patika viesnīca

Rakstīts: 6 jūlijā 2019
Ceļošanas laiks: 16 — 23 jūnijs 2019
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Izvē lieties viesnī cu, pamatojoties uz cenu zī mi. Uzreiz pē c ieraš anā s man uz rokas uzlika rokassprā dzi un lika pagaidī t, kamē r istaba tiks iztī rī ta. Personā ls ir draudzī gs. Ī paš nieks pastā vī gi atrodas viesnī cā un ir skaidrs, ka viņ iem rū p viņ u tū risti. Vestibilā ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Skatoties uz viesnī cas zvaigž ņ u vē rtē jumu, bija biedē još i, domā ju, ka notievē š u))) bet tur man izdevā s iegū t liekos kilogramus, viņ i mani labi pabaroja. Pludmale atrodas 150 metru attā lumā no viesnī cas. Pludmalē ir bezalkoholiskais bā rs. Paldies par jauko brī vdienu!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu