Atpūta

Rakstīts: 22 augusts 2021
Ceļošanas laiks: 7 — 22 augusts 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Mē s atpū tā mies 2021. gada augustā ar ģ imeni un diviem bē rniem 12 un 8 gadus veciem. Mums ļ oti patika viesnī ca, pirmā krasta lī nija.
- Pludmale smilš aina, ieeja jū rā gluda, tī ra, bez akmeņ iem. Liela piekrastes lī nija, var pastaigā ties gar jū ru. Super.
- Daudzveidī ga ē dienkarte restorā nā : ir diē tiskie ē dieni, ē dieni bē rniem. Liela ē dienu izvē le, daž ā da veida gaļ a (jē ra, tī tara, vistas, liellopa gaļ a) ​ ​ var ē st gan restorā nā , gan bā rā . Jū s varat ē st dienas laikā .
- Apkalpoš ana ļ oti laba, jauks personā ls, ļ oti draudzī gs.
Bā rā ir liela alkoholisko dzē rienu izvē le, vietē jie, labi.

- Animā cija: spē cī ga komanda, katru vakaru daž ā di š ovi (dejotā ji, uguns š ovi un animā cijas š ovi). Tas bija ļ oti jautri. Bē rniem ir daudz daž ā du sacensī bu, par kurā m var iegū t medaļ u.
Pa dienu ir daudz aktivitā š u, biljarda spē les.
Baseinā ir 3 slidkalniņ i, kas piemē roti ikvienam, gan pieauguš ajiem, gan bē rniem.
Apkalpoš ana numurā ir lieliska, ikdienas uzkopš ana.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu