmekļa vietne: Insula Resort & Spa
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).