Man patika viesnīca, ēdienu dažādība

Rakstīts: 22 jūnijs 2021
Ceļošanas laiks: 16 — 23 jūnijs 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Reģ istrē š anā s no 13.30 bet istabiņ a tika atbrī vota 11.00 un bijā m iekā rtojuš ies. Istaba ir skaista, bet jū s varat atrast visu. Izvē loties, pā rliecinieties, ka numuri ar skatu uz LandView ir vē rsti uz intensī vas satiksmes zonu. Daž i nebū s apmierinā ti ar troksni. Balkona durvis pilnī bā nenoņ em troksni. Bet kas attiecas uz animā ciju, tad bijā m apmierinā ti, ļ oti forš a jautra komanda, garlaicī gi nebū s! Puiš i ir ļ oti dzī vespriecī gi! Ē diens ļ oti daudzveidī gs, ir arī jū ras veltes, saldumu pazinē js te ir vienkā rš i paradī ze!
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu