Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Slovākija

Tūristu stāsti par Slovākija pievienot stāstu
romantiska nedēļas nogale
Viss sā kā s 8. augustā , kad saņ ē mu Telegram ziņ u par piedā vā jumu doties uz Parī zi par 66 eiro. Piedā vā jums bija ļ oti interesants, bet tad, kā izrā dī jā s, tā da ir cena, ar nosacī jumu, ka jā...
 •  5 gadiem atpakaļ
Divdesmit divas dienas viena brauciena. Otrā diena
Sā ciet š eit >>>
 •  4 gadā atpakaļ
Ceļojums uz dinozauru laikmetu (Košice, Slovākija)
Kaut kā pē c nā kamo multfilmu noskatī š anā s bē rns lū dza parā dī t viņ am dinozaurus, kas viņ u nedaudz apmulsinā ja) Š ī s situā cijas risinā jums bija apmeklē t Dino parku, kas ir mums tuvā kais Ko&#...
 •  5 gadiem atpakaļ
Pēdas, skati un cīruļi paradīzē
Ko mē s zinā m par Slovā kiju? Nu, ja neskaita to, ka visu laiku jauc ar Slovē niju? : )) Izrā dā s, š ī valsts ir ļ oti pievilcī ga potenciā lajiem tū ristiem: pieejamas cenas pā rtikai un mā joklim, dabas rezervā ti, sl...
 •  5 gadiem atpakaļ
Mājīga Eiropas pilsētiņa
Lai daž ā dotu atvaļ inā jumu Aizkarpatijā , nolē mā m apmeklē t Slovā kijas pilsē tiņ u Koš ici. No Už gorodas uz to nokļ ū t ir viegli un vienkā rš i – autobusi no galvenā s autoostas kursē gandrī z...
 •  5 gadiem atpakaļ
Septiņas valstis parasta tūrista acīm
VAIRĀ K UN KĀ VIENMĒ R NEPIECIEŠ AMS IEVADS Ceļ o...Kā garu sajū smina š is skaistais, brī niš ķ ī gais vā rds.
 •  7 gadiem atpakaļ
Ceļš uz Eiropu caur Slovākiju
Pē dē jo gadu laikā autoceļ š Kijeva-Už goroda-Liptovska Mikulash-Bratislava ir kļ uvis gandrī z dzimtais. Ja godī gi, tas viss ir tā pē c, ka man ir Slovā kijas vī za, 5 gadi, un man ir jā atmaksā parā di slovā kie...
 •  8 gadiem atpakaļ
Ceļojums uz Slovākiju
Slovā kija 2015 Tā kā dā snā Spā nija mums atvē ra vairā ku vī zu ceļ oš anai uz Kanā riju salā m, mē s vienkā rš i nevarē jā m to pilnī bā neizmantot.
 •  8 gadiem atpakaļ
Septiņas dienas maldīga kazaka dzīvē vai leģenda par ceļojumu aģentu grūto likteni - 3
Turpinā jums. Sā ciet š eit: 1. daļ a 2. daļ a Mē s nokļ uvā m viesnī cā pilnī gā tumsā . Ā tri izsniedza atslē gas un deva pusstundu, lai nokā rtotos, atsegtu, uzpū stu.
 •  9 gadiem atpakaļ
Septiņas dienas maldīgā kazaka dzīvē vai leģenda par ceļojumu aģentu grūto likteni - 2
Turpinā jums. Sā ciet š eit: 1. daļ a Frau, es neesmu ī sts Š tirlics, Es esmu KGB pulkvedis. . . (Ivans Kaifs "Slepenais tango") Es nosaucu stā stu tā , kā to nosaucu, jo tū roperatora vadī ba aizliedza pā rē jai grupai pateikt, k...
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »