Mirage Beach Club 4*– Atsauksmes

9
Novērtējums 6.410
№38 viesnīcas reitingā Hammamets
7.4 Numurs
6.7 apkalpošana
6.7 Tīrība
6.8 Uzturs
7.3 Infrastruktūra
Viesnīca Mirage Beach Club atrodas Hammametā, 5 km attālumā no Yasmine Hammamet. Numuri tika izremontēti 2012. gadā. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар lapki6
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Apmetā s 113. dež ū rtelpā otrajā stā vā . Š ī istaba ir ļ oti maza pat vienai. . . ieradā s vakariņ ā s un ļ oti noguris nolē ma tajā naktī palikt š ajā istabā . Nakts vidū pamodā mies no trokš ņ ainas pļ ā pā š anas zem loga. … Tomēr ▾ Apmetā s 113. dež ū rtelpā otrajā stā vā . Š ī istaba ir ļ oti maza pat vienai. . . ieradā s vakariņ ā s un ļ oti noguris nolē ma tajā naktī palikt š ajā istabā . Nakts vidū pamodā mies no trokš ņ ainas pļ ā pā š anas zem loga. . . Izrā dī jā s: numurs 113 atrodas virs atpū tnieku reģ istrā cijas, t. i. naktī dzirdē jā m atvadas...sapnis beidzā s 4 no rī ta!
No rī ta ē damistabā satikā m savus krievus ar vā rdiem: badā tu nemirsi, bet nekas cits kā : saldumi un cepti. . .
Pē c brokastī m viņ i nā ca klajā , lai lū gtu citu istabu...tika ierosinā ts piemaksā t 80 USD. Mē s sacē lā m traci un galu galā ieguvā m pienā cī gu istabu.

Turpmā k visi jaunpienā cē ji tika ievietoti 113. kabinetā nā kamajai samaksai par labā ko istabu! Un mums ir jā izsaka atzinī ba: VIŅ I SAŅ EM PAPILDU IENĀ KUMU DOLĀ ROS.
Эта наша береговая линия !!! Как через эту мерзость можно было перешагивать ? Там все : белье , склянки .....Мы уходили ближе к набережной отеля : ОКЕАН , 5 звезд! Жаловались руководству отеля , ответ: это мусор отдыхающих , убирать нам некуда ! После наших замечаний мусор стали скидывать с полных мешков в море .... И наш народ , оплатив путевки плавал рядом с этим .....
аватар alexasnake
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
No priekš rocī bā m: liela un kopta viesnī cas zona, smilš aina pludmale, ē rti plaš i numuri un bungalo, garš ī gi konditorejas izstrā dā jumi))) ū denspī pe par 9 dinā riem. Un tagad mī nusi: ī rē ledusskapi par 10 dinā riem dienā , istabā s nav maksas Wi-Fi, internets ir tikai reģ istratū rā un ir ļ oti slikti, labi ielā dē jas, kad neviena nav. … Tomēr ▾ No priekš rocī bā m: liela un kopta viesnī cas zona, smilš aina pludmale, ē rti plaš i numuri un bungalo, garš ī gi konditorejas izstrā dā jumi))) ū denspī pe par 9 dinā riem.
Un tagad mī nusi: ī rē ledusskapi par 10 dinā riem dienā , istabā s nav maksas Wi-Fi, internets ir tikai reģ istratū rā un ir ļ oti slikti, labi ielā dē jas, kad neviena nav. Mums vē l paveicā s ar istabu, mums viss darbojā s, bet daudzi sastrī dē jā s nestrā dā još ā gaisa kondicionē tā ja, TV dē ļ .
Ē diens bū tī bā ir vienmuļ š , restorā nā ir daudz muš u, kas pastā vī gi nolaiž as uz š ķ ī vja. 3 ē dienreizes dienā galvenajā restorā nā un picas un pankū kas starp pusdienā m un vakariņ ā m pie baseina.
Jū ra un pludmale. Lielā kā daļ a cilvē ku dod priekš roku atpū tai pie baseina, tā pē c pludmalē vienmē r bū s bezmaksas sauļ oš anā s krē sli. Pirmā s 3 atpū tas dienas krasts bija ļ oti netī rs aļ ģ ē s, visā du paku pakas, vispā r brrr....paejot pā ris metrus no krasta, pati jū ra ir tī ra. Pē c tam bija diena ar spē cī giem viļ ņ iem, visi sā rņ i tika izskaloti un lī dz atpū tas beigā m bija caurspī dī ga, kristā ldzidra mierī ga jū ra, tikai reizē m varē ja uzdurties plastmasas maisiņ am. Smiltis baltas un smalkas, patī kamas, katru rī tu tī rī tas.
Viesnī cas atraš anā s vieta nav ī paš i ē rta, lai nokļ ū tu lī dz veikaliem, ir vai nu jā staigā gar krastu, vai jā brauc ar taksi.
Parasti pludmales dvieļ us dod pret depozī tu, bet mums nepietika, nā cā s paš iem pirkt viesnī cas veikalā .
Ū deni pudelē var dabū t pē c 22.00 bā rā , pā rē jā laikā bā rā var dzert no dzesē tā ja, bet garš a atstā j ko vē lē ties, arī ū dens pirkts par saviem lī dzekļ iem.
Par animā ciju neko nevaru pateikt, mani interesē ja pludmales brī vdienas, nekad neesmu bijis baseinā visu laiku.
Kopumā laba jū ra, skaista teritorija stiepj viesnī cu lī dz 4, bet tas ir diezgan garlaicī gi, kaimiņ u viesnī cā vakaros bija pastā vī gas diskotē kas, bija daudz jautrā k)), tā pē c mē ģ iniet daž ā dot atvaļ inā jumu š ajā viesnī cā ar ekskursijas, citā di var nomirt no garlaicī bas.
аватар I.vavreniuk
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Jū nijā atpū tā s kopā ar uzņ ē mumu. Iespaidi ir ļ oti daž ā di. Teritorija liela, bet nedaudz novā rtā atstā ta. Senā s palmas, pie kurā m standarta fotogrā fijas nederē s, nebija arī zaļ as zā les - karstums to pā rvē rta sienā . … Tomēr ▾ Jū nijā atpū tā s kopā ar uzņ ē mumu. Iespaidi ir ļ oti daž ā di.
Teritorija liela, bet nedaudz novā rtā atstā ta. Senā s palmas, pie kurā m standarta fotogrā fijas nederē s, nebija arī zaļ as zā les - karstums to pā rvē rta sienā . Istabas nobruž ā tas, ļ oti veci dvieļ i, hlora smaka. Daž os bungalo smirdē ja pē c notekū deņ iem, savā istabā izmantojā m gaisa atsvaidzinā tā jus un kļ uvā m iecietī gi.
Pludmale samē rā tī ra, jū ra arī , apstā kļ i labi, bet atkal tie paš i dvieļ i: vai nu nebija (no mazajiem nest) vai arī tik veci, ka kauns tā diem dot.
Visbriesmī gā kā s bijuš as zā dzī bas no istabā m - tas tunisieš iem ir normā li, ceļ ojuma laikā no paziņ ā m nozagti divi uzlā dē jamie telefoni un nauda no maka. Mē s visu turē jā m pie seifa, tā pē c tas pā rgā ja.
Tas, kas to padarī ja tik labu, bija ē diens. Sieviš ķ ī gs un daudzveidī gs. Uzjautrinā ts. Daž reiz pusdienā s garneles vai mī dijas, vistas gaļ a, teļ a gaļ a, daudz konditorejas izstrā dā jumu un neierobež ots daudzums meloņ u un arbū zu.
Kafija ir š ausmī ga, no kolas un yuppie dzē rieniem.
Serviss tik un tā . Netī ri trauki, dakš iņ as, bezkaunī gi mū ž ī gi neapmierinā ti viesmī ļ i.
Ceļ ojums bija lē ts, tā pē c lielas cerī bas nebija, pā rē jais vienmē r ir labs, bet es neiesaku š o viesnī cu.
аватар oliv-07
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Rezervē ju viesnī cu uz seš iem mē neš iem - ļ oti apmierinā ts! Reģ istrē š anā s notiek ā tri un bez problē mā m. Divvietī gie numuri ir tī ri un ē rti. Viesnī cas teritorija liela, zaļ a, kopta. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs. … Tomēr ▾ Rezervē ju viesnī cu uz seš iem mē neš iem - ļ oti apmierinā ts!
Reģ istrē š anā s notiek ā tri un bez problē mā m. Divvietī gie numuri ir tī ri un ē rti. Viesnī cas teritorija liela, zaļ a, kopta. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs. Animā cija visaugstā kajā lī menī !
аватар Reklamalida
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ī viesnī ca ilgu laiku tika izvē lē ta saskaņ ā ar atsauksmē m starp visbudž etā kajiem. Par viņ u bija mazā k negatī vu atsauksmju nekā par citā m pieejamajā m iespē jā m. Vispā r viņ i raksta tā das š ausmas par Tunisijas viesnī cā m, ka pat domā ja par ceļ ojuma atcelš anu, Reģ istrē š anā s notika , , tradicionā li, , . … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca ilgu laiku tika izvē lē ta saskaņ ā ar atsauksmē m starp visbudž etā kajiem. Par viņ u bija mazā k negatī vu atsauksmju nekā par citā m pieejamajā m iespē jā m. Vispā r viņ i raksta tā das š ausmas par Tunisijas viesnī cā m, ka pat domā ja par ceļ ojuma atcelš anu,
Reģ istrē š anā s notika , , tradicionā li, , . Ieradā mies 9 no rī ta, ar atvainoš anos teica, lai gaidu lī dz 14, it kā nav vietas. Par 10 USD uzreiz tika atrasts 3 istabu bungalo.
Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga, ja saproti, kas ir arā bu serviss, un esi gatavs ar to samierinā ties. Milzī ga teritorija palmā s, ziedoš ā s bunguinvilleas un oleandros. Trī s baseini, viens no tiem ir vienkā rš i gigantisks. Skaistas ē kas Andalū zijas stilā...Baltas sienas, zili balkoni, daudz krā sainu detaļ u. Stilī gs. Viss kopts, iztī rī ts, personā ls neuzbā zī gs, pieklā jī gs. 300 metri lī dz jū rai viesnī cas teritorijā , tad skaista galerija ar kolonnā m, un gar piekrastes smiltī m 70 metri lī dz sauļ oš anā s krē sliem, koka grī das segums klā ts ar paklā jiem. Jū ra bija brī niš ķ ī ga, daž as aļ ģ es pē cpusdienā izskaloja krastā , bet pacieš ams. Sauļ oš anā s krē sli, saulessargi, matrač i bez maksas. Pa piekrastes joslu gā ja kamieļ i, bet mū s nekaitinā ja, izklaide.
Istaba bija mauru stilā . Bungalo no viesistabas ar mī kstajā m mē belē m un televizoru, divā m guļ amistabā m un trim vannas istabā m. Viena izlietne un tualete nedarbojā s. Ar vī ru izmantojā m citu vannasistabu, tur viss darbojā s, santehnika gandrī z jauna, bez sarū sē juš ā m pilē m. Gulta bija ē rta, veļ a bija tī ra, dvieļ i daž reiz bija mazliet veci. Tī rī ts, dvieļ i mainī ti katru dienu. Seifs bez maksas. Ne visur ir moskī tu tī kls. Fumigatoru paņ ē mā m lī dzi. Ja jū s neiebilstat, tā ir lieliska istaba. Mā jī gi, gaiš i, ē rti.
Ē diens parasti bija ļ oti garš ī gs. Omā rus un melnos ikrus nesagaidī jā m, tā pē c ar ē dienkarti bijā m diezgan apmierinā ti. Bija gaļ a, zivis, augļ i, kū kas un nacionā lā virtuve. Ī paš i man patika vietē jais vī ns. Visi vietē jie dzē rieni restorā nā un baseina bā rā ir bez maksas. Trauki ir tī ri, bet glā zes labā k noslaucī t papildus. Apkalpoš ana nav entuziasma, bet diezgan pieklā jī ga.
Kas tev nepatika? Negodī gs gids, lietus ieraš anā s dienā , mū su mī ļ ie tautieš i, kas tur bija lielajā vairumā .
Kopē jais iespaids. . . tā s ir debesis. Eden atrodas Hammametā . Ja meklē jat ekonomisku, bet pieklā jī gu atvaļ inā juma variantu, tad esat š eit. Silti iesakā m un ceram atgriezties.
Гостиная в бунгало Спальня Бар у бассейна Территория отеля, очень большая
аватар asbondarenko90
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Iepriekš nebiju rakstī jusi atsauksmi, bet tas ir principa jautā jums. Pirms brauciena lasī jā m daž ā das atsauksmes un nezinā jā m, ko sagaidī t. Kā rtī bā : 1. Viesnī ca pā rsteidza ar savu mē rogu un interjeru. Teritorija zaļ a. … Tomēr ▾ Iepriekš nebiju rakstī jusi atsauksmi, bet tas ir principa jautā jums. Pirms brauciena lasī jā m daž ā das atsauksmes un nezinā jā m, ko sagaidī t. Kā rtī bā :
1. Viesnī ca pā rsteidza ar savu mē rogu un interjeru. Teritorija zaļ a. Visur tī ra un sakopta.
2. Ē diens - daudzveidī gs. Gaļ a -visā di+jū ras veltes(izvē le maza, bet pietiek). Brokastī s - priecē ja ar svaigi spiestā m sulā m. Augļ i -melone, arbū zs, vī nogas, ā boli, bumbieri. Dzē rieni - ū dens un alus (visur), vī ns restorā nā , viss pā rē jais - galvenajā bā rā .
3. Skaitlis - dzī vojā m kopā bungalo. Izmē rs ir neliels vienistabas dzī voklis. Istaba tika regulā ri tī rī ta. Iespē jams, telpai ir nepiecieš ama sejas korekcija, bet par sī kumiem. Mē s tam nepievē rsā m uzmanī bu.
4. Pludmale liela. Jū ra silta, bet ne dziļ a. No krasta jā iet pā ris metrus. Ne vienmē r varē ja uzreiz atrast brī vu sauļ oš anā s krē slu, bet pludmales puiš i š o jautā jumu atrisinā ja vienā mirklī .
5. Personā ls - pieklā jī gs un draudzī gs. Viņ i runā arā bu, franč u un angļ u valodā .
6. Ir animā cija, bet programma nav ī paš i bagā ta.
аватар zen-lesha
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Atpū tā mies ar ģ imeni no 2017. gada 3. jū lija lī dz 13. jū lijam. Viesnī ca nav slikta teritorija, teritorija milzī ga, jū ra skaista, numuriņ i atjaunoti, ē dinā š ana uz stabila 3, bē rnu ē dienkartes nav, odi un muš as ir izdrā ztas un vē l, personā la attieksme pretī ga, bā rā vajag kaut ko panā kt pagaidi, bā rmeņ i provocē krievus (spē lē dā mas vai dā mas), tad sauc apsargus. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar ģ imeni no 2017. gada 3. jū lija lī dz 13. jū lijam. Viesnī ca nav slikta teritorija, teritorija milzī ga, jū ra skaista, numuriņ i atjaunoti, ē dinā š ana uz stabila 3, bē rnu ē dienkartes nav, odi un muš as ir izdrā ztas un vē l, personā la attieksme pretī ga, bā rā vajag kaut ko panā kt pagaidi, bā rmeņ i provocē krievus (spē lē dā mas vai dā mas), tad sauc apsargus. Animā cija mē ģ ina, bet rezultā ts ir 4. Sistē ma ALL atgā dina pansiju. Wi-Fi nedarbojas labi. Brī vdienā s vietē jo iedzī votā ju pū ļ i pielī p kā muš as. Menedž eris ne ar vienu nesazinā s par jautā jumu, kas jā apspriež , viņ š nekavē joties izsauc apsargus un aizbē g (pompozs tī tars). 2017. gada 14. jū lijā sazinā jos ar draugiem, kuri atpū š as lī dz 2017. gada 17. jū lijam, puiš i saindē jā s, tad uzzinā ja, ka daudzi tū risti viesnī cā saindē juš ies. Darbinieki zvē r, saziņ ā ar krievu meitenē m (precē tā m) savā veidā saka, ka viņ a ir skaistule, bet tad uzzina, ko š is vā rds nozī mē tulkojumā (sievieš u dzimumorgā ni), apsardzes priekš nieks teica, ka viņ i ir pā rpratuš i un ka viņ š pats savu sievu tā sauc. Krievu tū risti viesnī cā iesniedza sū dzī bu. Zā dzī ba no seifiem un istabā m. Pā rdodu alkoholu un ū deni no bā ra. Kad viss ir iekļ auts.
аватар Aleksa777
Izlasī ju iepriekš ē jo atsauksmi un biju ļ oti pā rsteigts, jo š ajā viesnī cā atpū tā mies tajā paš ā laikā , bet liekas, ka esam no daž ā dā m viesnī cā m, jo ​ ​ nodzī vojā m tur 11 dienas un nekā dus lamuvā rdus nedzirdē jā m, un vā rdi skaistums, kaut kā das pilnī gas muļ ķ ī bas: ) biež ā kais kompliments viņ iem ir "skaistas" vai "skaistas acis". … Tomēr ▾ Izlasī ju iepriekš ē jo atsauksmi un biju ļ oti pā rsteigts, jo š ajā viesnī cā atpū tā mies tajā paš ā laikā , bet liekas, ka esam no daž ā dā m viesnī cā m, jo ​ ​ nodzī vojā m tur 11 dienas un nekā dus lamuvā rdus nedzirdē jā m, un vā rdi skaistums, kaut kā das pilnī gas muļ ķ ī bas: ) biež ā kais kompliments viņ iem ir "skaistas" vai "skaistas acis". Laba viesnī ca, milzī ga teritorija, tī ra pludmale, trī s daž ā di baseini, labi padarī ti animatori, katru vakaru izklaidē bē rnus un arī pieauguš os : ) laba mū zika. Tī rī š ana katru dienu, veļ as maiņ a arī . Teritorijā ir neliels veikals, pludmalē var lidot ar gaisa balonu, braukt ar skrejriteņ iem, siera kū ku. Ļ oti labs personā ls, pieklā jī gs, audzinā ts un smaidī gs : ) Ļ oti ē rta viesnī cas atraš anā s vieta, 5 minū tes lī dz centram ar taksi un 10 lī dz vecajai Medinai, netā lu zoodā rzs, 10 minū tes pa pludmali lī dz centram, lī dz pirā tam. kuģ i uz jahtu piestā tni. Ē diens labs, saindē š anā s pie mums nebija, vienkā rš i cilvē ki biež i vien ir vainī gi savā s saindē s, gū st visu pē c kā rtas, it kā no izsalkuš as valsts, plus, piedodiet, bet mū su krievu tū risti
un nezina mē ru dzerot bezmaksas alkoholiskos dzē rienus, freebie, tad viņ i cieš no savas rijī bas. Uz vietas ir divi bezmaksas bā ri un viens maksas bā rs, un tur, jā , visi dzē rieni tiek apmaksā ti.
аватар elina.selezneva.
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Vē lu vakarā ieč ekojā mies, par laimi vakariņ ā m bija laiks, no lidostas braucā m kā dus 1.5h! Pirmais iespaids bija lielisks! Skanē ja patī kama dž eza mū zika, ē dienkartē bija vista, zivju rullī š i, gardas picas, frī kartupeļ i un kartupeļ u biezeni un lazanja, kā posti un tomā ti no dā rzeņ iem! persiki un daž as dzeltenas lietas no augļ iem, labi deserti, brokastī s bija omlete, apelsī ns un zemeņ u sula! PAR BRĪ VU! ! !. … Tomēr ▾ Vē lu vakarā ieč ekojā mies, par laimi vakariņ ā m bija laiks, no lidostas braucā m kā dus 1.5h! Pirmais iespaids bija lielisks! Skanē ja patī kama dž eza mū zika, ē dienkartē bija vista, zivju rullī š i, gardas picas, frī kartupeļ i un kartupeļ u biezeni un lazanja, kā posti un tomā ti no dā rzeņ iem! persiki un daž as dzeltenas lietas no augļ iem, labi deserti, brokastī s bija omlete, apelsī ns un zemeņ u sula! PAR BRĪ VU! ! !...Tomā ti, jogurts burciņ ā , kraukš ķ ī gas bumbiņ as, nā kamā s 11 dienas viss pa vecam tā dā paš ā secī bā ! Bijā m iepriecinā ti ar tomā tiem, svaigu sulu un vistu, kas pagatavota vai nu cepeš krā snī , vai mē rcē , vai pannā , pā ris reizes bija vistas kotletes kā tī rradņ i, daž as reizes liellopa gaļ a, garš ī gi, daž as reizes jē ra gaļ a! Kopumā viss ir garš ī gi, bet dā rzeņ os un augļ os tieš ā m nepietika daudzveidī bas! Persiki pā rē dā s! ))) Teritorija milzī ga, viesnī ca nesen restaurē ta, tā pē c zā lā ji pelē cī gi, bet gar visu aleju lī dz jū rai skaisti zied krū mi! Aiziet lī dz jū rai kā dus 300 metrus, pludmale ir plaš a, ļ oti krā saina, smiltis tī ras no gruveš iem, ir mazas aļ ģ es, bet š ī pludmale nemaz nebojā jas, pludmalē ir ļ oti garš ī gs alus! Ieteikums, ja dzer alu, paņ em lī dzi uzkodas no mā jā m, un bū si laimī gs! Vī ns restorā nā pacieš ams, bā rs arī ! Nav sliktu dzē rienu! Personā ls patī kams, tī ra katru dienu, dvieļ us mainī ja katru dienu, blē ņ as nepamanī ja, man ļ oti nepatika mū zika, tā pē c puiš i labprā t pieņ ē ma vē lmes un zibatmiņ as! Vakarā ļ oti provokatī vi lē kā jā m ar bē rniem, viņ i nevienu nemudinā ja, bet visi tika aicinā ti visur! Ļ oti patī kami, jautri un strā dī gi puiš i! Dā rzeņ u un augļ u trū kumu var kompensē t vecajā Medinā , vietē jā lielveikalā tie maksā santī mu, starp citu, tur nopē rc gardus franč u cepumus par kapeiku! 1 dinā rs -28 rubļ i, taksometrs vienā virzienā.5 dinā ri! Tur arī var nopirkt portatī vo datoru, ja grib, tas arī maksā daudz lē tā k nekā Krievija))) Jū ra ir tī ra, bet vē tras laikā saceļ smiltis un nes aļ ģ es, bet tā s ā tri tiek noņ emtas! Kopumā atpū ta bija ļ oti patī kama! Uzkrā j pirmssauļ oš anā s, pē csauļ oš anā s un moskī tu atbaidī š anas lī dzekļ us, to ir daudz! Bijā m uz talasoterapiju, man patika, bet pā rā k dā rgi, izdevī gi! Mē s devā mies uz Sahā ru, nogurdinoš i, bet reizi mū ž ā tā vē rts! Lai laba atpū ta!
Пляж отеля! Территория отеля Бассейн, но этот мелковат, замечательно для деток возрастом до 12 лет, рядом большой глубокий бассейн, есть ещё один тоже достаточно большой для малышей, глубина около 40 см Завтрак! Территория! Пустыня Сахара, прогулка на квадроциклах Селфи по пути на обед!


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель Mirage Beach Club расположен на острове Хаммамет, в 5 км от Ясмин-Хаммамет. Номера были реновированы в 2012 году. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расположен в 100 км от аэропорта Монастира и в 10 минутах езды от туристической зоны Ясмин. Аэропорт Энфида (Enfidha) в 49 км.
Pludmales apraksts Между пляжем и отелем дороги нет. Кабинки на пляже платные, пляжные полотенца под депозит, матрасы (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Индивидуальная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, ускоренная регистрация заезда/отъезда, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка номера, услуги по глажке одежды, 2 бассейна.м, с пресной водой, общий лаунж с телевизором, места для курения, сувенирный магазин, V.I.P. услуги, семейные номера, терраса для загара.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мини-клуб для детей от 4 до 12 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Талассотерапия (платно), мини-футбол (бесплатно), мини-гольф (бесплатно), водные виды спорта (платно), 11 теннисных кортов, 5 из них с освещением (платно), твердое покрытие, оборудование бесплатно, уроки тенниса (платно). Амфитеатр, развлекательные представления, компьютерные игры (платно).
 • galda teniss  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Номерной фонд отеля составляет 349 номеров.

Istabās

Центральный кондиционер, телевизор, Wi-Fi (бесплатно), ванна или душ, фен (бесплатно), туалетно-косметические принадлежности, халат и тапочки (бесплатно), холодильник (бесплатно), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар (платно), балкон/терраса. Мини-бар (при наличии) — 10 динар/день, независимо от того, есть ли напитки внутри, гости платят за его использование.

Adrese Avenue Bettino Craxi, 8050 Hammamet, Tunisia
Tālruņi: + 216 722 26 11 6
Tīmekļa vietne: Mirage Beach Club
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.