Kirbiyik Resort Hotel 5*– Atsauksmes

52
Novērtējums 7.310
№60 viesnīcas reitingā Alanja
8.1 Numurs
7.5 apkalpošana
8.0 Tīrība
7.5 Uzturs
7.7 Infrastruktūra
Lieliska un draudzīga viesnīca ģimenēm. Tā atklāta 1997. gadā, pēdējā renovācija veikta 2015. gadā. Sastāv no vienas 6 stāvu ēkas.Vairāk →
аватар uryupina_nadenka
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Man ž ē l cilvē ku, kuri ieņ ē ma vē rtē jumu un 5 zvaigznes. Š ī ir laba stabila viesnī ca 3 zvaigznē m, kur par visu ir jā maksā papildus. Ierodoties novietoja, ka ū dens ledusskapī tiek papildinā ts katru dienu (1 pudele), bet nodzī voja 3 dienas - ū dens bija tikai ierodoties. … Tomēr ▾ Man ž ē l cilvē ku, kuri ieņ ē ma vē rtē jumu un 5 zvaigznes. Š ī ir laba stabila viesnī ca 3 zvaigznē m, kur par visu ir jā maksā papildus. Ierodoties novietoja, ka ū dens ledusskapī tiek papildinā ts katru dienu (1 pudele), bet nodzī voja 3 dienas - ū dens bija tikai ierodoties. Uz liftiem ir biedē još as zī mes, ka no bā ra un restorā na neko nevar ņ emt, ieskaitot dzē rienus. Kā dzī vot bez ū dens? Viesmī ļ i restorā nā neko neģ ē rbj - pē c dzē rieniem, arī karstas kafijas un tē jas, jā dodas paš iem, viesmī ļ i savā c tikai tukš os š ķ ī vjus no galdiņ iem.
аватар evreimonyaa
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca ir stabila 3 zvaigznes. Viesnī cas stils nav mainī jies kopš.2005. gada. Numuri ir vidē ji, AC nedarbojā s pareizi. Istabu uzkopš ana ir laba, ko nevar teikt par ē damistabu: netī ri galdauti un izsmē ķ i pelnu traukā bija gandrī z katru reizi uz daudziem galdiem. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir stabila 3 zvaigznes. Viesnī cas stils nav mainī jies kopš.2005. gada. Numuri ir vidē ji, AC nedarbojā s pareizi. Istabu uzkopš ana ir laba, ko nevar teikt par ē damistabu: netī ri galdauti un izsmē ķ i pelnu traukā bija gandrī z katru reizi uz daudziem galdiem. Ē diens ir garš ī gs, bet nav daudzveidī bas. Vienu reizi bez maksas var doties vakariņ ā s uz citu restorā nu, bet tur atnes to, kas jau ir pasniegts kopī gā m vakariņ ā m. Alkohola izvē le slikta: 3 zemas kvalitā tes kokteiļ i, atš ķ aidī ts alus (viens) un pī rā gs. Viesnī cas vestibilā tī ru ū deni varē ja savā kt tikai no viena dzesē tā ja.
Pludmale ir laba un tī ra. WI-FI neuztvē ra pat vestibilā . Animā cija un mū zika ir ļ oti vā ja, pā rsvarā tika atskaņ otas krievu novecojuš as dziesmas. Viesnī ca ir ģ imenes, 90% apmeklē tā ju ar bē rniem no 1 gada vecuma. Peldē ties baseinos var tikai agri no rī ta, tad visus 2 baseinus aizņ em bē rni. Lielā kā daļ a viesnī cas viesu ir Krievijas iedzī votā ji, ar neadekvā tu garlaicī gu uzvedī bu. Starp citu, viesnī cas priekš ā bija izkā rti Somijas un Lietuvas karogi, lai gan š o valstu iedzī votā ji nebija redzami. Ukrainas karogam nebija vietas. Viesnī cas darbinieki reģ istratū rā labi nezinā ja krievu valodu un pat angļ u valodu. Kad ieradā mies viesnī cā , mums neizrā dī ja tā s teritoriju, mū s sagaidī ja nedraudzī gi. Ar autobusu no viesnī cas lī dz Alā nijas centram var nokļ ū t 30-40 minū š u laikā . Netā lu atrodas neliels tirgus. Netā lu no viesnī cas atrodas arī moš eja. Sagatavojieties tam, ka pulksten 4 no rī ta lū gš ana tiks labi uzklausī ta. Uzturē jā s 2021.  gada jū lijā .
аватар letsstudy1jobmail
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien! Mē s atpū tā mies viesnī cā Dinler Hotel, Alanja, 2019. gada jū nijā -augustā . Man viss ļ oti patika. Viesnī ca tī ra, garš ī gi ē dieni, sakopta teritorija un skaista pludmale, laba animā cija bē rniem. Lejā pie reģ istratū ras ir ļ oti liela zā le, kurā ē rti un plaš i atpū sties pē c jū ras. … Tomēr ▾ Labdien! Mē s atpū tā mies viesnī cā Dinler Hotel, Alanja, 2019. gada jū nijā -augustā . Man viss ļ oti patika. Viesnī ca tī ra, garš ī gi ē dieni, sakopta teritorija un skaista pludmale, laba animā cija bē rniem. Lejā pie reģ istratū ras ir ļ oti liela zā le, kurā ē rti un plaš i atpū sties pē c jū ras. Mē s bijā m daudzā s ekskursijā s. No viesnī cas lī dz pilsē tai 5 minū š u laikā tiek nodroš inā ti transporta pakalpojumi. Noteikti iesaku! ! Lai visiem lieliskas brī vdienas!
аватар slabo091078
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Uzturē jā s viesnī cā no 25.06. 2019 lī dz 07.09. 2019.2 pieauguš ie un 2 bē rni. Viesnī cā ieradā mies vakarā.20. 40. Aicinā ja uzreiz iet ē st, restorā ns atvē rts lī dz 21.00. Ē diens ir daudz, arī pirms slē gš anas. … Tomēr ▾ Uzturē jā s viesnī cā no 25.06. 2019 lī dz 07.09. 2019.2 pieauguš ie un 2 bē rni. Viesnī cā ieradā mies vakarā.20. 40. Aicinā ja uzreiz iet ē st, restorā ns atvē rts lī dz 21.00. Ē diens ir daudz, arī pirms slē gš anas. Tad viņ i ā tri iekā rtojā s istabā . Istabas ir pieklā jī gas. No rī ta pabrokastojā m un devā mies uz jū ru. Pludmalē ir daudz sauļ oš anā s krē slu. Pietiks visiem. Pludmale ir smilš aina. Ieeja jū rā ir akmeņ aina. Nav ē rti visur braukt, jo apkā rtne ir kalnaina, jū rai ir akmeņ ains dibens. Bet ir labas pieejas uz oļ iem. Ir arī piestā tne. Ar to var arī peldē t. Pludmalē ir bā rs, kur var paņ emt atspirdzinā jumus un uzkodas. Ir izklaides pludmales volejbols, loka š auš ana, deju nodarbī bas. Uz vietas ir divi peldbaseini. Viens pieauguš ajiem. Viens, ar slidkalniņ iem, bē rniem. Ir turku pirts un sauna. Bē rnu klubs ir nedaudz garlaicī gs. Jo bē rni, ja ne jū rā , sē ž vestibilā ar gadž etiem. Vakarā izklaides programma. Tas pats bē rniem. Pieauguš ajiem katra diena ir kaut kas jauns. Ē diens ir labs. Daudz dā rzeņ u, augļ u (atradā m ķ irš us, vī nogas, melones, arbū zus, persikus, aprikozes, plū mes), zaļ umus. Gaļ as un vistas ē dienu daudzveidī ba. Ir zivis. Biež ā k balts. Pusdienā s un vakariņ ā s ir zupas. Viesnī ca atrodas pirmajā rindā . Starp viesnī cu un jū ru ir ceļ š . Pā reja uz jū ru caur pazemes pā reju. Pastaiga tuvu, 100 metri. Ceļ š uz jū ru iet gar skaistā m zaļ ajā m zonā m (koki, krū mi un ziedi). Ir daž i nelieli defekti. Netā lu atrodas moš eja, un muezins ļ oti skaļ i aicina uz lū gš anu. Dienas laikā jū s nepievē rš at uzmanī bu. Un naktī tas ir ļ oti dzirdams. Ceļ š ir tuvu. Logi nav ļ oti cieš i. Trokš ņ ains. Tomē r naktī satiksme ir reta.
аватар pishchalnikovan
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
2019.  gada aprī lī atpū tā s kopā ar draugu viesnī cā Dinler. Ar atpū tu bijā m apmierinā ti, viesnī ca maza, bet viss tī rs un sakopts. Viesnī cā daudz ā rzemnieku. Personā ls ir pieklā jī gs un draudzī gs. Nedaudz nepaveicā s ar laikapstā kļ iem, bija lietainas dienas. … Tomēr ▾ 2019.  gada aprī lī atpū tā s kopā ar draugu viesnī cā Dinler. Ar atpū tu bijā m apmierinā ti, viesnī ca maza, bet viss tī rs un sakopts. Viesnī cā daudz ā rzemnieku. Personā ls ir pieklā jī gs un draudzī gs. Nedaudz nepaveicā s ar laikapstā kļ iem, bija lietainas dienas. Liels ā ra baseins ar slidkalniņ iem. Pā ri ceļ am ir pludmale, liela un tī ra, ē rta piekļ uve jū rai. Laba animā cija, smieklī gi puiš i, izklaidē dienas un vakara š ovi. Labs restorā ns, daudz daž ā du ē dienu, garš ī gi. Liela dzē rienu izvē le bā rā . Mē s devā mies Alanjas un Sipaderas kanjona apskates ekskursijā . Visiem patika, brī niš ķ ī gi skati. Un man patika, kā viss tika organizē ts, mē s pasū tī jā m ekskursijas caur internetu no Pashas, ​ ​ atradā m viņ u pē c draugu ieteikuma. Un ļ oti pieņ emamas cenas, salī dzinot ar gida piedā vā tajā m. Pā rē jais patika, plā nojam š eit atgriezties vē lreiz, bet jau sezonā ) Iesaku visiem!
аватар arnika29
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cā atpū tā mies no 27.09 lī dz 7.10 ar bē rnu 4 gadi. Neskatoties uz to, ka š ī s ir mū su pirmā s brī vdienas Turcijā , centī š os bū t maksimā li objektī vs) Ekskursiju izvē les brī dī š ī viesnī ca tika piedā vā ta ar atlaidi un mū su cenu diapazonā , ņ emot vē rā vē rtē jumu, atsauksmes un vē lamo atvaļ inā juma ilgumu, pie tā arī samierinā jā mies. … Tomēr ▾ Viesnī cā atpū tā mies no 27.09 lī dz 7.10 ar bē rnu 4 gadi. Neskatoties uz to, ka š ī s ir mū su pirmā s brī vdienas Turcijā , centī š os bū t maksimā li objektī vs) Ekskursiju izvē les brī dī š ī viesnī ca tika piedā vā ta ar atlaidi un mū su cenu diapazonā , ņ emot vē rā vē rtē jumu, atsauksmes un vē lamo atvaļ inā juma ilgumu, pie tā arī samierinā jā mies. Izpē tī jā m koncepciju, par dvieļ iem, ū deni utt sī kā k nerakstī š u. Varu tikai teikt, ka viņ i paņ ē ma 2 savus dvieļ us, tā pē c nemainī ja un vienu reizi nopirka ū deni par 1.5 lirā m, tad papildinā ja, kaut gan teritorijā un pludmalē visur ir automā ti un glā zes, tā pē c viņ i to izdarī ja. neiet ar pudeli.
Tā kā ar bē rnu ceļ ojā m pirmo reizi, tad galvenie kritē riji bija tī rī ba un pā rtikas "droš ī ba". Pē c š iem parametriem viesnī ca atbilst 100%, tī ra, kopta, kā rtī ga, neviena netī ra š ķ ī vī š a utt. neviens neslimo, neviens nesaindē jā s, nebija nekā du "aklimatizā cijas" pazī mju. Ē diens ir standarta š ai cenu kategorijai, plus sezonas beigas (vista, tī tars, sautē ta gaļ a, pā ris zivis, daudz dā rzeņ u un augļ u), izvē lē ties ko ē st, bet stereotipiski. Vienī gais biezenis bija pā ris reizes acī mredzot pulverī . Manuprā t, š o labā k nepasniegt vispā r, piedevā m no kartupeļ iem jau bija pietiekami daudz.
Starp citu, viesnī cā ir ļ oti patī kams š efpavā rs, smaidī gs un vienmē r novē l labu apetī ti. Nereti varē ja redzē t, kā viņ š pats ņ ē ma traukus no sadales un pusdienoja vai vakariņ oja ar visiem. Viesmī ļ i ir neslavē jami, galdi vienmē r ir tī ri, apkalpoti, trauki un galda piederumi tiek izņ emti uzreiz un nav manā mi.
Kopumā viesnī ca ir ļ oti patī kama no š ā da kluba tipa, jo daudzi tur tieš ā m atpū tā s ne pirmo vai pat otro reizi.
Ne reizi vien istabā uz gultas vai naktsgaldiņ a bija atstā ts planš ete, telefons, fotoaparā ts, nekā netrū ka.
Tagad par mī nusiem vai, drī zā k, neē rtī bā m, ko mē s personī gi piedzī vojā m:
1) Ū DENS dzesē tā jos ir ledains, jā atš ķ aida ar karstu no termosiem vai jā ņ em vakarā , lai pa nakti sasilst. Bet, ja jū s savā cat verdoš u ū deni, trauks izkū st un saglabā to karstu. Vispā r, cienī jamā administrā cija, tā kā koncepcijā ir maksas minibā rs un ū dens trū kums pat vienu reizi, nebū tu lieki uzstā dī t ierī ces ar divu veidu ū dens padevi.
2) ANIMĀ CIJA nav uzbā zī ga, bē rnam ļ oti patika, pē c programmas viss ir kā rtī bā , bet vē los uzzinā t par animatoru maksas pakalpojumiem, kā arī par viesnī cas koncepciju, jo katrs plā no savus izdevumus precī zi uz bezmaksas un maksas pakalpojumu pamatā . Proti:
- uzkrā sot bē rnu T-kreklu, rokassomu utt. ($10)
- izveidojiet attē lu no smiltī m ($ 5)
- gaismas stī pas ($ 5), kuras katru vakaru nē sā ja starp galdiem.
- bingo spē le pieauguš ajiem (10 USD)
Ja ar pieauguš o animā ciju pē c vē lē š anā s, tad bē rnam ir ļ oti grū ti izskaidrot, kā pē c viņ am uz skatuves nedod T-kreklu, bildi utt. , bet viss ir uzbū vē ts tieš i tā : pē c minidiskotē kas. viņ i dod, lai pā rē jie bē rni redzē tu un gribē tos. Un izrā dā s vai nu ikdienas asaras, vai pirkt, tā da veida peļ ņ a uz bē rnu vā jī bā m.
3) PIRS. otras kā pnes bū tu parocī gas, jo ir rindas, un, ņ emot vē rā gados vecā ku atpū tnieku kategoriju, kuri reizē m vienkā rš i “karā jas” ū denī uz kā pnē m, ne vienmē r ir ē rti kā pt viļ ņ u klā tbū tnē . Kā arī kā pņ u tehniskais stā voklis 3+.
Atseviš ķ i neizpratni un saš utumu izraisī ja tas, ka uz mola drī kstē ja makš ķ erē t, mū su periodā tie bija viesi no Vā cijas, pā rsvarā.10-12 gadus veci bē rni. Uz mola vienmē r ir cilvē ki, mazi bē rni, un viņ i izliek daudz makš ķ eres ar ā ķ iem, daudz maizes ap molu ū denī , un jū s ejat kā mī nu lauks, lai nepakā ptu, tad vē l viens, tā lai nepaklutu ū denī . Uztaisi makš ķ erē š anas zonu, ja gribē tā ju ir tik daudz, un negaidi, kad kā ds iedzī s ā ķ i kā jā vai kur citur.
Kopumā esam apmierinā ti ar atpū tu un viesnī cu, istabiņ a bija 220, skats uz estrā di un jū ru bija trokš ņ ains, bet bē rns netraucē ja gulē t, tā pē c nemainī jā s, turklā t programma beidzā s plkst. 10, un klusums no 11.
Viesnī cu var ieteikt, ņ emot vē rā tā s globā lā s priekš rocī bas un saprā tī gu cenu.
аватар aegorycheva
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Pret krieviem izturas š ausmī gi. sā kumā bija normā li grā dī gie dzē rieni (no bundž ā m), bet pē c 4 dienā m viss bija beidzies. palika tikai no automā tiem. sulas arī ir no tirdzniecī bas automā tiem. Bija jā iet uz veikalu un jā nopē rk bē rnam normā la sula. … Tomēr ▾ Pret krieviem izturas š ausmī gi. sā kumā bija normā li grā dī gie dzē rieni (no bundž ā m), bet pē c 4 dienā m viss bija beidzies. palika tikai no automā tiem. sulas arī ir no tirdzniecī bas automā tiem. Bija jā iet uz veikalu un jā nopē rk bē rnam normā la sula. Arī zemesrieksti un č ipsi beidzā s pē kš ņ i. nav ko barot bē rnu. ē diens viss ir vienā ds. pē dē jā dienā hammam bija slē gts. bija kū poš as meitenes plī vuros. mums bija jā sē ž un jā gaida, kad viņ i uztvaiko (((bet š ajā viesnī cā ir plusi: ļ oti skaists skats un logi (uz jū ru)) animā cija laba. nu tas laikam. plusu vairs nav. Es nekad neieteikš u š o viesnī cu nevienam no saviem draugiem!
аватар r97t0ojg
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
VISIEM, KAS DRAUC ATVAĻ INĀ T AR BĒ RNIEM UZ TURCIJU, IZVĒ LIES DINLERU SKAISTI! ESAT IZLASĪ T ATSAUKSMES PAR CITĀ M VIESNĪ CĀ M - VIENKĀ RŠ I Š OKĒ . MUMS VISS IR AUGSTĀ KĀ LĪ MENĪ ! VIENKĀ RŠ I IDEĀ LA TĪ RĪ BA VISUR, UN ISTABAS, UN PAŠ Ā VIESNĪ CĀ , PLUDLAMĀ , BASEINOS. … Tomēr ▾ VISIEM, KAS DRAUC ATVAĻ INĀ T AR BĒ RNIEM UZ TURCIJU, IZVĒ LIES DINLERU SKAISTI! ESAT IZLASĪ T ATSAUKSMES PAR CITĀ M VIESNĪ CĀ M - VIENKĀ RŠ I Š OKĒ . MUMS VISS IR AUGSTĀ KĀ LĪ MENĪ ! VIENKĀ RŠ I IDEĀ LA TĪ RĪ BA VISUR, UN ISTABAS, UN PAŠ Ā VIESNĪ CĀ , PLUDLAMĀ , BASEINOS. Ē DINĀ TĪ BA UN RESTORĀ NS - VISS SVAIGS, VISUR PĀ RBAUDĪ BA. MAN Ļ OTI PATĪ KA VADĪ TĀ JAS UN Š AVĀ RA ATTIEKSME PRET SAVIEM PIENĀ KUMIEM! Jū tams, ka tā ir augstā kā prasme un atbildī ba! Oficianti ir vienkā rš i virtuozi, jo visiem ir laiks, bet uz galdiem nav š ķ ī vju, ne glā zes, ne pelnutrauks. Viss momentā ni iztī rī ts un vienkā rš i pā rsteidza attieksme viss personā ls bē rniem-bē rniem vienkā rš i "izkū st" NO TĀ DAS UZMANĪ BAS, VIŅ I VIENMĒ R SMAIDA, VIENMĒ R LAIPNI GAIDĪ TI UN JA IESPĒ JAMS DĀ VANA! ES NEKAD TO NEESMU REDZĒ JIS NEVIENĀ VIESNĪ CĀ . PALDIES JUMS VISIEM!
аватар wximt606
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Dinlerā atpū tā mies 4 reizes. Maijā braucam vē lreiz uz 2 nedē ļ ā m. Izcila viesnī ca ģ imenes atpū tai. Teritorija maza, bet sakopta, istabas labi ar skatu uz jū ru vai kalniem. Pludmale liela. darbinieku attiecī ba pret atpū tniekiem 5 plus. … Tomēr ▾ Dinlerā atpū tā mies 4 reizes. Maijā braucam vē lreiz uz 2 nedē ļ ā m. Izcila viesnī ca ģ imenes atpū tai. Teritorija maza, bet sakopta, istabas labi ar skatu uz jū ru vai kalniem. Pludmale liela. darbinieku attiecī ba pret atpū tniekiem 5 plus. Virtuve lieliska. nekad nav bijis problē mu ar iekā rtoš anos.
аватар ilyas-78ru
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i un nenož ē loja. Viņ š tieš ā m ir labs. Braucā m kā das 3 stundas. Ierodoties viesnī cā , mū s sagaidī ja ar sulu, bet nez kā pē c ā tri to atņ ē ma. Tiklī dz man izdevā s viņ u sagrā bt, bē rni un vī rs palika bez gardumiem. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i un nenož ē loja. Viņ š tieš ā m ir labs. Braucā m kā das 3 stundas. Ierodoties viesnī cā , mū s sagaidī ja ar sulu, bet nez kā pē c ā tri to atņ ē ma. Tiklī dz man izdevā s viņ u sagrā bt, bē rni un vī rs palika bez gardumiem. Gaidī ja stundu. Krievvalodī gā meitene Zarina labprā t stā stī ja par istabā m, priekš rocī bu, kā du izvē lē jā mies. Skats uz jū ru un diezgan noslogotu ceļ u. Ar maziem bē rniem vislabā k ir ar skatu uz kalniem. Ir arī ceļ š , bet tas ir mazā k populā rs. Uzvilkā m rokassprā dzes un, aizmirstot par nogurumu, uzreiz skrē jā m izpē tī t teritoriju. Tas, ko mē s redzē jā m, bija dvē seles balzams. Visi viesnī cā laipni smaidī ja, pieklā jī gi pamā ja ar galvu, kas bija ļ oti jauki. Jū ra tur ir krā š ņ a, sā ļ a, silta, zila, bet ar viļ ņ iem dienu un nakti. Ir piestā tne. No kuras ir droš ā k un patī kamā k peldē ties. 3 baseini (ā ra, iekš telpu vē ss un uz slidkalniņ iem). Slaidi darbojas pa stundā m. Bē rni č ī kst no sajū smas, un arī pieauguš ie. Ē diens super! Daudz, garš ī gs, daž ā di. Augļ i, zaļ umi pilni ar saldumiem, kū kas, konditorejas izstrā dā jumi, pide (piemē ram, pica), visā di ievā rī jumi, mē rces un vistas, un gaļ a, un zivis. Vā rdu sakot, pā rpilnī ba. Dzert ir yuppies tirdzniecī bas automā tos, piemē ram, aukstā zaļ ā tē ja, ayran, alus, vī ns, kola, fanta. Kurš ar ko nodarbojas. Viesmī ļ i ir eksperti savā jomā , vienmē r bija tī rs. Saldē jums ir dolā rs viena maza bumbiņ a (atkarī bā no tā , kurš strā dā ), ja esat ā rzemnieks, bumba bū s daudzkā rt lielā ka. Mē s bijā m ar bē rniem (biež i ņ ē mā m), un mē s atzī mē jam tik interesantu modeli. Piedzē ruš os nebija manā ms. Un tad viņ i teica, ka mū sē jie satiekas, un tas ir neē rti. Nebija, paldies Dievam. Š ajā viesnī cā jū s nepaliksit izsalkuš i pat tad, ja ļ oti vē laties. Viņ i visu dienu kaut ko ē d. Pludmalē ar kū kā m un arbū ziem, pie spageti baseina no 17 lī dz 18. Tur ir fotogrā fs. Veido forš us attē lus ($ 5), dekoratī vus š ķ ī vjus ($ 20). Frizē tava, kurā tiek austas bizes par 50-70 dolā riem. Viesnī cā ir veikali, kur var iegā dā ties pulksteņ us, suvenī rus. Negā jā m uz ā das (jaku) veikalu. Animatori Ismail, Afonya, Karolina ir jautri un sabiedriski puiš i. Viņ i cenš as aizraut atpū tniekus. Ismails runā vairā kā s valodā s, viņ u ir ļ oti interesanti klausī ties. Istaba normā la, ir fē ns, š ampū ni, duš as ž elejas, dvieļ i. Tī rī š ana ir lieliska katru dienu. 10 dienas pā ris reizes savē rpuš i gulbjus, sī kums, bet jauki. Istabā nav seifa, nā cā s ņ emt par 2 eiro dienā . Varē ja bū t 5 zvaigznes. Kondicionieris strā dā ja, pā rā k daudz nepū ta gultā , nesaaukstē jā m (pā rdomā ts). Tā pē c iesaku š o viesnī cu visiem labi atpū sties.
Parādīt vairāk »


iemiesojums kulakova5
2014. gadā rezervējām viesnīcu februārī mums bija labas atlaides.
10 gadiem atpakaļ  •  8 abonenti 13 atbildes
iemiesojums kulakova5
plānojām atvaļinājumu no 4. oktobra pēc tam, kad mums vēl bija viena sezona, bet pēkšņi izrādījās, ka šī bija mūsu pēdējā sezona un mūs pārcēla uz 1. oktobri kāpēc
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums ugurhansasmaz
‹ Viesnīca Kirbiyik Resort Hotel 5*
Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Прекрасный и гостеприимный отель для семейного отдыха. Был открыт в 1997 году, последняя реновация проводилась в 2015 году. Состоит из одного 6-этажного здания.

Atrašanās vieta Отель расположен в 1 км от п. Махмутлар, в 14 км от центра г. Алания. Аэропорт Анталии находится в 130 км от отеля.
Pludmales apraksts Пляж находится в 80 м от отеля. Между пляжем и отелем дорога, есть подземный переход. Протяженность пляжа составляет 70 м. Заход в море — песок, галька, пирс. Бар на пляже. Замена пляжных полотенец, за дополнительную плату. Шезлонги и зонтики на пирсе — платно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги консьержа, услуги по глажке одежды (платно), room service, открытый бассейн, 160 кв.м, бассейн с 2 горками, 56 кв.м, крытый бассейн, 62 кв.м, 1 основной ресторан, 1 Турецкий ресторан A’la Carte (платно, необходима предварительная резервация), 4 бара, 3 конференц-зала: от 30 до 25 чел., книжный уголок, магазины, Wi-Fi (бесплатно, в лобби, платно на всей территории).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 1 крытый бассейн и 1 открытый, мини-клуб (4-12 лет).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно: 2 водные горки, игра в карты, дартс, 1 теннисный корт с жестким покрытием (бесплатно днем), аренда ракеток и мячей, пляжный волейбол, дискотека (вход бесплатно, напитки платно). Платно: массаж, пилинг, теннисный корт (освещение), напитки на дискотеке, водные виды спорта на пляже.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 215 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Gazipasa Yolu Uzeri, Kargıcak Mahallesi, 07435, Alanya, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 242 526 20 94
Fax: +90 242 526 21 78
Tīmekļa vietne: Kirbiyik Resort Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.