Ļoti laba atrašanās vieta un ēdiens

Rakstīts: 25 maijā 2023
Ceļošanas laiks: 6 — 20 maijā 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī ca atrodas 2 minū š u attā lumā no pludmales. Pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem. Viesnī cas pludmale nav tā labā kā , bet sava, ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem un piestā tni.
Ja dodaties pa kreisi no pludmales, zem kalna atrodas brī niš ķ ī ga savvaļ as pludmale ar jauku, maigu nogā zi un maziem oļ iem. Ļ oti izskatī gs! Ē diens 3* viesnī cā ir labā ks nekā gaidī ts. Numurs bija 508 ar jauku skatu uz jū ru. Paš i numuriņ i ir nedaudz noguruš i, bet jā saprot, ka viesnī ca ir 3*. Viss darbojas. Reģ istratū rā strā dā Nastja no Ukrainas, ļ oti jauka meitene. Kopumā viss viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs. Viesnī cā dzī vo arī saimnieki, tā pē c vienmē r ir gatavi risinā t problē mas, ja tā das ir viesiem, starp citu, tas arī neļ auj personā lam atpū sties). Ir animā cija, ū dens slidkalniņ š.3 personā m vienlaicī gi. Pludmales dvieļ u un š ampū nu nav, ņ emiet savu. Mē s tik un tā sapratā m, jo ​ ​ joprojā m ir 3*, bet bija viesi, kurus tas nepatī kami pā rsteidza. Pie viesnī cas ir veikals, kur var nopirkt visu, pludmales dvieli par 2$. Ļ oti iesaku Hamam, puiš i ir profesionā ļ i.
Lī dz autobusa pieturai ir nepiecieš amas 7-10 minū tes, maksa uz Alaniju ir 1 USD no personas. 2 nedē ļ as atpū tas paskrē ja ļ oti ā tri un atnesa +3 liekus kg.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu