Aloha Resort 3*– Atsauksmes

5
Novērtējums 8.410
№4 viesnīcas reitingā par. Koh Samui
7.7 Numurs
8.7 apkalpošana
8.3 Tīrība
4.7 Uzturs
7.7 Infrastruktūra
Atrodas Lamai pludmales dienvidu daļā, jūras krastā, 800 m no Lamai pludmales tūrisma zonas centra (10 min gājiena attālumā), 12 km attālumā no Čavenbīčas naktsdzīves centra (18 min braucienā), 16 km attālumā no Koh Samui lidosta (30 minūšu brauciena attālumā). Pēdējā renovācija notika 2014. gadā. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар tour_in_life1
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī cu apmeklē jā m ar kolē ģ iem reklā mas tū res ietvaros. Ļ oti rū pī gi visu apskatī ju, jo uz to sū tī ju tū ristus un viņ i bija apmierinā ti. Viss kā bildē s. Viesnī cā nav depozī ta. Pludmalē nav sauļ oš anā s krē slu, bet no baseina, kur tie stā v, ir 2 soļ i lī dz jū rai. … Tomēr ▾ Viesnī cu apmeklē jā m ar kolē ģ iem reklā mas tū res ietvaros. Ļ oti rū pī gi visu apskatī ju, jo uz to sū tī ju tū ristus un viņ i bija apmierinā ti.
Viss kā bildē s.
Viesnī cā nav depozī ta.
Pludmalē nav sauļ oš anā s krē slu, bet no baseina, kur tie stā v, ir 2 soļ i lī dz jū rai.
Ū dens bp, seifs reģ istratū rā .
Shuttle 700 bats diviem uz Chaweng vienā virzienā .
Sastā v no 2 ē kā m 3 stā vos, bez lifta. Ļ oti mī lī gs, tī rs.
Nav sporta zā les, nav spa. Numuri ir vidē ji plaš i, tī ri un ē rti.
Kopsavilkums: Man patika viesnī ca.
аватар Pahabumer
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Brī niš ķ ī ga viesnī ca, nekā dus trū kumus tajā nesaskatī ju. Forš s skats uz jū ru, teritorija skaista, jū ra blakus sauļ oš anā s krē sliem, pludmale laba, baseins tī rs un pietiekami liels, personā ls draudzī gs, satiekoties vienmē r smaida, spē lē jas ar bē rniem tū ristiem patī k auklī tes, bijā m ar meitu 2 gadus, brokastis eiropeiskas, sortiments liels. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga viesnī ca, nekā dus trū kumus tajā nesaskatī ju. Forš s skats uz jū ru, teritorija skaista, jū ra blakus sauļ oš anā s krē sliem, pludmale laba, baseins tī rs un pietiekami liels, personā ls draudzī gs, satiekoties vienmē r smaida, spē lē jas ar bē rniem tū ristiem patī k auklī tes, bijā m ar meitu 2 gadus, brokastis eiropeiskas, sortiments liels.
Istabas tī ras, tī ru labi, katru dienu tiek mainī ts ū dens, dvieļ i, ziepes un š ampū ns. . Bija noslaucī ti dvieļ i, bet tas nav bailī gi, bet tī ri. Ja kā du ē dienu uz galda atstā j bez somas, tad no rī ta uz tā izveidosies skudru pū znis, ir vē rts izņ emt ē dienu un noslaucī t drupatas un tā s vairs nav. Seifs reģ istratū rā , bezmaksas Wi-Fi numurā un vestibilā , maksas dzē rieni ledusskapī , no kuriem izvē lē ties. Pie izejas no viesnī cas ir daudz kafejnī cu, ir lē tā kas, ir dā rgā kas. Mē s biež i ē dā m Tesco Lotus, jo. bē rns neē d taizemieš u ē dienu, bet tur var ē st Eiropas pā rtiku, un cenu zī me ir adekvā tā ka. Braucā m ar riteni - apmē ram 1.5 km pa labi, var iet kā jā m.
Viesnī ca ir piemē rota visu kategoriju tū ristiem, ar vai bez bē rniem.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tikko atgriezā mies no atvaļ inā juma uz salas. Koh Samui (17.09. 2011-27.09. 2011). Atpū tā mies viesnī cā Aloha 3 * (Lamai pludmale). Man ļ oti patika, jo ī paš i tā pē c, ka ir ar ko salī dzinā t. Viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā pē c visiem standartiem. … Tomēr ▾ Tikko atgriezā mies no atvaļ inā juma uz salas. Koh Samui (17.09. 2011-27.09. 2011). Atpū tā mies viesnī cā Aloha 3 * (Lamai pludmale). Man ļ oti patika, jo ī paš i tā pē c, ka ir ar ko salī dzinā t. Viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā pē c visiem standartiem. Tuvumā atrodas daudzi restorā ni, kafejnī cas un veikali. Viesnī cas teritorija ļ oti labiekā rtota, daudz apstā dī jumu. Baseins ar tī rā ko, regulā ri tī rī tu ū deni. Sauļ oš anā s krē sli ir ē rti izvietoti viesnī cas teritorijā pie baseina, trī s lī meņ u izvietojums ir ļ oti ē rts, jo tā lā kie atrodas gandrī z pie jū ras. No viesnī cas lī dz pludmalei 10m. Pludmales smilš ainā josla nav plata (10-15 metri), bet ļ oti tī ra. Izstaigā jā m citu viesnī cu pludmales - mū su pludmale ir pati labā kā un sakoptā kā ! Jū ra tī ra, silta, dibens smilš ains. Krastā Jums tiks piedā vā tas daž ā das izklaides: masā ž a, uguns balonu palaiš ana, vizinā š anā s ar ū dens motocikliem (viss par maksu). Bet viesnī cai ir arī savs labs masā ž as spa. Viesnī cas personā ls ļ oti viesmī lī gs, laipns (ja pret visu izturas cilvē cī gi). Viesnī ca nodroš ina gultas veļ as un dvieļ u maiņ u katru dienu. Mē s dzī vojā m atseviš ķ ā bungalo, tas dod priekš rocī bas salī dzinā jumā ar istabā m. Jā , nav jaunas mē beles, bet telpas ir tī ras un ē rtas. Mē s tur bijā m tikai naktī un ar to pietika. Numuriņ ā nav fē na, tē jkannas, bet visu var paņ emt reģ istratū rā . Mums bija atseviš ķ a izeja uz teritoriju un iespē ja apbrī not iekš parka skaistumus jebkurā diennakts laikā . Verandā ir galds un krē sli, veļ as ž ā vē tā js. Arī baseins 2 metru attā lumā no bungalo ir lielisks! Jā , vē l viena priekš rocī ba, ko nemanī jā m citu viesnī cu pludmalē s (arī dā rgā kajā s, un tā s apskatī jā m daudz), ir saldū dens duš a ķ ermeņ a mazgā š anai pē c sā ļ ā jū ras ū dens un smiltī m. Tā pē c viesnī ca vienmē r ir tī ra, bez smiltī m. Un celiņ i viesnī cā tiek mazgā ti katru dienu ar speciā lu maš ī nu ar mazgā š anas lī dzekļ iem! (personī gi redzē ts). Brokastis viesnī cā - bufete. Neteikš u, ka tas ir piesā tinā ts ar ē dieniem, bet brokastī s pilnī gi pietiek ar to, ko viņ i piedā vā (lai gan, ja kā ds dodas vienkā rš i paē st, meklē jiet forš ā ku viesnī cu). Brokastis tiek pasniegtas atvē rtā verandā ar brī niš ķ ī gu skatu uz jū ru. Visa viesnī ca ir veidota taju stilā , ļ oti forš i. Daudzi mazi baseini ar zivī m, bruņ urupuč iem un citiem dzī vniekiem. Arī mū su bungalo bija tā di baseini. Tā ir mā jvieta zelta zivtiņ ai un lielam jū ras bruņ urupuč am. Izrā de ir neaizmirstama. Viņ i ļ ā va sevi pabarot un pat noglā stī t (bruņ urupucis). Mū su uzturē š anā s laikā viesnī ca tika (daļ ē ji) atjaunota pludmales sezonai. Bet mē s to pat nepamanī jā m. Pā rsvarā tika veikts kosmē tiskais remonts. Tā pē c nā kamie apmeklē tā ji bū s ļ oti priecī gi pavadī t brī vdienas izremontē tā s telpā s. Pati viesnī ca ir 3 stā vi. Fotogrā fijas, kuras sniegsim, ir uzņ emtas galvenokā rt no treš ā stā va (nupat bija remonts). Par 3 * š ī viesnī ca velk 100%. Bet, ja jū s nevē laties atpū sties jū rā , doties ekskursijā s un apbrī not salas skaistumu, tad jums ir jā meklē cita viesnī ca. Kopumā mums ļ oti patika! Domā jam tur atgriezties vē lreiz!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар MARTINI10
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca laba, stabila 3 zvaigznes. Lieliski tī ra pludmale un skaista jū ra (apceļ ojā m visu salu, bijā m pā rliecinā ti, ka š ī tieš ā m ir labā kā pludmale) Personā ls labs un neuzbā zī gs. Vienī gais, kas man nepatika, bija brokastis. … Tomēr ▾ Viesnī ca laba, stabila 3 zvaigznes. Lieliski tī ra pludmale un skaista jū ra (apceļ ojā m visu salu, bijā m pā rliecinā ti, ka š ī tieš ā m ir labā kā pludmale)
Personā ls labs un neuzbā zī gs.
Vienī gais, kas man nepatika, bija brokastis. Tie nemaz nav daudzveidī gi.
Хорошие 3 звезды! Хорошие 3 звезды! пляжный мини-бар Хорошие 3 звезды!
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Kopā ar vī ru atpū tā mies. Viesnī ca paredzē ta relaksē još ā m pludmales brī vdienā m, laba vieta Lamai pludmalē . Lielveikals, moto noma, valū tas maiņ as punkts, aptieka pā ri ceļ am. Suvenī ri(cenas iepriecina). Pludmale iepriecinā ja, jū s var iet pastaigā ties gar krastu tā lu, tā lu(mū sē jais bija tī rā ks un sakoptā ks par citiem), smiltis baltas, jū ra normā las tī rī bas, bet ne tik caurspī dī ga kā Sarkanā . … Tomēr ▾ Kopā ar vī ru atpū tā mies. Viesnī ca paredzē ta relaksē još ā m pludmales brī vdienā m, laba vieta Lamai pludmalē . Lielveikals, moto noma, valū tas maiņ as punkts, aptieka pā ri ceļ am. Suvenī ri(cenas iepriecina). Pludmale iepriecinā ja, jū s var iet pastaigā ties gar krastu tā lu, tā lu(mū sē jais bija tī rā ks un sakoptā ks par citiem), smiltis baltas, jū ra normā las tī rī bas, bet ne tik caurspī dī ga kā Sarkanā . Pa pludmali staigā augļ u tirgotā ji, tī ra visu un sagriež gabaliņ os, santī ma vē rti. Ī paš i iesaku mango (lai gan arī ananā si ir ļ oti labi, bet katru dienu tos deva brokastī s)
Pilnas brokastis, 5-6 vannas ar karstu, pavā rs uzreiz uzcep omleti pē c izvē les. Jogurti, rullī š i, ievā rī jumi, 4-5 tipa augļ i. Sula nav garš ī ga, "jupiji", bet tē ja un kafija ir normā li. brokastis apmierinā s visai dienai uz priekš u. . Pusdienojā m pludmalē restorā nā - iesaku zupu ar kokosriekstu pienu un ungā ru gulaš u (ne ī paš i pikants), vai Tom Yam (pikants, bet garš ī gs) Labi der arī krutoni ar krabju gaļ u . bilž u ē dienkarte, ļ oti ē rti. Alus lielveikalā.4x lē tā ks, nopirkā m un vē l kā du alkoholisko "elpu"-garš ī gi. Par mū su naudu viss ļ oti lē ti. Dzē rā m pludmalē un istabā . Apkalpoš ana mū su restorā ns ir vidē js, viesmī ļ i tik-tā . Izgā jā m uz pilsē tu vakariņ ot, daudz pieklā jī gu restorā nu. Varu ieteikt pludmales restorā nu 2-3min no mū su viesnī cas virzienā uz Chaweng, tur smiltī s ir kubli ar palmā m Apkalpoš ana ir ļ oti laba. Ē diens ir svaigs un jautrs.
Viesnī cas teritorija ļ oti jauka, mā jī ga Baseini ar krā sainā m zivtiņ ā m, figū riņ as zem zaļ umu krū miem.
Istaba tika tī rī ta katru dienu, veļ a un dvieļ i arī . (padomi tika atstā ti regulā ri). Istaba plaš a, gulta milzī ga. Mē beles istabā ir vecas un sen nav remontē tas. Lielveikalā .
Rezumē jot gribu teikt: visā s iepriekš ē jā s atsauksmē s ir daļ a patiesī bas, devā mies, gatavojoties sliktā kajam, bez lielā m cerī bā m, bet sanā ca to labā ko. Bet daudz kas atkarī gs no garastā vokļ a un humora izjū tas. Viesnī ca piemē rota normā lā m pludmales brī vdienā m (Kad saule riet, nav ko darī t, meklē jiet izklaidi ā rā . ) Mū su atvaļ inā jums bija izdevies, ko no visas sirds novē lu ! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Lielais Buda
Novērtējums 10.0
Taizeme, par. Koh Samui
Arhitektūra, Pieminekļi un pieminekļi, Reliģija

Atrodas Lamai pludmales dienvidu daļā, jūras krastā, 800 m no Lamai pludmales tūrisma zonas centra (10 min gājiena attālumā), 12 km attālumā no Čavenbīčas naktsdzīves centra (18 min braucienā), 16 km attālumā no Koh Samui lidosta (30 minūšu brauciena attālumā). Pēdējā renovācija notika 2014. gadā. Piemērots ģimenēm.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 20 km attālumā no Koh Samui lidostas.
Pludmales apraksts Publiskā smilšu pludmale.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, bagāžas glabātuve, konsjeržs. Tūrisma aģentūra. Mājdzīvnieki nav atļauti.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • galda teniss
 • volejbols
 • velosipēdu noma
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Istabas viesnīcā: 74. Viesnīca sastāv no divām galvenajām ēkām, papildu korpusa un bungalo.

Istabās

Numuriem ir balkons ar skatu uz dārzu, baseinu vai pludmali. Kūrortviesnīcas Aloha numuros ir gaisa kondicionētājs, televizors, mini bārs un privāta vannas istaba. Tiek nodrošināta apkalpošana numurā.

 • vanna/duša
 • mini bārs
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
 • fēns (ne visās istabās)
Adrese 128 Lamai Beach, Maret, Koh Samui, Suratthani 84310, Taizeme
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.