Houda Yasmine 4*– Atsauksmes

14
Novērtējums 6.010
№39 viesnīcas reitingā Hammamets
6.5 Numurs
5.7 apkalpošana
6.5 Tīrība
6.1 Uzturs
6.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 8 km attālumā no Yasmine Hammamet centra un 200 metru attālumā no ostas. Tuvumā atrodas bāri, restorāni un naktsklubi. Mūsdienīgi golfa laukumi atrodas pastaigas attālumā no viesnīcas. Viesnīca ir daļa no Houda Hotels ķēdes. Viesnīca tika uzcelta 1998. gadā un pilnībā atjaunota 2012. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар ponasova-88
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Es rakstu visu patiesī bu bez pā rspī lē jumiem. Ierodoties viesnī cā (bijā m 3 pieauguš ie un 1 bē rns) reģ istratū rā jaunieš i, kas vispā r nesaprot krievu valodu, kaut kā mainī ja naudu pa telefonu caur tulku, starp citu nedod č ekus, piemē ram, atnā c rī t. … Tomēr ▾ Es rakstu visu patiesī bu bez pā rspī lē jumiem. Ierodoties viesnī cā (bijā m 3 pieauguš ie un 1 bē rns) reģ istratū rā jaunieš i, kas vispā r nesaprot krievu valodu, kaut kā mainī ja naudu pa telefonu caur tulku, starp citu nedod č ekus, piemē ram, atnā c rī t. mē s tev to iedosim, viņ i to nedeva. Bet no otras puses, tiklī dz viņ i piegā ja pie reģ istratū ras, vispirms samaksā jiet nodokli, viņ i knapi izsita, lai iedotu kvī ti. Mū s aizsū tī ja uz 129. numuru, kamē r gaitenī nebija gaismas, mē s gā jā m tumsā . Un tad mē s bijā m apmulsuš i paš ā ieraš anā s sā kumā . Ieejam istabā , nav gaismas. Man bija jā skraida apkā rt, lai kaut kā dabū tu gaismu. Un tad mē s redzam, ka visas mē beles ir nobruž ā tas, smarž o pē c vecmā miņ as jē la krā ma, televizors bez tā lvadī bas pults, vanna kopumā ir netī ra rū sā un matos, nav tualetes papī ra un dvieļ u. Kaut kā izsita nā kamajā dienā no televizora pulti, dvieli, papī ru.
Un mū su 7 atpū tas dienas istabas netika iztī rī tas, tā s tikai izlikā s, ka ir tī rī tas, jo uz gultas tika izlieta sula un tā palika lī dz aizbraukš anai, viņ i neko nemainī ja. Vispā r nekā nebija, izņ emot olas. Briesmī gi ē dieni, kurus nevar ē st, viss sā ļ š , gaļ u un zivis vispā r neredzē jā m (((Trū kst visi augļ i (arbū zs, melone, daž reiz bija vī nogas). Trauki un galdi visi netī ri. Godī gi sakot, es pat nievā još i. Un uz bezmaksas dzē rienu rē ķ ina lej mazā k pa pusglā zei, ja paprasa alu lej putas, bet galvenais kad lej alu visi lej uz grī das, spiediens tik steidzas tur , tas ir tikai pipetes, visi bija nedaudz š okē ti par tā diem bā rmeņ iem. Un sejas tik neapmierinā tas un nejaukas(nepā rtraukti dzē ra kokteili zem bā ra) un vispā r viņ iem nepatī k krievi, un tur ir tikai arā bi, alž ī rieš i un franč u valoda.
Animatori ir tik než ē lī gi, nejauki, kaitinoš i, ka atņ ē ma cilvē kiem naudu. Ja jū s neejat spē lē t vai piedalī ties ar viņ iem naudas dē ļ , mē s viņ iem esam bezmaksas dā vana. Viņ i tur kliedza krievu bezmaksas dā vanas. Un tad mē s vienkā rš i palikā m traki par to. Jū ra ir ļ oti netī ra. Š ausmī gi vienkā rš i, nerakstiet visu. Bet es teikš u droš i, ka es nekad vairs nebraukš u atvaļ inā jumā uz Tunisiju un es nezinu, kam tur patī k un velk no Tunisijas. Tā pat nav viesnī ca, tā ir tikai Tunisijas atmosfē ra, viss ir nabadzī gs, netī rs. Labā k par tā du naudu lido uz citu pilsē tu un atpū š as! ! !
аватар Natunt
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī cas saimnieks ir tik mantkā rī gs, ka izmazgā plastmasas glā zes, pē rk lē tā kos arbū zus un melones, ar puves garš u (2 nedē ļ as bija persiki reiz, vī nogas) . Visu alkoholu atš ķ aida ar ū deni, sā kot no plkst. … Tomēr ▾ Viesnī cas saimnieks ir tik mantkā rī gs, ka izmazgā plastmasas glā zes, pē rk lē tā kos arbū zus un melones, ar puves garš u (2 nedē ļ as bija persiki reiz, vī nogas) . Visu alkoholu atš ķ aida ar ū deni, sā kot no plkst. vī ns un beidzas ar stiprajiem dzē rieniem. Pakļ auš anā s arā bu ģ imenē m no Alž ī rijas(pat ja bē rni nē sā , viss izmē tā ts, viss birst no mutes, š ķ ī vji sitas); Ignorē t krievus. Animā cija tikai alž ī rieš iem. Lieka Kirkorovu- skandā ls, pā rkā pumi no tiem paš iem alž ī rieš iem. Ja gribi apciemot tā dus apstā kļ us brauc. Nav gaļ as, nav zivju; visi kaut kā di cepti dā rzeņ i mijā s ar vistu. Ī si sakot, nekā das civilizā cijas vispā rpieņ emtos mē rogos. Vienī gais ir jū ra, saule, smiltis - forš i! Ja aizver acis uz pā rē jo.. .
аватар d.g.lukin
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Reģ istrē š anā s – aizpildiet veidlapu, iedodiet atslē gas karti un pasakiet numuru. Parasti uz savu istabu dodies pats, bet ja ir brī vs personā ls, vari palū gt paņ emt bagā ž u (sagatavo dzeramnaudu). Ir viens lifts, nav piekrauts. Visā viesnī cā ir uzstā dī ti kustī bu sensori, un gaisma iedegas, kad ejat garā m. … Tomēr ▾ Reģ istrē š anā s – aizpildiet veidlapu, iedodiet atslē gas karti un pasakiet numuru. Parasti uz savu istabu dodies pats, bet ja ir brī vs personā ls, vari palū gt paņ emt bagā ž u (sagatavo dzeramnaudu). Ir viens lifts, nav piekrauts.
Visā viesnī cā ir uzstā dī ti kustī bu sensori, un gaisma iedegas, kad ejat garā m.
Viņ i apmetā s 354. istabā , kā meitenes pā rskatā zemā k, viņ i nedeva naudu. Fē ns arī istabā nestrā dā ja, bet mums bija savs. Skats uz pagalmu kā gribē jā m. Bija ledusskapis un televizora pults (ir 3 krievu kanā li). Ja nav pults, dodieties uz reģ istratū ru un paņ emiet depozī tu 20 dinā ru apmē rā . Telpas vispā rē jais stā voklis labs, uzstā dī ts centrā lais kondicionieris, dzesē š ana pietiekama.
Vannas istabā š ampū ns un ķ ermeņ a ž eleja burciņ ā . Š ampū ns un ž eleja nemainā s, bet pietiek visiem svē tkiem. Tī rī š anas procedū ra ir sekojoš a - dvieļ us savā c pē c 10 rī tā , tikai tad atnā k apkopē ja un uzkopj, lī dz 13:00 (kad atnā c pē c vakariņ ā m) vienmē r jau ir iztī rī ta. Vienmē r atstā jā m 1-2 dolā rus par dzeramnaudu apkopē jai (daž as dienas uzlika zī mi "Netraucē t" - apkopē ja š ajā gadī jumā neienā ca), viņ a vienmē r atnesa tī rā kos dvieļ us, tī rī š ana bez pretenzijā m, puķ es istabu un arī ielieciet ziedu ziedlapiņ as vannas istabā .
Pā rejam pie uztura.
Par darba laikiem informā cijas nekur nav, rakstu:
Brokastis no 06:00 lī dz 10:00. No 06:00 lī dz 07:00 tikai olu kultenis, salā ti, maize, kafija, sulas, musli, no 07:00 sā kas parastas brokastis. Ļ oti garš ī gi konditorejas izstrā dā jumi.
Pusdienas no 12:30 lī dz 14:00
Vakariņ as no 18:30 lī dz 21:00
Salā ti, piedevas, deserti, zupas, konditorejas izstrā dā jumi, sulas, kafija - apm. Jautā jumi tikai par gaļ u un sieru. Siers tikai no rī ta, divu veidu un ļ oti vienkā rš s. Desa nav desa no rī ta, tikai 1 veida. Jū su priekš ā tiek ceptas kotletes, desiņ as, kā arī gatavā s desiņ as, kotletes, aknas, zivis. Nav gaļ as vai vistas filejas, viss uz kaula, amatierim. Picas gatavoš ana vakariņ ā m un pusdienā m.
Pica un pankū kas tiek pasniegtas no 16:15 lī dz 17:00. Galdauti vienmē r bū s netī ri. Centieties ierasties uz pusdienu un vakariņ u sā kumu, tad uz ielas varē siet paņ emt tī rus galdus.
Alus labs, bet cietoksnis nē . Vī ns nav ī paš i labs, viskijs un kola utt. normā li, lej no aizvē rtā m pudelē m.
Animatori cenš as.
Baseins ir tī rs, un vienmē r ir glā bē js. Jū s varat paņ emt dzē rienus pats, vai arī varat palū gt daž us dinā rus, un viņ i jū s atvedī s uz solā riju bez rindas. No rī ta vienmē r ir brī vi sauļ oš anā s krē sli, vakarā var nebū t.
Ejiet uz pludmali apmē ram 7 minū tes pa klusu ceļ u. Man patika pludmale, smalkas smiltis, no rī ta mierī ga jū ra, vakarā ļ oti forš i viļ ņ i. Ir daž as kakas no kamieļ a, kas tiek dzī ts pa pludmali. Sauļ oš anā s krē sli jā lieto agri no rī ta, brī vi vakarā .
Valsts ir arā bu, tā pē c viņ u ir daudz, bet viņ i ir pieklā jī gi. Brī vdienā s vē lā pē cpusdienā sauļ oš anā s krē slus pludmalē var aizņ emt vietē jie iedzī votā ji, jo. bā rs pludmalē nepieder viesnī cai, tikai sauļ oš anā s krē sli (dzē rieni maksā alu 5 dinā ri).
Personā ls visi ir ļ oti draudzī gi, bet pilnī gi vienaldzī gi, negaidiet š eit augstus apkalpoš anas standartus, viņ i drī zā k ir draugi, nevis 4 * viesnī cas personā ls. Neaizmirstiet visur iedot dzeramnaudu, un jū su svē tki mainī sies uz labo pusi : )
аватар PLC_UKR_NET
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca ir normā la. Ir trū kumi un ir priekš rocī bas. Istabas: tī ras, iztī rī tas, bet remontē tā js netraucē tu. Ē dieni: tie nepalika izsalkuš i, bet gaļ a bija skaidri saspiesta. Muļ ķ ī bas ar dzē rieniem. Viens viesmī lis skraida apkā rt, mē ģ ina atnest visiem sulas, ū deni, bet acī mredzot nav laika, un viņ am paš am vajag aiziet uz bā ru, lai stā vē tu rindā . … Tomēr ▾ Viesnī ca ir normā la. Ir trū kumi un ir priekš rocī bas.
Istabas: tī ras, iztī rī tas, bet remontē tā js netraucē tu.
Ē dieni: tie nepalika izsalkuš i, bet gaļ a bija skaidri saspiesta. Muļ ķ ī bas ar dzē rieniem. Viens viesmī lis skraida apkā rt, mē ģ ina atnest visiem sulas, ū deni, bet acī mredzot nav laika, un viņ am paš am vajag aiziet uz bā ru, lai stā vē tu rindā . Shavaesh kaut ko pikantu un nā cā s ē st arbū zus.
Pludmale. Jū ra tī ra, bet krasts pilns ar kamieļ u kaku. Š ķ iet, ka nesmird, bet kakā uz jū ru.........
Animatori: Mē ģ inā ja uzmundrinā t, bet kā uzmundrinā t atpū tniekus vakarā , ja visi sē ž istabā s.
Laulī bas š ķ irš ana Tunisijā : tas neattiecas uz viesnī cu
NETICIETIES NEVIENAM, KAS VĒ LAS JUMS PALĪ DZĒ T
1. Nesē di uz kamieļ a, lai bez maksas fotografē tu. Viņ š ies vē lā k, trijos bū s dā rgi jā maksā .
2. Neuzticieties viesnī cas darbiniekiem, kuri jū s sagaidī s ā rpus viesnī cas. (viesnī cas bā rmenis, š efpavā rs, animators - kā tev paveicies) Vispirms bezmaksas ekskursija, tad TEVI aizvedī s uz veikalu, kur varē si nopirkt lē tas preces par 3 dā rgā kā m. Vai varbū t parā dī s kā dzī vo vietē jie radi, tad izrā dī sies muzejs : )
PADOMS NEVAJAG DAUDZ NAUDAS LĪ DZI! ! ! 20-30 dienas maksimums.
LIELS PLUSS
Izklaide Tunisijā ir patieš ā m lē ta. Uz 4 dienā m......
- izpletnis 1 stunda - 40 DNR - 400 UAH.
- kvadracikli 1 stunda - 25 DPR - 250 UAH
- pirā tu kuģ is 1 stunda - 25 DNR -250 UAH
- amerikā ņ u kalniņ i 1 stunda - 15 DNR. - 150 UAH
Kopā par 4 izklaides dienā m iztē rē ti 1050 UAH. vai 40 dolā ri.
Viņ i piedā vā s vairā k nepiekrī tu.... .
НЕ САДИТЕСЬ НА ВЕРБЛЮД - БОРОДАТЫЙ РАЗВЕДЕТ НА БАБКИ
аватар schurik14
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Jū nija sā kumā atpū tā mies. Jū rai galī gi nepaveicā s, bija vē trains un ū dens auksts, bet peldē ties var. Pati viesnī ca nav slikta, numuriņ i labi komfortabli, tī rī ti katru dienu. Ē diens nebija slikts. Kad tū risti parā dī jā s arā bi. … Tomēr ▾ Jū nija sā kumā atpū tā mies. Jū rai galī gi nepaveicā s, bija vē trains un ū dens auksts, bet peldē ties var. Pati viesnī ca nav slikta, numuriņ i labi komfortabli, tī rī ti katru dienu. Ē diens nebija slikts. Kad tū risti parā dī jā s arā bi. Ē dinā š ana ir strauji pasliktinā jusies. Animatori darbojā s labi Wi-Fi telpā bija. Transfē rs turp un atpakaļ ir labi organizē ts, tū re. Privā tā pludmale, sauļ oš anā s krē sli un saulessargi bez maksas.
аватар ms.elenashutova
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
1) VISPĀ R BRIESMĪ GS DARBS 2) BRIESMĪ GA Ē DIENA ORGANIZĀ CIJA (NEKO Ē ST. TIKAI MAkaroni JĀ BURKĀ NI!!!!!!!!!!! ! ) PUSDIENĀ M UN VAKARIŅ Ā M NAV Ū DENS 3) NETĪ RĀ PLUDMA 4) BĀ RS NESTRĀ DĀ NEIESAKU NEVIENAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !. … Tomēr ▾ 1) VISPĀ R BRIESMĪ GS DARBS
2) BRIESMĪ GA Ē DIENA ORGANIZĀ CIJA (NEKO Ē ST. TIKAI MAkaroni JĀ BURKĀ NI!!!!!!!!!!! ! ) PUSDIENĀ M UN VAKARIŅ Ā M NAV Ū DENS
3) NETĪ RĀ PLUDMA
4) BĀ RS NESTRĀ DĀ
NEIESAKU NEVIENAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
время 9 - 00 только началась уборка
аватар dariahladka1994
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tunisijā biju no 29. aprī ļ a lī dz 6. maijam, viesnī ca man ļ oti patika, uzreiz un bez problē mā m iekā rtojā s istabiņ ā , ļ oti iepriecinā ja š ampū ni, duš as ž eleja, dvieļ i un sniegbalta gulta, tī rī ja katru dienu, ē diens ir garš ī gi un daudzveidī gi, viss svaigs un katru dienu jauni ē dieni, viesnī cā iekš telpu baseins par brī vu, lī dz pludmalei jā brauc 8-10 min, sniegbaltas smiltis, sauļ oš anā s krē sli bez maksas, animatori vispā r forš i katru dienu izklaidē ja un cē la garastā vokli, daž ā di priekš nesumi, konkursi, mū zika, dejas, ir arī naktsklubs, ieeja bez maksas, forš a mū zika, daudz cilvē ku, uz dzē rieniem netaupī ja, taisī ja labus kokteiļ us, lē ja alu lielas stikla glā zes, ekskursijas nav dā rgas, bet man, protams, visvairā k patika talasoterapija, maksā. … Tomēr ▾ Tunisijā biju no 29. aprī ļ a lī dz 6. maijam, viesnī ca man ļ oti patika, uzreiz un bez problē mā m iekā rtojā s istabiņ ā , ļ oti iepriecinā ja š ampū ni, duš as ž eleja, dvieļ i un sniegbalta gulta, tī rī ja katru dienu, ē diens ir garš ī gi un daudzveidī gi, viss svaigs un katru dienu jauni ē dieni, viesnī cā iekš telpu baseins par brī vu, lī dz pludmalei jā brauc 8-10 min, sniegbaltas smiltis, sauļ oš anā s krē sli bez maksas, animatori vispā r forš i katru dienu izklaidē ja un cē la garastā vokli, daž ā di priekš nesumi, konkursi, mū zika, dejas, ir arī naktsklubs, ieeja bez maksas, forš a mū zika, daudz cilvē ku, uz dzē rieniem netaupī ja, taisī ja labus kokteiļ us, lē ja alu lielas stikla glā zes, ekskursijas nav dā rgas, bet man, protams, visvairā k patika talasoterapija, maksā.40$, bet ir tā vē rts! Lai arī bija nedaudz vē ss un ū dens jū rā attiecī gi auksts, bet iespaidu un emociju bija daudz, kopumā pā rē jais izdevā s! Iesaku!
аватар anele_sp
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Kad ceļ vedis saka, ka š is joprojā m ir č etrinieks, bet ekonomiskais, es gribē tu atbildē t, ka ekonomiskais č etrinieks ir trī s! Pirmajā vakarā viņ i apmetā s pirmajā stā vā , 27. Dvielis gandrī z nebija nomainī ts no iepriekš ē jā ī rnieka. … Tomēr ▾ Kad ceļ vedis saka, ka š is joprojā m ir č etrinieks, bet ekonomiskais, es gribē tu atbildē t, ka ekonomiskais č etrinieks ir trī s! Pirmajā vakarā viņ i apmetā s pirmajā stā vā , 27. Dvielis gandrī z nebija nomainī ts no iepriekš ē jā ī rnieka. Aiz loga, manuprā t, dā rdē ja transformatora kaste vai kas cits, ko es nezinu, no rī ta viņ i sā ka aizcirst durvis. Un tad es sapratu, ka viņ i man iedeva istabu personā la spā rnā . Es palū dzu nomainī t numuru uz citu. Nomaiņ ai bija jā notiek pē c 12:00 un es devos uz pludmali.
Pludmale pirms vē tras bija diezgan normā la, bet pē c vē tras - tas ir kaut kas! Kad es par to pastā stī ju reģ istratū rā un pat vadī tā jai, es biju pā rliecinā ts, ka rī t viss tiks noņ emts, tač u tie bija tikai vā rdi, kaut arī blakus esoš ā s viesnī cas pludmale tika pastā vī gi tī rī ta. Arī.4 *, bet acī mredzot ne ekonomija? Viņ i novē rtē ja viesu mierī gumu un prestiž u vairā k nekā Houda Yasmine Hammamet.
Atgriež oties no pludmales, viņ i man iedeva atslē gu no citas istabas, un es pā rcē los uz turieni. Izpakojis koferi, atklā ju, ka pazudis fotoaparā ts, kuru iepriekš ē jā dienā biju ielikusi ģ ē rbtuves somā un atstā jusi naktsskapī . Es pat uzreiz nesapratu, ka tas tikko nozagts no slē gtas telpas, man likā s, ka tikko esmu to atstā jis naktsskapī . Izrā dī jā s, ka š ajā viesnī cā lietas pazū d diezgan biež i. Un varu teikt, ka š ī NAV istabene, bet gan viena no personā la, kurai ir universā la atslē ga un kas zina par jauno viesi. Kad ar š o sazinā jos ar reģ istratū ru un palū dzu piezvanī t man gidu, vieglā kai komunikā cijai ar krieviski nerunā još iem darbiniekiem, viņ i man neatteica, bet, kad dzirdē ju no gides par kameras nozaudē š anu, pieklā jī ba pazuda un otrs zvans tika atteikts. Tas ir kā maksas zvans. Gan jau zog tū ristus, kas tur jau dzī vojuš i. Pludmalē es nejauš i dzirdē ju sievieš u sarunas. Vienam no viņ iem nozagta arī kamera. Uzreiz pienā ca jauns pā ris un teica, ka arī viņ i pazaudē ja savu kameru un 150 dolā rus. Pē c tam es gribē ju uzdot jautā jumu: "Kad jū s bū siet pilns ar kamerā m? " Bet viņ i arī nenoniecina planš etdatorus un iPhone. Trī s dienas pirms izlidoš anas es satiku jaunu sievieti, kura pazaudē ja zelta ķ ē di. Tajā paš ā laikā reģ istratū rā viņ i saka, ka tas viss ir tū ristu darbs. Kur ir loģ ika, kungi? To, kas melo, tū rists var uztvert slikti, bet! Pludmalē vai pie baseina, bet ne elektroniski slē dzamā telpā ! Nekad 10 dienu laikā neesmu redzē jis tū ristus, kas rā po gar sienā m no balkona uz balkonu! Jaunais pā ris vē rsā s policijā . Protams, viņ i pieteikumu pieņ ē ma, tas arī viss. Man bija arī gids. Iztulkoju visu un arī visu bez rezultā tiem. Viesnī cas vadī ba saka, ka viņ iem nav tiesī bu pā rmeklē t tū ristus, tač u tos nevajag meklē t. Vajag tikai rū pī gā k pā rbaudī t savus darbiniekus piesakoties darbā un zagš ana beigsies un viesnī cas prestiž s necietī s. Viņ i man pat neatvainojā s. Bet es atbraucu pie viņ iem ciemos un mani, viesi, apzaga, un saimnieki neko nedara, lai kaut kā normalizē tu situā ciju. Reģ istratū rā pastā vī gi bija jā uzlā dē arī elektroniskā s kartes. Vienmē r bija kaut kā das neveiksmes. Tu neiekļ ū si istabā .
Starp citu, istabā viņ i man iedeva bija bez duš as, bez fē na un bez ledusskapja. Tas ir virs zā dzī bas. Pē c neliela skandā la, pareizā k sakot, gides iejaukš anā s, kas spē ja iztulkot manas pretenzijas, viņ i uzreiz nokomplektē ja manu istabu un salaboja duš u, lai gan ū dens no krā na netecē ja. Bet tas ir muļ ķ ī bas.
Kas attiecas uz pā rtiku, tad viss ir ē dams, saindē š anā s nebija, Bet rindas ir !!! ! ! Ir š ausmī gi un pazemojoš i stā vē t rindā pie ē diena š ķ ī vja. Tajā paš ā laikā , ja vē lies kaut ko iedzert, vai tā bū tu tē ja, kafija vai kaut kas satur alkoholu, tad arī stā jies rindā pie bā ra, kas atrodas ā rpus ē damzā les. Tas, ka tur ielej nedaudz alkohola, ir labi, bet manā priekš ā sieviete prasī ja tē ju un viņ ai ielē ja pusi tases ū dens un iedeva tē jas maisiņ u. Viņ a pat prasī ja vairā k ū dens. Droš i vien inerces dē ļ visi neuzpilda, ne vī ns, ne ū dens. Brokastis ir tā das paš as. Dabī gais jogurts man palī dzē ja. Un š eit ir ceptas olas! Es to ilgi neē dī š u. Pā rmaiņ ai vismaz vienu reizi olas bija vā rī tas vai kaut kas tā ds. . .
Daudzi saka, ka uz Tunisiju vairs nebrauks, gaidī s Turciju un Ē ģ ipti, bet jē ga nav valstī . Ja viesnī cā zeļ zagš ana, vainī ga ir nevis valsts, bet gan konkrē tais konkrē tā s viesnī cas apsaimniekotā js. Š ī gada maijā biju Tunisijā , Susā un arī.4*. Tā s bija debesis! Un netrū kst. Es ar to saskā ros pirmo reizi savā dzī vē . Vē los uzdot jautā jumu tū roperatoram: “Kā pē c slē gt lī gumu ar viesnī cu, par kuru ir tik daudz sū dzī bu par tū ristu sū tī š anu uz turieni atvaļ inā jumā , kas š ā di tiek izlutinā ts.
Это пляж отеля Это ванная комната
аватар mokkamoloko
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī cu izvē lē jā mies dē ļ tā , ka tur bija bē rnu virtuve, tā s tur nav. Ir tikai 1 augstais krē sls, bet ir daudz bē rnu. Viņ i man iedeva dzelzs gultiņ u, tajā var nogalinā t bē rnu. Viņ iem bija jā reģ istrē jas 25. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies dē ļ tā , ka tur bija bē rnu virtuve, tā s tur nav. Ir tikai 1 augstais krē sls, bet ir daudz bē rnu.
Viņ i man iedeva dzelzs gultiņ u, tajā var nogalinā t bē rnu.
Viņ iem bija jā reģ istrē jas 25.08, bet viņ i mū s iekā rtoja 26.08, jo viņ iem, izrā dā s, nav brī vu istabu, un mums bija jā velkas uz citu viesnī cu un jā atgriež as no rī ta. Š is, iespē jams, oā zes ceļ ojums mū s pievī la, lai kā es jautā ju, ar anex tour un citiem tū roperatoriem nevienam tā das situā cijas nebija.
Sarunā ju ar pavā ru par bē rna ē dinā š anas rē ķ inu, izņ emot kartupeļ u biezeni, viņ š neko nevarē ja izdomā t, un visu pā rē jo bē rns ē da kartupeļ us. Par laimi mē s tur bijā m tikai nedē ļ u.
Nekad neatgriezī sies š ajā viesnī cā
аватар goodksushka86
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tur atpū tā mies 2012. gada augusta sā kumā , iespaidu daudz. Speciā li nolē mu uzrakstī t atsauksmi, citā di jau iepriekš par viesnī cu biju lasī jusi sliktas lietas un baidī jos iet ar draudzeni. Bet viss izrā dī jā s ļ oti labi. … Tomēr ▾ Tur atpū tā mies 2012. gada augusta sā kumā , iespaidu daudz. Speciā li nolē mu uzrakstī t atsauksmi, citā di jau iepriekš par viesnī cu biju lasī jusi sliktas lietas un baidī jos iet ar draudzeni. Bet viss izrā dī jā s ļ oti labi. Par 10 dinā riem nomainī ja numuru uz labā ko, lai gan pirmais bija labs) Tī ra katru dienu, veļ u mainī ja katru otro dienu apm. Viss tī rs, dvieļ i jauni, balti. Istabas ir lieliskā stā voklī , labi, es vismaz nekā pu pa sienā m, nemeklē ju un nefotografē ju plaisas)), santehnika ir normā la un nekas neplī sa. Bā rā un restorā nā arī viss ir diezgan glī ti, kaut arī vienkā rš i, salī dzinot ar viesnī cā m, kurā s atpū tos iepriekš (5 (piecas) Turcijā un Ē ģ iptē ) Greznī bu tur noteikti neatradī sit, bet atpū sties var 100% - peldbaseins, pietiks ar visiem sauļ oš anā s krē sliem, dvieļ i jā ņ em lī dzi, pludmales dvieļ us tur nedod. Lī dz jū rai pa aleju bija vajadzī gas kā das 10 minū tes, tas mū s nemaz netraucē ja - pastaiga nekad netraucē , it ī paš i ar tā du pā rtikas daudzumu. Jū ra ī paš i nepā rsteidza (ī paš i pē c Sarkanā ), bet labā ka nekā Krimā . Arī tur ir sauļ oš anā s krē sli, visiem pietiek un viss ir bez maksas, pludmalē nav bā ra. Pā rtikas ir pietiekami daudz, man nebija laika viennozī mī gi ē st no augļ iem - arbū ziem, melonē m, persikiem, vī nogā m, ā boliem. Alkohols ir standarts, tā pat kā visur ol ieskaitot - vī ns, alus, degvī ns, alkohols. Personā ls ir draudzī gs un visi cenš as palī dzē t. Meitenē m - ī paš s vā jums, bet neviens vispā r netraucē ja. Gā jā m braukt ar kvadracikliem - mū s arī iespaidoja pirā tu laiva - mums arī ļ oti patika. Masā ž a viesnī cā ir lieliska - it ī paš i vī rieš iem)) Animatori dod siltumu pilnī bā - ū dens polo, ū dens aerobika, vingroš ana, aerobika, š autriņ as utt. Katru vakaru ir izrā de, pē c tam diskotē ka, kas ir akmens sviediena attā lumā no viesnī ca un pat ļ oti nekas, pē c Kijevas standartiem Mū zika laba, atmosfē ra arī . Mē s tur devā mies katru dienu)) Teritorijā praktiski nav nevienas dzī vas radī bas. Kopumā pā rē jais izdevā s, noteikti atgriezī š os Tunisijā un pat š ajā viesnī cā . Neklausieties sliktas atsauksmes, tur bija arī cilvē ki, kuri bija pastā vī gi ar kaut ko neapmierinā ti - pusstundu skatī jā s uz brillē m, tad savija seju. Nogalinā ts b) Labi atpū ties tur, neš aubies par viesnī cu!
Местное пиво достаточно вкусное,стоит 3 динара,около 15 грн На берегу По дороге на пляж Аниматоры лучшие)) Вид с балкона
Parādīt vairāk »


iemiesojums ivankov_xm
Vēlamies doties augusta sākumā ar bērnu 2 gadi. Kā ir viesnīcā?
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель находится в 8 км от центра города Ясмин Хаммамет и в 200 м от порта. Поблизости расположены бары, рестораны и ночные клубы. В нескольких минутах ходьбы от отеля есть современные поля для гольфа. Гостиница входит в сеть отелей Houda Hotels. Отель был построен в 1998 году и полностью отремонтирован в 2012 году. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель расположен в 40 км от международного аэропорта г. Энфида.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа – 100 м.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. Есть камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно. Предоставляются услуги по глаженью одежды. Оборудованы места для курения. На территории есть магазины. По запросу еда и напитки доставляются в номер.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Бесплатно: поле для мини-футбола, мини-гольф, дартс. Платно: водные лыжи, парашют.
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает 250 комфортабельных номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese B.P. 97, Yasmine Hammamet 8050, Hammamet, Tunisie
Tālruņi: Tel: 00 216 72 245 444 Fax: 00 216 72 245 199
Tīmekļa vietne: Houda Yasmine
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).