Djerba Resort Hotel 4*– Atsauksmes

4
Novērtējums 9.710
9.9 Numurs
9.8 apkalpošana
9.9 Tīrība
9.9 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Džerbas salā, labiekārtotajā Sidi Bakour tūrisma zonā, 6 km attālumā no Midounas un 25 km attālumā no Houmt Souk. Viesnīca pirmo reizi durvis vēra viesiem 2002. gadā, bet pēdējā renovācija tika veikta 2012. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenēm.Vairāk →
аватар rujyla
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ar draugu atpū tā mies 2024.  gada februā ra beigā s. Ieradā mies ap 11:00, un reģ istratū rā mums atnesa glā zi sulas, kamē r strā dnieki reģ istrē jā s reģ istrā cijai. Numuri ir plaš i, gaiš i, ar skaistu skatu. … Tomēr ▾ Mē s ar draugu atpū tā mies 2024.  gada februā ra beigā s. Ieradā mies ap 11:00, un reģ istratū rā mums atnesa glā zi sulas, kamē r strā dnieki reģ istrē jā s reģ istrā cijai. Numuri ir plaš i, gaiš i, ar skaistu skatu. Teritorija kompakta, sakopti labiekā rtota, ar daudz skaistu ziedu un augu. Restorā ns ar terasi. Ē diens ir pā rsteidzoš s, ē diens bija daudzveidī gs un garš ī gs) Ir iekš telpu un ā ra peldbaseins. Personā ls ir gā dī gs, iejū tī gs un gā dī gs. Katru vakaru bija diskotē ka, animatori bija lieliski. Tā ir nesteidzī ga 5-7 minū š u gā jiena attā lumā no pludmales. Viesnī cā ir 4 bā ri, darba laiks no 8:30 lī dz 23:30. Diemž ē l garš ī gas dabī gā s kafijas nav, bet bā rā un restorā nā ir kafijas automā ti. Numuri tiek uzkopti katru dienu. Teritorijā ir daudz kaķ u, pat restorā ns ir nosaukts kaķ a vā rdā ) tas ir ļ oti jauki. Biju gandarī ta par uzturē š anos š ajā viesnī cā , ar prieku atgriezī š os
аватар tvika2424
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū ta ar draugu. Patika gan teritorija, gan ē diens, gan personā ls, gan garš a! Pludmale atrodas 7-10 minū tes mierī gā tempā , vai ik pē c 10 minū tē m no viesnī cas kursē vilciens. Pati viesnī cas teritorija ir ļ oti zaļ a, daudz ziedu un palmu, liels peldbaseins. … Tomēr ▾ Atpū ta ar draugu. Patika gan teritorija, gan ē diens, gan personā ls, gan garš a! Pludmale atrodas 7-10 minū tes mierī gā tempā , vai ik pē c 10 minū tē m no viesnī cas kursē vilciens. Pati viesnī cas teritorija ir ļ oti zaļ a, daudz ziedu un palmu, liels peldbaseins. Liela atpū tas zona gan viesnī cas ā rpusē , gan iekš pusē . Garš ī gi ē dieni, deserti, saldē jums. Svaigi un garš ī gi kruasā ni brokastī s no rī ta. Vakarā teritorijā lī dz pulksten 12.00 sā kas izklaides programma un diskotē ka. Viesnī cas personā ls ir draudzī gs, runā angliski, franciski (krieviski nerunā ). Vienī gais negatī vais istabā s ir tas, ka pie gultas nav izvadu, lai ē rti varē tu uzlā dē t savus gadž etus. Mums istabā pie televizora bija tikai divas rozetes. ((Un tā , iespaidi bija vienkā rš i super! Tikā m izlikti 12.00, pā rsē š anā s bija 20.00. Puiš i reģ istratū rā bija ļ oti labi. Jautā jā m vai var lai ieiet duš ā , bez problē mā m iedeva atslē gu no brī vā s istabas, no ē damistabas arī , neviens nebrauca un neprasī ja piemaksas. . . Ar smaidu un vā rdiem pateicā s. Iesaku palikt plkst. š ī viesnī ca ir forš a un nav garlaicī ga.
Кус-кус национальное блюдо в Тунисе
аватар alinabank
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca bija ļ oti patī kama ne tikai man, bet arī maniem kolē ģ iem darbā . Liels, tī rs. Ļ oti labi apstā kļ i bē rniem. Es to ieteikš u saviem tū ristiem. … Tomēr ▾ Viesnī ca bija ļ oti patī kama ne tikai man, bet arī maniem kolē ģ iem darbā . Liels, tī rs. Ļ oti labi apstā kļ i bē rniem. Es to ieteikš u saviem tū ristiem.
аватар AS0705
 •  apceļots 19 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2005. gada septembrī . Atmiņ as un iespaidi ir daž ā di. . . bet vairs ne ī paš i labi. Sā kums. . . numurs. . . No ā rpuses viesnī ca simpā tiska, teritorija skaista. Zā le, pieņ emš ana - nekaunī gs arā bs satiekas ar smaidu. … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2005. gada septembrī . Atmiņ as un iespaidi ir daž ā di. . . bet vairs ne ī paš i labi.
Sā kums. . . numurs. . .
No ā rpuses viesnī ca simpā tiska, teritorija skaista. Zā le, pieņ emš ana - nekaunī gs arā bs satiekas ar smaidu. Viņ i runā galvenokā rt vā cu un franč u valodā , angļ u valoda ir vā ja gan runā , gan rakstiski. Par laimi, es runā ju vā ciski. Pirmā istaba nebija galvenajā ē kā , 2 stā vu ē kas pirmajā stā vā . Tikko iegā jā m istabā un aizgā jā m, smirdē ja smirdē ja, putekļ i no viesnī cas celtniecī bas laika, vannas istaba nebija mazgā ta kopš pirmā s iztukš oš anas tajā . Atgriezā mies reģ istratū rā , prasī jā m mainī t istabu, iedevā m 10 eiro. Istaba galvenajā ē kā ir brī niš ķ ī ga. Treš ais stā vs ar balkonu ir liels, simpotisks, mā jī gs. Pilnī gs pretstats tam, kas tas bija.
Uzturs. . .
bija neapdomī ba ņ emt biļ eti ar puspansiju. Brokastis katru dienu vienā das, nabaga. Vakariņ u nebija. Un tā ī sti nebija. . . nebija kur ē st . . teritorijā ir kafejnī ca, tur gatavoja š aš liku. ja tas ir gaļ as bā rbekjū , tad tikai ne gaļ u, bet nieres, sirdis, aknas, vispā r dzī vnieki uz oglē m. garš a ir inde. Pica vispā r ir kaut kas, mū su valstī š o neē stu pat par lielu naudu. Ē dā m galvenokā rt frī kartupeļ us (to nav iespē jams sabojā t). Pankū kas taisī ja ar pankū kā m, stundu jā stā v rindā un rezultā tā ar tā m nepietiks. Tuvā kajos veikalos. . . tas ir kā ds puskm, ir tikai augļ i, č ipsi, kazinaki, rieksti un saldē jums. Tā pē c neē diet. un kafejnī cā (pē c viņ u domā m, kā restorā nā ) bija viena un tā pati pica un tas pats bā rbekjū . Ī sā k sakot, š ajā kū rortā mē s izjutā m dabisku badu !! ! ! Tas sabojā ja svē tkus!
Vakariņ as sā kā m ļ oti izsalkuš i un dusmī gi. Viesnī cā ir tikai franč i, daž i vā cieš i un č ehi, no krieviem - bijā m vieni. Tas, protams, bija apsargs. Garlaicī ba. Vakariņ ā s franč i atgā dinā ja bifeļ u ganā mpulku. Visur rindas, visur bars pē c pā rtikas.
Nedē ļ u tur atpū š oties - gaudojā m.
Lī dz pludmalei kaut kur jā iet ar kā jā m, laikam kā du kilometru, vai arī var braukt ar viesnī cas tvaika lokomotī vi, tā kursē pē c grafika.
Pludmale netī ra, sauļ oš anā s krē sli un viss pā rē jais sapuvis, salauzts. Smiltis netī ras. Pludmalē var sastapt vietē jos iedzī votā jus, viņ i vienmē r piekasā s, kaut ko piedā vā...tas ir sū dī gi. Kamieļ i biež i tiek sisti, no tiem visā pludmalē rodas mē sli. Pludmalē kajaki ar airiem un vindsē rfings ir bez maksas. Tā viņ i darī ja katru dienu, apguva jaunu sporta veidu.
Animā cija - laba, bet saprotama un tulkota no vā cu valodas krievu valodā . Š autriņ as, volejbols, galda teniss, daž ā da aerobika - patika. Vakarā viesnī cas vestibila bā rā dziedā ja resns arā bs, neslikti, bet 12 dienu laikā iedeva mums pieklā jī gu daudzumu ē diena. Konkursi, loto, tas viss arī ir apnicis, tas pats franč u valodā .
Bijā m ekskursijā s pa apkā rtni, nav ko redzē t, smiltis, dateļ palmas, ē rkš ķ i, netī rumi, nabagi.
Kad 2 dienas pirms izbraukš anas pie mums pienā ca mū su firmas menedž eris un teica, ka 12 atpū tas dienu vietā mums iedeva vē l 2 dienas bez maksas š ajā viesnī cā , jo. lidojumam nepietika vietu, mans mī ļ ais nobā lē ja. Tad bija histē rija lī dz pat atvaļ inā juma beigā m.
Lidostā reiss aizkavē jā s 4 stundas, tur nebija ko darī t, jo bija viena kafejnī ca bez ē š anas. Uzpumpē jā m alu un apē dā m papildus č ipsus un aizmigā m. Izlidojā m 4 no rī ta. . .
. . . Urā!! !
mā jas, mī ļ ā s mā jas!! ! !


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Midounas pilsēta
Tunisija, par. Džerba
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, iepirkšanās
Houmt Souk pilsēta
Tunisija, par. Džerba
Arhitektūra, Reliģija, Stats, iepirkšanās

Отель расположен на острове Джерба, в благоустроенной туристической зоне Сиди-Бакур, в 6 км от г. Мидун и в 25 км от г. Хумт Сук. Отель впервые распахнул свои двери гостям в 2002 году, а последний ремонт произведен в 2012 г. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта Джербы составляет 30 км.
Pludmales apraksts Пляжные полотенца выдаются под депозит. Отель находится в 400 метрах от пляжа.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. Есть камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно. Оборудованы места для курения. На территории есть магазины. По запросу еда и напитки доставляются в номер.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Предоставляется оборудование для занятия водными видами спорта. Бесплатно: водная гимнастика, дартс, каноэ, стрельба из лука, бадминтон, водное поло, уроки танцев.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti
 • volejbols  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • vindsērfings  FREE 
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает 416 комфортабельных номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • modināšanas pakalpojums
 • balkons/terase
Adrese Zone touristique Midoun 4116
Tālruņi: (+216) 75 730 400
Tīmekļa vietne: Djerba Resort Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.