Island View 3*– Atsauksmes

22
Novērtējums 7.010
№41 viesnīcas reitingā Pataja
6.6 Numurs
8.2 apkalpošana
9.6 Tīrība
7.8 Uzturs
7.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Patajas dienvidu daļā, klinšu līcī. Sastāv no divām ēkām.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tas ir slē gts. Bijā m decembrī blakus, Kož os. Vietē jie saka, ka to pā rdod … Tomēr ▾ Tas ir slē gts. Bijā m decembrī blakus, Kož os. Vietē jie saka, ka to pā rdod
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ar vī ru ceļ ojā m no 11. aprī ļ a lī dz 23. aprī lim, š ajā laikā ir traks karstums un jū ra kā svaigs piens. . . Ierodoties reģ istratū rā , mū s cienā ja ar ļ oti garš ī gu augļ u kokteili. Tikā m sē dinā ti uzreiz, depozī ts netika prasī ts, kas mū s ļ oti iepriecinā ja. … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru ceļ ojā m no 11. aprī ļ a lī dz 23. aprī lim, š ajā laikā ir traks karstums un jū ra kā svaigs piens. . . Ierodoties reģ istratū rā , mū s cienā ja ar ļ oti garš ī gu augļ u kokteili. Tikā m sē dinā ti uzreiz, depozī ts netika prasī ts, kas mū s ļ oti iepriecinā ja. Taizemes š veicars paņ ē ma mū su mantas un iekrā va tā s speciā lā ratiņ krē slā un pavadī ja mū s uz istabu. Istaba bez balkona, logi pavē rā s uz pagalmu uz baseinu un bija redzama jū ra. Baseins ir tikai lī dz seš iem, kas nav ī paš i ē rti, protams, vakarā atnā c uz viesnī cu peldē ties labprā t, bet nē . Teritorija ļ oti mā jī ga, visur zā le, š ū poles, zaļ umi. Netā lu atrodas Cozy Beach viesnī ca, kuras rajons mums ī sti nepatika. , lai gan viņ š bū s prestiž ā ks. Katru dienu viņ i atstā ja dzeramnaudu un saldumus, kad atgriezā s istabā , viss tika iztī rī ts, gulta tika mainī ta. Pā ris reizes paē dā m paš ā viesnī cā , 180 bati un uzliek cik gribi. Un tā mē s devā mies netā lu uz ē stuvi, tur mums garš oja vista un zupa. ar nū deli. Diviem mē s ē dā m par 120-140 batiem. Un man ļ oti patika arī pankū kas ar banā nu, noteikti izmē ģ iniet tā s tieš i tur, kur tā s gatavo. Ak, es novirzī jos no tē mas. . Kopumā viesnī ca mums patika, klusa. , atrodas tieš i pie jū ras, lai gan jā pievar 80 pakā pieni. Viesnī cā ir masā ž as salons, kur es gā ju katru dienu, pie vienas masieres Annas, viņ a labi masē . Un ar bē rniem daudzi tur atpū tā s. Neesmu izvē lī ga, tur bū s labi.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар medvedeva12
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Atpū tā s 2012. gadā viesnī cā no februā ra beigā m lī dz marta vidum. Satikš anā s ballī te-Ilvisa tū re, lieliski puiš i!! ! Istaba, kuru dabū jā m, nebija strū klaka, protams, pirmajā stā vā . No loga pavē rā s skats uz tuvē jā s ē kas sienu, zem loga bija cementē ta rieva, pa kuru plū da ū dens no kondicionieriem. … Tomēr ▾ Atpū tā s 2012. gadā viesnī cā no februā ra beigā m lī dz marta vidum. Satikš anā s ballī te-Ilvisa tū re, lieliski puiš i!! !
Istaba, kuru dabū jā m, nebija strū klaka, protams, pirmajā stā vā . No loga pavē rā s skats uz tuvē jā s ē kas sienu, zem loga bija cementē ta rieva, pa kuru plū da ū dens no kondicionieriem. Bet mē s skatī jā mies ā rā logs vē lā k kad iegā jā m istabā skats pa logu aizvē rā s mums rū pī gi viesnī cas darbinieks. Istabā stā v ļ oti vecs kondicionieris uz grī das, no tā bija maz vē suma. Vē l bija stiprs mitrums. viņ š bija aizsegts ar kaut kā du reidu. Mē beles istabā s vecas, pa TV ir tikai viens krievu kanā ls-Krievija. Nu tas laikam vienī gais mī nuss. No divā m mazajā m gultiņ ā m uzreiz uztaisī ja mums vienu, iztī rī ja. tī ri katru dienu atstā jā m 20 batus. Personā ls smaida jā ! Vē l mazs, bet jauks brī dis - kad izkā pā m no autobusa un mū s pavadī ja uz reģ istratū ru, pienā ca viesnī cas darbiniece un pacienā ja visus ar kaut kā du kokteili mazā brilles)))) Ļ oti jauki un patī kami))) Brokastis, kā vienmē r, omle t, š ķ iņ ķ is, rī si, nū deles, desiņ as, musli, grauzdiņ i, piens, sulas u. t. t. . Paš ā viesnī cā varē ja ļ oti lē ti paē st - zviedru galds - 180 bati pieauguš ajam, vī rs iznā ca tur uz pilnu klapi. Tas ir lē tā k nekā kafejnī cā s ielā s. Viesnī cas gide Natā lija mums iedeva SIM karti un uzreiz sarunā ja ekskursijas, bet mē s pieklā jī gi atteicā mies, VISS!! ! Lai cik ļ oti mē s vē rsā mies pie viņ as ar kā du jautā jumu, viņ a to nedarī ja. neko nezinā ju. un pasmaidī ja. Tiesa, pirms izbraukš anas viņ a cienī jā s piezvanī t un pateikt autobusa atieš anas laiku, un paldies par to. Viesnī cas teritorija tika pastā vī gi tī rī ta, uz vecajā m š ī s viesnī cas fotogrā fijā m jū s var redzē t baltu lapeni, tā pē c vairs nav, nojauca. Pē c seš iem baseinā peldē t nevar-kauns. Gā jā m uz jū ru pa tā m paš ā m kā pnē m ar 80 pakā pieniem. Peldē t nedrī kst jū rā ļ oti netī rs, bet mums bija vienalga, peldē jā mies))))No turienes braucā m uz salā m, vienreiz pasū tī jā m laivu, tur pludmalē par 3500 batiem. Tad pilsē tā kad gā jā m kā jā m redzē jā m sludinā jumu - 750 bati no cilvē ka + vakariņ as ar atseviš ķ u laivu aizvedī s kur vien vē lē sies. Pati viesnī ca klusa, nekā da dzē rā ju kautiņ i un kautiņ i. Viss skaisti.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā s 2012. gadā viesnī cā no februā ra beigā m lī dz marta vidum. Tikš anā s sā nu-Ilvis tū re, lieliski puiš i!! ! Istaba, kuru dabū jā m, nebija strū klaka, protams, pirmajā stā vā . No loga pavē rā s skats uz tuvē jā s ē kas sienu, zem loga bija iecementē ta rieva, caur kuru plū da kondicionieru ū dens. … Tomēr ▾ Atpū tā s 2012. gadā viesnī cā no februā ra beigā m lī dz marta vidum. Tikš anā s sā nu-Ilvis tū re, lieliski puiš i!! ! Istaba, kuru dabū jā m, nebija strū klaka, protams, pirmajā stā vā . No loga pavē rā s skats uz tuvē jā s ē kas sienu, zem loga bija iecementē ta rieva, caur kuru plū da kondicionieru ū dens. Bet mē s paskatī jā mies vē lā k pa logu, kad iegā jā m istabā , skatu pa logu rū pī gi un trakulī gi aizvē ra viesnī cas darbiniece. Telpā uz grī das stā v ļ oti vecs kondicionieris, no tā bija maz vē suma. Bija arī liels mitrums. Kad viņ i sā ka gatavoties izbraukš anai un izņ ē ma no skapja daž as ziemas lietas, viņ i sajuka prā tā - mana vī ra jaka bija klā ta ar pelē jumu, arī manas dž insas, un koferis bija pā rklā ts ar kaut kā du ziedi. Mē beles istabā s ir vecas, TV ir viens krievu kanā ls - Krievija. Nu, tas, iespē jams, ir vienī gais mī nuss. No divā m mazajā m gultiņ ā m uzreiz uztaisī ja mums vienu, tī ri iztī rī ja, katru dienu atstā jā m 20 batus. personā ls smaida, jā ! Vē l viens mazs, bet patī kams brī dis - kad izkā pā m no autobusa un mū s pavadī ja uz reģ istratū ru, pienā ca viesnī cas darbiniece un visus pacienā ja ar kaut kā du kokteili mazā s glā zī tē s)))) Ļ oti jauki un patī kami ))) Brokastis kā vienmē r -olu kultenis, š ķ iņ ķ is, rī si, nū deles, desiņ as, musli, grauzdiņ i, piens, sulas u. c. . Paš ā viesnī cā varē ja paē st ļ oti lē ti - bufete-180 bati pieauguš ajam, vī ram bija lielisks laiks tur. Tas ir lē tā k nekā kafejnī cas uz ielā m. Viesnī cas gide Natā lija iedeva mums SIM karti un uzreiz sarunā ja tikš anos, lai apspriestu ekskursijas, bet mē s pieklā jī gi atteicā mies, VISU!! ! Lai cik ļ oti mē s vē rsā mies pie viņ as ar kā du jautā jumu, viņ a neko nezinā ja. Viņ a tikai paraustī ja plecus un pasmaidī ja. Tiesa, pirms izbraukš anas pagodinā jos piezvanī t un pateikt autobusa atieš anas laiku un paldies par to. Viesnī cas teritorija tika pastā vī gi tī rī ta, uz vecajā m š ī s viesnī cas fotogrā fijā m ir redzama balta lapene, tā pē c tā s vairs nav, tā tika nojaukta. Pē c seš iem jū s nevarat peldē ties baseinā , tas bija kauns. Lī dz jū rai devā mies pa tā m paš ā m kā pnē m ar 80 pakā pieniem. Jū s nevarat peldē ties jū rā , tā ir ļ oti netī ra, bet mums bija vienalga, mē s peldē jā mies)))) Mē s no turienes devā mies uz salā m, vienu reizi pasū tī jā m laivu pludmalē par 3500 batiem. Tad pilsē tā , kad ejam, ieraudzī jā m sludinā jumu - 750 bati no cilvē ka + vakariņ as uz atseviš ķ as laivas aizvedī s kur vien vē lē sies. Pati viesnī ca ir klusa, bez dzē rā ju kautiņ iem un kautiņ iem. Viss ir skaisti. Ja neesi prasī gs un dodies uz Pataiju pastaigā ties, nevis sē dē t istabā , tad par tik mazu naudu š ī viesnī ca ir labā kais variants.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Kwai maksā ja 2600. Tā lā k Bangkoka - 1750, gids Konstantī ns - so-so un Taizemes gids Leo, jo taizemietis var runā t par Karaļ a pili, lai informā cija netiktu mainī ta. Bangkoka ir Austrumu Venē cija, eņ ģ eļ u pilsē ta. Ceļ ojā m pa Chaoprayi upi ar ū dens tramvaju, tad Grand Royal Palace (drē bes - ceļ i un pleci aizsegti - drē bes ī rē š anai pie ieejas ir 30 bati). … Tomēr ▾ Kwai maksā ja 2600. Tā lā k Bangkoka - 1750, gids Konstantī ns - so-so un Taizemes gids Leo, jo taizemietis var runā t par Karaļ a pili, lai informā cija netiktu mainī ta. Bangkoka ir Austrumu Venē cija, eņ ģ eļ u pilsē ta. Ceļ ojā m pa Chaoprayi upi ar ū dens tramvaju, tad Grand Royal Palace (drē bes - ceļ i un pleci aizsegti - drē bes ī rē š anai pie ieejas ir 30 bati). Smaragda Budas templis, Wat Pho templis, Baiyoke Sky augstā kā ē ka 84 stā vi, ar skatu laukumu - rotē još o un 77. stā vā restorā nu - bufeti - ko ne. Bangkokā ī sts tuk-tuk diviem cilvē kiem. Nā kamais - Madagaskara 1700 - savvaļ as sala, pē rtiķ u sala, banā nu brauciens, makš ķ erē š ana tiem, kas vē las, volejbols, pusdienas - 2 salā ti, karbonā de, rī si, zivju zupa un cepta zivs, dzē rieni iekļ auti, ū dens. Vakarā devā mies uz Walkin Street - nu gā jā m tur un atpakaļ , godī gi sakot, bija vē l sarunas. Nong Nooch Park 500 bahti - tropu parks - orhideju dā rzs, kaktusu dā rzs, franč u dā rzs - apzaļ umoš ana, Versaļ as dā rzs miniatū rā , tauriņ u dā rzs (mū su gids teica, ka tagad tā nav - viņ š meloja), gids ir drausmī gs, kaut kā ds muldē š ana, ziloņ u ferma, putnu dā rzs, pundurkociņ š , podu dā rzs, autostā vvieta - Madame Nong-nooch dē la automaš ī nas. Ziloņ u š ovs bez pusdienā m. Koh Samet sala 1200 bati (labā k tagad dotos uz Koh Kood un Chang salā m - tā s ir 2 dienas) - man te palika garlaicī gi, aizbraucā m uz ū dens zoo, tad atveda, izkravā ja, cits taizemieš u gids rā dī ja pusdienas. laiks un laiks uz papī ra izbraukš ana un viss, dari ko gribi, vakariņ as garš ī gas un visa kā daudz! Un lī dz laivai jā brauc 40 minū tes, ar laivu 5-10 minū tes. Visiem, kam ir smaga kustī bu slimī ba, labā k badoties ar tabletē m Madagaskarā , bet ne š eit. Samulsu - paņ ē mu vienu un gā ju pa viļ ņ iem 2 dienas, un š ajā tū riste mani izglā ba, uzreiz iedeva 3. Nu ī stenī bā tas arī viss, nauda beigusies un ekskursijas arī palikuš as, 2 dienas palikuš as - izstaigā jā m viesnī cu, viņ a aizgā ja pie Budas sē ž ot, pludmalē , pie baseina - bet š is atvaļ inā jums nav priekš es - tas ir garlaicī gi! Mē s nopirkā m mā jā s augļ us - pā rsvarā mango - man tas ļ oti patī k un arī manē jais - un es tos ieliku dā mas rokassomiņ ā , 20 kg č emodā nā . . - lejā viesnī cā ir svari 10 batu iepakojums -100 bati. Š eit ir soma - 6 kg. , liels iepakojums - ar lietā m, kas nebija iekļ autas koferī un cepure ar lielu malu - 5 kg. , rykzak - 7 kg. Vispā r mū s negribē ja laist pie bagā ž as reģ istrā cijas, lidostā ar 3 vienī bā m rokā s un ar mammu lidmaš ī nā . Kaut kā pierunā ja (tajietis teicami runā ja krieviski), viņ š joprojā m nevarē ja iedomā ties, ka dā mas soma sver tik daudz - bet bē rns man nepiedotu, ja es atbrauktu bez augļ iem! Aiz mums stā vē ja puiš u kompā nija - vajadzē ja palū gt nest vismaz 1 somu, bet gudra doma nā k vē lā k! Kopumā viss izdevā s, viss sasniedza mā ju! LIELISKI atpū tā mies - GRIBU VĒ L!! ! ! Nedē ļ u es noteikti sapņ oju par Taizemi. Visu to labā ko, nav lieliskas, forš as brī vdienas! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Biļ ete no 24. februā ra lī dz 7. martam no Natalie tū res - 7.000 diviem. Neaizmirstiet nokopē t savu pasi un apdroš inā š anu – vienmē r nē sā jiet tos lī dzi. Trans-aero uzņ ē mums. Lidmaš ī nā paņ emiet vā ciņ u un brilles. … Tomēr ▾ Biļ ete no 24. februā ra lī dz 7. martam no Natalie tū res - 7.000 diviem. Neaizmirstiet nokopē t savu pasi un apdroš inā š anu – vienmē r nē sā jiet tos lī dzi. Trans-aero uzņ ē mums. Lidmaš ī nā paņ emiet vā ciņ u un brilles. Izkā pjot no lidmaš ī nas tika izdalī tas bezmaksas sim kartes: komplekts - 00.007 7 91.904.......Vairā k bezmaksas vajadzē tu atrasties pie VOA kasē m stendā , tač u mē s tos neatradā m (ja atrodat, paņ emiet sauju). Pē c tam SIM karti vari iegā dā ties tirgū.11. 07. , pie kases - Dtac Happy - komplekts - 00.7 91.904. . . - 50 bati par karti un, piemē ram, uzlieciet 100 - 4.28 minū tē pietiek ilgu laiku, pē c tam papildiniet kasē . Nekā du aktivizā cijas kodu neiespieda, ielika un viss, galvenais nepazaudē savu numuru, pieraksti vai neizmet karti - to vajadzē s pē rkot ekskursijas no street tour operatori (un noteikti tikai no viņ iem!! ! ). Pā rbaudī t bilanci *101*9# zvans. Lidmaš ī nā aizpildī tas imigrā cijas kartes, palī dzē ja stjuarti. Vienu daļ u noplē sī s (pasu kontrolē ), otru piespraus pie pases, ja nē , tad tikai saglabā lī dz izbraukš anai! Suvarnabumi lidosta - "zelta zeme" ir milzī ga, bet nepazudī si, ā trā k dodies uz pasu kontroli, seko Imigrā cijas vai Bagā ž as izsniegš anas zī mē m, sasniedz informā cijas stendu, atrodi savu reisa numuru - pretī bagā ž as lentes numuram - pa kreisi un meklē savu , tad ej ilgi, bet pa kustī gajā m takā m - lai nenogurst - zils paklā js - esi vietā , celies jebkurā rindā kur mazā k cilvē ku - vajag pase un biļ ete. Jū s tiksiet nofotografē ts. Tikš anā s ar gidiem pē c pasu kontroles. Š is ir 2 stā vs, un mē s izbraucam no 1. Satikā mies, nozā ģ ē jā m, braucā m - viss tika organizē ts. Gide autobusā uz viesnī cu - Daria: ļ oti interesanti stā stī ja, viss, ko viņ i zinā ja, tika nostiprinā ts, ko viņ i nezinā ja - viņ i uzzinā ja - viņ iem ir 2555 (cits laiks ir budists), 2 stundas paskrē ja ā tri - Daria 5 plus! Apstā jieties tirgū - augļ i, alus, ū dens, augļ i ir 2 reizes dā rgā ki nekā viesnī cā , kaulē jieties uz pusi, nekautrē jieties un labā k lidostā nomainī t vismaz 50 USD, lai š eit maksā tu batu (izdevī gs valū tas kurss). par USD 50 un USD 100). Garš ī gs alus Sitkha, Leo, Singa. Pē c tam mū s pā rsē dinā ja mikroautobusā - tie ir arī ē rti ar nolaiž amā m atzveltnē m un gaisa kondicionē tā ju. Sagaidī s viesnī cā , aizvedī s bagā ž u uz istabu, pacienā s ar kokteili reģ istratū rā - bez maksas, jū s reģ istrē jaties reģ istratū rā un saņ emat istabu - ņ emat 2. , 3. , 4. stā vu, mums bija murabai 3dien - nevajag neko atstā t no ē diena - viss ledusskapī , paņ ems pasi uz kserificē š anu, tad atņ emsi, kā iekā rtosies un ies pastaigā uz izlū koš anu. Viņ iem ir arī bezmaksas seifs - atstā jiet savu pasi, naudu, apdroš inā š anu. Pieklā jī bas labad katru dienu istabā jā atstā j 20 bati personā lam, bet interesanti, ka grī da netiek mazgā ta (mango pilē ja - lipī ga, kā bija, un palika, kamē r viņ i teica). Istabā par brī vu puslitrs ū dens, š ampū ns, ziepes, t/b, maksas bā rs. Katru dienu mainiet dvieļ us un gultu. Viens krievu kanā ls, kondicionieris. Pa kreisi no ieejas viesnī cā , kā iet uz brokastu telpu - daž ā di bukleti ar daž ā du informā ciju, ar Patajas karti un ceļ ojumu aģ entū ras mapē m. Dvieļ us nevar izņ emt no istabas, un ekskursijā s dvieļ us ņ emt lī dzi no baseina zem paraksta, tos ved arī uz pludmali. Izejam no viesnī cas pa kreisi - ejam pastaigā ties - pa labi veikali, ceļ ojumu aģ entū ras, masā ž as, valū tas maiņ as punkti, tā lā k pa labi - tas pats - skaties kurā valū tas maiņ as punktā ir izdevī gs kurss, 7/11 tirgi un ģ imenes tirdziņ š , nopirkā m ekskursijas Run-Ren - tas ir pretī viesnī cai, tad pa garu ielu - pie Edika, aģ entū ras nosaukumu neatceros, vai nu gruzī ns, vai azeri, un aģ entū ra no plkst. Atklā jums. Uz masā ž u gā jā m ielas galā kreisajā pusē , proti, pā ri ceļ am Shroud (man ir Nan masiere!!! ! ) Veikalos izdevī gi - vismaz uz pusi. Aizgā jā m uz kafejnī cu gandrī z pretī viesnī cai Sean Pen Hotel - Tom Yum zupa ar kokosriekstu pienu, Mai Tai alkoholiskais kokteilis, jū ras velš u salā ti - jautā jiet padomu, krokodila karbonā de (bet aizmirsu, ka ir haizivs steiks - pamē ģ ini), paņ ē mā m rī si 1 uz diviem, tie ir lieli, un viņ i neteica, ka zini pikanto - viņ i teica, ka krieviem nedara asu, bet pā rliecinieties! Par diviem 1000 batiem. Un tā pa ielu ir garš ī ga zivs - sams 30 bati, asari - 60-70 bati, tur ir daudz lietu un viss ir garš ī gi, mums nepatika pankū kas no banā niem - ļ oti taukainas, pat ja ar losjoniem kā kondensē tais piens, tad vispā r š ausmas - pie 33 grā diem karstuma. Uz ielas pie apmaiņ as ir veikals, kur pā rdevē js ir hinduists un viņ a sieva, viņ š runā krieviski - viņ iem ir zemā kas cenas alvejas ž elejai no apdegumiem - tas palī dz, kokosriekstu eļ ļ a - izmanto sauļ oš anā s vietā , zaļ ais balzams - no plkst. iš iass un citi daž ā di balzami - kā jā m, locī tavā m, muskuļ iem. Magnē ti ir lē tā ki pie kā pnē m uz pludmali. Ekskursijā s uz Kwai upi suvenī ri un T-krekli ir lē tā ki, tos atved uz tirgu pa ceļ am uz alu ar manahu un budu, nedaudz pabrauksiet cauri Nā ves dzelzceļ am. Suvenī rā Bow Dode - dā rgā k. Naudas varde mū su ielā ir vidē ji par 50, un ir maza 70. Piektdien dodieties uz nakts tirgu. , apakš . , vasks. - cilvē ki pulcē jas pie Mountain Beach viesnī cas. viņ i vienojas par 5 pā riem un dodas (tuk-tuk uz 10 cilvē kiem un mū su rajonā strā dā kā taksis) un arī uz Walkin Street. Pirmajā dienā devā mies uz Alcazar š ovu - skat, ka pa vidu ir sē dvietas, 5-7 rinda. Tas ir nedē ļ as nogalē . Nā kamajā dienā - Obzornaja - ķ ī nieš u gids Vasilijs - forš s, gudrs, neapstā joties pie sē doš ā Budas, tad ej pats - no viesnī cas pa labi, tad pa kreisi un uz apli, tad novē rojums pa kreisi, un Buda pa labi uz augš u, kur atrodas zvani. Viesnī cas gide Tatjana ir vienkā rš i š ausmī ga - tikai blē dī ba, lai no viņ as iegā dā tos ekskursijas, jo uzzinā ju, ka neņ emsim - tas tā : mainā s tonis, neizdomā jiet jautā jumus, es nepieņ emu pretenzijas un sū dzī bas - vainojiet sevi, bet pie mums un bez viņ as viss bija forš i! ! ! Saki, ka tev ir pludmales brī vdienas bez ekskursijā m, lai smadzenes neiztur! Tā lā kie atklā jumi - 1400, tas ietver Khao Kheo zoodā rzu, ķ ī nieš u templi, austeru audzē tavu, š eit ir forš i gliemež vā ki pa lē to, ņ emiet to, nebaidieties tos izņ emt, pat lielus, rokas bagā ž ā un templis Elle un paradī ze, ar pusdienā m. 2 dienas Kwai upe — izbraukš ana pulksten 4.30 un tā lā k: brauciens ar kanā la laivā m, Karaliskā tī kkoka fabrika, Nā ves tilts un pusdienas upē ar skatu uz tilta bufeti, brauciens ar ziloņ iem — ziloņ u ciemats, ziloņ u š ovs, Tham Crasea ala — š eit ir buda, mana, likteņ a nū jas, pē rtiķ u ciemoš anā s - paē dam un ē dam viesnī cā uz ū dens, vakariņ as, kurš grib masā ž u - 300 bati, un Savannā - 200 ir stunda, vē l bija gaiš s kad viņ i ieradā s - viņ i tika nopirkti. Agra celš anā s, brokastis un uzreiz peldkostī mos - visu dienu ū dens - radona vannas 43-44 grā di un vē ss avots, un treš ā barotne ir bezjē dzī ga. Pusdienas un raftings pa upi, Eravanas ū denskritums - ejiet pa taisno uz 7. lī meni, tur ir forš i, un tad nokā piet un izklaidē jieties - brauciet ar slidkalniņ iem - kalnu krū tis 4. lī menis, zivis - masā ž a utt. Un mā jā s 5 stundas - mū s ieslē dza komē dijas - laiks ir paskrē jis vē ja spā rniem. Man ļ oti patika! ! ! Gids Maksims super! ! Vē lā k pievienoš u turpinā jumu.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Nolē mā m atpū sties ar draugu Pataijā . . ar aģ entū ras starpniecī bu izvē lē jā s ISLAND VIEW viesnī cu. Mums spī tī gi ieteica JOMTIEN, bet tomē r nolē mā m izvē lē ties viesnī cu tuvā k centram. Pē c pirmā iespaida viesnī ca "pavilka" 4 *. … Tomēr ▾ Nolē mā m atpū sties ar draugu Pataijā . . ar aģ entū ras starpniecī bu izvē lē jā s ISLAND VIEW viesnī cu. Mums spī tī gi ieteica JOMTIEN, bet tomē r nolē mā m izvē lē ties viesnī cu tuvā k centram. Pē c pirmā iespaida viesnī ca "pavilka" 4 *. . . liela zā le, skats uz teritoriju priecē ja, vakaros pat skanē ja dzī vā mū zika. . bet, kad iegā jā m liftā , tad lī dz normai, kļ uva skaidrs, ka š is ir pamatī gs 3 *. . . Istabas ir mazas un nav balkonu. . Kondicionieris bija vecs un dū ca kā lokomotī ve. izslē dziet to - karstums ir neticams. No rī ta apskatī jā m apkā rtni un bijā m ļ oti apmierinā ti. diezgan liels un kopts. pludmale lejā pa kā pnē m. Soļ i nemaz nebija saspringti. bezmaksas simulators, kā mē s tos saucā m. . pludmale, protams, atstā ja daudz ko vē lē ties - netī ra, un uz š auras sauļ oš anā s krē slu joslas kā š protes burkā , milimetru attā lumā viens no otra. bet vā cieš iem, manuprā t, viss patika. paņ ē mā m dvieļ us un devā mies uz ROYAL CLIFFE pludmali, tur bija pieklā jī gā k. viņ i teica, ka labā k braukt uz salā m. ko darī jā m nā kamajā dienā . tad starp citu aizbraucā m uz JOMTIEN pludmali - tur situā cija bija sliktā ka. brokastis viesnī cā ir diezgan pienā cī gas. ananā si, arbū zi, olu kultenis, ceptas desiņ as, maizī tes, dā rzeņ i un rī si. . bija vē l kaut kas, bet tas bija visgarš ī gā kais. ar to pilnī gi pietika, jo Patajas centrā jau bija iespē jams pusdienot un par santī miem. bet viss bija izcili garš ī gs un svaigs. ubiarlis katru dienu, diezgan labi. Kad prasī jā m istabā tē jkannu, atnesa pat ū deni. tas bija jauki. no viesnī cas pa parku var aiziet lī dz centram - 25 minū tes. bet ar tuk-tuk bija daudz ā trā k nokļ ū t - 5 minū tes. viesnī ca atstā ja labu iespaidu, it ī paš i no teritorijas, karstumā bija ē rtā k sauļ oties zem palmā m pie lapenes. Ņ emot vē rā zemo cenu, mā jī go atmosfē ru, centra tuvumu, ieteiktu visiem, kas vē las lē ti, bet labi atpū sties. tā pē c paldies Lady Travel aģ entū rai, ka viņ i nesniedza norā dī jumus par Jomtien un nosū tī ja mū s uz ISLAND VIEW.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Sveiki! Taizemē bijā m pirmo reizi, tā pē c pirmie iespaidi ir visspilgtā kie un neaizmirstamā kie. Uzreiz varu brī dinā t, ja kā ds sagaida atpū tu kā Ē ģ iptē vai Turcijā (brī vdienas pludmalē ), tad tas nederē s! Neskatoties uz to, ka viesnī ca ir ļ oti pieklā jī ga, teritorija ir brī niš ķ ī ga, š ī nav valsts pludmales brī vdienā m. … Tomēr ▾ Sveiki! Taizemē bijā m pirmo reizi, tā pē c pirmie iespaidi ir visspilgtā kie un neaizmirstamā kie. Uzreiz varu brī dinā t, ja kā ds sagaida atpū tu kā Ē ģ iptē vai Turcijā (brī vdienas pludmalē ), tad tas nederē s! Neskatoties uz to, ka viesnī ca ir ļ oti pieklā jī ga, teritorija ir brī niš ķ ī ga, š ī nav valsts pludmales brī vdienā m. Pludmale atstā j daudz ko vē lē ties. Ir labi doties uz jū ru no rī ta, kad paisums ir ā rā , tad nav jā ieiet jū rā caur gļ otā m un gruveš iem krasta tuvumā (((. Iesaku neņ emt sauļ oš anā s krē slus (50 bati)) bē guma laikā mest dvieli uz tī rā m smiltī m un doties peldē ties))). Pē c tam uzkā piet pa kā pnē m uz viesnī cu un sauļ ojieties sauļ oš anā s krē slos pie baseina, izbaudot putnu č ivinā š anu un relaksē još u mū ziku))). Baseina bā rā vienmē r var uzkost: bā rbekjū , š aš liku, augļ us, salā tus, saldē jumu, atdzesē tus kokosriekstus utt. ))) cenas - LABA! ! ! Pati viesnī ca ir ļ oti jauki iekā rtota, teritorija brī niš ķ ī ga, ja neskaita gaiteņ us, kas ved uz istabā m (((tie kaut kā bez sejas. Numuros nav balkonu, paš as istabiņ as kā visur citur ir standarta. Gaiss kondicionieri ir iebū vē ti zem loga, godī gi sakot, tie ir trokš ņ aini (((bet es domā ju, ka tie ir visur. Mums gadī jā s vē l viens nepatī kams brī dis - viņ i no č emodā na nozaga Krievijas rubļ us (((. Izrā dā s, ka tur jū s varat viegli samainī t mū su naudu pret viņ u BAT, esiet uzmanī gi, mē s nebijā m vienī gie ! ! ! Droš i varat doties ekskursijā s uz ielas viss ļ oti skaidrs un labi organizē ts. Ņ ē mā m no Oksanas, pat pretī IYO viesnī cai. Baroš ana visur brī niš ķ ī ga, nekā du problē mu. Veiksmi visiem, priecī gus svē tkus! Priecā š os ja kā dam noderē s mans padoms.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi atpū tos kopā ar vī ru š ajā viesnī cā , ar visu bijā m apmierinā ti! Ē diens viesnī cā ir normā ls, nav izsalcis. Netā lu no viesnī cas atrodas daudzas kafejnī cas ar ē dienkarti krievu valodā , un ē dienkartē ir gan borš č s, hodgepodge un pelmeņ i ar pankū kā m, gan daudzas citas lietas no taju virtuves un jū ras veltē m. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tos kopā ar vī ru š ajā viesnī cā , ar visu bijā m apmierinā ti! Ē diens viesnī cā ir normā ls, nav izsalcis. Netā lu no viesnī cas atrodas daudzas kafejnī cas ar ē dienkarti krievu valodā , un ē dienkartē ir gan borš č s, hodgepodge un pelmeņ i ar pankū kā m, gan daudzas citas lietas no taju virtuves un jū ras veltē m. Istabā nevienu kukaiņ u neredzē jā m. Tī rī š ana tika veikta katru dienu, palagi un dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Dzeramnauda palika 20 bati un maza š okolā des tā felī te. Istabai nekas netrū ka, lai gan bija - tika atstā ts foto un video kamera, mobilais telefons un pulkstenis ar maku, atdeva un visas lietas bija savā s vietā s, un istaba tika sakā rtota. Biju uz masā ž u blakus viesnī cai. Viens mī nuss-telpā nav tē jkannas, bet tē ju man patī k. Domā ju, ka nā kamreiz brauksim uz š ejieni, bet katrā ziņ ā ar savu katlu,
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар grolsch
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca nav tikusi renovē ta ļ oti ilgu laiku. Netī ras tapetes uz sienā m. Problē ma ar karstu ū deni, pastā vī gi mainā s spiediens. Karstais ū dens tiek ieslē gts pē c grafika no rī ta un vakarā , jo tiek uzkarsē ts elektriskajā boilerī . … Tomēr ▾ Viesnī ca nav tikusi renovē ta ļ oti ilgu laiku. Netī ras tapetes uz sienā m.
Problē ma ar karstu ū deni, pastā vī gi mainā s spiediens. Karstais ū dens tiek ieslē gts pē c grafika no rī ta un vakarā , jo tiek uzkarsē ts elektriskajā boilerī . Runā jot par apkalpoš anu, personā ls ir ļ oti draudzī gs un pretimnā koš s.
Brokastis ir vienmuļ as: nū deles, makaroni, olu kultenis, desiņ as, cepti kartupeļ i, sautē ti dā rzeņ i, sagriezts š ķ iņ ķ is, kā dreiz bija pankū kas, bet tā s bija pavisam neķ ī tras. Ananā si, arbū zs, banā ni.

Jū s varat pusdienot tuvē jā s kafejnī cā s. Iepretim viesnī cas ieejai ir labs masā ž as salons. Vakarā devā mies pē c tē jas uz Femeli tirgus veikalu. Viņ i pā rdod gatavus tē jas un kafijas komplektus krū zē s ar vā kiem. Tases cena ir 25 bati, bet kafijas un tē jas cena viesnī cā s ir 70 bati

Peldē ties vislabā k ir pludmalē esoš ajā s salā s, kur ir laivu nomas pakalpojums, pieņ em darbā.10 cilvē kus un maksā.300 batus vienai personai.
Par š o naudu jū s tiksiet aizvests uz kā du no trim Kolā nas salas pludmalē m un vakarā atgriezts pludmalē pie viesnī cas. Nav jē gas taupī t naudu un doties uz salu ar prā mi. Tuk tuk uz prā mi 100-150 bati no maš ī nas (jo vairā k cilvē ku, jo lē tā k tiem, kas ceļ o) prā mis 40 bahti kursē.40 minū tes, bet gaida lī dz ir pilnī bā piekrauts ar pasaž ieriem (ar laivu izpeldē si 20 minū tē s). Pamestā kā ir Pē rtiķ u sala, kur ir vismazā k tū ristu un nav viļ ņ u, lai gan pie ieejas ū denī ir akmeņ i
Parādīt vairāk »


iemiesojums tusik66
Kā izžāvēt lietas bez balkona?
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums 72624
cik maksās nokļūt no šīs viesnīcas uz Puketu un vai tas vispār ir iespējams??
14 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Garšaugu dārzs
Novērtējums 10.0
Taizeme, Pataja
Daba, iepirkšanās

Viesnīca atrodas Patajas dienvidu daļā, klinšu līcī. Sastāv no divām ēkām.

Atrašanās vieta 3 km no Patajas centra. 120 km no Bangkokas lidostas.
Pludmale
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Apkalpošana numurā, kafejnīca, aptieka, pasta pakalpojumi.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta
 • droši
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • valūtas maiņa
Bērniem
 • bērnu gultiņa
 • aukle
Izklaide un sports Šautriņas.
 • biljards
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • basketbola laukums
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

206 istabas.

 • vanna/duša
 • mini bārs
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • ledusskapis
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese 401 Cliff Beach Road, Pataja, Čonburi, Taizeme 20260
FAQ
Какой пляж у отеля?
Рядом с отелем находится городской песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно). Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.