Viesnīca laba: personāls draudzīgs, animācija lieliska!

Rakstīts: 15 jūlijā 2020
Ceļošanas laiks: 11 — 22 septembris 2019
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
1. Viesnī ca tika izvē lē ta karstajā tū rē.2019. gada septembrī uz 11 dienā m. Norē ķ inā š anā s noritē ja labi, ieradā mies viesnī cā.00:00 reģ istrā ciju reģ istratū rā labi izdarī ja administratore, redzot, ka cilvē ki no ceļ a visu izdarī ja ļ oti ā tri un profesionā li, 5 minū tē s iekā rtojā mies bungalo, atveda bagā ž a. Administratore arī pastā stī ja, ka viesnī cas teritorijā visu diennakti ir bā rs, kurā var paē st sviestmaizi un kokteili, ko mē s arī patiesī bā darī jā m.

2. Viesnī cas rajons ir brī niš ķ ī gs! No rī ta baseini tika iztī rī ti! Zā le tika pļ auta ļ oti biež i, lieliski slaucī ta, bet ir viens mī nuss: cilvē ki-cū kas! Tū risti atstā ja pā rpalikumus, š ķ ī vjus, papī rus, augļ us tieš i uz ielas, vē jš nesa tos pa teritoriju, lai gan darbinieki vienmē r visu labestī gi tī rī ja zem svelmes saules.


3. Skaitļ i. Mē s kopā dzī vojā m netā lu no bungalo. vietas-daudzas tur 1 divguļ amā gulta un 2 vienvietī gā s gultas, spogulis, skapis, gaitenis, kondicionieris kas darbojā s labi, TV, vanna, tualete.
Vannasistaba bija tī ra, ū dens nav stā vē jis, gan auksts, gan karsts. Lielas durvis ved uz nelielu terasi (tā ir katrā bungalo istabā.1. stā vā ) bū s plastmasas krē sli un galds, un ir vietas, kur ž ā vē t drē bes.

4. PLUSI: skaista teritorija, it ī paš i septembrī , ziedē š anas periodā , jū s varat redzē t, cik neticami zied š ī valsts, atpū tas zona, kur ir lieliski izmantot WIFI, tī ri baseini, neticami animatori, kuri katru vakaru mums sniedza lieliskus š ovus. izrā di viņ iem ī paš u cieņ u! Istabu uzkopš ana katru dienu. Pludmale pā ri ielai no viesnī cas (ja jū s domā jat, ka tas ir vairā k mī nuss nekā pluss - jū s kļ ū dā ties! ) Pludmales nav privā tas.

Mī nusi: Ja dodaties uz turieni septembrī , esiet gatavi, š is mē nesis ir muš u pā roš anā s sezona. Viņ u ir daudz, iekoda, iekā pa mutē un bija visur!
Lielā kais mī nuss ir tū risti, kuri sevi cū kā s jebkur, un tad uzliks zemas atzī mes š ā dai viesnī cai.

Mē beles istabā s nav jaunas, tieš ā m, kaut kur noplē sts flī ž u gabals, kaut kur krē sls, proti, mē beles nav ideā las. Gids ir vē l sliktā ks par tā m sezonā lajā m kaitinoš ajā m muš ā m, mū su gids, kurš satikā s lidostā , visu transfē ru iebiedē ja, ka tiem, kas lidostā (un ne tajā ) nopirka internetu un iedeva pases bildes, bū s problē mas ar likumu. . TĀ S IR MUJĀ S, CILVĒ KI! ! ! ! ! Jū tieties brī vi iegā dā ties tieš saistē!

5. Ē diens: man viss bija ļ oti daudzveidī gs. . protams omā rus te nepasniegs, bet zivis-katru dienu bija, viņ u saldumi-kaut kas neticams, bija augļ i, mango protams neviens nepasniedza un arbū zs, melone, persiki, ā boli, banā ni, apelsī ni, vī nogas-vienmē r pamī š us . Ē damzā lē tika dalī ts arī garš ī gs saldē jums. Varē ja iedzert alu vai vī nu...bija garneles, alkohols, lai arī ne tikai bā rā , tika izdalī ts arī glā zē s un ē damistabā.
APKOPE: Ļ oti draudzī gi cilvē ki, labi pilda savus pienā kumus...
Protams, visi grib daž us santī mus dzeramnaudas, bet tā s ir tī ri tavas tiesī bas dot vai nē , tici man, VIESNĪ CĀ neviens tev naudu no rokā m neizrā ps, jo teritorija ir pavisam cita Tunisija. . nabags, netī rumi un smaka.

6. KAS MAN NEPATIKA: zini, par tā du naudu man viss patika! Protams, mā jā s apstā kļ i ir labā ki, ē diens garš ī gā ks, viss daudz tī rā ks. Bet atceries, š iem cilvē kiem un š ai valstij vispā r ir cita mentalitā te, kas mums "Ne pā rā k tī ra" viņ iem - "IDEĀ LA". Tā pē c pirms lasi komentā rus kā : "Š ausmas, pretī ga viesnī ca, viss vecs un tamlī dzī gi" noteikti izlasi parastu cilvē ku komentā rus, jo "nav vienkā rš i" atpū tai izvē lieties pavisam citas valstis. Jauku dienu, paldies, ka izlasī ji, ceru, ka noderē ja!
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu