Sunshine Hotel 4*– Atsauksmes

98
Novērtējums 6.110
№138 viesnīcas reitingā Alanja
7.0 Numurs
7.0 apkalpošana
7.2 Tīrība
7.0 Uzturs
6.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas iepretim savai pludmalei Kestelā. Atvērts 1989. gadā, pēdējo reizi renovēts 2019. gadā. Viesnīca ir piemērota relaksējošām ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар iana87
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Es nerakstī š u "lapu", rakstī š u ī si - viesnī ca tika uzcelta ar pretenziju uz 5 * un audzē ta uz 3 *. No plusiem - naktsmī tne, teritorija, pludmale (amatierim), bet mums patika baseins, skats pa logu, pilsē tas tuvums. Lielā kais mī nuss ir alkatī ba! ! ! Virtuve - ja pasniedz gaļ u/zivis, tad par maz ē dī si (uzliek porcijā s), slikti apmaksā ts internets un pat vienā ierī cē , tas ir, maksā. … Tomēr ▾ Es nerakstī š u "lapu", rakstī š u ī si - viesnī ca tika uzcelta ar pretenziju uz 5 * un audzē ta uz 3 *. No plusiem - naktsmī tne, teritorija, pludmale (amatierim), bet mums patika baseins, skats pa logu, pilsē tas tuvums. Lielā kais mī nuss ir alkatī ba! ! ! Virtuve - ja pasniedz gaļ u/zivis, tad par maz ē dī si (uzliek porcijā s), slikti apmaksā ts internets un pat vienā ierī cē , tas ir, maksā.2$, bet pieslē gties var (ja esi laimī gs) viens telefons un tikai vestibilā , pat saplī suš i biljarda galdi - un tie tiek maksā ti. Bet kaut kas tā ds. . . Briesmī gā kais brī dis ir telpu stā voklis, proti, neatbilstī ba tehniskajai droš ī bai, kā rezultā tā guvu traumas.
Un notika sekojoš ais - man uzkrita izlietne! Kā ? Tas vienkā rš i tika pielī mē ts pie paš as pamatnes un zem sava svara nokrita uz kā jā m. Pē c traumas viņ i nekavē joties vē rsā s reģ istratū rā , bet viņ i man nesniedza pirmo palī dzī bu. Pē c aptuveni 15 minū tē m ieradusies darbiniece ar diviem plā ksteriem un nesekmī gi mē ģ inā jusi tos piestiprinā t pie asins strū klakas. Bet viņ š ā tri pats paņ ē ma izlietni un devā s mā jā s, pat neatstā jot mums elementā ru apsē ju. Mē s pievē rsā mies medus. iestā de, kurā jau ir snieguš i adekvā tu palī dzī bu (starp citu, apdroš inā š ana strā dā ja perfekti).
Nā kamajā dienā mū s tomē r pā rcē la uz citu istabu, tač u nesagaidī jā m atvainoš anos, kā arī piedā vā jumu atlī dzinā t nodarī tos zaudē jumus. Tagad viesnī cas gids no Pegasus (kā mē s sevi iepazī stinā jā m - gan draugs, gan brā lis, gan savedē js) aizstā vē ja viesnī cas intereses, nevis mū su. Mē s paš i prasī jā m, lai atlī dzam vismaz apdroš inā š anas paš risku un lī dz atvaļ inā juma beigā m nopē rkam aptiekā medikamentus un pā rsē jus, jo trauma izrā dī jā s diezgan nopietna, kam viesnī cas administrā cija pē c konsultē š anā s piekrita. Gide Tanya no Pegasus uztraucā s tikai par kvī ti, ka mums nav pretenziju pret viesnī cu un pat uzskatī ja, ka mū su prasī bas ir pā rā k augstas.
Š eit ir atsauksme - tas ir atkarī gs no jums, vai ir vē rts riskē t ar savu veselī bu vai nē !
Сам умывальник держался только на этой Так я получила травму Из перевязки - туалетная бумага и ватные тампоны, купленные на ближайшей заправке
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Septembrī atpū tā mies. Nu viesnī ca ir tik un tā . Apkalpoš ana pilnī bā izpalika, bija daudz konfliktsituā ciju, protams, ne ar mums, bet ar citiem tū ristiem, varbū t mums vienkā rš i paveicā s. Jū ra ir tī ra, viss bija lieliski. … Tomēr ▾ Septembrī atpū tā mies. Nu viesnī ca ir tik un tā . Apkalpoš ana pilnī bā izpalika, bija daudz konfliktsituā ciju, protams, ne ar mums, bet ar citiem tū ristiem, varbū t mums vienkā rš i paveicā s. Jū ra ir tī ra, viss bija lieliski. Mē s dabū jā m labu istabu, skats pa logu nav ļ oti, protams.
Citi sū dzē jā s, ka viņ iem ir aizsē rē jusi kanalizā cija. . Ē diens bija garš ī gs. Vienī gais, ka visiem nepietika ē diena. Kā ds sū dzē jā s, ka nepietiek gaļ as. Mē s neesam izvē lī gi cilvē ki, mums viss patika, un kā ds sū dzē jā s, bet kā saka, garš ai un krā sai nav biedra.
аватар fedorivanna26
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Treš o reizi atpū tā mies ar ģ imeni Turcijā , Sunshine izvē lē jā mies jū ras tuvuma un laba ē diena dē ļ . No Antā lijas lī dz viesnī cai nonā cā m 2.5 stundā s, bija 9 no rī ta. Reģ istratū rā piemaksā ju par agro reģ istrē š anos un uzreiz bijā m iekā rtojuš ies piektajā stā vā - iekā rtojā m 5, pati viesnī ca nav jauna, bet mā jī ga un kopta, puķ es apkā rt un tī ras, attieksme personā ls ir pieklā jī gs Istaba plaš a, viss labā stā voklī , pietiek ar ziepē m un š ampū nu, liels pluss ir tas, ka ū dens vienmē r ir istabā dzerš anai, skats no istabas ļ oti skaists - jū ra, satriecoš i skaisti saulrieti, kalni iekš ā . … Tomēr ▾ Treš o reizi atpū tā mies ar ģ imeni Turcijā , Sunshine izvē lē jā mies jū ras tuvuma un laba ē diena dē ļ .
No Antā lijas lī dz viesnī cai nonā cā m 2.5 stundā s, bija 9 no rī ta.
Reģ istratū rā piemaksā ju par agro reģ istrē š anos un uzreiz bijā m iekā rtojuš ies piektajā stā vā - iekā rtojā m 5, pati viesnī ca nav jauna, bet mā jī ga un kopta, puķ es apkā rt un tī ras, attieksme personā ls ir pieklā jī gs
Istaba plaš a, viss labā stā voklī , pietiek ar ziepē m un š ampū nu, liels pluss ir tas, ka ū dens vienmē r ir istabā dzerš anai, skats no istabas ļ oti skaists - jū ra, satriecoš i skaisti saulrieti, kalni iekš ā . migla.
Jū ra blakus, caur pā reju, pludmale liela, sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir bez maksas.
Ū dens jū rā ir vistī rā kajā , skaidrā un skaistā kajā tirkī za krā sā , viņ i peldē jā s, peldē jā s, sauļ ojā s, baroja zivis ar bulciņ ā m. Pludmales dvieļ us nedrī kst ņ emt ā rā no istabas, jā ņ em savē jie. Pludmalē ir bā rs - kafija, dzē rieni, auksts garš ī gs alus, pie baseina - garš ī gas pē cpusdienas uzkodas - shawarma un pica.
Uztura ziņ ā liekam 5 - ē diens daudz un daudzveidī gs, bufete - ē diens garš ī gs un sā tī gs, alkohols vietē jais, bet normā ls. Vairā kas reizes vakarā devā mies pa labi no viesnī cas kafejnī cā , dzī vā mū zika un garš ī gi jū ras velš u ē dieni, vakarā ū denskritumi ar gaismā m - skaisti, iesakā m vakarā pastaigā ties.
Vakarā paņ ē mā m velosipē dus un braucā m pa krastmalu, devā mies uz Mahmutlaru.
Kopumā ar viesnī cu bijā m apmierinā ti, jū ra super un tī ra, ē diens pieklā jī gs, Sunshine laba budž eta viesnī ca, iesakā m ģ imenē m ar bē rniem, laba atpū ta.
аватар 131
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Sazvanī jā mies ar Sunshine Hotel ģ enerā lmenedž eri un saņ ē mā m informā ciju, ka viesnī ca ir renovē ta 2023. gadā un viesnī ca tiek atvē rta š ī gada jū nijā. Bū s jauns š efpavā rs, jauns bā rs pludmalē , jauni saulessargi ar sauļ oš anā s krē sliem, moderni televizori un mē beles istabā s. … Tomēr ▾ Sazvanī jā mies ar Sunshine Hotel ģ enerā lmenedž eri un saņ ē mā m informā ciju, ka viesnī ca ir renovē ta 2023. gadā un viesnī ca tiek atvē rta š ī gada jū nijā.
Bū s jauns š efpavā rs, jauns bā rs pludmalē , jauni saulessargi ar sauļ oš anā s krē sliem, moderni televizori un mē beles istabā s. Mē s š eit esam palikuš i kā ģ imene 2019. tad viesnī ca bija mazliet veca, bet atpū ta un apkalpoš ana mums patika. Jū ra tuvu, oļ u pludmale plaš a, garš ī gi daudzveidī gi ē dieni ??????????? ? . Vakarā bija izklaides programmas un diskotē ka, vispā r, par saprā tī gu cenu, lieliska uzturē š anā s, tā pē c ē dam atkal Saule. Noteikti iesaku visiem turku viesmī lī bas un jū ras cienī tā jiem!!! !
аватар anastasiya7526
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Ekskursiju izvē lē jā mies caur operatoru, skatī jā mies vairā kus variantus, visur atsauksmes bija diezgan pretrunī gas, piedā vā ja Sunshine pē c cenas. Zinā jā m, ka ceļ š no lidostas bū s garš , tā pē c jau bijā m noskaņ oti to virzī t pozitī vi, bija diezgan interesanti iet, gide pastā stī ja daudz interesanta par Turciju. … Tomēr ▾ Ekskursiju izvē lē jā mies caur operatoru, skatī jā mies vairā kus variantus, visur atsauksmes bija diezgan pretrunī gas, piedā vā ja Sunshine pē c cenas. Zinā jā m, ka ceļ š no lidostas bū s garš , tā pē c jau bijā m noskaņ oti to virzī t pozitī vi, bija diezgan interesanti iet, gide pastā stī ja daudz interesanta par Turciju. Tā kā viņ i maksā ja maz naudas, viņ i ī paš i negaidī ja brī numus un spož umu. Bet, kad ieradā mies viesnī cā , bijā m patī kami pā rsteigti, ā tri mū s nokā rtoja un sagaidī ja draudzī gi.
Istaba bija pietiekami laba, tī ra, dvieļ i balti un tī ri, gultas veļ a vairā kas reizes mainī ta, viss darba kā rtī bā , televizors parasts, bet neizmantojā m. Ē diens bija izcils, gaļ a, zivis, daudzi dā rzeņ u ē dieni, deserti, augļ i, virtuve ļ oti garš ī ga un apmierinoš a - 5 pelnī ti. Pludmale ir pā ri ejai, kā solī ja tū roperators, jū ra zila un tī ra, pludmale diezgan liela, kopta, sauļ oš anā s krē slu un saulessargu pietika, pietrū ka tikai pludmales dvieļ u. Pludmalē ir bezmaksas bā rs ar gardu alu un dzē rieniem, skan mū zika.
Vakarā dziedā ja karaoke, dzē ra ū denspī pi bā rā pie baseina, bā rā pē c 23-00 maksā ja, pasū tī ja kokteiļ us. Viesnī cā ir veikals ar saprā tī gā m cenā m. Vē l liels pluss viesnī cai ir tas, ka ir tik milzī gs peldbaseins ar tī ru ū deni, animā cija bē rniem, uzkodu bā rs, ū deni dzerš anai katru dienu ienes istabā bez maksas, pludmalē nav par brī vu sauļ oš anā s krē sli un saulessargi.
Kopumā ar atpū tu visi bija apmierinā ti, visu iemeta ū denī par monē tu. . . domā jam nā kt vē lreiz!
аватар zikeeva.alyona
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Es vē los jums pastā stī t par mū su neaizmirstamo uzturē š anos viesnī cā Sunshine. Viņ i atpū tā s kā pā ris. Reģ istrē joties reģ istratū rā , mums uzreiz tika piedā vā ts maksas pakalpojumu saraksts, kurā bija iekļ auta istaba ar skatu uz jū ru par USD 7 dienā , Wi-Fi par USD 2 dienā (iespē jams, es to noķ ē ru tikai uz jumta. … Tomēr ▾ Es vē los jums pastā stī t par mū su neaizmirstamo uzturē š anos viesnī cā Sunshine. Viņ i atpū tā s kā pā ris. Reģ istrē joties reģ istratū rā , mums uzreiz tika piedā vā ts maksas pakalpojumu saraksts, kurā bija iekļ auta istaba ar skatu uz jū ru par USD 7 dienā , Wi-Fi par USD 2 dienā (iespē jams, es to noķ ē ru tikai uz jumta. viesnī ca, savā dā k nefunkcionē ja , 1 reizi samaksā ja un bija vī luš ies, tad izmantoja mobilo internetu) un seifu par dolā ru. Ierodoties istabā (mē s, protams, bijā m iekā rtojuš ies vistā lā k no jū ras), iekā rtojā mies un sapratā m, ka aizvē sturisko laiku kondicionieris diez vai darbosies. Un tā arī notika: naktī viņ š zumē ja un neļ ā va gulē t, no rī ta no viņ a tecē ja ū dens. Pē cpusdienā mums "saremontē ja" kondicionieri, bet jē gu tas nepiedeva. Gulē jā m vai nu ar atvē rtu balkonu un durvī m, vai zem slapjiem dvieļ iem.

Otrajā dienā bija jā iepazī stas ar š ī s viesnī cas "ī paš nieku". Uzreiz kļ uva skaidrs, ka persona ir "interesē jusies par tū ristiem".
Tas bija bā rā pē c pusnakts. Pats bā rs ir atvē rts lī dz 23:00, pē c tam katrs nā k ar savu un turpina atpū sties. Mē s ar puisi arī pasē dē jā m, kā dā brī dī puisis piegā ja pie bā ra kolas meklē jumos (UZMANĪ BU! kolas automā ti ir publiskajā ī paš umā un nekur nav rakstī ts, ka arī pret tiem tiek noteiktas sankcijas, kā alkohols pē c 23:00). Pirms viņ š paguva pieskarties maš ī nai, Ī PAŠ NIEKS alkohola reibuma stā voklī ar savu svī tu jau pieskrē ja viņ am klā t un sā ka kliegt daļ ē ji turku, daļ ē ji krievu valodā : "Tu zini, kas es esmu! Jā , es esmu š ī s viesnī cas ī paš nieks! Es tevi tū lī t izmetī š u no viesnī cas! Vai nu samaksā.5$, vai arī ej prom no š ejienes! ". Dabiski, lai sveš ā valstī nepaliktu bez jumta virs galvas, samaksā jā m š o sodu, kas nā ca no debesī m.

Kas attiecas uz animā ciju: lī dz 22:30 jū s katru dienu aizvedī s animators ar vienu un to paš u programmu, pē c 22:30 jū s aicinā s uz maksas diskotē ku Alanijā.
Pē c 23:00 lī dz 1:00 bā rā sā kas dejas, bet tas notiek tikai tajā s dienā s, kad saimniekam ir noskaņ ojums un brī vas sievietes, kuras var salī mē t. Paš ā viesnī cā ir paziņ ojums par ikdienas diskotē ku pagrabā no 0:00 lī dz 2:00. Kamē r bija (nedē ļ a) nekad neatradu š o notikumu.

No plusiem es vē los atzī mē t viesnī cas personā lu: uzkopš anas un restorā nu darbiniekus. Cilvē ki ir draudzī gi pret tū ristiem un skaidri dara savu darbu.

Nu, kopumā es gribu teikt, ka tas ir tā lu no 4 zvaigznē m. Nesabojā savus svē tkus un meklē kaut ko labā ku)
аватар yana.zakruta
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Problē mas sā kā s ar izlī gumu. Ieradā mies ap 11:30. Viņ i mē ģ inā ja mū s pierunā t uz istabu ar skatu uz jū ru par USD 7 dienā , kas mums nemaz nebija vajadzī gs. Viņ i nereģ istrē jā s agri par papildu samaksu. Pirmā istaba, ko viņ i mums (man + vī rs) iedeva, bija pretī ga Netī rs paklā js, netī rs saplē sts tills, veļ a uz gultā m (piezī mē ju, ka iedeva istabu ar atseviš ķ ā m gultā m, un tas ir precē tam pā rim !! ! ) ar traipiem, balkona durvis knapi strā dā , neizmazgā tas no vā rda plkst. … Tomēr ▾ Problē mas sā kā s ar izlī gumu. Ieradā mies ap 11:30. Viņ i mē ģ inā ja mū s pierunā t uz istabu ar skatu uz jū ru par USD 7 dienā , kas mums nemaz nebija vajadzī gs. Viņ i nereģ istrē jā s agri par papildu samaksu. Pirmā istaba, ko viņ i mums (man + vī rs) iedeva, bija pretī ga
Netī rs paklā js, netī rs saplē sts tills, veļ a uz gultā m (piezī mē ju, ka iedeva istabu ar atseviš ķ ā m gultā m, un tas ir precē tam pā rim !! ! ) ar traipiem, balkona durvis knapi strā dā , neizmazgā tas no vā rda plkst. visi. Plus, remonts un mē beles a la Padomju Savienī ba, mans vecums ir tā ds pats (un man jau ir 30). Ar grū tī bā m nomainī ja uz jaunu. Bet jaunais ir briesmī gs. Viņ i man iedeva istabu ar divguļ amo gultu un vienvietī gu gultu. Uz divvietī gajiem ir tikai viens palags gulē š anai, un tas ir vienvietī gs. Labi, noņ emts no vienvietī gā s gultas. Visa vannas istaba ir nobruž ā ta, ar pelē ksarkaniem traipiem. Pelē jums uz griestiem, flī zes pie sienā m tā mazgā tas pagā juš ajā gadā . Paklā js notraipī ts. Apgaismojums ir tā ds, ka vakarā grā matu nevar palasī t pirms gulē tieš anas, jo telpas apgaismoju tikai ar divā m blā vā m sienas lampā m. Istaba ir slikti iztī rī ta. Dvieļ i tiek mainī ti nelabprā t un tikai piespiedu kā rtā . Balkona krē sli un galds ir plastmasas, kopš iegā des brī ž a vispā r ir mazgā ti. Tualetes durvis aizveras tā , ka vē lā k tā s nevar atvē rt no iekš puses, ir jā pieliek lielas pū les. Un pats galvenais: ū dens duš ā ! Nepareizas santehnikas vadu dē ļ nav normā li to uzstā dī t. Ū dens duš ā dzī vo savu dzī vi, jau otro dienu nevar normā li nomazgā ties. Tec vai nu auksts vai verdoš s ū dens, ar kuru jau ne reizi vien esmu sevi apdedzinā jusi. Man ir biezi mati zem pleciem. Pē c jū ras un baseina tie ir jā nomazgā . Ar š ā du ū deni tas nav iespē jams. Vai nu apdegusi, vai apledojusi. Pē c sū dzī bā m vanna tika mazgā ta ar ķ ī miju, bet tā joprojā m izskatā s tā pat.
Tophotels vietā ir smilš aina pludmale, patiesī bā tā nav pat smilš aina un oļ u, vulkā niskā s plā ksnes atrodas uz jū ras oļ u robež as, nav normā li ieiet jū rā . Starp š iem š ķ ī vjiem peldē š anai ir neliela ieeja jū rā un tā da vieta kā "baleins".
Seifs ir ļ oti mazs. Ieradā mies ar attā linā tu darbu portatī vajā datorā . Kā du laiku, kamē r neesam istabā , portatī vo datoru nevar ielikt seifā . Lieta ir droš a tikai tad, ja tā atrodas seifā . Klē pjdators ir liela vē rtī ba, viss darbs ir tajā , un atstā t to uz gultas vispā r nav risinā jums.
Ē diens vienmuļ š , gaļ as maz, augļ u praktiski nav, jū ras velš u nav vispā r.
Esmu uzskaitī jis elementā rā kā s problē mas, kas rada vislielā kā s neē rtī bas.
Fotoattē la pievienoš ana.
Освещение в номере Размер сейфа Ковролин в номере красный. Нормально пятна не получается заснять. Затычка для ванной Держатель для душа Потолок с плесенью Пятна на плитке в ванной были при заселении, при уборке их видимо не видно горничной Стул и стол на балконе
аватар larkuz
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Viesnī ca veca, izremontē ta trī svietī ga, vanna ar nobruž ā tu emalju, pā rkrā sota ar baltu krā su, veļ a, ja neprasī si, nemainī s. Pat dolā ri, kas palikuš i uz gultas, ne vienmē r palī dz. Kaut kā iztī ra: ievā cā s istabā aiz tualetes, apkā rt gulē ja salveš u paka, pē c 8 dienā m noņ ē ma; vannas istabā spoguli noslaucī ju apš ļ akstī tu pē c tī rī š anas. … Tomēr ▾ Viesnī ca veca, izremontē ta trī svietī ga, vanna ar nobruž ā tu emalju, pā rkrā sota ar baltu krā su, veļ a, ja neprasī si, nemainī s. Pat dolā ri, kas palikuš i uz gultas, ne vienmē r palī dz. Kaut kā iztī ra: ievā cā s istabā aiz tualetes, apkā rt gulē ja salveš u paka, pē c 8 dienā m noņ ē ma; vannas istabā spoguli noslaucī ju apš ļ akstī tu pē c tī rī š anas. Veļ a ar caurumiem, naktsskapī tis ar salauztu atvilktni. Ē diens vienmuļ š , no augļ iem - ripiņ ā s sagriezti ā boli un apelsī ni, pē c 9 dienā m parā dī jā s arbū zi. Wi-fi ir maksas, savienojuma kvalitā te ir slikta, jums ir jā pavada visa diena viesnī cā , lai tiktu cauri. Kad viesnī ca tika celta pirms 30 gadiem, tā varbū t atbilda 4 zvaigznē m, bet kopš tā laika nekas nav mainī jies, strū klakas nedarbojas, no zvaigž ņ u vē rtē juma palicis tikai istabu skaits. Pretī gi ir maksā t par 4 zvaigznē m, un saņ emt 3. Tū risma aģ entū ra Pegas tū rists par to zina. bet ļ auj turku pusei mā nī t krievu tū ristus, ak! veidojiet savu biznesu ar mū su naudu. Pretī gi!
Кровать с пятнами в номере 412 в отеле Sunshine 4* Прикроватная тумбочка со сломанным ящиком в номере 412 отеля Sunshine 4* Покрывало с дырками на кровати в номере 412 в отеле Sunshine 4* Полотенце рваное в номере 412 в отеле Sunshine 4* Ванна со стертой эмалью, закрашенной краской в номере 412 в отеле Sunshine 4*
аватар klubn1chkaa
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sveiciens visiem atpū tas cienī tā jiem Turcijā.!!!! ! Mums patī k š eit atpū sties. Septī tā s brī vdienas Turcijā tika pavadī tas Sunshine 4 * viesnī cā Alanjā . 2019. gadā - Saule un atpū ta pilnī bā apmierinā ta - uzkopš ana bija katru dienu, veļ as un dvieļ u maiņ a katru otro dienu, ziepju krā jumi vienmē r normā li, dzeramais ū dens istabā tiek papildinā ts katru dienu. … Tomēr ▾ Sveiciens visiem atpū tas cienī tā jiem Turcijā.!!!! ! Mums patī k š eit atpū sties. Septī tā s brī vdienas Turcijā tika pavadī tas Sunshine 4 * viesnī cā Alanjā . 2019. gadā - Saule un atpū ta pilnī bā apmierinā ta - uzkopš ana bija katru dienu, veļ as un dvieļ u maiņ a katru otro dienu, ziepju krā jumi vienmē r normā li, dzeramais ū dens istabā tiek papildinā ts katru dienu.
Ē diens izcils - vairā ku veidu gaļ a, kū kas, augļ u kū kas. Loungers viss hfatalo alus pludmalē auksts un garš ī gs neatš ķ aidī ts. Telpas ir lielas un no balkona var redzē t kalnus miglā no rī ta, diskotē ku un sacensī bas vakarā.
Liels pluss ir ļ oti tuvu jū ra un tirkī za krā sas!!!
Nesen mū su ceļ ojumu aģ ents piezvanī ja š ī s viesnī cas menedž erim un bijā m patī kami pā rsteigti, ka viesnī ca tika atjaunota 2023. gadā . viesnī cai bū s jauns š efpavā rs un ē dienkarte bū s topā ! Tagad istabā s ir jauni un moderni televizori, jauns bā rs pludmalē jauns pludmales aprī kojums. mirdzums un skaistums visapkā rt.
Jū nijā mē s atkal izvē lē jā mies atjauninā to Sanshine 4 * / tī rā ko jū ru pastaigas attā lumā . milzī gs tī rs baseins, ikdienas izklaides un garš ī gi turku ē dieni.
Laba cenas un kvalitā tes attiecī ba! Mē s iesakā m viesnī cu visiem tī rā s Turcijas jū ras cienī tā jiem!
аватар Anastasiia__s
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu cenu diapazonā , jo mums bija neliels budž ets. Viesnī cā slikti runā angļ u un krievu valodā , tikai 2 cilvē ki no reģ istratū ras, tā pē c mū su komunikā cija bija apgrū tinā ta. … Tomēr ▾ Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu cenu diapazonā , jo mums bija neliels budž ets. Viesnī cā slikti runā angļ u un krievu valodā , tikai 2 cilvē ki no reģ istratū ras, tā pē c mū su komunikā cija bija apgrū tinā ta. Ē diens, iespē jams, tā pat kā lielā kajā daļ ā ekonomisku č etrinieku Turcijā , ir vidē jā lī menī . Bija pietiekamā daudzumā gan gaļ a, gan dā rzeņ i, gan saldumi. Paš ai viesnī cai nav teritorijas, ir tikai baseins pieauguš ajiem un bē rniem. Iziet pastaigā ties nevar, jo apkā rt bija viesnī cas un neliels tirgus. Tomē r ir regulā rs autobuss, un jū s varat nokļ ū t Alanjā . Ieteiktu š o viesnī cu, ja jums ir neliels budž ets, kā ļ oti pienā cī gu budž eta iespē ju
Parādīt vairāk »


iemiesojums rom.musatov
8. maijs
6 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums rom.musatov
2018. gada 8. maijs Es došos uz šo vietu, kurš gatavo? Vai varat, lūdzu, pastāstīt, kur var iznomāt velosipēdu?
6 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 2 atbildi
iemiesojums varlamova7
Vai viesnīcā ir internets?
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums kotofei
Ato es nezinu ņemt portatīvo datoru vai nē?
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums 5110631
par nosacījumiem
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Отель расположен через дорогу от собственного пляжа в п. Кестель. Открыт в 1989 году, последняя реновация проведена в 2019 году. Отель подойдёт для спокойного семейного отдыха.

Atrašanās vieta 7 км от г. Алания. 135 км от аэропорта г. Анталия.
Pludmales apraksts Пляж в 50 м, через дорогу с подземным переходом.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Wi-Fi (в лобби, платно).

Ресторан, 4 бара.

1 конференц-зал (до 175 человек).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neuzņem vīriešus bez sievietēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Дартс.
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 188 номеров в 6-этажном здании отеля. Все номера с прямым или частичным видом на море.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Kestel, Kasabasi, Alanya, Antalya, Turkey
Tālruņi: +90 242 518 12 40
Tīmekļa vietne: Sunshine Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.