Jauka viesnīca ar netīru pludmali un sliktu pārtiku

Rakstīts: 16 oktobris 2019
Ceļošanas laiks: 2 septembris — 2 oktobris 2019
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 3.0
Tīrība: 4.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 8.0
Apmetā s 113. dež ū rtelpā otrajā stā vā . Š ī istaba ir ļ oti maza pat vienai. . . ieradā s vakariņ ā s un ļ oti noguris nolē ma tajā naktī palikt š ajā istabā . Nakts vidū pamodā mies no trokš ņ ainas pļ ā pā š anas zem loga. . . Izrā dī jā s: numurs 113 atrodas virs atpū tnieku reģ istrā cijas, t. i. naktī dzirdē jā m atvadas...sapnis beidzā s 4 no rī ta!
No rī ta ē damistabā satikā m savus krievus ar vā rdiem: badā tu nemirsi, bet nekas cits kā : saldumi un cepti. . .
Pē c brokastī m viņ i nā ca klajā , lai lū gtu citu istabu...tika ierosinā ts piemaksā t 80 USD. Mē s sacē lā m traci un galu galā ieguvā m pienā cī gu istabu.

Turpmā k visi jaunpienā cē ji tika ievietoti 113. kabinetā nā kamajai samaksai par labā ko istabu! Un mums ir jā izsaka atzinī ba: VIŅ I SAŅ EM PAPILDU IENĀ KUMU DOLĀ ROS.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu