laba viesnīca

Rakstīts: 22 aprīlis 2014
Ceļošanas laiks: 1 — 7 aprīlis 2014
Viesnīcas vērtējums:
5.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Viesnī ca man patika, protams, ne 5 zvaigznes, bet tomē r. Pieklā jī gs un draudzī gs personā ls, atradā m kafejnī cu ar krievu virtuvi, tā pē c atvaļ inā juma beigā s uz viesnī cas kafejnī cu nedevā mies. Telpas ir tī ras. Ļ oti laba viesnī cas atraš anā s vieta attiecī bā pret pludmali, restorā niem, suvenī ru veikaliem.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu