Caretta Beach Hotel 4*– Atsauksmes

97
Novērtējums 8.310
№8 viesnīcas reitingā Alanja
8.5 Numurs
9.2 apkalpošana
9.0 Tīrība
9.1 Uzturs
8.7 Infrastruktūra
Uzcelta 1993. gadā, pēdējo reizi renovēta 2018. gadā. Viesnīca sastāv no vienas 6 stāvu ēkas (90% numuru ar tiešu vai daļēju skatu uz jūru). Laba cenas un kvalitātes attiecība. Numuri ir vienkārši, bet ļoti sakopti. Skaista labiekārtota teritorija. Laba animācija. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар Yliya02
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š o viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m. Biju apmierinā ta ar viesnī cu un pā rē jo kopumā . Tieš ā m atbilst norā dī tajam solī dam 4. Viesnī cā ir lieliska apkalpoš ana, personā la apkalpoš ana restorā nā un teritorijā , garš ī ga virtuve un vispā r personā ls ļ oti cenš as saviem viesiem. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m. Biju apmierinā ta ar viesnī cu un pā rē jo kopumā . Tieš ā m atbilst norā dī tajam solī dam 4. Viesnī cā ir lieliska apkalpoš ana, personā la apkalpoš ana restorā nā un teritorijā , garš ī ga virtuve un vispā r personā ls ļ oti cenš as saviem viesiem. Man patika arī vingrot baseinā ar animatoriem, vakara š ovi.
No mī nusiem, kā rakstī ja, sliktā sienu skaņ as izolā cija, bet mums tas nebija bū tiski. Ir arī maksas internets – 11$.
аватар _417875
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū ta ar bē rniem, viss patika, tī ra, mā jī ga viesnī ca, teritorija maza, bet kompakta un viss blakus. Viņ i ā tri ievā cā s bez papildu maksā m. Labs, svaigs ē diens, pieklā jī gs personā ls. Telpas ir mazas, bet tas nav kritiski. … Tomēr ▾ Atpū ta ar bē rniem, viss patika, tī ra, mā jī ga viesnī ca, teritorija maza, bet kompakta un viss blakus. Viņ i ā tri ievā cā s bez papildu maksā m. Labs, svaigs ē diens, pieklā jī gs personā ls. Telpas ir mazas, bet tas nav kritiski. Puiš i restorā nā strā dā kvalitatī vi un ā tri, ī paš i pateicos viesmī lim Arifam par uzmanī bu un kvalitatī vu diskusiju.
аватар nastasiika
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man ļ oti patika viesnī ca. Istabas: parastas, (atnā cu uz jū ru, nevis istabā kā raksta par neiztī rī tā m istabā m) bijā m tī ri un iztī rī ti, darbojā s kondicionieris, matracis jauns un ē rts, durvis uz balkonu labi aizveras un var Nedzirdu neko sveš u (ziepes un ž eleju dozatorā , bet tā man nav problē ma). … Tomēr ▾ Man ļ oti patika viesnī ca. Istabas: parastas, (atnā cu uz jū ru, nevis istabā kā raksta par neiztī rī tā m istabā m) bijā m tī ri un iztī rī ti, darbojā s kondicionieris, matracis jauns un ē rts, durvis uz balkonu labi aizveras un var Nedzirdu neko sveš u (ziepes un ž eleju dozatorā , bet tā man nav problē ma). Pludmale: tā ir tuvu!!! ! vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, jū ra ir tī ra, vietā m ir oļ i, var nopirkt koraļ ļ us par 5 € (nē sā jā m, daž reiz nē ). Ir uzkodu bā rs ar picu, hamburgeriem, kartupeļ iem, saldē jumu, dzē rieniem. Baseins: normā li, bet mē s tikā m pie jū ras...Nesaprotu, kā pē c 6:00 apsē sties pie baseina un sē dē t visu dienu, ja jū ra ir blakus. Ir slaidi, animā cija, bā rs. Virtuve: galdu izmē rs un skaits liels, vienmē r ir kur apsē sties gan ā rā , gan iekš ā ; ē dienkarte vienmē r daudzveidī ga - gaļ a, zivis, sieri, dā rzeņ i, zupas, saldumi, augļ i. Viss ir garš ī gi un bez rindā m, personā ls super draudzī gs. Internets 10 € no aparā ta, bet arī pludmalē lomi. Blakus viesnī cai ir tirgus, kur var atrast visu.
Animā cija ir atseviš ķ a mī lestī ba: mana 14 gadus vecā meita vē las atkal tur doties tikai viņ u dē ļ ) jū s, puiš i! Kopumā iespaidi lieliski! Iesaku, nā ksim vē l.
аватар chebotar.ecoalco
Uzturē jā s no 15.06. 23 lī dz 22.06. 23, Viss iekļ auts. Pirmajā rindā , cienī ga zaļ ā zona, ir savs hammam (par maksu), daudzveidī gs ē diens (vienmē r gaļ a, vista, liellopa gaļ a, jē ra gaļ a), brī niš ķ ī gi deserti, liels paldies š efpavā riem. … Tomēr ▾ Uzturē jā s no 15.06. 23 lī dz 22.06. 23, Viss iekļ auts. Pirmajā rindā , cienī ga zaļ ā zona, ir savs hammam (par maksu), daudzveidī gs ē diens (vienmē r gaļ a, vista, liellopa gaļ a, jē ra gaļ a), brī niš ķ ī gi deserti, liels paldies š efpavā riem. Sezonas augļ i - apelsī ni, vī nogas, garš ī gi arbū zi, plū mes, lai arī zaļ gani, aprikozes, persiki . . ā boli
Dzē rieni kā Turcijā , sulas no Jupi, bet svaigi spiestas par maksu, vī ns, kad no pudeles, ļ oti nekā , labi galda vī ni, bet tiklī dz no mucas, atdod ar etiķ i. Animā cija ir tikai nodarbī ba, neļ aujiet bē rniem vai pieauguš ajiem garlaikoties. Liels pieauguš o baseins, baseins ar bē rnu slidkalniņ iem un pieauguš o slidkalniņ iem. Pludmales smiltis ar oļ iem, jū ras oļ iem, smiltī m, plā tnē m. Jū s varat atrast klusu ieeju. Blakus piestā tne (kaimiņ u viesnī ca). lielo viļ ņ u laikā tur var peldē t, tas ir pilnī gi droš i. Pludmalē ir bā rs, arī ar dzē rieniem, putnu gaļ u, burgeriem un frī kartupeļ iem, lai no bada nenomirtu??? ? .
Istaba laba (standarta), no istabiņ as ir redzami gan kalni, gan jū ra, bet diemž ē l mū sē jais paskatī jā s uz kaimiņ u viesnī cu un pumpu troksnis bija nedaudz kaitinoš s. Es bū tu mainī jusies, bet vī rs negribē ja, skats bija ļ oti valdzinoš s... tī rī š ana katru dienu, dvieļ i mainī ti pē c pieprasī juma, vismaz katru dienu. Ļ oti apmierinā ts ar pā rē jo, vē lreiz liels paldies visiem.
Амфитеатр отеля, где проводятся вечерние мероприятия Вид из номера Вид из номера Территория отеля Бар у бассейна Территория отеля Номер , стандарт, 1- двухспальная+ 1 односпальная кровати, кондиционер в номере Море-пляж
аватар ivanovserg891
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sveiki visiem! Vē los padalī ties ar savu viedokli par svē tkiem, kā arī par viesnī cu. Mē s atpū tā mies kā ģ imene ar bē rnu. Par visu uzrakstī š u ī si. Pludmale atrodas netā lu, pirmajā rindā . Ieeja jū rā nav ī paš i laba, bet var atrast vietu, kur ieiet. … Tomēr ▾ Sveiki visiem! Vē los padalī ties ar savu viedokli par svē tkiem, kā arī par viesnī cu. Mē s atpū tā mies kā ģ imene ar bē rnu. Par visu uzrakstī š u ī si. Pludmale atrodas netā lu, pirmajā rindā . Ieeja jū rā nav ī paš i laba, bet var atrast vietu, kur ieiet. Liela kopta zaļ ā zona. Atseviš ķ ā ē kā atrodas amfiteā tris, kurā vakaros notiek visdaž ā dā kie izklaides š ovi. Ir liels bē rnu klubs, kurā bē rnus no 4 gadu vecuma var atstā t sievietes animatores uzraudzī bā . Ir baseins (nav dziļ š , maksimums 160cm), slidkalniņ i, baseins pavisam maziem bē rniem (lī dz ceļ iem), arī ar slidkalniņ iem.

Viss ir tī rs, labi uzturē ts, telpas tiek tī rī tas katru otro dienu (zā dzī ba

Viņ i nepamanī ja, atstā ja gan savus iPhone, gan maku, viss ir kā rtī bā . Mē s samaksā jā m papildus 10 USD par istabu.

Ē dienam: Milzī ga visa izvē le, viss garš ī gs un svaigs. Augļ u bija maz - ā boli, apelsī ni, mashmula. Uz vietas noteiktā s stundā s tiek gatavots nacionā lais ē diens - plā tsmaizes un picas, burgeri, kartupeļ i

No 16:00 lī dz 17:00 saldē jums pludmales bā rā.
Jū s vienmē r varat dzert kafiju, tē ju, ayran bā rā vai pludmalē . Kafija turku valodā ir apmaksā ta. Ē dnī cā var iegā dā ties gardu svaigi spiestu apelsī nu sulu par 7 lirā m. No alkohola, ko izmē ģ inā jā m (alus un vī ns), viss bija kā Turcijā . Dž ins, vē ž i, degvī ns. Viskijs ir arī krā sains degvī ns.

Wi-Fi ir 11 USD par visu uzturē š anā s laiku 1 tā lrunim. To nebū s iespē jams izplatī t. Ja kā ds no ģ imenes pievienojas, otrs uzreiz tiek izmests. Bet mē s atpū tā mies, nevis sē dē jā m pie telefona.

Pludmales dvieļ i tiek nodroš inā ti un mainī ti 2 reizes nedē ļ ā.

Kā mī nusu varu atzī mē t dzirdamī bu telpā . Kad kaimiņ i ienā ca tualetē un runā ja, likā s, ka viņ i ir kopā ar mums, vannas istabā s sienas bija tik plā nas. Bet š o problē mu var viegli atrisinā t sarunu laikā , jo gandrī z visi atpū tnieki ir baltkrievi vai krievi. Vā cieš u un turku ir ļ oti maz. Bija atpū tnieki no Baltijas valstī m un Nī derlandes.

20 minū š u gā jiena attā lumā atrodas MEGAMOLL tirdzniecī bas centrs, ir daudz daž ā du veikalu, tostarp Migros.
Iesaku doties uz Polo ASSN, jū s bū siet patī kami pā rsteigti par cenā m un kompetentajiem konsultantiem Aleksu un Tatjanu.

Par ekskursijā m lasā m forumos un citos sociā lajos tī klos. tī klos un sastapā s ar aģ entū ru "Tours at Alik's". Viņ š ir VKontakte. Rezervā cijas var veikt tieš saistē . Apmaksa uz vietas. Ļ oti forš s. Mē s rezervē jā m delfinā riju, jahtu tū ri un ū dens atrakciju parku. Mē s iesakā m ikvienam rezervē t tieš saistē , izmantojot aģ entū ru "Tours with Alik". Jū s nenož ē losiet! Starp citu, jū s varat pasū tī t transfē ru uz lidostu no Alik. Kopumā bijā m ļ oti apmierinā ti, jo ī paš i tā pē c, ka mums ir ar ko salī dzinā t – vienmē r palikā m č etratā . Man patika Konaklī . Novē lam visiem jaukus svē tkus. Paldies Alikam par transfē ru un ekskursijā m.
аватар romariko
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ļ aujiet man tikai teikt, ka man patika viesnī ca. Atraš anā s vieta 1 lī nija, blakus pludmale. Konakli ciems (centrā ) - 10 min. kā jā m, ar vairā kiem iepirkš anā s centriem, atrakciju parku, tirgu, moš eju. . . vispā r civilizā cija, nevis lauka vidū . … Tomēr ▾ Ļ aujiet man tikai teikt, ka man patika viesnī ca. Atraš anā s vieta 1 lī nija, blakus pludmale. Konakli ciems (centrā ) - 10 min. kā jā m, ar vairā kiem iepirkš anā s centriem, atrakciju parku, tirgu, moš eju. . . vispā r civilizā cija, nevis lauka vidū . Alanjā mikroautobuss 15 minū tes lī dz centram, apmē ram 6 liras...iet biež i.
Viesnī ca ir vidē ja izmē ra, teritorija kompakta, bet labi plā nota, glī ta un ē rta. Cilvē ku pū ļ i nav, lai gan viesnī ca bija pilna lī dz galdiņ am. . . reiz turku vakarā ē damzā lē bija garas rindas un problē mas ar brī viem galdiņ iem, kad visi ieradā s vienlaicī gi uz atklā š anu. . . citā di viss ir labi. Istaba diezgan plaš a, mē beles un su labā stā voklī , ind. gaisa kondicionieris, LCD TV, ledusskapis, seifs (maksa $ 2 / dienā ). Su ir slikta ventilā cija un vienkā rš i katastrofā la skaņ as izolā cija - liekas, ka kaimiņ i bū tu iegā juš i tavā vannasistabā...lai gan paš as istabas skaņ as izolā cija ir normā la. . . vispā r ir tā ds istabas mī nuss. . . Labi iztī rī ts .
Personā ls ļ oti draudzī gs, daudzi saprot un runā krieviski, viesnī ca galvenokā rt Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Č ehija. . .
Ē diens ļ oti garš ī gs, diezgan daudzveidī gs, ņ emot vē rā viesnī cas lī meni, ī paš i pusdienas un vakariņ as. . . brokastis nav tik labas, bet tomē r var izvē lē ties kaut ko, š ķ iet, ka brokastī m jā bū t vieglā m. . . nu picas uzkodas pa dienu pludmalē , gosleme, saldē jums. . . izsalcis nepaliksi. . .
Par animā ciju neteikš u - maz skatī jies - izklaidē galvenokā rt pie baseina (un gā jā m uz pludmali. . . ), 4os zumbas pludmalē un piedā vā arī uzspē lē t volejbols pludmalē...Vakarā neliels š ovs - konkursi. . . nu. . .
Pludmale - sauļ oš anā s krē sli - ir matrač i, pietika visiem, kopē jā s markī zes arī normā las, pasargā no saules. . . Ieeja jū rā normā la - ļ oti mazi oļ i ar smiltī m (dī vaini, ka iepriekš ē jā apskatā viņ i rakstī ja, ka nav ē rti ieiet). Bet droš i vien 10 metrus no krasta daž ā dā s vietā s zem ū dens ir akmeņ i (vē l nav ļ oti dziļ i), daž i ir asi, var viegli savainoties vai trā pī t. . . ī paš i ņ emot vē rā , ka jū ra pā rsvarā ir vē traina un ū dens nav skaidrs, š ie akmeņ i nav redzami. . cilvē ki pā rsvarā peld pa ieejas labo pusi, liekas, ka akmeņ u ir mazā k. . . Vē l viens pludmales mī nuss ir "smiltis", lai gan tie vairā k ir kaut kā di putekļ i - pielī p uz kā jā m un nosmē rē jas, t. sk. nosmē rē matrač us un klā ja krē slus, kad cilvē ki iet garā m un neceļ kā jas (un daudzi tā staigā ), š ie putekļ i ceļ as un lido visur. . . Pie pludmales karā jas zils karogs, bet ū dens, lai arī tī rs, nav caurspī dī gs pastā vī gā uztraukuma un, iespē jams, š o "smilš u" dē ļ...
Galvenais viesnī cas trū kums man ir pilnī ga brī vī ba "smē ķ ē tā jiem". Aizliegts smē ķ ē t tikai istabā s, bet uz balkoniem, pie baseina, pludmalē - iespē jams, ka cilvē ki to dara aktī vi. . . slē pties ir nereā li, kā ds noteikti bū s tuvumā ar cigareti...Dī vaini, ka viesnī ca vismaz pludmalē nav tikusi un pie baseina ir atseviš ķ a smē ķ ē š anas zona. . . visiem bū tu ē rti. . .
аватар stefaniakuch10
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š is brauciens bija spontā ns. Parasti ar ģ imeni viņ i izvē lē jā s forš as viesnī cas ar lielu teritoriju. Š ī vasara ir attī stī jusies tā , ņ emot vē rā , ka daudzas viesnī cas plā no savu atvē rš anu jū lijā . … Tomēr ▾ Š is brauciens bija spontā ns. Parasti ar ģ imeni viņ i izvē lē jā s forš as viesnī cas ar lielu teritoriju. Š ī vasara ir attī stī jusies tā , ņ emot vē rā , ka daudzas viesnī cas plā no savu atvē rš anu jū lijā .
Ir vē rts izteikt cieņ u, ierodoties viesnī cā viss bija noorganizē ts, pē c anketu aizpildī š anas uzreiz tikā m iekā rtoti istabiņ ā . (Pat populā rā kajā s viesnī cā s ir problē mas ar reģ istrē š anā s laiku).
Istaba nav maza, ir kur apgriezties. Tī rī š ana katru dienu, gultas veļ a mainī ta ik pē c divā m dienā m.
Uztura dē ļ . Viss ir brī niš ķ ī gi! Pavā ri, viesmī ļ i, bā rmeņ i, viss ir labi darī ts. Uz galda parā dī jā s tukš i š ķ ī vji, viesmī lis atnā ca aizvest. Galdi ir notī rī ti un dezinficē ti aiz jums. Pē c maltī tes beigā m restorā ns tiek iztī rī ts un dezinficē ts. Redzams, ka vadī ba rū pī gi seko lī dzi darba izpildei. Un tas nav mazsvarī gi, ka viesnī ca uzklausa viesu vē lmes.
Animā cija. Mē s tieš ā m to negaidī jā m. Forš i, smieklī gi puiš i! Pateicoties aktī vajai programmai, garlaikot nebija nemaz. Citē ju: "Tas nav atvaļ inā jums – tā ir armija! ".
Viesnī cas teritorija ir neliela, bet kompakta un kopta. Bet jū s noteikti bū siet noguruš i, kad nokļ ū siet no amfiteā tra lī dz bā ram.
Peldē š anā s siltajā , bet nemierī gajā jū rā . Ieieš ana ū denī nav ē rta, ī paš i vecā kiem cilvē kiem. Bū tu jauki, ja tuvumā bū tu piestā tne ar nolaiš anos. Tas ir vienī gais mī nuss.
Esam ļ oti apmierinā ti ar atpū tu, solī jā m, ka drī z atgriezī simies. Vē lam labklā jī bu Caretta pludmales viesnī cai!
аватар kondrasiuk
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
1. Ļ oti labs WI-FI gan viesnī cā , gan ā rpus tā s. Brī vi sazinā jā s, izmantojot video saiti pludmalē un pat jū rā velk internetu. Es biju ļ oti pā rsteigts par internetu. 2. Reģ istrē š anā s notika 10 minū š u laikā , istabiņ a tī ra, bez jautā jumiem. … Tomēr ▾ 1. Ļ oti labs WI-FI gan viesnī cā , gan ā rpus tā s. Brī vi sazinā jā s, izmantojot video saiti pludmalē un pat jū rā velk internetu. Es biju ļ oti pā rsteigts par internetu.
2. Reģ istrē š anā s notika 10 minū š u laikā , istabiņ a tī ra, bez jautā jumiem. Š ī viesnī ca tika izvē lē ta pirmā s piekrastes lī nijas dē ļ . Pludmale pie jū ras ir oļ i, ejot tā lā k jū rā ir asi pilieni un var sā pē t kā jas, bet zem nojumes, kur ir sauļ oš anā s krē sli, ir smiltis. Bijā m nobijuš ies par oļ iem, bet ar oļ iem problē mu nebija.
3. Telpas priekš rocī ba ir labi funkcionē još s kondicionieris un wi-fi. Istabas tika tī rī tas katru dienu un palagi mainī ti, ja nemaldos, katru dienu. Ļ oti ē rts balkons, pastā vī gi varē ja ž ā vē t drē bes. Kaimiņ u dzirdamī ba ir vannasistabā , visticamā k ventilā cijas dē ļ , un, ja aiztaisa durvis, bija diezgan kluss. Ā rdurvju apakš ā bija liela sprauga, bet aizsedzā m to ar lupatu, lai mazā k dzird garā mgā jē jus gaitenī , tač u lielu diskomfortu tas nesagā dā ja. Dzirdē ju, kā viņ i pē c lū guma mierī gi mainī ja tikko atbraukuš o atpū tnieku numurus. Bija atpū tnieki, kuri š ajā viesnī cā ierodas jau piekto reizi atvaļ inā jumā , un tas kaut ko nozī mē .
4. Ē diens 4 zvaigž ņ u viesnī cai ir tikai kosmoss, acis iepletā s, viss bija ļ oti garš ī gi! Punkts pludmalē parasti ir izcē lums, tur bija bā rs un uzkodu bā rs, kurā varē ja mierī gi paē st un neiet uz viesnī cas restorā nu. No rī ta pludmalē visas dienas garumā tika gatavota pica, frī kartupeļ i, burgeri, salā ti un daudz kas cits, bā rs strā dā ja no 10:00 lī dz 18:00 un saldē jums tika vests katru dienu no 17:00 lī dz 18:00. Pā ris reizes nokavē jā m pusdienas un nekas, labi paē dā m pludmalē . Lai gan bija aizliegts nest ē dienu no restorā na uz istabu, bet mē s un citi vedā m ē dienu uz istabu, apkalpojoš ais personā ls ne reizi neizteica piezī mi. Personā ls ļ oti jauks, draudzī gs un droš i vien 80% labi runā krieviski, ļ oti ē rti. No darbinieku puses esam gandarī ti par ģ imeni. Izklaides programma sā kā s 10:00 un beidzā s vē lu vakarā , vakaros atklā tajā amfiteā trī katru dienu notika izrā de, izklaides programma atpū tniekiem. Bē rniem un pieauguš ajiem diskotē kas un sacensī bas.
5. Droš i vien varu atzī mē t vienu mī nusu š o alu, man likā s, ka tas bija bezalkoholisks vai varbū t neiztur tā dā karstumā , alus garš o normā li. Vī ns nebija ī paš i labs, par maksu sieva paņ ē ma kokteiļ us. Labā k ņ emt lī dzi.
Ir vē l daudz labu un pozitī vu momentu, ko aprakstī t, bet jū s atnā ksiet un redzē siet paš i.
Iesaku š o viesnī cu!
аватар Anzo4ka
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Uzturē jā s viesnī cā.2021. gada jū nijā. Ekskursija DBL1CHLD, AI. Standarta numurs 7/8 dienas maksā tikai 800 USD. Novē rtē jot cenu/kvalitā ti - mums ļ oti patika! Š eit atgrieztos vē lreiz! Viesnī ca ir kompakta, atrodas 1. lī nijā , ir akvaparks bē rniem un pieauguš ajiem, baseins, silta jū ra un garš ī gi ē dieni. … Tomēr ▾ Uzturē jā s viesnī cā.2021. gada jū nijā.
Ekskursija DBL1CHLD, AI.
Standarta numurs 7/8 dienas maksā tikai 800 USD.
Novē rtē jot cenu/kvalitā ti - mums ļ oti patika! Š eit atgrieztos vē lreiz!
Viesnī ca ir kompakta, atrodas 1. lī nijā , ir akvaparks bē rniem un pieauguš ajiem, baseins, silta jū ra un garš ī gi ē dieni.
Tagad es jums pastā stī š u vairā k...

Norē ķ ins:
Ceļ š no lidostas ilga apmē ram 2 stundas, ieradā mies 11:00 un uzreiz bijā m iekā rtojuš ies. Biju patī kami pā rsteigts, ka mans lū gums viesmenedž erei par izmitinā š anu pie draugiem tika ņ emts vē rā un iekā rtojoties mums tika pieš ķ irtas divas blakus istabas 4. stā vā . Rokassprā dzes tika uzvilktas uzreiz.

Numurs:
Numurs 443 ar skatu uz ieeju viesnī cā un sā nu skatu uz jū ru.
Istaba nav liela, bet kā rtī ga. Viss ir jauns, viss darbojas labi. Seifs tiek apmaksā ts - 2 USD / dienā.
Gultas/dvieļ i ir balti.
Vannas istabā ir fē ns un telefons : ) TV ar starptautiskajiem kanā liem. Bet dzirdamī ba telpā s ir tikai š ausmas!
Var dzirdē t visas kaimiņ u sarunas, š ķ iet, ka mums ir viena tualete uz 2 istabā m. Var pat dzirdē t, kā cilvē ks tī ra zobus, nu, viss pā rē jais arī...viņ i nonā ca pie secinā juma, ka mums ir kopē ja telpa virs piekaramajiem griestiem tualetē , tā pē c tā da dzirdamī ba. Mani kaimiņ i un es gandrī z kļ uvā m radniecī gi; ).
Paš ā telpā caur sienu nav tik dzirdams. Tas ir vienī gais nozī mī gais š ī s viesnī cas mī nuss! Bet te neko nevar mainī t...

Teritorija:
Ir 2 peldbaseini ar slidkalniņ iem - bē rniem (35 cm) un pieauguš ajiem. Bā rs pie baseina. Pludmalē ir arī bā rs. Ir amfiteā tris animā cijai. Mini klubs ar š ū polē m bē rniem. Mū su mazulis jau ir pilngadī gs, mē s tur nedevā mies, es neatstā š u atsauksmi. Viss ir kompakts, tā lu nebū s jā iet!
Wi-fi viesnī cas teritorijā maksā ja 10 USD / persona. Labi ķ er. Un tas ir izdevī gā k nekā iegā dā ties operatora karti.

Pludmale:
Pludmales josla ir plata, smilš u un oļ u. Pie ieejas jū rā oļ i ir nedaudz neē rti bez ī paš ajiem piedā vā jumiem. kurpes.
Ir pā rvalki no saules, daudz sauļ oš anā s krē slu - plastmasas ar matrač iem - labā stā voklī.
Tagad tiek izsniegti pludmales dvieļ i - 1 dvielis uz visu uzturē š anā s laiku. Ja vē lies mainī t - 1€. Solā riji atnes papildus, ja prasi, miskastes iztī rī tas, viss ok!
Blakus ir noma - skrejritenis, banā ns, bulciņ a, izpletnis. Par skrejriteni kaulē jā s $40/15 min.

Uzturs:
Ē diens tiek pasniegts restorā nā , visi viesmī ļ i ir maskā s un cimdos. Instrumenti ir atseviš ķ i iepakoti.
Gatavot garš ī gi! Izvē le var nebū t ļ oti liela, bet izsalcis nepaliksi! Brokastī s sieri, desiņ as, olu kultenis, pankū kas, jogurts, graudaugi, augļ i, dā rzeņ i. Manam vī ram nepietika tostera, viņ š bija pieradis ē st grauzdiņ us.
Pusdienā s parasti ir 2 veidu zupas, gaļ a vai grilē ta vista, sautē ti dā rzeņ i, gaļ a, zivis, salā ti, rī si, spageti, kartupeļ i, pī rā gi, augļ i (ā boli, apelsī ni, arbū zi, greipfrū ti).
Vakariņ ā s tas pats, kas pusdienā s, nedaudz lielā ka izvē le. Biež i vien gaļ a ir uz iesma, grilē ta. Turcijas vakarā bija daudz labuma no gaļ as.
No dzē rieniem restorā nā vī ns un alus, sulas, kola, tē ja, kafija.
Kafija ir slikta! Viņ iem ir problē mas arī ar bezalkoholiskajiem dzē rieniem – jupiji ir ļ oti koncentrē ti.
Alkohols bā ros ir diezgan normā li. Paņ ē mā m alu, dž inu un toniku un martini ar toniku.
Pludmales bā rā no pulksten 11 sā k gatavot uzkodas - picas, tortiljas, burgerus, frī kartupeļ us, tī rradņ us vai gaļ u uz iesma. No 16-17 dod saldē jumu-garš ī gi!
Mums patika ē diens viesnī cā!

Animā cija:
3 animatoru komanda - ģ enerā li - un dejo, un staigā pa stiklu, un rij uguni, un spē lē jas ar bē rniem.
Animā cija nav uzmā cī ga - pē c vē lē š anā s - dejas, polo, volejbols, š autriņ as, ū dens aerobika, vakara programma. Viesnī cu konkursi "Mis un Mr" ir tieš i tā di paš i kā Ē ģ iptē pirms 3 mē neš iem. Nav radoš uma — tas, iespē jams, ir aizsā cē js kaut kur pakalpojumā youtube! Uguns š ovu acī mredzot veido paš i animatori, lai ietaupī tu naudu. Bija turku nakts, tika uzaicinā ta deju grupa. Vispā r animā cija ir tā , bet var paspē t laiku.

Apkalpoš ana:
Gudrs personā ls! Viss ir sakopts! Viesmī ļ i vē rī gi, visi maskā s. Galdi tiek ā tri notī rī ti. Izplatī š anā arī izlej pat vairā k, nekā prasi. Istaba tika iztī rī ta labi. Vispā r viņ i cenš as! Visi ir draudzī gi un strā dī gi!

Izklaide ā rpus viesnī cas:
Treš dienā s ierodas pā rejas tirgus. Tas nav tā lu no viesnī cas. Tur par parastu cenu var nopirkt augļ us, saldumus, tekstilizstrā dā jumus. Bet neviens mums par viņ u nestā stī ja, mē s nokavē jā m tirgus ieraš anos.
20 minū š u gā jiena attā lumā pa kreisi no viesnī cas pa š oseju atrodas 2 iepirkš anā s centri Neva outlet un Konakli time center - tur ir daudz veikalu ar mantā m - Waikiki, defacto, kolī ni, vatsoni, pā rtikas veikals. . Labā k ir maksā t ar karti - tas ir daudz izdevī gā k pē c likmes.
Blakus iepirkš anā s centriem atrodas 1246. gadā celtais karavanseraju Š arapsa Khan cietoksnis. Skatoties no tā lienes, saka pamesti.
Netā lu no viesnī cas ir arī iepirkš anā s pasā ž as - tur ir suvenī ri un č ī bas / flip flops. Viņ i mani sasprindzina, visi kliedz nā c iekš ā ! Es dodu priekš roku iepirkš anā s centriem.
Viesnī cas priekš ā ir autobusu pietura. Ar 50 mikroautobusu par USD 1/4 liras varat nokļ ū t Alanjā . Mē s devā mies uz Lokus zivju restorā nu. Atrodas Kleopatras pludmalē - garš ī gi un skati ir vienkā rš i satriecoš i.

Es domā ju, ka esmu visu pateicis, ceru, ka tas bija noderī gi!
аватар aveysanodef
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ta ar draugiem. Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma, kuri tajā uzturas jau 7 gadus pē c kā rtas un nezaudē ja. Ieradā mies 11 naktī , mū s uzreiz nokā rtoja un iedeva pusdienu paku. Viesnī ca un tā teritorija ir skaista un tī ra. … Tomēr ▾ Atpū ta ar draugiem. Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma, kuri tajā uzturas jau 7 gadus pē c kā rtas un nezaudē ja. Ieradā mies 11 naktī , mū s uzreiz nokā rtoja un iedeva pusdienu paku. Viesnī ca un tā teritorija ir skaista un tī ra. Viesnī cas personā ls ir smaidī gs, pieklā jī gs un jautrs. Animatori Maikls, Cloud, Tamā ra, Emma un dī dž ejs Sexy – tikko padarī ja mū su brī vdienas. Mē s joprojā m dejojam un klausā mies playlist no Zumbas un pludmales. Katru vakaru gā jā m skatī ties izrā des. Ī paš i ekstrē mais š ovs iegrimis dvē selē ))
Liels paldies arī virtuves darbiniekiem un sievietei, kas cepa kū kas - nu, vienkā rš i ļ oti garš ī gas. Grilē ti dā rzeņ i, gaļ a un zivis bija nesalī dzinā mas, bet kopumā viss bija garš ī gi. Es neatceros, ka mē s neko nebū tu ē duš i))) Par saldumiem kopumā ir atseviš ķ s jautā jums, vā rdu sakot - prieks...Mē s visi atgriezā mies par 5 kg vairā k. Alkohols ir normā ls, izlē ja no sirds))))) Par dzirdamī bu neko nevaru pateikt - mē s izgā jā m no istabas pulksten 7 no rī ta un atgriezā mies pē c pulksten 11, tā pē c nekā das neē rtī bas nepiedzī vojā m.
Bijā m nobaž ī juš ies par iekļ ū š anu jū rā , bet izrā dī jā s normā li, turpat krastā - ieplaka, kurā tusinā s bē rni un pieauguš ie, bet ja ir vē lme plunč ā ties kā zivij, nirt kā delfī nam, peldē t uz boju kā Felpss utt tad - nopē rc č ī bas, jo paliek seklā ks un sā kas plā tnes - salauzu pirkstu, bija daudz asiņ u un pā rē jā dienas daļ a man bija jā pavada istabā zem televizora, maniem draugiem nekas tā ds nenotika, bet viņ i nav lieli peldē š anas cienī tā ji. Bet viņ iem ļ oti patika slī dkalniņ i baseinā , no kuriem bija grū ti tos pacelt. Jū rā viļ ņ i bija ļ oti spē cī gi, vienreiz nokļ uvu zem 4 viļ ņ iem pē c kā rtas, gandrī z nosmaku, bija forš a sajū ta, bet labā k uzmanies. Paš ā krastā viļ ņ u nav - ir, kur plā tnes.
Vispā r es nemaz negribē ju pamest viesnī cu. Nā kamgad plā nojam ierasties Caretta uz 20+ dienā m)))
Parādīt vairāk »


iemiesojums cheshka-zhecha
Atsauksmes ir ļoti pretrunīgas) Vai jums joprojām rūp interneta jautājums?Cik es saprotu, internets ir tikai vestibilā (vestibilā), istabās nav interneta?Cits jautājums, vai ir profesionāli fotogrāfu pakalpojumi. viesnīcā?(dzirdēju,ka pat 3* ir)un ja jā cik maksā?Jau iepriekš paldies visiem kas atbild :)
11 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums vitashka1
Pastāstiet lūdzu, cik maksā turku pirts apmeklējums šajā viesnīcā?Kādā līmenī tas ir?
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 5 atbildes
iemiesojums romariko
Pastāstiet, kura pludmale atrodas pie viesnīcas, vai drīzāk interesē ieeja jūrā un dibens. Šķiet, ka fotoattēlā un video ir redzama tā smilšu daļa un akmens plākšņu sāni. Kas ir apakšā?
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 3 atbildi
iemiesojums svmagic
Sveiki! Uzrakstiet, lūdzu, Wi-Fi izmaksas viesnīcā. Kuru numuru jūs ieteiktu? Lai būtu kluss un labs skats pa logu. Paldies.
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Построен в 1993 году, последняя реновация прошла в 2018 году. Отель состоит из одного 6-этажного корпуса (90% номеров с прямым или частичным видом на море). Хорошее соотношение цена-качество. Номера простые, но очень аккуратные. Красивая ухоженная территория. Хорошая анимация. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расположен в 110 км (1 ч. 15 мин) от аэропорта г. Анталия, в 120 км от г. Анталия, в 12 км от г. Алания, в 1 км от поселка Конаклы, в 45 км от г. Манавгат, в 47 км от г. Сиде.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа — 130 м., вход в море: каменистый. Пляж имеет сертификат «Голубой флаг». Бар на пляже используется совместно с отелем Caretta Relax (бесплатно). Пляжные полотенца не предоставляются.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в лобби (платно), интернет-кафе (платно), магазины, 1 основной ресторан, 2 бара, 2 открытых бассейна с пресной водой, без подогрева (570 и 100 м2), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы (бесплатно), у бассейна: полотенца не предоставляются.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 1 водная горка, детский клуб (4–12 лет).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
Izklaide un sports Сауна платно, турецкая баня (хамам) бесплатно, дискотека вход бесплатно (напитки платно), волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, водные виды спорта платно (в 150 м от пляжа отеля), 4 водные горки.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 90% номеров с прямым или частичным видом на море: 301 standard room (макс. 3 чел., 16 м2) B Blok economy (это корпус отеля Caretta Relax, он такой же, как стандарт (макс. 3 чел., 16 м2) просто данные номера находятся дальше от моря, инфраструктуры и ресторана).

Istabās

Индивидуальный кондиционер (бесплатно), сейф (платно), телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi (платно), телефон (платно), мини-бар (пустой), ванная комната, фен, балкон, уборка номера: ежедневно, смена белья: 2 раза в неделю.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese Konaklı Mah., Nergiz sok., No:5, 07490 Alanya, Antalya, Turkey
Tālruņi: Tel: +90 242 565 1660/565
Fax: +90 242 565 1235
Tīmekļa vietne: Caretta Beach Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.