Laba viesnīca

Rakstīts: 20 maijā 2023
Ceļošanas laiks: 4 — 15 augusts 2015
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga: Atpū tā s ar ģ imeni: 2 pieauguš ie un 2 bē rni (8 un 6 gadi). Milzī ga teritorija ar vairā kiem baseiniem.
Milzī gs akvaparks. Apmē ram 10 slidkalniņ i pieauguš ajiem un vē l 5 bē rniem. Ir mež onī ga upe un baseins ar viļ ņ iem un ū denskritumu.
Numuri ir š iki, tī ri, sakopti: ir ledusskapis, kondicionieris, TV ar satelī ta kanā liem.
Ē diens - pasaka, ē diens vienmē r svaigs, garš ī gs. Papildus galvenajam restorā nam uz ielas ir arī citi restorā ni.
Man ļ oti patika animatoru darbs. Puiš i lika mums smieties katru dienu. Viņ i izdomā ja visā dus konkursus, vakaros bija komē diju un parodiju š ovi. gribas iet vē lreiz.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu