Lieliska atpūta ar bērniem

Rakstīts: 8 jūlijā 2024
Ceļošanas laiks: 28 jūnijs — 4 jūlijā 2024
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Š o viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m. Biju apmierinā ta ar viesnī cu un pā rē jo kopumā . Tieš ā m atbilst norā dī tajam solī dam 4. Viesnī cā ir lieliska apkalpoš ana, personā la apkalpoš ana restorā nā un teritorijā , garš ī ga virtuve un vispā r personā ls ļ oti cenš as saviem viesiem. Man patika arī vingrot baseinā ar animatoriem, vakara š ovi.
No mī nusiem, kā rakstī ja, sliktā sienu skaņ as izolā cija, bet mums tas nebija bū tiski. Ir arī maksas internets – 11$.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu