Jauka viesnīca, bet ierodoties ir jāmaksā papildus par numuru

Rakstīts: 25 maijā 2023
Ceļošanas laiks: 11 — 21 maijā 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
4.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 2.0
apkalpošana: 2.0
Tīrība: 2.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Atpū tā mies no 11. lī dz 21. maijam viesnī cā ar 2 mazmeitā m 4 un 5 gadi, ierodoties uzreiz piedā vā ja piemaksā t par istabiņ u 50 eiro, vai arī iekā rtosies mazā , teica vadī tā ja, tagad paskaties un atgriezies ar piemaksu ....atteicā mies ...Bijā m iekā rtojuš ies pirmajā stā vā , 657. istabā , tur bija 4 gultas, neliels skapis un dī vainā kais, ka visas istabas griestu augstums bija uz augš u uz 2 metriem, mierī gi ar plaukstu dabū jā m, tas bija pē c vakariņ ā m, bijā m ceļ ā , nolē mā m analī zi atstā t uz rī tdienu. Nā kamajā dienā atkal griezā mies reģ istratū rā , jo par biļ eti 4 personā m un 5 zvaigž ņ u viesnī cu samaksā jā m 230 tū kstoš us. Pamostoties ar domu, ka griesti guļ uz krū tī m un spiež , tē laini devā mies pie menedž era, pē c ilgā m sarunā m iedeva sanmar atbalsta telefona numuru Turcijā , teica pagaidiet lī dz vakaram un numuru mainī s. , nā kamā s 2 dienas neviens nemainī jā s un teica, ka nav naudas, nav sarunas, mē s jū s nedzirdam.
zvanī ja uz viņ u aģ entū ru, visi ilgi sarakstī jā s, nekas nepalī dzē ja, atbildē ja, ka nav brī vas istabas, lai gan par naudu, pā rvā cā s tajā paš ā brī dī , 4. atpū tas dienā piedā vā ja pā rcelties uz citu viesnī cu, lai istabiņ a ar 3 gultā m, uz jautā jumu kur likt 4 saliekamo gultu? Mē s tikai paraustī jā m plecus, tā pē c nolē mā m neriskē t un mē ģ inā t atpū sties, kamē r mū su istabā.657 nebija ū dens, neviens arī nereaģ ē ja uz lū gumu, vī rs pats atskrū vē ja duš u, atrada iemeslu, devā s mainī t duš u. galvu, kaut kā nomainī ja, un izlietnē.4dien nejauš i gaitenī satikā m tehniķ i, viņ š pē c mū su lū guma iztī rī ja filtru un sā ka labi tecē t ū dens, varē ja normā li nomazgā ties...runā jā m ar citiem tū ristiem no Krievijas visi, kas piemaksā ja, dzī voja ē rti ....
citā di viss ir kā rtī bā viesnī cā un ē dinā š ana un atpū tas iespē jas, akvaparks, forš s bē rnu baseins, autobuss, kas pastā vī gi kursē uz jū ru, viss ir padomā ts, izņ emot piemaksu par istabu, papildus ekskursija . ...jautā ja citiem tū ristiem lidmaš ī nā , neviens citā s viesnī cā s nemaksā ja papildus par standarta numuriņ u un visi, kas atradā s 5 zvaigž ņ u viesnī cā citā viesnī cā , par to dzird pirmo reizi, tā pē c, ja jū s saņ emat kopā pā rbaudiet piemaksu un izvē lieties citu viesnī cu
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu