Labs variants nepretenciozajiem.

Rakstīts: 17 jūlijā 2019
Ceļošanas laiks: 7 — 14 jūlijā 2019
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 6.0
2019.  gada jū lija sā kumā atpū tā s kā pā ris. Viesnī ca atrodas ļ oti tā lu no Antā lijas lidostas (lī dz 3 stundu brauciena attā lumā ). Ierodoties viesnī cā ap pulksten 17, mū s sagā dā ja "pā rsteigums" - mums pateica, ka nav brī vas istabas, un tiksim izmitinā ti blakus esoš ajā viesnī cā Nox inn hill uz 1 nakti lī dz rī tam, pā rliecinot mū s. ka tas nav sliktā ks. Nekā das pā rliecinā š anas, strī di, pat priekš likums dot dzeramnaudu situā ciju nemainī ja...Tā tad acī mredzot tajā laikā ī sti nebija nevienas brī vas telpas. Nu š ajā situā cijā ir vairā k sū dzī bu tū risma operatoram. Rezultā tā tikā m izmitinā ti kuģ ī Nox Inn hill, principā istabiņ a normā la, uzvelk arī divas rokassprā dzes un varē jā m 1 dienu izmantot visu abu viesnī cu infrastruktū ru. Nā kamajā rī tā mē s pā rcē lā mies uz Holiday line beach. Sapratu, ka š ī ir ierasta situā cija š ai viesnī cai, jo turpmā kajā s dienā s š ī s pā rcelš anā s atkā rtojā s ar citiem atpū tniekiem.
Principā nekas briesmī gs, nav atstā ts uz ielas, bet vienalga papildus stress. Istabas Holiday line pludmalē ļ oti labas, solī das 4*, viss tī rs, pē c remonta, tī rī ts katru dienu. Viesnī cas teritorija ir maza, pie baseina vietas maz, ar sauļ oš anā s krē sliem reizē m nepietiek. Tuvumā atrodas veikali un tirgus. Tuvu jū ra (lī dz 5 minū tē m). Pludmale "nepretenciozai", "smilš u-oļ u-atkritumiem"))), nav skaistu skatu, pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, ja nepietiek, ļ auj ņ emt no kaimiņ u pludmales. Ļ oti spē cī gi viļ ņ i, ja ieej ū denī no krasta. Krasta malā ir strū klakas no viļ ņ iem, bet ir kaut kas forš s) Ir mols, no turienes var izlē kt uz jū ru, kas neprot peldē t, vē lams paņ emt piepū š amo apli. Nu kam interesē jū ra un saule, tad viss ok. Bā rs ir atvē rts.
Viesnī cā ir pietiekami daudz ē dienu un dzē rienu, viss ir ļ oti garš ī gs. No augļ iem tikai arbū zi, melones, plū mes un ā boli. Wi fi bija.

Animā cija bija katru dienu (nepiedalī jos, tā pē c nesaki neko). Ļ oti jauks, draudzī gs personā ls.
Pati viesnī ca var bū t 4 * likt, un pludmale un baseins 3 *))).
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu