Šausmīgi

Rakstīts: 3 oktobris 2019
Ceļošanas laiks: 20 — 27 septembris 2019
Es rakstu visu patiesī bu bez pā rspī lē jumiem. Ierodoties viesnī cā (bijā m 3 pieauguš ie un 1 bē rns) reģ istratū rā jaunieš i, kas vispā r nesaprot krievu valodu, kaut kā mainī ja naudu pa telefonu caur tulku, starp citu nedod č ekus, piemē ram, atnā c rī t. mē s tev to iedosim, viņ i to nedeva. Bet no otras puses, tiklī dz viņ i piegā ja pie reģ istratū ras, vispirms samaksā jiet nodokli, viņ i knapi izsita, lai iedotu kvī ti. Mū s aizsū tī ja uz 129. numuru, kamē r gaitenī nebija gaismas, mē s gā jā m tumsā . Un tad mē s bijā m apmulsuš i paš ā ieraš anā s sā kumā . Ieejam istabā , nav gaismas. Man bija jā skraida apkā rt, lai kaut kā dabū tu gaismu. Un tad mē s redzam, ka visas mē beles ir nobruž ā tas, smarž o pē c vecmā miņ as jē la krā ma, televizors bez tā lvadī bas pults, vanna kopumā ir netī ra rū sā un matos, nav tualetes papī ra un dvieļ u. Kaut kā izsita nā kamajā dienā no televizora pulti, dvieli, papī ru.
Un mū su 7 atpū tas dienas istabas netika iztī rī tas, tā s tikai izlikā s, ka ir tī rī tas, jo uz gultas tika izlieta sula un tā palika lī dz aizbraukš anai, viņ i neko nemainī ja. Vispā r nekā nebija, izņ emot olas. Briesmī gi ē dieni, kurus nevar ē st, viss sā ļ š , gaļ u un zivis vispā r neredzē jā m (((Trū kst visi augļ i (arbū zs, melone, daž reiz bija vī nogas). Trauki un galdi visi netī ri. Godī gi sakot, es pat nievā još i. Un uz bezmaksas dzē rienu rē ķ ina lej mazā k pa pusglā zei, ja paprasa alu lej putas, bet galvenais kad lej alu visi lej uz grī das, spiediens tik steidzas tur , tas ir tikai pipetes, visi bija nedaudz š okē ti par tā diem bā rmeņ iem. Un sejas tik neapmierinā tas un nejaukas(nepā rtraukti dzē ra kokteili zem bā ra) un vispā r viņ iem nepatī k krievi, un tur ir tikai arā bi, alž ī rieš i un franč u valoda.
Animatori ir tik než ē lī gi, nejauki, kaitinoš i, ka atņ ē ma cilvē kiem naudu. Ja jū s neejat spē lē t vai piedalī ties ar viņ iem naudas dē ļ , mē s viņ iem esam bezmaksas dā vana. Viņ i tur kliedza krievu bezmaksas dā vanas. Un tad mē s vienkā rš i palikā m traki par to. Jū ra ir ļ oti netī ra. Š ausmī gi vienkā rš i, nerakstiet visu. Bet es teikš u droš i, ka es nekad vairs nebraukš u atvaļ inā jumā uz Tunisiju un es nezinu, kam tur patī k un velk no Tunisijas. Tā pat nav viesnī ca, tā ir tikai Tunisijas atmosfē ra, viss ir nabadzī gs, netī rs. Labā k par tā du naudu lido uz citu pilsē tu un atpū š as! ! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu