Laba viesnīca!!!

Rakstīts: 11 maijā 2023
Ceļošanas laiks: 15 aprīlis — 7 maijā 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
ES IESAKU!
Ļ oti interesanta viesnī ca. Mums visiem ļ oti patika! Personā ls ir draudzī gs, tī rs, patī kami uzturē ties. Viesnī ca atrodas pirmajā lī nijā , ar baseiniem un slidkalniņ u, ļ oti ē rta. Pludmale ir tī ra, telpas gaiš as, virtuve garš ī ga un daudzveidī ga. Internets ir labs. Man ļ oti patika individuā lā pieeja virtuvē , jo nā cu ar bē rnu. Ļ oti garš ī gs ē diens visā m gaumē m. Patika teritorija, tī rā pludmale un tas, ka viesnī ca atrodas Konakli centrā . 2 minū tes lī dz veikaliem, kur var iegā dā ties daudz preč u par pieņ emamā m cenā m. Mū s patī kami pā rsteidza krieviski runā još ā Sofa (galvenais viesis) klā tbū tne. Dī vā ns labprā t atbildē ja uz visiem mū su jautā jumiem, konsultē ja par viesnī cas darbu. Jauka animā cija bē rniem. Dī vā ns ir ļ oti uzmanī gs un ī sts profesionā lis. Viesnī cu varu ieteikt draugiem.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu