Lieliska viesnīca ar garšīgu ēdienu un skaistu teritoriju

Rakstīts: 5 maijā 2024
Ceļošanas laiks: 27 februāris — 7 marta 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 8.0
Mē s ar draugu atpū tā mies 2024.  gada februā ra beigā s. Ieradā mies ap 11:00, un reģ istratū rā mums atnesa glā zi sulas, kamē r strā dnieki reģ istrē jā s reģ istrā cijai. Numuri ir plaš i, gaiš i, ar skaistu skatu. Teritorija kompakta, sakopti labiekā rtota, ar daudz skaistu ziedu un augu. Restorā ns ar terasi. Ē diens ir pā rsteidzoš s, ē diens bija daudzveidī gs un garš ī gs) Ir iekš telpu un ā ra peldbaseins. Personā ls ir gā dī gs, iejū tī gs un gā dī gs. Katru vakaru bija diskotē ka, animatori bija lieliski. Tā ir nesteidzī ga 5-7 minū š u gā jiena attā lumā no pludmales. Viesnī cā ir 4 bā ri, darba laiks no 8:30 lī dz 23:30. Diemž ē l garš ī gas dabī gā s kafijas nav, bet bā rā un restorā nā ir kafijas automā ti. Numuri tiek uzkopti katru dienu. Teritorijā ir daudz kaķ u, pat restorā ns ir nosaukts kaķ a vā rdā ) tas ir ļ oti jauki. Biju gandarī ta par uzturē š anos š ajā viesnī cā , ar prieku atgriezī š os
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu