Gornye vershiny 2*– Atsauksmes

7
Novērtējums 5.610
№3 viesnīcas reitingā Dombaja
4.3 Numurs
4.5 apkalpošana
5.0 Tīrība
5.8 Uzturs
4.3 Infrastruktūra
Starptautiskais tūrisma centrs "Kalnu virsotnes" iepriekš piederēja Vissavienības Ļeņina komjaunatnes CK BMMT sistēmai "Sputnik", līdz mūsdienām tā ir jauniešu iecienīta vieta.Vairāk →
аватар Aleksey84684641
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Viesnī cā ir aptuveni pieci atjaunoti numuriņ i. Š o istabu fotoattē li ir ievietoti vietnē s. Atlikuš os divsimt istabu var raksturot kā "vectē va š ķ ū ni". Kad ieradā mies viesnī cā , mums piedā vā ja izvē lē ties sev tī kamu numuru. … Tomēr ▾ Viesnī cā ir aptuveni pieci atjaunoti numuriņ i. Š o istabu fotoattē li ir ievietoti vietnē s. Atlikuš os divsimt istabu var raksturot kā "vectē va š ķ ū ni". Kad ieradā mies viesnī cā , mums piedā vā ja izvē lē ties sev tī kamu numuru. Mē s apskatī jā m pā ris desmitus brī vu istabu un bijā m š ausmā s!
Dekoratī vo griestu nav. Tā vietā - krā sots lobī š anā s apmetums. Ī paš i lieli caurumi ir aizzī mogoti ar kvadrā tveida putuplasta paneļ iem, taisni balti uz zila, bez volā niem.
Skapju durvis ir piestiprinā tas pie skapjiem, durvju eņ ģ es nav. Pakaramie pie sienā m lielā koties nav. Tā vietā tiek ieskrū vē tas skrū ves.
Istabā s ir divas rozetes. Viens atrodas guļ amistabā . Viņ a strā dā ja tikai vienā no istabā m, ko pā rbaudī jā m. Otrais ir vannas istabā . Strā dā apmē ram pusē telpu.
Karstais ū dens ir pieejams gandrī z visā s telpā s. Gandrī z! Daž ā s telpā s santehniķ i uztaisī ja divus aukstus ū deņ us, š ī s neē rtī bas kompensē jot ar lielajiem apkures radiatoriem.
Daž ā s istabā s uz poda ir koka apļ i, kā ciema tualetē s. Pā rē jos - plastmasas, noplucis, no komunisma laika.
Kaut kur no griestiem pil ū dens.
Duš as vai vannas nav pieejamas visur. Ir luksusa numuri, kuros ir tikai izlietne un tualete.
Gandrī z visur jū tama puves smaka. Daž reiz tas ir tik spē cī gs, ka nav iespē jams iekļ ū t telpā .
Trū kst Wi-Fi. Visur. Un, pē c darbinieku domā m, uz ilgu laiku.
Mē s atteicā mies reģ istrē ties un paudā m savu neapmierinā tī bu ar personā lu un direktoru. Viņ i ieteica mums nedaudz pagaidī t, lī dz viņ i atradī s mums nakš ņ oš anas vietu kā dā citā viesnī cā . Un tad, tuvā k naktij, mums pateica, ka nekur nav vietas un tagad mums atdos priekš apmaksu, tomē r mī nus viena naktsmā jas diena.
Mē s sū dzē jā mies par rezervā ciju, zvanī jā m atbalsta dienestam, pē c tam priekš apmaksa mums tika pilnī bā atgriezta. Un tad naktī ar slē pju bagā ž u un č emodā niem rokā s bijā m spiesti ar kā jā m doties klaiņ ot pa pilsē tu jaunas mā jas meklē jumos.
аватар vladimir_k_2001
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca izskatā s kā spoku mā ja. Tumš i gari gaiteņ i ar nobruž ā tā m sienā m vedī s uz nelielu un š auru kapenes, ko sauc par standarta istabu, kur atradī sit divas mazas gultiņ as, naktsgaldiņ u un niecī gu televizoru, kas, visticamā k, nedarbosies. … Tomēr ▾ Viesnī ca izskatā s kā spoku mā ja. Tumš i gari gaiteņ i ar nobruž ā tā m sienā m vedī s uz nelielu un š auru kapenes, ko sauc par standarta istabu, kur atradī sit divas mazas gultiņ as, naktsgaldiņ u un niecī gu televizoru, kas, visticamā k, nedarbosies. Apkure viesnī cā ir lieliska. Baterijas paliek karstas visu diennakti, tač u tā s nevar radī t siltumu standarta kriptā , jo 70. raž oš anas gada koka logos ir milzī gas spraugas. Š o problē mu varē tu atrisinā t, atvaļ inā jumā paņ emot lī dzi elektrisko sildī tā ju, tač u tā nebija. Pē c pulksten 23:00 visas rozetes tiks veiksmī gi atslē gtas lī dz rī tam un tikai spuldzī te zem griestiem var sasildī t. No plusiem varu izcelt tikai milzī gu balkonu ar skaistu skatu uz kalniem.
аватар ControlK
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca bija š ausmī ga. Pirmkā rt, ieraduš ies septiņ os no rī ta, vē l pusstundu stā vē jā m uz ielas - viesnī cai tika veikta konservā cija, un sargs tikai gulē ja un nereaģ ē ja uz troksni no ā rpuses. Ā rā bija diezgan vē ss un "svaigs". … Tomēr ▾ Viesnī ca bija š ausmī ga. Pirmkā rt, ieraduš ies septiņ os no rī ta, vē l pusstundu stā vē jā m uz ielas - viesnī cai tika veikta konservā cija, un sargs tikai gulē ja un nereaģ ē ja uz troksni no ā rpuses. Ā rā bija diezgan vē ss un "svaigs". Beidzot, ieejot iekš ā , sajutā m visu to paš u jautrā rī ta vē sumu un "svaigumu" - apkure nedarbojā s)) Bijā m iekā rtojuš ies astotajā stā vā , bez karstā ū dens, apkure nestrā dā ja, brokastis nebija. nodroš inā ti pē c ieraš anā s (viņ i vē l nebija nolī guš i pavā rus). Jā saka, ka nā kotnē parā dī jā s karstais ū dens (neskatoties uz brū no nokrā su, tas bija pluss), bet nā kamā s divas dienas bija problē mas ar apkuri. Kā varē ja noskaidrot administrā cijā , katlumā ja atradā s avā rijas stā voklī un netika galā ar viesnī cas apkuri. Ī paš i ž ē l vecā kā s sievietes no Jeskas, kuras brauca ar mums ekskursijā - ja vē l varē jā m kaut kā sasildī ties un izturē t nakti, tad viņ ā m tieš ā m bija grū ti gulē t jakā s un apavos (no rī ta dalī jā mies mū su iespaidi par pavadī to nakti). Ceru, ka viņ i pē c ceļ ojuma neslimo. Viņ i mū s izmitinā ja astotajā stā vā . Istabas bija nobruž ā tas, televizors nestrā dā ja, ik pa laikam salū za lifts.
аватар turbo
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
… Tomēr ▾
аватар levayanatalya
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Nolē mu ar ģ imeni braukt atvaļ inā jumā uz Dombaju! Viesnī cu izvē lē jos ilgi! Nolē mu izvē lē ties lē tu, bet pienā cī gu! Tiklī dz ieradā mies, mū s sagaidī ja personā ls, visi bija tik viesmī lī gi, pieklā jī gi! Pats direktors visu laiku interesē jā s, kā mē s atpū š amies, kā apkalpo. … Tomēr ▾ Nolē mu ar ģ imeni braukt atvaļ inā jumā uz Dombaju! Viesnī cu izvē lē jos ilgi! Nolē mu izvē lē ties lē tu, bet pienā cī gu! Tiklī dz ieradā mies, mū s sagaidī ja personā ls, visi bija tik viesmī lī gi, pieklā jī gi! Pats direktors visu laiku interesē jā s, kā mē s atpū š amies, kā apkalpo. . . Apstā jā mies Standarta istabiņ ā s - viss ļ oti tī rs, kā rtī gs, uzkopš ana katru dienu. Pirms tam bijā m uz lē tu viesnī cu - nebija ne elektrī bas, ne ū dens! Bet š eit! duš ā vienmē r bija karstais ū dens, elektrī ba, darbojā s TV, lifts....smukums! un kas par virtuvi!!!!!!! ! nevis pavā ri, bet tikai kaut kā di amatnieki!!! ! bē rnus nevarē ja noraut! Paš ā viesnī cā varē ja atrast visu ko! Baseins ir cits stā sts! Es tik ļ oti pieradu, ū dens pastā vī gi uzsildī ts, tik tī rs, un tas ir milzī gs! Tagad man ļ oti pietrū kst. . . varu nestaigā jiet mā jā s tā ! auksts! vī rs bija aizrā vies ar boulingu - katru vakaru veda mū s uz turieni! Masā ž as terapeite iepriecinā ja, aizmirsa par sā pē m mugurkaulā ! Vispā r atpū tā mies un uzlabojā m veselī bu! Sā kā m meklē t kur pieteikt ekskursijas-tas izrā dī jā s, ka mums pat nebija jā iziet no viesnī cas! Kā saka, viss ir pa rokai! Vispā r FANTASTISKI!!! ! NOVADĪ GI ATGRIEŠ OS KALNU PĪ KĀ S!! ! !
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū ties ar draugu kalnu virsotnē s – viss kā rtī bā ! Mani iepriecinā ja apkalpoš ana-visi draudzī gi, izpalī dzī gi! Saka, ka kā dreiz bija murgs, tagad priekš nieki mainī juš ies. Nejauš i uzdū ros, meklē ju dombajas viesnī cas, kur lē tā k, un atradu http://www. … Tomēr ▾ Atpū ties ar draugu kalnu virsotnē s – viss kā rtī bā ! Mani iepriecinā ja apkalpoš ana-visi draudzī gi, izpalī dzī gi! Saka, ka kā dreiz bija murgs, tagad priekš nieki mainī juš ies. Nejauš i uzdū ros, meklē ju dombajas viesnī cas, kur lē tā k, un atradu http://www. dombai-peaks. ru/, sanā ca lē ti un kvalitatī vi. Istabas nav š ikas. bet atpū tā mies arī standarta istabiņ ā s, bet apkure, elektrī ba, karstais ū dens viss vietā ! I' Bū š u atpakaļ brī vdienā s, mē s dosimies tur slē pot!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī cā "Mountain Peaks" ar draugu atpū tos no 1. maija lī dz 3. maijam. Viesnī ca ir lieliska, un cilvē ki, kas tur strā dā , ir ļ oti sirsnī gi un draudzī gi. Š ī ir skaistā kā vieta uz zemes. Es noteikti š eit iegriezī š os vē lreiz. … Tomēr ▾ Viesnī cā "Mountain Peaks" ar draugu atpū tos no 1. maija lī dz 3. maijam. Viesnī ca ir lieliska, un cilvē ki, kas tur strā dā , ir ļ oti sirsnī gi un draudzī gi. Š ī ir skaistā kā vieta uz zemes. Es noteikti š eit iegriezī š os vē lreiz.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
atbraucu 11.05. 2008 uz vienu dienu ar ģ imeni 15.00 ieč ekojā mies istabā istabiņ a š ausmī ga apkure nav karstā ū dens nav TV nestrā dā barī ba drausmī gi naktī auksts suns 06.11. … Tomēr ▾ atbraucu 11.05. 2008 uz vienu dienu ar ģ imeni 15.00 ieč ekojā mies istabā istabiņ a š ausmī ga apkure nav karstā ū dens nav TV nestrā dā barī ba drausmī gi naktī auksts suns 06.11.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas

Международный Туристский центр "Горные вершины" ранее принадлежал системе "Спутник" БММТ ЦК ВЛКСМ, по сей день это любимое место молодежи.

Atrašanās vieta Находится в центре курорта Домбай. Расстояние до маятникового подъемника - 50м, кресельного подъемника - 200м.
Viesnīcā

 • столовая
 • ресторан
 • два бара
 • кафе
 • чайная с каминным залом
 • закрытый бассейн (25м) с подогреваемой водой и вышкой для пряжков в воду
 • сауна с купелью и входом в большой бассейн
 • медпункт
 • кинозал
 • дискотека
 • лифт
 • настольный теннис
 • казино с баром
 • боулинг
 • бильярд
 • междугородние и международные телефоны-автоматы
 • обмен валюты
 • аптека

 • Telpu apraksts

 • 2-х и 3-х местные номера (в номере: туалет, душ, балкон);
 • 2-местные 2-комнатные номера "люкс" (туалет, ванна, цветной телевизор, холодильник, телефон, балкон).

 • FAQ