Utopia Beach Club 5*– Atsauksmes

88
Novērtējums 9.210
№1 viesnīcas reitingā Alanja
9.5 Numurs
9.5 apkalpošana
9.5 Tīrība
9.5 Uzturs
8.9 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas blakus savai smilšu pludmalei, 3 km attālumā no Avsallar ciema. Uzcelta 2004. gadā, pēdējais remonts veikts 2019. gadā (istabas, restorāns, vestibils). Sastāv no vienas 6 stāvu ēkas. Viesnīcas Alara Star viesi var izmantot viesnīcas Alara teritoriju un pakalpojumus (izņemot restorānu).Vairāk →
аватар latynceva_n
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ī ir vieta, kur viss ir skaisti! Skaista, kopta teritorija ar Turcijai netipisku ainavu. Trī s smilš ainas pludmales, no kurā m viena ir gleznaina lagū na, ū dens ir dzidrs. Teritorijā ir divi peldbaseini, vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, liels punkts dvieļ u izsniegš anai un maiņ ai. … Tomēr ▾ Š ī ir vieta, kur viss ir skaisti! Skaista, kopta teritorija ar Turcijai netipisku ainavu. Trī s smilš ainas pludmales, no kurā m viena ir gleznaina lagū na, ū dens ir dzidrs. Teritorijā ir divi peldbaseini, vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, liels punkts dvieļ u izsniegš anai un maiņ ai. Blakus bā ram Laguna ir daudz atpū tas zonu, tostarp pufi un š ū puļ tī kli zaļ ajā zā lienā , mā jī ga vieta ar pī tā m mē belē m un skatu uz jū ru. Lieliska atpū tas un izklaides programmu organizē š ana. Aktī va un neuzbā zī ga animā cija, joga, volejbols, loka š auš ana uc Katru vakaru notiek daž ā das vakara programmas, dzī vā mū zika, š ovi, ballī tes. Gandrī z katru vakaru viesnī cas vestibilā var klausī ties dzī vā s klavieres. Visā rajonā skan mierī ga atpū tas mū zika.
Draudzī gs un izpalī dzī gs personā ls, ī paš s paldies vadī tā jai Svetlanai, viņ a atrisinā s jebkuru Jū su jautā jumu, pareizā k sakot jau iepriekš parū pē sies, lai tas nerastos) Istabā s ē rts, diezgan stilī gs interjers, pā rsteidzoš i ē rti spilveni un matrač i. Spē cī gs matu fē ns, kas bū s patī kams bonuss sievietē m) standarta komplektā cija: č ī bas, ziepes, losjons, š ampū ns, veļ as lupatiņ a, zobu birste, duš as vā ciņ š , vates paliktņ i. Viesnī cā ir neliels veikals, kurā var atrast visu nepiecieš amo un suvenī rus. Ikdienas mini bā ra papildinā š ana un tī rī š ana. Uz vietas ir galvenais restorā ns un uzkodu bā ri, ja vē laties, varat ē st jebkurā diennakts laikā , ir pieklā jī ga ē dienu izvē le katrai gaumei gan pareiza uztura piekritē jiem, gan ielas ē diena cienī tā jiem) , bet Ala Carte restorā ns ir pelnī jis ī paš u uzmanī bu! Nevainojama ē dienkarte, skaista prezentā cija, sveces, dzī vā mū zika un skats uz jū ru.
Ī paš iem pasā kumiem atvaļ inā jumā varat pasū tī t arī apsveikumus, kū ku, ziedus, balonus utt.
Paldies par lieliskajā m brī vdienā m!
Nobeigumā atgā dinā š u, ka neatkarī gi no tā , cik laba ir viesnī ca, mē s paš i radā m atvaļ inā jumu un noskaņ ojumu)
аватар leobel1976
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atnā cā m atpū sties viesnī cā , teikt, ka esmu apmierinā ta, tas nekas, es biju patī kami pā rsteigts!! ! Katru vakaru ir animā cijas, dzī vā mū zika, daž ā das ainas, vispā r viss tiek darī ts tautas labā ! . Organizā cija visaugstā kajā lī menī! Apkalpoš ana un viss personā ls kopumā , labi darī ti puiš i, es atbraukš u vē lreiz, ja iespē jams, un iesaku š o viesnī cu, jū s to nenož ē losit, ja ieradī sities š eit atvaļ inā jumā. … Tomēr ▾ Atnā cā m atpū sties viesnī cā , teikt, ka esmu apmierinā ta, tas nekas, es biju patī kami pā rsteigts!! ! Katru vakaru ir animā cijas, dzī vā mū zika, daž ā das ainas, vispā r viss tiek darī ts tautas labā ! .
Organizā cija visaugstā kajā lī menī!
Apkalpoš ana un viss personā ls kopumā , labi darī ti puiš i, es atbraukš u vē lreiz, ja iespē jams, un iesaku š o viesnī cu, jū s to nenož ē losit, ja ieradī sities š eit atvaļ inā jumā.
Ē dieni un dzē rieni ir iekļ auti ekskursijas cenā!
Biju pā rsteigta, ka gandrī z visi darbinieki runā vismaz trī s valodā s, krievu, angļ u, turku, un pat daž i runā vā ciski, vienā vā rdā bez komunikā cijas nepaliksi.
Jū ra ir atseviš ķ a tē ma, tī rs silts ū dens, un pat pludmalē ir atpū tas programmas, ū dens aerobika, volejbols, loka š auš ana un citas programmas.
Svē tki pā rspē ja visas manas cerī bas.. .
аватар levkovichviktor52
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ta ar ģ imeni š ajā viesnī cā . Visa ģ imene ir sajū smā . Katru dienu notiek ū dens aerobika, ballī tes. Katru vakaru burvju š ovu programmas un dzī vā mū zika Animā cija visaugstā kajā lī menī Viesnī cas teritorija ir ļ oti liela un gleznaina. … Tomēr ▾ Atpū ta ar ģ imeni š ajā viesnī cā . Visa ģ imene ir sajū smā . Katru dienu notiek ū dens aerobika, ballī tes. Katru vakaru burvju š ovu programmas un dzī vā mū zika
Animā cija visaugstā kajā lī menī
Viesnī cas teritorija ir ļ oti liela un gleznaina.
Ē diens vienmē r garš ī gs un daudzveidī gs!
Ja lidojat uz Turciju, tad tikai š ajā viesnī cā !
аватар chernevas
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca Utopia Beach Club ar milzī gu teritoriju, mā jī giem numuriņ iem, dzirkstoš iem animatoriem!! ! Vē los pateikties visai komandai par organizē š anu un apsveikumiem DZIMŠ ANAS DIENĀ : Svetlana Erdem: , Anex operatore Irina, Viesu attiecī bas? brahim, viesmī lis Megrass un visi, visi, visi!! ! Viss, ko š ie profesionā ļ i man radī ja svē tkus, bija krā š ņ i, sirsnī gi, atmosfē riski, ar rū pē m un mī lestī bu pret savu darbu!! ! PALDIES jums visiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Tava Svetlana. … Tomēr ▾ Viesnī ca Utopia Beach Club ar milzī gu teritoriju, mā jī giem numuriņ iem, dzirkstoš iem animatoriem!! ! Vē los pateikties visai komandai par organizē š anu un apsveikumiem DZIMŠ ANAS DIENĀ : Svetlana Erdem: , Anex operatore Irina, Viesu attiecī bas? brahim, viesmī lis Megrass un visi, visi, visi!! ! Viss, ko š ie profesionā ļ i man radī ja svē tkus, bija krā š ņ i, sirsnī gi, atmosfē riski, ar rū pē m un mī lestī bu pret savu darbu!! ! PALDIES jums visiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Tava Svetlana.
аватар t.9058201806
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ar vī ru ierodamies š ajā viesnī cā treš o reizi (pirmo reizi mums par š o viesnī cu ieteica mū su tū roperators Krievijā ). Viesnī ca mums ļ oti patika! Liela teritorija, daudz apstā dī jumu! Reģ istrē š anā s š ajā vizī tē notika uzreiz, istabiņ a lieliska, 5 stā vs, skaists skats uz jū ru! Tī rī ba un kā rtī ba gan teritorijā , gan istabā , ikdienas uzkopš ana istabā , ikdienas ū dens un dzē rienu papildinā š ana ledusskapī istabā ! Wifi istabā darbojas! Ē diens izcils, daudzveidī gs, daudz gaļ as ē dienu, zivis, jū ras veltes, daudz augļ u, Viktorija, austrumu saldumi, daž ā das kū kas - brokastī s, pusdienā s, vakariņ ā s - vienalga! Personā ls ir ļ oti draudzī gs, un reģ istratū rā , un viesmī ļ i restorā nā , un nodaļ a darbam ar atpū tniekiem - sazinoties ar viņ iem, viņ i atrisinā s visas jū su problē mas. … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru ierodamies š ajā viesnī cā treš o reizi (pirmo reizi mums par š o viesnī cu ieteica mū su tū roperators Krievijā ). Viesnī ca mums ļ oti patika! Liela teritorija, daudz apstā dī jumu! Reģ istrē š anā s š ajā vizī tē notika uzreiz, istabiņ a lieliska, 5 stā vs, skaists skats uz jū ru! Tī rī ba un kā rtī ba gan teritorijā , gan istabā , ikdienas uzkopš ana istabā , ikdienas ū dens un dzē rienu papildinā š ana ledusskapī istabā ! Wifi istabā darbojas! Ē diens izcils, daudzveidī gs, daudz gaļ as ē dienu, zivis, jū ras veltes, daudz augļ u, Viktorija, austrumu saldumi, daž ā das kū kas - brokastī s, pusdienā s, vakariņ ā s - vienalga! Personā ls ir ļ oti draudzī gs, un reģ istratū rā , un viesmī ļ i restorā nā , un nodaļ a darbam ar atpū tniekiem - sazinoties ar viņ iem, viņ i atrisinā s visas jū su problē mas. Viesnī cā ir trī s pludmales, jū ra super, pludmale smilš aina, tī ra. Un ierodoties nokļ uvā m uz alus festivā lu viesnī cas teritorijā - vienkā rš i brī niš ķ ī gi! Bija arī augļ u un ē dienu festivā li!
Š ie festivā li š ogad ir jaunums. Izklaides programma katru dienu. Viesnī cā ir lielisks a la carte restorā ns, nenož ē lo 15 eiro no cilvē ka, lieliska virtuve, dzī vā mū zika, iesakā m ņ emt lī dzi zobenzivs kebabu un liellopa gaļ as medaljonus. Katru vakaru reģ istratū rā skan dzī vā mū zika. Katru gadu mē s redzam uzlabojumus uz labo pusi! Noteikti iesakā m š o viesnī cu!! !
аватар lersbes888
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cas teritorija ir liela. Daudz skaistu vietu, trī s pludmales, jū ra ļ oti tī ra un saulriets arī . Tiek rī koti alus un pā rtikas festivā li. Vakaros dzī vā mū zika, š ovi un ballī tes ar dī dž eju. Numuri ir plaš i un tī ri. … Tomēr ▾ Viesnī cas teritorija ir liela. Daudz skaistu vietu, trī s pludmales, jū ra ļ oti tī ra un saulriets arī . Tiek rī koti alus un pā rtikas festivā li. Vakaros dzī vā mū zika, š ovi un ballī tes ar dī dž eju. Numuri ir plaš i un tī ri. Mē s vē l atgriezī simies
аватар cryptologin
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska vieta nakš ņ oš anai ar visu infrastruktū ru. Ē st. 3 pludmales, 2 baseini. Daudz zaļ umu un ziedu. Garš ī gi ē dieni un kokteiļ i. Laba animā cija un dī dž eju priekš nesumi. Tī ras telpas un jauka apkalpoš ana. ES iesaku. … Tomēr ▾ Lieliska vieta nakš ņ oš anai ar visu infrastruktū ru. Ē st. 3 pludmales, 2 baseini. Daudz zaļ umu un ziedu. Garš ī gi ē dieni un kokteiļ i. Laba animā cija un dī dž eju priekš nesumi. Tī ras telpas un jauka apkalpoš ana. ES iesaku
аватар 5135452
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Otro reizi atgriezā mies viesnī cā Utopia un nemaz nenož ē lojā m un uzaicinā jā m vē l draugus. Apmierinā ts ar visu, apkalpoš anu, virtuvi, tī rī bu, animā ciju, izklaidi, festivā liem. Un, protams, krā š ņ ā jū ra un pludmales ir viesnī cas galvenā s iezī mes. … Tomēr ▾ Otro reizi atgriezā mies viesnī cā Utopia un nemaz nenož ē lojā m un uzaicinā jā m vē l draugus. Apmierinā ts ar visu, apkalpoš anu, virtuvi, tī rī bu, animā ciju, izklaidi, festivā liem. Un, protams, krā š ņ ā jū ra un pludmales ir viesnī cas galvenā s iezī mes.
аватар vbvbvb333999
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca, 3 pludmales, liela, zaļ a zona! Daudz bā ru, garš ī gi ē dieni, laba un daudzveidī ga izklaides programma … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, 3 pludmales, liela, zaļ a zona! Daudz bā ru, garš ī gi ē dieni, laba un daudzveidī ga izklaides programma
аватар lena262626
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atbraucā m uz viesnī cu ar bē rnu, atpū š amies Turcijā.3-4 reizes gadā , viss ļ oti patī k, labi satikā mies! Ē diens ir izcils! Jū ra super, smiltis, pludmale maziem bē rniem ideā la! Animā cija 10! Istabu uzkopš ana katru dienu! Jautri, garš ī gi un skaisti! Mē s nā ksim vē lreiz!. … Tomēr ▾ Atbraucā m uz viesnī cu ar bē rnu, atpū š amies Turcijā.3-4 reizes gadā , viss ļ oti patī k, labi satikā mies! Ē diens ir izcils! Jū ra super, smiltis, pludmale maziem bē rniem ideā la! Animā cija 10! Istabu uzkopš ana katru dienu! Jautri, garš ī gi un skaisti! Mē s nā ksim vē lreiz!
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Отель расположен рядом с собственным песчаным пляжем в 3 км от посёлка Авсаллар. Построен в 2004 году, последняя реновация проведена в 2019 году (номера, ресторан, лобби). Состоит из одного 6-этажного здания. Гости отеля Alara Star могут пользоваться территорией и услугами (кроме ресторана) отеля Alara Hotel.

Atrašanās vieta Отель расположен в 99 км от аэропорта г. Анталья, в 24 км от г. Аланья, в 3 км от поселка Авсаллар, на берегу моря.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж находится рядом с отелем. Заход в море: песок. Пляжные полотенца — бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, конференц-зал на 80 чел., интернет-кафе (платно), магазины, 1 основной ресторан, 3 A’la Carte ресторана: итальянский, турецкий и рыбный (по резервации, платно), 3 бара, 2 бассейна: 1 открытый бассейн без подогрева 1000 м2, 1 крытый бассейн с подогревом 110 м2.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-клуб (4-8 лет), детская анимация на русском языке.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Бесплатно: софт-анимация на русском языке, турецкая баня, дартс, пляжный волейбол, баскетбол, аэробика, теннисные мячи и ракетки, теннисный корт с бетонным покрытием (днем). Платно: SPA-центр, массаж, пилинг, салон красоты, парикмахерская, игровая комната, освещение теннисного корта, все виды водного спорта, кинотеатр.
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 242 номера:

224 Standard Room — площадь номера 33 кв.м, максимальное размещение 3 чел.

12 Suite Room — площадь номера 50 кв.м, гостиная и спальня, 2 балкона, ванная, макс. 4+1 чел.

2 Handicap Room — площадь номера 15 кв.м, номер для людей с ограниченными физическими возможностями, без балкона.

Istabās

Сплит-кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, сейф (бесплатно), прямой телефон, мини-бар (в день заезда только вода, бесплатно), ванная комната, фен, балкон, доп раскладная кровать (по запросу). Уборка номера: ежедневно, смена белья: 3 раза в неделю, смена полотенец: 2 раза в неделю, room service: круглосуточно (платно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese İncekum beldesi Alara Star Otel PK 07470 Alanya, Antalya,Turkey
Tālruņi: Tel: +90 (242) 532 16 26
Fax: +90 (242) 532 16 38
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).