Cooee President Aquapark & Spa Resort 4*– Atsauksmes

26
Novērtējums 6.310
№25 viesnīcas reitingā Hammamets
6.7 Numurs
6.0 apkalpošana
6.0 Tīrība
6.6 Uzturs
7.0 Infrastruktūra
Viesnīca Club President atrodas Hammametas ziemeļu daļā, blakus golfa laukumam. Viesnīca uzcelta 1985. gadā. Viesnīca pilnībā renovēta 2019. gadā. Attālums no viesnīcas līdz Hammametas centram ir 5,6 km, bet līdz Nabeulai - 7,8 km. Viesnīca ir piemērota ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар alina.stadnichuk
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
1. Viesnī ca tika izvē lē ta karstajā tū rē.2019. gada septembrī uz 11 dienā m. Norē ķ inā š anā s noritē ja labi, ieradā mies viesnī cā.00:00 reģ istrā ciju reģ istratū rā labi izdarī ja administratore, redzot, ka cilvē ki no ceļ a visu izdarī ja ļ oti ā tri un profesionā li, 5 minū tē s iekā rtojā mies bungalo, atveda bagā ž a. … Tomēr ▾ 1. Viesnī ca tika izvē lē ta karstajā tū rē.2019. gada septembrī uz 11 dienā m. Norē ķ inā š anā s noritē ja labi, ieradā mies viesnī cā.00:00 reģ istrā ciju reģ istratū rā labi izdarī ja administratore, redzot, ka cilvē ki no ceļ a visu izdarī ja ļ oti ā tri un profesionā li, 5 minū tē s iekā rtojā mies bungalo, atveda bagā ž a. Administratore arī pastā stī ja, ka viesnī cas teritorijā visu diennakti ir bā rs, kurā var paē st sviestmaizi un kokteili, ko mē s arī patiesī bā darī jā m.

2. Viesnī cas rajons ir brī niš ķ ī gs! No rī ta baseini tika iztī rī ti! Zā le tika pļ auta ļ oti biež i, lieliski slaucī ta, bet ir viens mī nuss: cilvē ki-cū kas! Tū risti atstā ja pā rpalikumus, š ķ ī vjus, papī rus, augļ us tieš i uz ielas, vē jš nesa tos pa teritoriju, lai gan darbinieki vienmē r visu labestī gi tī rī ja zem svelmes saules.

3. Skaitļ i. Mē s kopā dzī vojā m netā lu no bungalo. vietas-daudzas tur 1 divguļ amā gulta un 2 vienvietī gā s gultas, spogulis, skapis, gaitenis, kondicionieris kas darbojā s labi, TV, vanna, tualete.
Vannasistaba bija tī ra, ū dens nav stā vē jis, gan auksts, gan karsts. Lielas durvis ved uz nelielu terasi (tā ir katrā bungalo istabā.1. stā vā ) bū s plastmasas krē sli un galds, un ir vietas, kur ž ā vē t drē bes.

4. PLUSI: skaista teritorija, it ī paš i septembrī , ziedē š anas periodā , jū s varat redzē t, cik neticami zied š ī valsts, atpū tas zona, kur ir lieliski izmantot WIFI, tī ri baseini, neticami animatori, kuri katru vakaru mums sniedza lieliskus š ovus. izrā di viņ iem ī paš u cieņ u! Istabu uzkopš ana katru dienu. Pludmale pā ri ielai no viesnī cas (ja jū s domā jat, ka tas ir vairā k mī nuss nekā pluss - jū s kļ ū dā ties! ) Pludmales nav privā tas.

Mī nusi: Ja dodaties uz turieni septembrī , esiet gatavi, š is mē nesis ir muš u pā roš anā s sezona. Viņ u ir daudz, iekoda, iekā pa mutē un bija visur!
Lielā kais mī nuss ir tū risti, kuri sevi cū kā s jebkur, un tad uzliks zemas atzī mes š ā dai viesnī cai.
Mē beles istabā s nav jaunas, tieš ā m, kaut kur noplē sts flī ž u gabals, kaut kur krē sls, proti, mē beles nav ideā las. Gids ir vē l sliktā ks par tā m sezonā lajā m kaitinoš ajā m muš ā m, mū su gids, kurš satikā s lidostā , visu transfē ru iebiedē ja, ka tiem, kas lidostā (un ne tajā ) nopirka internetu un iedeva pases bildes, bū s problē mas ar likumu. . TĀ S IR MUJĀ S, CILVĒ KI! ! ! ! ! Jū tieties brī vi iegā dā ties tieš saistē!

5. Ē diens: man viss bija ļ oti daudzveidī gs. . protams omā rus te nepasniegs, bet zivis-katru dienu bija, viņ u saldumi-kaut kas neticams, bija augļ i, mango protams neviens nepasniedza un arbū zs, melone, persiki, ā boli, banā ni, apelsī ni, vī nogas-vienmē r pamī š us . Ē damzā lē tika dalī ts arī garš ī gs saldē jums. Varē ja iedzert alu vai vī nu...bija garneles, alkohols, lai arī ne tikai bā rā , tika izdalī ts arī glā zē s un ē damistabā.
APKOPE: Ļ oti draudzī gi cilvē ki, labi pilda savus pienā kumus...
Protams, visi grib daž us santī mus dzeramnaudas, bet tā s ir tī ri tavas tiesī bas dot vai nē , tici man, VIESNĪ CĀ neviens tev naudu no rokā m neizrā ps, jo teritorija ir pavisam cita Tunisija. . nabags, netī rumi un smaka.

6. KAS MAN NEPATIKA: zini, par tā du naudu man viss patika! Protams, mā jā s apstā kļ i ir labā ki, ē diens garš ī gā ks, viss daudz tī rā ks. Bet atceries, š iem cilvē kiem un š ai valstij vispā r ir cita mentalitā te, kas mums "Ne pā rā k tī ra" viņ iem - "IDEĀ LA". Tā pē c pirms lasi komentā rus kā : "Š ausmas, pretī ga viesnī ca, viss vecs un tamlī dzī gi" noteikti izlasi parastu cilvē ku komentā rus, jo "nav vienkā rš i" atpū tai izvē lieties pavisam citas valstis. Jauku dienu, paldies, ka izlasī ji, ceru, ka noderē ja!
аватар tatjanad7
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
No priekš rocī bā m - jū ras tuvums un divi lieli baseini. Atjaunoš ana ir svaiga, bet veikta steigā un lē ti. Pā rē jie ir daž i mī nusi. Gaisa kondicionieris nedarbojas! Istabā nav ko elpot. Tī rī š ana pā ris minū tes - nomazgā grī du un nomaina dvieļ us. … Tomēr ▾ No priekš rocī bā m - jū ras tuvums un divi lieli baseini. Atjaunoš ana ir svaiga, bet veikta steigā un lē ti.
Pā rē jie ir daž i mī nusi.
Gaisa kondicionieris nedarbojas! Istabā nav ko elpot. Tī rī š ana pā ris minū tes - nomazgā grī du un nomaina dvieļ us. Viss.
Ē damistaba ir atseviš ķ s stā sts. Karotes vispā r nav, krū zī š u par maz, glā zes netī ras. Viena rinda uz pā rtiku visai viesnī cai! Kafija pretī ga, gaļ a ar daž ā m garš vielā m, apē st nav iespē jams. Un, pats galvenais, TU NEVAR GULĒ T! Vienā baseina bā ra pusē cilvē ki dzer un kliedz pusi nakts. No otras puses, ar skatu uz jū ru, pretī bā ram. Diskotē ka labā kajā gadī jumā lī dz 4:00. Mū zika dā rd tik skaļ i, ka liekas, ka gultas galvgalī skan skaļ ruņ i. Uz lū gumiem un sū dzī bā m ī sti neviens neatbild. Jā , un neko nevar izdarī t, nav kur iet. Jū s varat izglā bties bungalo, bet tajā nav ledusskapja un interneta. Un mē s samaksā jā m par skatu uz jū ru. Ī sā k sakot, laipni lū dzam atkritumu kaudzē , kas ir pieš ķ ī rusi sev č etras zvaigznes un atbilstoš ā s 3-!
Pat nedomā par to, ej prom no š ejienes. Vieta vietē jiem, netī ra, nekulturā la un trokš ņ aina. Š ausmas un murgs.
аватар yvkrotov
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Atpū tā s ar bē rniem 2018. gada jū nija sā kumā . Plusi: Labs ē diens: vienmē r ir gaļ a, zivis, vista. Ir augļ i, labs piens. Netā lu no jū ras. Mī nusi: Jū nijā laiks bija tā ds. Ū dens ir auksts, saule ir dienu no dienas. … Tomēr ▾ Atpū tā s ar bē rniem 2018. gada jū nija sā kumā .
Plusi:
Labs ē diens: vienmē r ir gaļ a, zivis, vista. Ir augļ i, labs piens.
Netā lu no jū ras.
Mī nusi:
Jū nijā laiks bija tā ds. Ū dens ir auksts, saule ir dienu no dienas.
Viesnī ca ir ā rpus ceļ a, kaut kur jā brauc tikai ar taksi. Taksometru vadī tā ji paaugstina cenas. No lidostas, no ekskursijā m tiek piegā dā tas pē dē jā s, es paņ emu pirmais.
Pludmale atrodas netā lu, bet pā ri ceļ am.
Pludmale ir netī ra. Neviens neiztī ra izsmē ķ us, atkritumus, jū raszā les.
Animā cija diviem. Katru vakaru vienas un tā s paš as dziesmas. Nekā das dejas, nekā das jautrī bas.
Alkohols ir pretī gs.
Viesnī cā tiek pievilinā ti daž i blē ž i, kas piedā vā ekskursijas, masā ž as. Nekā dā gadī jumā neredzē t viens otru. Mū s un vē l vienu ģ imeni š ķ ī ra “Oļ egs”, cirtains puisis, kurš runā krieviski. Piemā nī ja mū s ar pirā tu kuģ i.
Kopā :
Uz š o viesnī cu ir jē ga doties tikai tad, ja mē rķ is ir pasē dē t viesnī cas teritorijā , paē st, sauļ oties pludmalē . Neuz ko citu nerē ķ inā s!
Kopumā Tunisija atstā ja nomā coš u iespaidu: visur ir atkritumi, katrs tunisietis vē las doties uz e...
Pat Turcija ir ļ oti, ļ oti tā lu no Tunisijas. Valsts dzī vo vienu dienu. Nā kamie 50 gadi Tunisijā
аватар svetlanika37t
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca pilnī bā atbilst cenas un kvalitā tes statusam, bet sā kš u no sā kuma. Lidostā mums pateica, ka tiekam izmitinā ti citā Nahravess 4 zvaigž ņ u viesnī cā . Tā pē c mums bija iespē ja salī dzinā t 2 viesnī cas. … Tomēr ▾ Viesnī ca pilnī bā atbilst cenas un kvalitā tes statusam, bet sā kš u no sā kuma. Lidostā mums pateica, ka tiekam izmitinā ti citā Nahravess 4 zvaigž ņ u viesnī cā . Tā pē c mums bija iespē ja salī dzinā t 2 viesnī cas. Telpas ir identiskas, arī ē dienkartes ļ oti lī dzī gas. Vienī gais, ka Nahravesā mums katru vakaru bija garneles, bet Club President mē s par tā m nedzirdē jā m. Bet ē diena pietika visiem, neskatoties uz lielo viesnī cas slodzi, viņ i gatavoja garš ī gi.
Animā cija ir visaugstā kajā lī menī . Vakari nekad nebija garlaicī gi. No Uguns š ova guvu daudz iespaidu.
Par neē rtī bā m, ko radī ja pā rcelš anā s uz citu viesnī cu, tū roperators "Oasis Travel" piedā vā ja mums bezmaksas ekskursiju. Kas arī bija ļ oti jauki.
Atseviš ķ i es vē los atzī mē t Ali Baba veikalu, kas atrodas iepretim viesnī cai. Ļ oti draudzī gs un patī kams saimnieks Dalī neuzspiež savas preces un neaicina uz savu veikalu, kā to dara citi pā rdevē ji. Veikala darbiniece pacietī gi atbildē ja uz visiem maniem jautā jumiem. Uz š o veikalu gā jā m trī s reizes un katru reizi mums iedeva labu atlaidi un uzdā vinā ja mazu dā vaniņ u. Veikals, kurā vē laties atgriezties.
Kopumā atpū ta Tunisijā bija izdevusies!
аватар __648168
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
1. Izbraukš ana no Vnukovas: a/c ziemeļ u vē jš pē c grafika, pacelš anā s/nolaiš anā s (5), notikusi reģ istrā cija tieš saistē , bet visas sē dvietas un ē dinā š ana par papildus samaksu, apkalpoš ana uz kuģ a (3) 2. … Tomēr ▾ 1. Izbraukš ana no Vnukovas: a/c ziemeļ u vē jš pē c grafika, pacelš anā s/nolaiš anā s (5), notikusi reģ istrā cija tieš saistē , bet visas sē dvietas un ē dinā š ana par papildus samaksu, apkalpoš ana uz kuģ a (3)
2. Ieraš anā s Vnukovā : Azur Air saskaņ ā ar grafiku, pacelš anā s/nolaiš anā s (5), apkalpoš ana lidmaš ī nā (5)
3. Tikš anā s / izbraukš ana: tū roperators Pegasus (5); no lidostas lī dz viesnī cai 2.5 stundas, piegā de uz 7 viesnī cā m, viesnī ca Clab Prezident atrodas Hammametas priekš pilsē tā
4. Stā vi: 0 lī menis - reģ istratū ra, iekš telpu bā rs, restorā ns, veikals ar visā dā m nejē dzī bā m, pieeja baseiniem un atvē rtais bā rs, tualetes telpas, 1-5 lī meņ i (2-6 stā vi)
5. Nakš ņ oš ana / istabas izvē le: klā t + 10 ASV rubļ i un jums bū s pieklā jī ga istabiņ a ar skatu uz jū ru; zem 3 lī meņ a neiesakā m ņ emt, labā kā s telpas atrodas 4-5 lī menī (5-6 stā vi). Bungalo man nepatika - mitrs, tumš s un neē rts. Istabā nav ledusskapja. TV rā da 1 krievu kanā lu
6. Jū ra / pludmale: tas ir no Dieva, 5 minū tes no viesnī cas pa nelielu ceļ u; visiem nepietiek sauļ oš anā s krē slu, nav tualetes, nav bā ra. Pludmalē pastā vī gi patrulē policija gan zirga mugurā (burvī gs skats), gan ar kvadraciklu.
7. Telpu uzkopš ana un pasteļ toņ u veļ as tī rī ba (5); ļ oti jaukas sievietes uzkopj, neaizmirsti pateikties ar krievu š okolā di (dzī vojā m 4. lī menī )
8. Baseini / tī rī ba: 2 baseini ar bē rnu zonu (4); sauļ oš anā s krē sli un galdi pastā vī gi tika mazgā ti paš i, nav letā li, bet ne ī paš i patī kami (2-)
9. Bā ri/tī rī ba: galdi, krē sli (2-)
10. Dzē rieni bā ros: Turki ir iemā cī juš ies š ā di atš ķ aidī t jebkurus dzē rienus (stiprus un nestiprus). Ņ emiet lī dzi kvalitatī vu dzē rienu
11. Restorā ns / ē dinā š ana / tī rī ba: viesnī cas vā jā kā puse, š o iestā di nav iespē jams saukt par restorā nu pat ar spē cī gu garī go slodzi (2-)
12. Kontingents: krievi, moldā vi, vā cieš i, franč i, poļ i, ukraiņ i
Ps: a) mē s kategoriski neiesakā m brī vdienas ar maziem bē rniem
b) paveicā s, ka viņ i ieradā s, kad sā kā s Ramadā ns
c) ne pirmo reizi Tunisijā , ē rtā kai atpū tai iesakā m izvē lē ties citus Tunisijas reģ ionus
аватар polina.bobilyova
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lieliska viesnī ca, lieliskas brī vdienas! Daudz labā k nekā.4 * Turcijā , lai gan tikai 3. Daudz garš ī gu un daudzveidī gu ē dienu. Lieliska animā cija, katru dienu jauns interesants priekš nesums, pa dienu daudz visā du izklaides: ū denspolo, volejbols, galda teniss, š autriņ as, dejas, golfs, stepa aerobika, joga, ir pat arā bu valodas kurss! ) Atseviš ķ s rotaļ u laukums bē rniem. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, lieliskas brī vdienas! Daudz labā k nekā.4 * Turcijā , lai gan tikai 3. Daudz garš ī gu un daudzveidī gu ē dienu. Lieliska animā cija, katru dienu jauns interesants priekš nesums, pa dienu daudz visā du izklaides: ū denspolo, volejbols, galda teniss, š autriņ as, dejas, golfs, stepa aerobika, joga, ir pat arā bu valodas kurss! ) Atseviš ķ s rotaļ u laukums bē rniem. Istaba nav ī paš i labi uzkopta, š ķ iet, ka mē ģ inā ja, salika puķ es, no dvieļ iem veidoja gulbjus, bet....netī rs. Mē beles nav jaunas, kā solī ts, bet viss ir pieklā jī gi, istabā ir kondicionieris, fē ns, viss darbojas pareizi. Milzī gs jautā jums bā ra darbiniekiem, viņ i ielej tikai alu un vī nu, bet, atpazī stot visu situā ciju, iedodat viņ iem burtiski dinā ru (24 rubļ i) par tē ju, jū s automā tiski kļ ū stat par VIP klientu, un dzē rieni tiks atvesti uz jū s un kokteiļ i, viskijs, degvī ns utt. d. Nepatī kama ubagoš ana kuģ a tū rē , ko tik izmisī gi grū stī ja gids un ceļ ojumu pā rdevē ji, sola jautru pirā tu animā ciju, salā tus un jū ras velš u pusdienas, bezmaksas bezalkoholiskos dzē rienus, nā cā s vē rot delfī nus jū rā , beidzā s ar pē rtiķ u bara vē roš anu, kas lē kā , kliedz, tad viņ i noņ ē ma cepures un devā s vā kt dzeramnaudu, un viņ i neņ ē ma nieku, tikai banknotes. Nekaunī ba. . . Dzē rieni tika apmaksā ti, ē diena nebija, bija tikai dzesē tā ji ar ū deni, bet nebija pat krū zes, viņ i acī mredzot aizmirsa par delfī niem, vislielā kā naudas izš ķ ieš ana! Jū ra nav ī paš i tī ra, aļ ģ es. Daudz sauļ oš anā s krē slu, pietiekami daudz vietas visiem. Kopumā brī niš ķ ī gs iespaids par viesnī cu, brī niš ķ ī ga uzturē š anā s, mē s ieteiksim draugiem. Ī paš s paldies animā cijai, labiem, neuzbā zī giem, draudzī giem, jautriem un ļ oti talantī giem puiš iem!
аватар
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā mies š ajā viesnī cā no 2016. gada 12. jū nija lī dz 19. jū nijam, viesnī ca atbilst 3 zvaigznē m +. , ē dinā š ana ir laba, lieliska teritorija, PIEDZU VIESNĪ CĀ NĪ MĒ T SEIFU, UN IZDOT EKSKURSIJĀ S, PIRMS NAUDA IR ZAUDĒ TA NO SEKPA, PAR Š O ZĀ dzī bu NEVIENS NAV ATBILDĪ GS, NAV VEIKTI PASĀ KUMI NAUDAS ATMAKSĀ Š ANAI UN Š AI SITUĀ CIJAI RISINĀ JUMI. … Tomēr ▾ Atpū tā mies š ajā viesnī cā no 2016. gada 12. jū nija lī dz 19. jū nijam, viesnī ca atbilst 3 zvaigznē m +. , ē dinā š ana ir laba, lieliska teritorija, PIEDZU VIESNĪ CĀ NĪ MĒ T SEIFU, UN IZDOT EKSKURSIJĀ S, PIRMS NAUDA IR ZAUDĒ TA NO SEKPA, PAR Š O ZĀ dzī bu NEVIENS NAV ATBILDĪ GS, NAV VEIKTI PASĀ KUMI NAUDAS ATMAKSĀ Š ANAI UN Š AI SITUĀ CIJAI RISINĀ JUMI. ESI UZMANĪ GI NEIZNOMĒ SEIFU!!!!! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Atpū tā s no 22. maija lī dz 1. jū nijam. Patika viesnī ca. Piemaksā jā m par 326 numuru 20 dolā riem. Skats ir lielisks! No savas gultas var redzē t jū ru. Lodž ija ir liela, plaš a, ja ir vē lme, uz tā s var sauļ oties neizejot no istabas. … Tomēr ▾ Atpū tā s no 22. maija lī dz 1. jū nijam. Patika viesnī ca. Piemaksā jā m par 326 numuru 20 dolā riem. Skats ir lielisks! No savas gultas var redzē t jū ru. Lodž ija ir liela, plaš a, ja ir vē lme, uz tā s var sauļ oties neizejot no istabas. Ē damzā lē preč u sortiments mums bija piemē rots, bet neapmierinā ja pat viesnī cas trī s zvaigznes. No augļ iem tikai arbū zi! Citu augļ u vispā r nebija. Tas tieš ā m ir tuvu pludmalei! Jū ra, kad atpū tā mies, bija tī ra, bet auksta! Peldē š anā s baseinos. Arī pē dē jie ir labā stā voklī . Atseviš ķ i es gribu teikt par animā ciju: tā nemaz neeksistē ja! Nē , ir animatori, bet viņ i stulbi nevē las strā dā t: pie baseiniem jū s nedzirdē sit nevienu dziesmu krievu valodā ! Volejbols, ū dens aerobika tikai tad, ja atrodi animatoru un pieprasi š ī s izklaides! Vakarā visas izrā des ir stulbas, arā bu valodā es negribē tu š o rā dī t saviem bē rniem. Pirms izrā dē m stulba loto. Garlaicī gi!!! ! ! Mē s neiesakā m iet uz diskotē kā m, viņ i tā s tur sev! Atkal neviena dziesma tuva, krieviski saprotama! Vismaz bija Eiropas izpildī tā ju dziesmas! Viss arā bu valodā , viss priekš sevis! Animatori atklā ti izklaidē jā s! Bijā m uz karaoke - nesagatavojā m, nevarē jā m atrast nevienu dziesmu krievu valodā! ! ! Lai gan lielā kā daļ a viesnī cas bija krieviski! Visi pameta karaoke, negaidot, kad dziedā s dziesmas! Vispā r par krieviem nav nekā das izpratnes, krieviem animā cija!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Ar meitu atpū tā mies no 11.07 lī dz 24.07. 2015. Uzreiz jā saka, ka Ū DENS PARKS, kas ir skaisti VTYUHIVAUT mū su tū roperatoriem nav nekā da sakara ar š o viesnī cu. Reģ istratū rā administratori knapi runā krieviski, angliski arī knapi saprot, tikai franč u un arā bu valodu. … Tomēr ▾ Ar meitu atpū tā mies no 11.07 lī dz 24.07. 2015. Uzreiz jā saka, ka Ū DENS PARKS, kas ir skaisti VTYUHIVAUT mū su tū roperatoriem nav nekā da sakara ar š o viesnī cu. Reģ istratū rā administratori knapi runā krieviski, angliski arī knapi saprot, tikai franč u un arā bu valodu. Ja tu esi KRIEVS, tad viņ i tev pievē rš uzmanī bu pē dē jam, sā kumā kalpo tikai SAVIEM arā biem, franč iem, itā ļ iem un tad klausī s krievus ar LIELU nelabprā tī bu. Problē ma izrā dī jā s arī samainī t naudu, jo dinā ri strauji pieauga, viņ iem nebija visas naudas maiņ ai, atkal pret KRIEVU. . , franč iem vienmē r bija nauda. Pie ieejas viesnī cā mums iedeva istabu ļ oti, ļ oti netī ra, apvilkta ar matiem, tiklī dz mums lū dza mainī t istabu, no mums prasī ja 20 dolā rus par superior numuru, bet tas numurs izrā dī jā s nedaudz labā ks par pirmo. Netī ras flī zes istabā , balkonā , vannas istabā . . Dvieļ i visi notraipī ti, nav zinā ms vai tie vispā r ir balinā ti. Muš as ir visur, uz terases ē damistabā , kur mē s pusdienojā m, kaķ i, kas kā pa uz galdiem, ņ ē ma ē dienu no š ķ ī vjiem. Attieksme pret KRIEVU animatoriem ir pretī ga. Meitenes animatore Heidija un puisis ZIRNEKĻ VECĪ BAS kostī mā atklā ti teica, ka krievi ir SLIKI, visi ir jā nogalina. ANIMĀ CIJA - pretī gi, saderinā juš ies tikai arā bu, franč u un itā ļ u bē rni, citu priekš viņ iem nav. Pusvakara LOTO BINGO, palika tikai č aklā kie. Animatori ir kā miegainas muš as, ar sliktā m dejā m. Dienas laikā viņ i pieturas pie tū ristiem, vtyuhivaya citu atkritumu veida suvenī rus (diskus ar viņ u dziesmā m), un vakarā vienī gais ir ā tri ierasties uz ē damistabu, lai papļ ā pā tu. Ē damzā le ir pretī ga, ē damistaba nav restorā ns, viss ir piesā tinā ts ar zivju smakā m. Augļ us izsniedza atbilstoš i jautā jumam, un tad skatī jā s, lai neviens neko papildus neņ em. Ē diens vienmuļ š , izsalcis protams neviens nebija, bet otrajā nedē ļ ā paliek garlaicī gi. Viesmī ļ i izskatā s tā , it kā tikai dzeramnaudu izgrā btu, un apkalpo savē jos, un KRIEVI paš i. Krieviem viss tika izdalī ts plastmasas glā zē s, sā kumā mē s ar meitu bijā m pieticī gi, un tad vajadzē ja tikai kļ ū t nekaunī giem un teikt: “Dodiet mums brilles”, negribī gi, bet viņ i iedeva. Tas pats notika pie baseina bā ra. Ā rzemniekiem, nevis krieviem, viss bija stiklā . Visur ir milzī gs skaits arā bu, viņ i peldē jā s baseinā tieš i savā s drē bē s. Pludmale pretī gi netī ra, jū ra ar blī vē m un aļ ģ ē m. Viņ i nekur netī ra. Man paš ai ar meitu bija jā nē sā sauļ oš anā s krē sli, jo viņ u pludmales darbinieki bija aizņ emti, aplū kojot sievietes peldkostī mos. Sauļ oš anā s krē sli ir netī ri, atkritumi no jū ras kopš vakara tā gulē ja. Arā bi daudz uzmā ca, ī paš a attieksme pret vientuļ ā m sievietē m, tā m, kuras atpū š as bez vī rieš iem, tā s ir tikai Š ausmas, nevis tī rī t pludmales, sargā t, bet sē dē ja kā skatī jā s uz sievietē m pa TV un uzmā cas.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ar prieku atpū tos š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā , ē diens garš ī gs, istaba tī ra, mū s sirsnī gi sagaidī ja. Ē dienu izvē le milzī ga, un liels daudzums augļ u, gaļ as, daž ā di salā ti, noteikti nebū s aizbraucu izsalcis. … Tomēr ▾ Ar prieku atpū tos š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā , ē diens garš ī gs, istaba tī ra, mū s sirsnī gi sagaidī ja. Ē dienu izvē le milzī ga, un liels daudzums augļ u, gaļ as, daž ā di salā ti, noteikti nebū s aizbraucu izsalcis. Pludmale vienkā rš i brī niš ķ ī ga, tā s pastā vī gi tiek tī rī tas, ir bezalkoholiskais bā rs, jauki. uz viesnī cu, tā pē c priecā jos atgriezties.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums grabarchuk1983
Sakiet, lūdzu, kuru istabu labāk izvēlēties - bungalo vai galveno ēku? Un vispār kā ir šai viesnīcai, ko nozīmē jūra pāri ceļam? Un vai nav bail vienam doties uz Tunisiju?
6 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 7 atbildes
iemiesojums sfatinja
6 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 1 atbildi
iemiesojums sfatinja
Es nevaru atrast detalizētu viesnīcas rajona karti
6 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель Club President расположен в северной части курорта Хаммамет, рядом с полем для гольфа. Гостиница была построена в 1985 г. Полная реновация в отеле прошла в 2019 году. Расстояние от гостиницы до центра Хаммамета составляет 5,6 км, а до г. Набеула – 7,8 км. Отель подойдет для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта Тунис-Карфаген составляет 76 км.
Pludmales apraksts Песчаный пляж расположен в 300 м от отеля.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть камера хранения багажа. По запросу еда и напитки доставляются в номер. На территории есть магазины. Оборудованы места для курения.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu gultiņa
 • aukle
Izklaide un sports Мини-гольф, игровая комната, караоке, водное поло, водная гимнастика
 • akvaparks un slidkalniņi
 • biljards
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • izjādes centrs
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • vindsērfings
 • disko klubs
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает 366 номеров.

Istabās

В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, ТВ, мини-холодильник, сейф (платно), балкон/терраса.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • modināšanas pakalpojums
 • balkons/terase
Adrese Route Touristique El Mrazka, 8058 Hammamet Nord, Tunisia.
Tālruņi: +216 70 021 990
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис. Любители конных прогулок могут обратиться в центр верховой езды. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно). Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.