Club Novostar Sol Azur Beach Congres 4*– Atsauksmes

23
Novērtējums 6.810
№17 viesnīcas reitingā Hammamets
7.3 Numurs
7.3 apkalpošana
7.3 Tīrība
7.4 Uzturs
7.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Hammametas kūrortā, blakus pludmalei. Globālā renovācija veikta 2014. gadā, pēdējā renovācija 2017.-2018. gadā. Novostar Sol Azur un Novostar Bel Azur viesnīcu kopējā platība ir 8,5 hektāri. Abu viesnīcu iedzīvotājiem ir tiesības izmantot abu viesnīcu infrastruktūru, izņemot blakus esošās viesnīcas bāru-restorānu sniegto pakalpojumu.Vairāk →
аватар market_anle
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca ir diezgan laba. Istaba ir plaš a un gaiš a. Wi-Fi ir bezmaksas gan numurā , gan telpā s. Istabas tika tī rī tas katru dienu. Viesnī cas teritorija ir plaš a, zaļ a un sakopta. Pludmale ir tī ra un privā ta. Ē diens izcils, daudzveidī gs, daudz augļ u un jū ras velš u. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir diezgan laba. Istaba ir plaš a un gaiš a. Wi-Fi ir bezmaksas gan numurā , gan telpā s. Istabas tika tī rī tas katru dienu. Viesnī cas teritorija ir plaš a, zaļ a un sakopta. Pludmale ir tī ra un privā ta. Ē diens izcils, daudzveidī gs, daudz augļ u un jū ras velš u. Personā ls pieklā jī gs, izpalī dzī gs. Visiem patika.
аватар dun-ka
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Mē s (es, vī rs un pieauguš ais dē ls) atpū tā mies "Novostar Sol Azur" ("Sol Azur") no 1. lī dz 14. augustam. Tunisijā esam pirmo reizi. Tā pē c nav ar ko salī dzinā t. Pozitivchik))) Numurs Mums paveicā s - dabū jā m labu istabu 2. … Tomēr ▾ Mē s (es, vī rs un pieauguš ais dē ls) atpū tā mies "Novostar Sol Azur" ("Sol Azur") no 1. lī dz 14. augustam.

Tunisijā esam pirmo reizi. Tā pē c nav ar ko salī dzinā t.

Pozitivchik)))

Numurs

Mums paveicā s - dabū jā m labu istabu 2. stā vā , lielu, ar lielu balkonu ar ž ā vē tā ju. Viss strā dā ja pareizi. Skats uz dā rzu, bet Novostar mums uzdā vinā ja arī gabaliņ u no jū ras (par to gan nebija samaksā ts).

Viņ i labi izkā pa. Dvieļ i tika mainī ti, ja mē s tos metā m uz grī das. Tika mainī ta gultas veļ a, cik biež i neteikš u - neatcerē jos. Š ampū ns/ž eleja papildinā ts, tie ir ļ oti kvalitatī vi.

Ledusskapis bija auksts, kondicionieris pat par stipru - kā zvē ram. Telpā nebija ne prusaku, ne kā cita. Intereses labad viņ i devā s un meklē ja tos teritorijā . Seifs nostrā dā ja uzreiz. Bet! Mums par pā rsteigumu tas bija ar kodu un atslē gu uz milzī ga atslē gu piekariņ a. Un jā , mums nekas netika nozagts. Viņ i pat neiekā pa skapjos - vī rs izlika slazdus.

Restorā ns

Dabiski, izlasī juš i atsauksmes, uzreiz skrē jā m pie viesmī ļ a Osmana ar 2 dinā riem.
Un katru vakaru mē s nezinā jā m problē mas vakariņ ā s.
Pusdienā s ir grū tā k (Osmans nestrā dā ja). Pā ris reizes gribē jā m apsē sties pie galdiņ a, bet viesmī lis mū s aizdzina vai galdiņ š bija kaut kā rezervē ts. Problē ma tika atrisinā ta, vē rš oties pie vecā kā ar neizš ķ irtu.

Nolē mā m ierasties pusdienu un vakariņ u otrajā pusē - cilvē ku bija mazā k, ē diena trū kumu nemanī jā m, ē dieni, kas beidzā s, tika papildinā ti un atjauninā ti, ē dieni bija pieejami (gandrī z vienmē r).

Mē s izvē lē jā mies brokastis ā rā . Galdi bija tī ri.

Ir bezjē dzī gi rakstī t par paš u pā rtiku. Garš a un krā sa...Izvē le liela.

Tas nesanā ca pē c manas gaumes, bet es nepaliku izsalcis. Arī kafija un tē ja man nederē ja.

bā ri

Š eit nebija nekā du problē mu. Personī gi mū s ne ar ko atš ķ aidī ja, neapspieda, pat lē ja par daudz. Vestibils vienmē r bija piepildī ts ar stiklu.

Viņ i to ielē ja arī mū su traukos, nesaudzē jot.

Mans vī rs pā rsvarā gā ja uz bā ru, un viņ š visiem tur ir draugs.

Bet viņ š pamanī ja...
Daudzas reizes viņ am vī nu lē ja no jaunas, tikko atvē rtas pudeles, aukstu. Un cilvē ki pirms viņ a un pē c viņ a no iesā ktā.

Vē l viens mirklis. Bā ra vestibilā ir jauns bā rmenis. Un tajā paš ā vakarā , piemē ram, brendijs beidzā s. Pē c ā rstē š anas ...nā kamajā vakarā mans vī rs tika izliets un pat dubultā.

Dzē rieni

Es dzē ru Pastis un Cedratin + Schweppes, rozā vī nu. Brendija vī rs lielā koties ir arī vī ns, viņ š pamē ģ inā ja Bukha. Mans dē ls reiz paņ ē ma kokteili, viņ am tas ī sti nepatika. Bet mē s esam tā di ..."dzē rā ji" ...Ka visus dzē rienus tur pat nevarē jā m nogarš ot. Bū tī bā mans vī rs dzē ra zā ļ u tē ju, es kafiju un minerā lū deni pudelē s. Viņ i arī dzē ra kolu, fantu.

Pludmale un jū ra

Tā pē c visi tur iet. Nu...gandrī z visi...

Protams, jū ra ir pā rsteidzoš a! Bija viss: viļ ņ i, miers, un aļ ģ es...Tikai medū zas neredzē jā m.

Peldbaseins

Skaisti, palmas vidū . Skan mū zika. Tī ri. Gandrī z vienmē r ir bezmaksas sauļ oš anā s krē sli.

Pē c peldes baseinā nekas neslimo.

Animā cija

Mē s ar vī ru lidojā m uz jū ru.
Dē ls animā cijā un baseinā.

Mans dē ls vienmē r divas reizes dienā spē lē ja ū denspolo. Slava Artjomam!

Daž reiz viņ š pludmalē spē lē ja volejbolu. Arī mans vī rs reizē m pievienojā s.

Skatī jos un bildē ju.

Man patika ū dens aerobika jū rā . Super pozitī vs animators no Belle. Viņ š arī atlaidinā jā s zumbā pie baseina.

A la carte.

Mums patika viss! Romantiski un garš ī gi.

Negatī vs (((

Pludmale maza, pā rpildī ta, netī ra, vietu maz. Ja ieradī sities vē lā k, varat atgriezties. Kuš ete un matrač i bija veci un saplī suš i - viņ i paš i meklē ja un iekā rtoja vietu ē nā . Galdi, kā mums š ķ ita, nekad nav mazgā ti. Daž kā rt nā cā s apgulties ē nā uz zā liena. Labi, ka man lī dzi ir 2 vī rieš i, un sievietei vienai bū tu grū ti. Daž kā rt pludmalē ieradā mies pē c pulksten 12.00. vai pē c vakariņ ā m. Super! Gandrī z neviena nebija.

Animā cija ir pā rā k neuzkrī toš a. Vakarā mums bija garlaicī gi.

Bē rni mafijā , bē rni karaoke - mē s esam nā kuš i un aizgā juš i.

Vairā kas reizes skatī jies vakara raidī jumu.
Problē ma š eit ir tā , ka ir ļ oti maz krē slu. Man ir grū ti vakarā nostā vē t ilgā k par stundu. Tā nu mē s aizgā jā m.

Restorā nā noticis viens incidents. Man vajadzē ja stikla krū zi. Es gaidī ju minū tes ...20. Es devos pie menedž era rozā kreklā . Viņ š pamā j, bet nenes krū zī ti, tad arī sā ka kliegt. Vī ram bija jā iet, un bingo - uzreiz atnesa 1 krū zī ti.

Nā kamajā dienā es izklā stī ju š o problē mu administratorei Alī nai. Un problē mu vairs nebija. Bet tad vadī tā js uz mani paskatī jā s kā uz vilku.

Pilnī ga miskaste!

Nav mazas dzelzs karotes. Vai tas ir tik dā rgi? ! Esam š okē ti! Kā var ē st saldē jumu ar pipeti?

Un vē l...Bet viesnī cai ar to nav nekā da sakara. Bē rni piss krū mos. Uzņ ē mumi ar kliedzoš iem skaļ ruņ iem. Un kā pē c dzē st cigaretes koku dobumos? Trū kst vā rdu...

Svē tlaime!

Jū ra, jū ra, jū ra!!!

Skaistums ir visur! Kas atrodas viesnī cā (lustras, gleznas, arhitektū ra ... ), kas atrodas teritorijā (viss ir palmā s un ziedos).

Smarž o - visur tik labi smarž oja. Apbrī nojamas ziedu smarž as visur!
Ne reizi es nesajutu tualetes smarž u tualetē.

Sakā m MILZĪ GU PALDIES meiteņ u administratorē m! Viņ i atrisinā ja visas problē mas. Viņ i strā dā valkā š anai.

Ir jauki, kad tev ir vienalga.

Un viņ i arī pamanī ja...Kad galvenā direktora nebija viesnī cā , darbs nemaz nestrā dā ja - svē tdienā s bija kaut kas un kaut kā ds sabats.

Vē l gribam pieminē t droš ī bas dienestu un policiju. Vienmē r dež urē ja un patrulē ja teritorijā , ī paš i piekrastē . Mē s jutā m
sevi uzticamā aizsardzī bā.

Kopsavilkums...

Patika viesnī ca. Solā ļ oti labi atpū tā mies! Bet ne WOW. Cena = kvalitā te)
аватар sergey_1958
Bē rniem, kuri nemeklē prusaku un nepamana problē mas - normā la atpū ta pie jū ras. BET, ja iespē jams, pievienojiet vē l nedaudz un paņ emiet labu viesnī cu. Kopumā izvē lieties viesnī cu, kas nav paredzē ta krieviem - kaimiņ u viesnī cā pakalpojums ir par pakā pi augstā ks (tur atpū tā s ā rzemnieki un krievi). … Tomēr ▾ Bē rniem, kuri nemeklē prusaku un nepamana problē mas - normā la atpū ta pie jū ras. BET, ja iespē jams, pievienojiet vē l nedaudz un paņ emiet labu viesnī cu. Kopumā izvē lieties viesnī cu, kas nav paredzē ta krieviem - kaimiņ u viesnī cā pakalpojums ir par pakā pi augstā ks (tur atpū tā s ā rzemnieki un krievi).
Mē s nopirkā m ekskursiju no Biblio Globus (caur Alina Tour), palī dzē jā m izvē lē ties viesnī cu (pagā juš ajā gadā atsauksmes bija lieliskas), izbraukš anas datumu un laiku (lai dotos turp no rī ta, atpakaļ vakarā ). Reģ istrē š anā s AK "RUSSIA" lidojumam tieš saistē (dienā ), jū s varat izvē lē ties (365 rubļ i par vietu), tiek piedā vā ts rezervē t vietas atgrieš anā s lidojumam (ko mē s izdarī jā m).
Atpū tā mies no 27.07 lī dz 07.08. 2019 ar bē rnu 6 gadi. Lidmaš ī nā viņ i piedā vā ja aizpildī t anketu (vā rds, uzvā rds, pases dati, viesnī cas nosaukums). Ieradā mies agri no rī ta Enfidha lidostā , izgā jā m pasu kontroli un iekā pā m autobusā (neizmetiet anketas mugurkaulu - nododiet, kad izbraucat). Kā vienmē r, pazuduš os gaidī jā m vairā k nekā stundu. No lidostas tas aizņ ē ma 1 stundu un 30 minū tes. (mē s apmeklē jā m trī s viesnī cas pirms mū su).
Reģ istrē š anā s: Ierodoties viesnī cā (9:00 pē c vietē jā laika) patstā vī gai reģ istrā cijai (un tad viss ir NEATKARĪ GI visur - meklē jiet paš i. . . ). Uzvilka rokassprā dzes, aizgā ja brokastī s. Reģ istrē š anā s stingri pē c pulksten 15:00. Pē c brokastī m pā rģ ē rbā mies (nav kur pā rģ ē rbties - kā ds ir istabā koferu glabā š anai, kā ds ir tualetē ) un devā mies uz pludmali. Jū ra bija vē traina (ū dens pilns ar aļ ģ u dubļ iem), iegremdē jā mies, duš ā nomazgā jā m dubļ us un pirms pusdienā m devā mies uz baseinu. 12:30 pusdienas un gaida reģ istrē š anos vestibilā . Istabiņ u gaidu pē c nakts lidojuma ar bē rniem lī dz 15:00. - skumji.
NUMURS: Atslē gas tika dotas tieš i pulksten 15. lai gan atslē gas bija gatavas daudz agrā k. Istaba 16 metri, balkons ar tieš u skatu uz jū ru un baseinu (kas tika pasū tī ts), vecas salauztas gultas, vannas istaba, atseviš ķ a tualete, dvieļ i, fē ns, š ampū ni, ž eleja. Istabā viss vecs, izņ emot televizoru, bet darbojas. Bet, lai pā rģ ē rbtos, ieiet duš ā un pā rnakš ņ otu bez pretenzijā m uz apstā kļ iem, tas pienā kas trī s zvaigznē m. Matrač i un veļ a ir veci un nobruž ā ti. Veļ a mainī jā s vienreiz un tad ne visi. Dvieļ i pē c pieprasī juma (iemet uz grī das) un tad pretī atnesa divus no trim. Nav tī rī š anas.
JŪ RA: ieeja ir maiga, smilš aina, bet no 12 uzturē š anā s dienā m - 5 dienas bija tī ra (pā rē jais bija vē tra un dubļ i). Principā sauļ oš anā s krē slu ir pietiekami daudz, tos var atrast ē nā pat pulksten 9. Dvieļ i pret droš ī bas naudu (labā k ņ emt savus, tie izdala saplē stas lupatas, kuras ir neē rti mainī t tikai no 8 lī dz 10 no rī ta). Pludmalē ir atkritumu un aļ ģ u kaudzes, neviens netī ra (vienreiz viņ i tos noņ ē ma, kad ieradā s varas iestā des). Arī smiltis neviens netī ra. Pludmalē ir bā rs, kolas dzē rieni, fanta u. c. , ū dens, alus un citi stiprie dzē rieni no 10 lī dz 17 bez maksas. No pulksten 11. - popkorns, pica un panini. Jū s varat mē ģ inā t vienu vai divas reizes, ne vairā k.
TERITORIJA: maza (nav kur staigā t - galvenā ē ka, bungalo ē kas un celiņ i ap tā m (neizgaismoti lī dz estrā dei), zaļ a. Blakus reģ istratū rai ir valū tas maiņ as punkts (bet tikai vienā virzienā - par dinā riem, nauda atpakaļ lidostā vai iztē rē t. Un maiņ a ir viltī ga: apmainī tā jā nav naudas, kas mazā ka par pusdinā ru, metā la eiro nepieņ em - tikai papī ri). Teritorijā atrodas bē rnu klubiņ š un rotaļ u laukums. minidiskotē kas skatuve ir kopī ga ar viesnī cu Bel Azur.
BASEINS: ir galvenais baseins un bē rnu baseins. Netī rumi ap baseinu, slikti iztī rī ti. Pats baseins tiek tī rī ts katru otro reizi, bet balinā tā js (vai kaut kas cits) tiek pā rklā ts ar spaiņ iem pulksten 7 un 18. Divas reizes dienā baseinā - ū dens polo. Tā pē c nav kur peldē ties.
PĀ RTIKA: Š ķ iet, ka visa kā ir daudz, bet nav nekā ī paš a, no kā izvē lē ties. BROKASTIS: notiek 1. stā vā : pankū kas, desiņ as, omletes, konditorejas izstrā dā jumi. . . Dā rzeņ i - izcirtņ i no vakara (vai vakar rī ta. . . ). Daž reiz kafijas automā ti nedarbojas, tikai ā boli, apelsī ni (vai melones vai arbū zi) ir augļ i. Biež i vien jū s nevarat atrast salvetes, sā lstraukus...Uz galdiem netī ras salvetes. PUSDIENAS (VAKARIŅ AS) 3. stā vā : Atpū tnieki stā v gaitenī un gaida atklā š anu. Agrā k atsauksmē s rakstī ja, ka galdiņ u par maz, ē dinā š ana - IS un galdiņ i ir par brī vu un ē dienu nemitī gi nes (ja beidzas), lai gan viesnī ca ir piebā zta. Pirmā s 10 minū tes uztraukums, rindas (no ieejas visi stā v vienā rindā , iespē jams, ka paplā tes ar pā rtiku ir novietotas nepareizi, bet tas ir viesnī cas un mū su izsalkuš o atpū tnieku jautā jums). Pē c 10 minū tē m jū s varat izvē lē ties, ko vē laties bez rindā m. Gaļ a - 2-3 veidi (vista, trusis, liellopa gaļ a, pā ris reizes desiņ as), zivis (kā brē tliņ as, nedaudz vairā k un kā pollaks, vienu reizi uz grila bija tuncis), trī s reizes bija krabji (mazi - nav nekā ), dā rzeņ i, salā ti, piedevas. No augļ iem, ā boliem, arbū ziem (ne vienmē r), melonē m, plū mē m trī s reizes, persikiem sagriež vienu reizi. Kū kas 4-5 veidi. Vī nu, alu atnes viesmī lis (paskrien ā tri - maksimums minū ti un viss ir uz galda). Kafijas automā ts ir viena rinda, tē jai krū zī š u nepietiek, jā lej papī ra glā zī tē s (pamē ģ ini celt pie galda. . . ). Ā tri beidzas arī augļ u dakš iņ as un naž i. BĀ RI: viens vestibilā reģ istratū rā (no rī ta lī dz vakaram kafija, tē ja, alkoholiskie un bezalkoholiskie dzē rieni. Otrais ir pie baseina (dzē rieni un uzkodas ir tā di paš i kā pludmales bā rā ), treš ais ir uz pludmale.
PERSONĀ LS: Visi ļ oti atsaucī gi un draudzī gi (izņ emot uzņ emš anu, tur viss ir stingri). Visi zina krievu valodu. Viņ i vienmē r palī dzē s, ja lū gsiet.
ANIMĀ CIJA: Š ķ iet, ka ir animatori (redzē ti divreiz pludmalē ar bē rniem un mini diskotē kā ) - varbū t viņ i visus uzjautrina pie baseina vai nakts diskotē kā s - es nezinu! Pat tad, kad viņ i devā s prom, animatori nolē ma noorganizē t izsū tī š anu, tač u neviens nesā ka ar viņ iem dejot un atvadī ties (lai gan brauca pilns autobuss).
EKSKURSIJAS: No rī ta devā mies ekskursijā uz zoodā rzu (no Biblio Globe). Braucot, gide nedaudz stā stī ja par zoodā rzu, tad zoodā rzā pati. Zooloģ iskais dā rzs noteikti ir interesants – staigā pa celiņ iem un skaties uz dzī vniekiem no augš as. Bet visi dzī vnieki slē pjas no karstuma. Viss zoodā rzs ar bē rnu apbrauca stundas laikā , reizē m baroja dzī vniekus, bildē ja (par dinā riem). Cenā iekļ auta izrā de ar kaž okā du roni. Pā rē jā laikā kafejnī cas ar saldē jumu (var eiro, dolā ri un dinā ri). Ņ emiet lī dzi ū deni, varē siet uzkost bē rniem vieglas uzkodas un noteikti uzvelciet cepurī tes galvā .
IEPIRKŠ ANĀ S: blakus viesnī cai ir kosmē tikas veikals "LAGUNA", nopirkā m nedaudz dā vanā m. Vienu kvartā lu no viesnī cas ir arī lielveikals (dateles, saldumi, magnē ti, ...) - iztē rē jā m dinā rus, kurus mums atdeva no dvieļ u depozī ta.
PLUSI: neatradu, tikai atpū ta pie jū ras (neko labu neatcerē jos kā citā s viesnī cā s).
TRŪ KUMI: Ē diens, netī ra pludmale un jū ra, istabā s viss vecs, istabā s uzkopš ana.
Вид на отель от бассейна Номер Вид из номера на бассейн и море Номер Шоу с морским котиком в зоопарке Ресторан Кровати в номере Ванная
аватар FREGAT24
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Ī sumā: Viesnī ca nevelk uz 4 *. Briesmī ga apkalpoš ana, š ausmī gs ē diens. Informā cija Vkontakte grupā , prospektā , par populā rā kajā m viesnī cā m un paš ā viesnī cā ir pretrunā viena otrai. Pabeigt: Viesnī cā ieradā s 4 no rī ta. … Tomēr ▾ Ī sumā:
Viesnī ca nevelk uz 4 *. Briesmī ga apkalpoš ana, š ausmī gs ē diens.
Informā cija Vkontakte grupā , prospektā , par populā rā kajā m viesnī cā m un paš ā viesnī cā ir pretrunā viena otrai.

Pabeigt:
Viesnī cā ieradā s 4 no rī ta. Daž us viesus nokā rtoja stundas laikā , pā rē jos vairā kumā no 13 lī dz 15 stundā m. Eskorta uz istabu nebija, viņ i meklē ja paš i.

Rezervē ts Double Sea View. Kas mū s gaidī ja:
Plaš s numurs ar vienu divguļ amo gultu, galdu, kumodi, galdu un krē slu. Atseviš ķ a vannas istaba ar drū poš u apmetumu, bezmaksas seifs skapī (uz durvī m instrukcija angļ u valodā ).
No solī tā - tē jkanna ar krū zī tē m, bet bez kafijas/tē jas. Fē ns, TV, gaisa kondicionieris, ledusskapis (trokš ņ i kā KAMAZ, nekavē joties izslē gts). Balkons ar 2 atzveltnes krē sliem, galdu un nelielu ž ā vē tā ju.
Plusi:
- svaiga santehnika
- skats uz jū ru
Mī nusi:
- otrā s balkona durvis bez moskī tu tī kla (kā dreiz bija, spriež ot pē c paliekā m uz rā mja)
- vannas istabas un tualetes durvju slē dzenes nedarbojas
- tualetē nedarbojas nosū cē js
- mē beles ir diezgan vecas, kumodes atvilktnes ar saplē stu apdari, nevē rā s vaļ ā
- nav ī sceļ u (netraucē t, jū s varat izkļ ū t)

APKOPE ISTABAS - nominā ls
Pirmajā s 2 dienā s atstā ja 5 dinā rus, tad apstā jā s, jo nebija nekā.
Grī das slaucī tas, stū ros slaukot smiltis. Veļ a netika mainī ta 7 dienas. Dvieļ i istabā - 4gab 2 viesiem (2 lielie un 2 mazie), nemainī jā s visas 7 dienas. Netī rie dvieļ i no grī das tika pakā rti uz turē tā jiem.
Vannas piederumi (duš as ž eleja, š ampū ns) netika papildinā ti. Tukš i flakoni joprojā m stā vē ja uz izlietnes.
Balkons nebija tī rī ts vispā r.
Istabene sā ka lauzties (proti, lauzties, ar rē kš anu un saucieniem "KLĪ NAS ISTABA! ATVĒ RT! ") 8 no rī ta. Durvis, kas aizvē rtas iekš ē jai slē dzenei, viņ u neapturē ja. Man vajadzē ja piecelties, paskaidrot viņ ai, ka mē s guļ am un lū gt, lai viņ a nā k pē c 10. Katru dienu.

TERITORIJA
Plaš s, diezgan tī rs. Takas naktī s ir izgaismotas.
Blakus tualetē m - raksturī ga smaka.
Paš ā s tualetē s - tā pat kā stacijā , neiesaku apmeklē t.

PLUDMA
Nav liels, ar nojumē m no saules. Regulē jami sauļ oš anā s krē sli ar matrač iem. Daudzi sauļ oš anā s krē sli ir aizņ emti un sauļ ojas visu dienu tukš i.
Smiltis ir iztī rī tas, bet ir atkritumi (pudeļ u korķ i, glā zes, gobi, zari). Pā ris reizes viesi atrada izsistu stiklu.
Ir volejbola laukums. Pa labi no pludmales - izklaide (ū dens motocikli, izpletnis, banā ns, planš etdators). Peldē š anā s nav traucē ta.
Ieeja jū rā ir maiga, akmeņ i ir vienuviet un tos var redzē t.
Ū denī nav grū diena. Peldvieta ir iež ogota ar bojā m. Smalki, pā ris vietā s - dziļ ā k par 1.50. Diezgan ē rti gan bē rniem, gan pieauguš ajiem.
Reizi stundā pā rdevē ji (saules krē mi, cigaretes, bungas, suvenī ri) iet garā m, nepā rvarot.
Nez kā pē c daudzi raksta par lielu skaitu vietē jo pludmalē . Pā ris reizes redzē jā m 1-2 ģ imenes. Viņ i uzvedā s pieklā jī gi, netrokš ņ oja.

PELDBASEINS
Liels, plaš s, daž ā da dziļ uma (no 55 cm lī dz 1.
90m), ū dens tī rs, daudz balinā tā ju (pā ris dienas bija ļ oti spē cī ga smaka).
Sauļ oš anā s krē slu ir pietiekami daudz, lai gan ir aizņ emti tukš i. Lietussargi (var atvē rt vai aizvē rt). Ap baseinu staigā darbinieks, kurš izdala dvieļ us. Varat arī lū gt viņ am sauļ oš anā s krē slu, matraci, dvieli, atvē rt vai aizvē rt lietussargu. Izbraukš anas dienā viņ š "brā lī gi" izsniedz dvieļ us bez depozī ta.

UZTURS
Visas 7 dienas apmē ram vienā das, pā ris ē dieni nomainī ti.
Reiz bija krabji, reiz bija garneles.
Lielā kā daļ a ē dienu ir tikai garš vielas. Ir neapstrā dā ta pā rtika.
Galvenais princips ir atnā kt uz atklā š anu, lai paspē tu paē st. Stundu pē c maltī tes sā kuma - tukš as paplā tes un viesmī ļ u atbilde "finiš ".

Brokastis:
kruasā ni, maize, siers, olī vas, olu kultenis, olu kultenis, vā rī tas olas, 4 veidu ievā rī jumi, medus, sviests. Uz grila tika ceptas pankū kas ar piedevā m pē c izvē les (rinda 5 cilvē ki). Augļ i - dateles, arbū zi, melone. Daž reiz - plū mes, nektarī ns, aprikozes.
Kafija no kafijas automā ta, garš o pē c Golden Eagle paciņ ā m.

Vakariņ as un vakariņ as:
Salā ti - dā rzeņ i daž ā dā s kombinā cijā s. Atseviš ķ i arī salā ti no sasmalcinā tiem sī poliem. Rū gtie gurķ i, Ķ ī nas kā postu lapas un tomā ti pē c tekstū ras vairā k atgā dina medū zu.
Vispirms - 3 zupas. Rustic - bezgarš ī gs ū dens ar bezgarš ī giem dā rzeņ iem, Dā rzeņ u - rī vē ti kartupeļ i ar brokoļ iem un garš vielu ķ ekaru, Tunisijas - makaroni ar jū ras veltē m un buljonu.
Visi sā nu ē dieni un karstie ē dieni ir vai nu piparoti (lī dz asarā m), vai arī maigi un bezgarš ī gi. Liellopu gaļ u un aknas nevar griezt vai koš ļ ā t.
Augļ i - kā brokastī s.
Saldē jums - 2 (daž reiz 3) paplā tes un plastmasas krū zes. Rinda tiek veidota uzreiz 10+ cilvē kiem. Uzpildiet ē dienreizes beigā s.
Dzē rieni - baltvī ns / rož u / sarkanais vī ns, ū dens pudelē s, koncentrē ta sula (izaudzē ta pē c acs, varbū t ū dens, varbū t ž eleja), kas beidzas pē c pusstundas.
Dzē rienus un galda piederumus atnes viesmī lis, kuru var gaidī t vairā k nekā stundu.
Jā ceļ as, jā ķ er, jā nes pie galda.
Papī ra salveš u nav. Ja galds atkal tiek pasniegts (paē da pirms tevis) - lupatu salvetes nebū s.

Uzkodas:
Pludmales bā rā no 10:00 lī dz 12:00 un baseina bā rā no 15:00 lī dz 17:00.
Sortiments: panini (š ķ iņ ķ is/siers/vista), pica (mī kla, keč ups, svaigs sī pols, asie pipari). Viņ i gatavo ē dienu viesa priekš ā , tā pē c arī rindas. Rokā izsniedziet ne vairā k kā.2-3 panini vai picas š ķ ē les.
Daž i pavā ri ir neapmierinā ti, rupji, ignorē bē rnus, met ē dienu.

Dzē rieni:
Vestibils - adekvā ti jautri viesmī ļ i, neprot jaukt kokteiļ us. Diapazons ir tā ds, kā norā dī ts. Š eit ir pieejami tikai tē jas maisiņ i un parastā kafija.
Baseina un pludmales bā ri - degvī ns, alus, vī ns, cedrat, fanta/cola/sprite, koncentrē tas sulas. Biež i vien dzē rieni ir "finiš s" un netiek papildinā ti.

Ā RPUS TERITORIJAS
Pretī ieejai Belā - izcils restorā ns "Black & White" (Eiropas virtuve, vietē jā virtuve, Wi-Fi ir bezmaksas, ļ oti draudzī gi un patī kami viesmī ļ i, vidē jais č eks ir 25 dinā ri uz pieauguš o).
Pa labi aiz krustojuma atrodas lielveikals ar suvenī riem, apģ ē rbu, pā rtiku un kosmē tiku. Cenas ir pieņ emamas.
Ja dodaties uz medī nu pē c suvenī riem, vispirms apskatiet (vai labā k nofotografē jiet) cenas veikalos pie viesnī cas. Tirgū cena tiek paziņ ota 20-100 reiž u augstā ka, bet viņ i ir gatavi kaulē ties.
Pelnu trauka piemē rā : cena tirgū ir 8 dinā ri. Pirmā cena bazā rā ir 150 dinā ri. Pirkuma cena 2 dinā ri.

Izkā pjot no autobusa vai taksometra, NEMAINĀ JIETIES ar “Sveiki, es esmu š efpavā rs no jū su viesnī cas, iesim parā dī t... ”. Standarta š ķ irš anā s, kurā tū ristus ieved savas mammas veikalā , kurai š odien ir dzimš anas diena, un tā pē c, lū k, jums atlaide no 200 lī dz 150 dinā riem suvenī ram, kas tirgū maksā.5 dinā rus. Dod tū ristiem uz rokas viesnī cas aproci.
Atseviš ķ s postenis ir viesnī cas administratori, novostar pā rstā vji (un ar viņ iem uzņ ē mumam Biblio-Globus pā rstā vis):
Vai nu administratori iet savā s darī š anā s un tu saņ em atbildi "tas ir normā li", vai arī viņ i uzklausī s, mā j ar galvu un teiks "mē s esam pā rņ ē muš i kontroli", bet nekas nemainī sies.
Rakstī t BG ir bezjē dzī gi. Jū s atrodat vainu, un Tunisijas viesnī cu klasifikā cija ir sava, nevis starptautiska. Bet mums par to nav nekā das informā cijas, bet jums pienā kas 2 dvieļ i vienam viesim (lai gan 4 * ir vismaz 4 dvieļ i, un numuriņ ā bija 3 no tiem 2 viesiem).
аватар shacz
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Pretī ga viesnī ca un serviss!! ! viesnī cas vestibils noputē jis, atzveltnes krē sli un dī vā ni nolietoti, apdeguš i ar izsmē ķ iem, taukaini, netī ri, pretī gi blakus stā vē t, kur nu vē l sē dē t! viņ u "slavenā " lustra klā ta ar zirnekļ u tī kliem un gadsimtiem ilgi putekļ i! kas bija uz galdiem, krē sliem, skapī š iem, sienā m, ledusskapī bija melns pelē jums un pretī ga smaka, notraipī ti spoguļ i, putekļ i, kas sajaukti ar netī rumiem, smiltī m un kukaiņ iem uz grī dā m (it kā nebū tu tī rī ti plkst. … Tomēr ▾ Pretī ga viesnī ca un serviss!! ! viesnī cas vestibils noputē jis, atzveltnes krē sli un dī vā ni nolietoti, apdeguš i ar izsmē ķ iem, taukaini, netī ri, pretī gi blakus stā vē t, kur nu vē l sē dē t! viņ u "slavenā " lustra klā ta ar zirnekļ u tī kliem un gadsimtiem ilgi putekļ i! kas bija uz galdiem, krē sliem, skapī š iem, sienā m, ledusskapī bija melns pelē jums un pretī ga smaka, notraipī ti spoguļ i, putekļ i, kas sajaukti ar netī rumiem, smiltī m un kukaiņ iem uz grī dā m (it kā nebū tu tī rī ti plkst. vismaz mē nesi) tas viss tika PAKĀ PNĀ KI noņ emts tikai 3(! ) dienā , un ko vē rtas š ī s violetā s sienas un aizkari?!.....5(!! ! )cm prusaki, kaķ i ar kaķ ē niem sū di visur, pat restorā nā pie galdiņ iem kur brokasto, smird š ausmī gs!! ! mū su bungalo kaķ i sū da starp jumtu un ģ ipš kartona griestiem, turpat blakus uz kondicionieri, mū s tī rī ja 2 reizes - laba nulle, vē l smirdē ja! viens kaķ ē ns nomira tieš i pie mū su durvī m ((((meita raudā ja un es biju ar viņ u. . . pastā vī gas problē mas ar slē dzenē m! . un katru kad viņ i ieradā s tos salabot, viņ i stā vē ja un gaidī ja dzeramnaudu. . vienreiz neiedevu, nā kamreiz, kad saplī sa slē dzene, zvanī ju no istabas un man bija tā : Madam, ak dont andestent! Man bija jā skrien uz reģ istratū ru, un tad vē l stundu gaidī ju, kad kā ds atnā ks un to izdarī s! Vienmē r un visur devu dzeramnaudu, bet tik un tā visi par problē mā m (kuras radī ja man! ) Un viņ i tos atrisinā ja ļ oti negribī gi....pludmale un sauļ oš anā s krē sli ir nož ē lojamā stā voklī...jā tuvojas jū rai caur lē cienu, varbū t gandrī z metru netī rumu pie krasta. Ak, un "pluss" ir Bel Azura celtniecī ba! ! ! Meli bija, ka tā ir pabeigta un bū s tikai iekš ē jie darbi! ! ! klaji meli! visas 2 nedē ļ as, ko atpū tā mies, smagā tehnika, ekskavatori, traktori un lielie "Kamaz" braukā ja smiltis un zemi, dā rdoņ u un troksni PASTĀ VĪ GI! Mū su virzienā lidoja celtniecī bas putekļ i un skaidri smirdē ja pē c dī zeļ degvielas! Tieš i no 14 lī dz 15:30 istabenes sā ka savā starpā lamā ties, arā bu valodā , istabenes ( tas laikam ir "pierasts" tā ds vietē jais. . . kliegt Bū tī bā klusais laiks! . Tā pē c es gandrī z neliku savu meitu iemidzinā t (((Tas ir pa dienu, un vakarā no 21 lī dz 23:45 mū zika ap baseinu kliedza, un tad tā kliedza, lī dz 5 no rī ta, jū ras krastā "pionieru nometnē " (tā mē s saucā m š o iestā di) tunisieš iem, kuri arī tika uzcelti uz mū su "atvaļ inā juma" 4 dienā s tieš i pie mū su viesnī cas, metru no robež as ar to...(starp citu , visi š ie "cilvē ki" 100-150 cilvē ku apjomā peldē jā s mū su pludmalē pa dienu! naktī bija troksnis un duna no tik liela cilvē ku skaita. ) rezultā tā nebija atpū tas, tikai pavadī ja nervi un liela nauda, par 2*viesnicu!!! ! Nezinu kaa un kas te uzskata par mieru par gimenei atpū tu?!! ! Nobildē ju visu augstā k minē to!
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca kopumā nav slikta, bet ļ oti netī ra! Telpas tika iztī rī tas kā paredzē ts, ā rpus telpā m netī ras! Pē c vē trainas nakts pie baseina bā ra, pē c alkohola bija daž as sekas, tā pē c visu dienu bija karstums … Tomēr ▾ Viesnī ca kopumā nav slikta, bet ļ oti netī ra! Telpas tika iztī rī tas kā paredzē ts, ā rpus telpā m netī ras! Pē c vē trainas nakts pie baseina bā ra, pē c alkohola bija daž as sekas, tā pē c visu dienu bija karstums !!!!!! ! ! Viņ iem tur krievi ļ oti nepatī k, viņ iem krievi visi ir bandī ti! Viesnī ca nepavisam nav domā ta jaunieš iem, tur ir vecmā miņ as un ģ imenes ar bē rniem! Protams, mē s ar vī ru labi atpū tā mies, bet kaimiņ i teica, ka viņ i katru vasaru brauc uz Tunisiju, un š ī viesnī ca ir viena no sliktā kajā m
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар pink-ssl
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tunisijā bijā m pirmo reizi, braucā m no NEWS Travel kompā nijas, Tunisijā Carthage Plus. Ieradā s 07.09. 201.14. 30, viesnī cas bija kaut kur 16.00 un uzreiz iekā rtojā s. Dzī vojā m bungalo un nenož ē lojā m, ka izvē lē jā mies, lai gan tas bija nedaudz dā rgā ks par numuriņ iem galvenajā ē kā , no mū su bungalo lī dz pludmalei bija 50 metri. … Tomēr ▾ Tunisijā bijā m pirmo reizi, braucā m no NEWS Travel kompā nijas, Tunisijā Carthage Plus. Ieradā s 07.09. 201.14. 30, viesnī cas bija kaut kur 16.00 un uzreiz iekā rtojā s.
Dzī vojā m bungalo un nenož ē lojā m, ka izvē lē jā mies, lai gan tas bija nedaudz dā rgā ks par numuriņ iem galvenajā ē kā , no mū su bungalo lī dz pludmalei bija 50 metri. Pludmale smilš aina, vietas pietika visi.
Ē diens viesnī cā labs, garš ī gs, daudzveidī gs. Daudzi atpū tnieki ierodas talasoterapijā . Kontingents pā rsvarā virs 35, tunisieš i, franč i, briti, maz krievu, daudz ģ imeņ u ar bē rniem.
Mē s devā mies ekskursijā uz Sahā ru uz 2 dienā m, jo. Ir garlaicī gi visu laiku atrasties viesnī cā . Tunisijā nobraucā m 1300 km ar autobusu ar nakš ņ oš anu 4* viesnī cā .
Tunisija ir tiem, kam patī k relaksē još a atpū ta, nav kur iet pastaigā ties, visur ir atkritumi un netī rumi, maz izklaides, bazā ros ir tracinoš i arā bi, tā pē c ir plusi un mī nusi, mums vispā r patika atpū ta.
аватар balzak
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca ir veca. Istabas ir daž ā das kvalitā tes. Nekā dā gadī jumā nepiekrī tiet apmesties pirmajā stā vā - tas ir daļ ē ji pagrabs. Tī rī š ana ir normā la, un jo dā rgā ka ir istaba, jo labā k. Viesnī cas personā la dzeramnauda ir ļ oti apsveicama. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir veca. Istabas ir daž ā das kvalitā tes. Nekā dā gadī jumā nepiekrī tiet apmesties pirmajā stā vā - tas ir daļ ē ji pagrabs. Tī rī š ana ir normā la, un jo dā rgā ka ir istaba, jo labā k. Viesnī cas personā la dzeramnauda ir ļ oti apsveicama. Pludmale laba. Septembrī nebija ļ oti daudz cilvē ku, tā pē c droš i vien bija daudz sauļ oš anā s krē slu un matrač u, bet pludmales dvieļ i netiek nodroš inā ti, ņ emt lī dzi vai pirkt tur. Ē diens bija pieklā jī gs, daž ā di, vienmē r varē ja izvē lies kaut ko. Vakara izklaidē m varat doties uz visā m trim viesnī cā m. Saimnieks bija CARTAGE+. Esmu ļ oti neapmierinā ta ar š ī s firmas gidu SAGBY un KIRA darbu. Ja viņ iem ir kā di jautā jumi izņ emot ekskursiju vai talasoterapijas seansu iegā di (no kurā m viņ iem ir savs procents) viņ i zaudē visu. interese par tevi.
аватар maiiya
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī cu komplekss ar koplietoš anas telpu. Sol Azur daudz neatš ķ iras no Bel Azur. Pirmais iespaids par viesnī cu un numuriem ir netī rs! Tad, kad iemā cies nepievē rst uzmanī bu netī rumiem, š ķ iet, ka tas nav nekas. Viss ir vecs un novecojis. … Tomēr ▾ Viesnī cu komplekss ar koplietoš anas telpu. Sol Azur daudz neatš ķ iras no Bel Azur. Pirmais iespaids par viesnī cu un numuriem ir netī rs! Tad, kad iemā cies nepievē rst uzmanī bu netī rumiem, š ķ iet, ka tas nav nekas. Viss ir vecs un novecojis. Š ķ iet, ka kopš atvē rš anas tas nav atjaunots. Istabas nav labi iztī rī tas, nav pludmales dvieļ u. Baroja normā li, bija zivis, cū kgaļ a. Nesū dzas. Bet ar bē rniem ir grū ti, pat spageti nav. Viesnī cā atpū š as daudz alž ī rieš u, man tas nepatī k. Ir vā cieš i, briti, krievi. Pā rsvarā nā k ā rstē ties talasocentrā . Uzslavē t. Apkā rt ļ oti jauks parks. Jū ra ir sekla, pie smiltī m. Ideā li piemē rots bē rniem. Fotogrā fijas izdevā s lieliskas, tā pē c, ja jums nerū p tī rī ba, paņ emiet trī skā rš us un bū siet apmierinā ti. Nepā rmaksā jiet par č etrinieku (izvē lne ir tā da pati) Atš ķ irī ba var bū t uzņ emš anā un sarū sē juš a ledusskapja neesamī ba pirmajā trijniekā . Mē s paņ ē mā m istabu ar skatu uz jū ru un nesaņ ē mā m to. Piedā vā ja tī rā kas telpas, bet bez skata uz jū ru (iedeva 20 eiro), citā di negribē ja neko mainī t. Un maniem draugiem uzreiz iedeva labā ku numuru bez naudas (par skatu uz jū ru nemaksā ja) Nu kā da loģ ika, nezinu. . . tā pē c padomā kā rtī gi - ja ļ oti lē ti var iet, un ja nē , tad nav vē rts. Nu viss ir pā rā k vecs un nož ē lojams. Kopumā man patika valsts. Es vienkā rš i bū š u uzmanī gā ks, izvē loties viesnī cu. Starp citu, pat pieci š eit nav svarī gi, viņ i ir redzē juš i labā k un ne dā rgā k. Viesnī cas nav jaunī ba (redzama talasocentra dē ļ ) Satiku cilvē kus, kuri tikai viņ a dē ļ nā k ne reizi vien un samierinā s ar viesnī cas vecumdienā m.
аватар julia213
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Mē s bijā m š ajā viesnī cā.2010. gada jū lijā -augustā . Daž as vilš anā s: sā kot ar š ausmī gu istabu, ar vecā m mē belē m un nobruž ā tiem paklā jiem un beidzot ar š ausmī gu cilvē ku pū li viesnī cā kopumā . … Tomēr ▾ Mē s bijā m š ajā viesnī cā.2010. gada jū lijā -augustā . Daž as vilš anā s: sā kot ar š ausmī gu istabu, ar vecā m mē belē m un nobruž ā tiem paklā jiem un beidzot ar š ausmī gu cilvē ku pū li viesnī cā kopumā . Kā mums stā stī ja, š ovasar š ajā viesnī cā bija daudz alž ī rieš u. Rezultā tā , lai tiktu lī dz brokastī m, bija jā ceļ as 6 no rī ta un jā skrien uz brokastu telpu: citā di paņ emt kaut ko no ē diena un apsē sties pie galda bija nereā li. Ē diens sekojoš s: ļ oti maz daž ā dī ba (brokastī s - bulciņ as un olu kultenis, kafiju dzert ir nereā li, vakariņ ā s kaut ko varē ja paņ emt tikai ē dnī cas atvē rš anas pirmajā pusstundā , tad nebija normā la ē diena kā gaļ a vai zivis palika, bija tikai piedevas) , un kas bija - daž reiz bija vienkā rš i nereā li ē st (pā rā k cepta vai pā rā k pikanta). Peldbaseins: mē s nekad neesam peldē juš ies, jo milzī gs Alž ī rijas bē rnu pū lis pat neļ ā va mums ierasties baseinā . Jū ra un pludmale: tā s bija tuvu, bet par sauļ oš anā s krē sliem bija jā maksā - lai pludmales darbiniekam iedotu dzeramnaudu. No pulksten 8 lī dz 19 istabā dvieļ u nebija - istabene tos aizveda, un nekā das sarunas ar viņ u par to, ka mums tieš ā m vajag dvieļ us, nepalī dzē ja. . Jā , mē s ar vī ru sastrī dē jā mies reģ istratū rā , mē ģ inā jā m tikt lī dz gidam - bet bez rezultā tiem. Gids mums tikai juta lī dzi, bet nekas vairā k....Kopumā divu nedē ļ u atvaļ inā jums bija bezcerī gi sabojā ts. Ierodoties Maskavā , mē s ar vī ru zaudē jā m 5 kg (lai gan jau esmu slaida - ar 175 cm augumu sveru 50 kg). Visi mani draugi atzī mē ja, ka pē c mū su "atpū tas" š ajā viesnī cā mē s izskatā mies kā koncentrā cijas nometnes gū stekņ i. Jā , protams, mē s paš i esam vainī gi, ka izvē lē jā mies š o viesnī cu. Bet fakts ir tā ds, ka viņ š mums tū roperatora birojā tika ieteikts kā "labs, pat ļ oti labs"....Nav vā rdu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums maria1759
Vai es varu rezervēt viesnīcu kā Armēnijas pilsonis un iedzīvotājs, nemaksājot par aviobiļetēm.
14 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums minisun
Kādi veikali tur arī ir? Es domāju nevis viesnīcā, bet pilsētā? Vai tur ir zīmolu apģērbu un aksesuāru veikali?
14 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель расположен на курорте Хаммамет, рядом с пляжем. Глобальная реновация проведена в 2014 году, последняя реновация – в 2017-2018 годах. Общая площадь отелей Новостар Соль Азюр и Новостар Бель Азюр – 8,5 гектаров. Резиденты обоих отелей вправе пользоваться инфраструктурой двух отелей, за исключением сервиса, который предоставляют бары-рестораны соседнего отеля.

Atrašanās vieta Расстояние до аэропортов: Тунис – 70 км, Энфида – 55 км, Монастир – 115 км. Расстояние до центра: Старый город – 2 км, Ясмин Хаммамет – 12 км.
Pludmales apraksts Пляжная фута – бесплатно, под залог. Бар на пляже: безалкогольные и слабоалкогольные напитки, дневные снеки.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Ресторан Sun Shine.

Главный ресторан Chich Khan.

Бар у бассейна.

Бар на пляже.

Американский бар.

Тематический ресторан а ля карт Berbere (расположен на территории отеля Novostar Bel Azur).

1 большой открытый бассейн с детской секцией.

1 подогреваемый крытый бассейн.

Ресепшен 24 часа

Размещение с домашними животными (весом до 5 кг)

9 конференц-залов ($)

Сувенирные магазины. Багажная комната.

Прачечная самообслуживания: стиральные машины, сушильная машина, гладильные доски и утюги – бесплатно. Средства для стирки отелем не предоставляются. Услуги химчистки (платно)

Услуги врача (платно) или использование туристической медицинской страховки.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • droši  FREE 
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • izmitināšana ar dzīvniekiem
 • nesmēķētāju numuri
Bērniem Детский горшок, эл.чайник (под запрос, под залог). Детская коляска (под запрос, платно). Если в отеле менее 20 детей в возрасте от 4 до 12 лет, то детский стол представлен на взрослой шведской линии; Если в отеле 20 и более детей в возрасте от 4 до 12 лет, то работает отдельная детская шведская линия, представлено детское меню. В выделенной зоне с маленькими столиками во время обеда и ужина юным гостям отеля ассистирует детский аниматор. В основном ресторане к услугам родителей малышей – высокие стульчики для кормления, микроволновая печь, блендер. Комплимент от отеля на день рождения – торт с праздничным оформлением, посвящение в стихах в группе отеля ВКонтакте, памятная фотография с аниматорами в костюмах мультипликационных героев. Детская площадка, батут. Мини-клуб для детей от 4 до 12 лет с русской и интернациональной анимацией – ежедневно. Вечернее мини-диско и награждение памятными дипломами – ежедневно. А также: детский фейс-арт (удивительные преображения с помощью аквагрима), кулинарные мастерские, пицца-квест, шоу талантов, мини-олимпиады и многое другое.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs  FREE 
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Знаменитый бассейн «Акватоник» с подогреваемой морской водой и панорамным видом на море в талассо-центре (платно). Большой теннис (ракетки под залог, вечернее освещение платно). Столы для настольного тенниса. Пляжный волейбол. Мини-гольф. Бильярд и игровые автоматы (платно). Фитнес-зал в талассо-центре (платно). Преимущественно русская команда анимации. Вечерние шоу, дискотека для взрослых в лаунж-баре на территории отеля Novostar Bel Azur.
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • kazino
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 276 номеров в основном корпусе с лифтом.

Istabās

Wi-Fi, кондиционер, телефон, плазменная телевизионная панель (USB-разъём для подключения флеш-карты, русские каналы), сейф и мини-холодильник, чайник и чайная посуда, ванна или душевая, фен, средства личной гигиены в индивидуальной упаковке пополняются ежедневно, комплимент от отеля в день заезда: бутылка воды и сладости, ежедневная уборка и смена полотенец, смена постельного белья – каждые 3 дня.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Tālruņi: Phone : +216 72 280 544
Fax : +216 72 278 769
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть водные развлечения. Обязательно сходите в казино, это особое удовольствие. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.