Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Slovēnija

Tūristu stāsti par Slovēnija pievienot stāstu
Iespaidi par Slovēniju
2021.  gada septembrī –oktobrī viņ š devā s uz Slovē niju. Viņ š dzī voja Rogaš ka Slatinā , INA apartamentos, ī rē jot niecī gu mā ju no Vesnas saimnieces, kura kopā ar dē lu Manuelu pā rvalda č etrus dz...
 •  3 gadā atpakaļ
Slovēnijas eksprestestēšana.
   Manā iztē lē jau sen bija nobriedusi ideja uz daž ā m dienā m apmeklē t Slovē nijas Republiku. To kavē ja tikai tieš o lidojumu trū kums no Ukrainas un karantī nas ierobež ojumi pē dē jā pusotra gada laikā .
 •  2 gadā atpakaļ
Slovēnijas ātrā pārbaude
Ideja uz daž ā m dienā m apmeklē t Slovē nijas Republiku manā iztē lē ir bijusi jau ilgu laiku. Viņ u atturē ja tikai tieš o lidojumu trū kums no Ukrainas un karantī nas ierobež ojumi pē dē jā pusotra gada laik...
 •  3 gadā atpakaļ
Jaungada ceļojums, vai cauri Slovēnijai galopā. Celje, Maribora, Ptuj
Jaungada ceļ ojums jeb skrē jiens cauri Slovē nijai. Bohinj >>> Jaungada ceļ ojums jeb skrē jiens cauri Slovē nijai. Bled >>> Jaungada ceļ ojums vai auļ o pa Slovē niju.
 •  4 gadā atpakaļ
Jaungada ceļojums, vai cauri Slovēnijai galopā. Kopera, Pirana, Portoroža
Jaungada ceļ ojums jeb skrē jiens cauri Slovē nijai. Bohinj >>> Jaungada ceļ ojums jeb skrē jiens cauri Slovē nijai. Bled >>> 2020.  gada 1.
 •  4 gadā atpakaļ
Jaungada ceļojums jeb Galopā cauri Slovēnijai. noasiņoja
Jaungada ceļ ojums jeb skrē jiens cauri Slovē nijai. Bohinj >>> Un mē s atkal steidzamies tā lā k pē c mū su Jaungada pasakas. Nā kamā pietura ir Bledas ezers, kas tiek uzskatī ts par galveno Slovē nijas apskates objektu un valsts iezī...
 •  4 gadā atpakaļ
Jaungada ceļojums jeb Galopā cauri Slovēnijai. Bohinj
Š ogad tā sagadī jā s, ka biju Jaungada pasakā . Marš ruts bija ar autobusu, no Brestas braucā m uz vairā kā m valstī m, bet tā bija tikai gatavoš anā s pasakai.
 •  4 gadā atpakaļ
Slovēnija tranzītā. Iepazīšanās.
Nesen Poļ ina mums pastā stī ja par Slovā kiju, kas tiek sajaukta ar Slovē niju. Gribu pastā stī t par Slovē niju, kas ir sajaukta ar Slovā kiju : ) Un mē s sā ksim savu iepazī š anos ar Slovē niju, apmeklē jot tā s g...
 •  5 gadiem atpakaļ
Slēpošanas kūrorts un Bohinj ezers
SLOVĒ NIJA! Vienī gā valsts, kuras nosaukumā ir vā rds "mī lestī ba". Diemž ē l mū su tū risti to biež i neuzskata par apskates objektu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Auto noma Slovēnijā
Pasū tī ts 2 dienas pirms saņ emš anas 2017.  gada 24.  augustā Cars-Scanner vietnē . com automaš ī na. Meklē ju lē tā ko, bet ar lož metē ju uz laiku 14 dienas Slovē nijā Ļ ubļ anas lidostā (paņ emt un at...
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »