Brīnišķīga un mājīga viesnīca ar labiekārtotu teritoriju.

Rakstīts: 10 novembris 2013
Ceļošanas laiks: 28 oktobris — 7 novembris 2013
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Es devos uz š o viesnī cu ar savu vī ru un mazo meitu (1 gads 9 mē neš i). Rezervē ts standarta numurs. Reģ istrē š anā s viesnī cā notika ļ oti ā tri, 5 minū š u laikā . Pati istaba izrā dī jā s diezgan tī ra, uz gultas bija sniegbalti palagi, un dvieļ i priecē ja aci ar svaigumu. Papildus lielajai divguļ amajai gultai mani iepriecinā ja bē rnu gultiņ as klā tbū tne blakus. Brokastis gan nebija ī paš i daudzveidī gas (viss kā vienmē r: desiņ as, olu ē dieni, dā rzeņ i, augļ i, jogurts,.....), bet viss bija pagatavots ļ oti garš ī gi, visi produkti svaigi. Viesnī cas personā ls ir ļ oti izpalī dzī gs un draudzī gs, gatavs palī dzē t jebkurā problē mā jebkurā laikā . Viesnī cas teritorija, lai arī ne pā rā k liela, bet visa labiekā rtota. Tieš i aiz viesnī cas ē kā m atrodas 4 peldbaseini, aiz kuriem, savukā rt, ir pludmale. Pludmale pie viesnī cas ir ļ oti tī ra, jū ra arī . Vienmē r bija sauļ oš anā s krē sli. Netā lu no viesnī cas ir daudz daž ā du kafejnī cu ar pilnī gi atš ķ irī gu virtuvi, kā arī daž ā di veikali un apmainī tā ji. Arī blakus kafejnī cai ir pieejamas daž ā das izklaides vietas, kas garantē patī kamu laika pavadī š anu vakarā . . Istaba tika uzkopta katru dienu, turklā t diezgan efektī vi, neatkarī gi no tā , vai atstā jā m dzeramnaudu vai nē . Rezumē jot, teikš u, ka viesnī ca man ļ oti patika, un es noteikti tur atgriezī š os vē lreiz.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu