Dombai 2*– Atsauksmes

9
Novērtējums 1.910
№7 viesnīcas reitingā Dombaja
1.1 Numurs
1.1 apkalpošana
1.4 Tīrība
1.1 Uzturs
1.1 Infrastruktūra
Veselības uzlabošanas komplekss "Dombay" atrodas Dombajas klajuma centrā. Tas aizņem desmit stāvu ēku ar 300 sēdvietām.Vairāk →
аватар androsovaolesya
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Ceļ oju 19 gadus un manā iespaidu krā jumā bija cita veida atvaļ inā jums: gan budž eta, gan dā rgi, ir ar ko salī dzinā t un ar ko salī dzinā t. Nopirku biļ eti uz Dombai no Hummingbird tū res-Belgoroda. Ekskursijā tika savā kts vesels autobuss ar 45 cilvē kiem. … Tomēr ▾ Ceļ oju 19 gadus un manā iespaidu krā jumā bija cita veida atvaļ inā jums: gan budž eta, gan dā rgi, ir ar ko salī dzinā t un ar ko salī dzinā t.
Nopirku biļ eti uz Dombai no Hummingbird tū res-Belgoroda. Ekskursijā tika savā kts vesels autobuss ar 45 cilvē kiem. . Ieradā mies agri no rī ta 6 no rī ta. Tikā m nokā rtoti uzreiz, jo par to iepriekš vienojā s tū roperators.
Manas istabas izmaksas 6. stā vā bija 3300 rubļ u. Kad es iegā ju istabā , mani patieš ā m apmulsa dzī ves apstā kļ u nabadzī ba un nož ē lojamī ba:
- vecas salauztas mē beles. Likā s, ka tas savā kts visā s ciema izgā ztuvē s un atkritumu izgā ztuvē s
- telpā trū kst pilnvē rtī ga apgaismojuma, viena Iļ jič a spuldze uz 60 W
- trū kst izvadu pa telpas perimetru, viens visai telpai un tad izkrī t
- trū kst garderobes skapja, bija kaut kā ds neapstrā dā ts saplā ksnis
- sanitā ro apstā kļ u trū kums vannas istabā : flī zes klā tas ar pelē jumu, vannas istaba ir koka no kaļ ķ u nogulsnē m, plastmasas glā ze mutes higiē nai, nobruž ā tas sienas un grī das, un visnepatī kamā kā lieta ir ū dens izlieš ana no duš as paliktņ a apakš as laikā . ū dens procedū ras. Viesnī cas administrā cija š o problē mu atrisinā ja š ā di - uz grī das atnesa dvieli (ū dens inž ektors)
- drē bju ž ā vē tā ja trū kums uz balkona vai viņ i vē las kaut ko lī dzī gu š im dizainam. Mantas bija jā ž ā vē uz sarū sē juš a akumulatora
- problē mas ar karsto ū deni: tas periodiski tika izslē gts - man bija jā ziemo ledus
- telpu uzkopš anas un veļ as maiņ as trū kums: dvieļ i
- gaisa kondicionē š anas un ventilā cijas trū kums.
Tagad par paš u viesnī cu un brokastī m:
Viesnī cā notiek remonts, griesti nav apmesti un sienas nobruž ā tas. Priekš namā ir bezgaumī gas mē beles: dī vā ni lū pu formā atpū tai ar PSRS laiku dī vā niem.
Viesnī cā ir 2 lifti. Bet ir tikai 1 lifts. Tā pē c, ja piekrauts ar somā m vai formas tē rpiem, viņ š jā gaida 10 minū tes.
Brokastis: visas 4 dienas tikā m baroti ar dedzinā tu olu kulteni, vā rī tā m olā m, sieru, desu, margarī nu, ž ā vē tā jiem, biezpienu un kaut kā du marinē tu kā postu. Visa veida ē diens neizraisa vē lmi iegū t pietiekami daudz, bet gan atteikties no š ī ē diena. Taukaini galdi, galda piederumi, a la lustras – tie ir radziņ i elektriskajā lentē ar taukainu mū ž senu putekļ u pā rklā jumu.
Sev es atvē ru kafejnī cu Yolki-Palki, blakus viesnī cai. Brokastu cena - 120 rubļ i. Vienmē r svaigs, garš ī gs un ē stgribu.
Lai nebū tu nepamatots, es uzmaisī š u foto ar visu savu pā rstā stu.
Novē lu visiem lieliskas brī vdienas Dombajā , bet iesaku izvē lē ties citu viesnī cu.
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Draugi! Pavisam nesen aizbraucu no Dombai, un jau gribas atgriezties. . . Dombai ir skaista daba, brī niš ķ ī gi kalni un izpalī dzī gi cilvē ki. Atradu labu viesnī cu, istabiņ a tī ra, personā ls izpalī dzī gs un veikls. Brokastis garš ī gas, pusdienas un vakariņ as blakus kafejnī cā . … Tomēr ▾ Draugi! Pavisam nesen aizbraucu no Dombai, un jau gribas atgriezties. . . Dombai ir skaista daba, brī niš ķ ī gi kalni un izpalī dzī gi cilvē ki. Atradu labu viesnī cu, istabiņ a tī ra, personā ls izpalī dzī gs un veikls. Brokastis garš ī gas, pusdienas un vakariņ as blakus kafejnī cā . Paldies Magtour un ī paš i mū su Karachai gidam Rassulam par lielisko ekskursijas organizē š anu. Pā rgā jiens nav ī paš i grū ts, katrs gā ja savā tempā un neviens "nebrauca". Marš ruts skaists, ī paš i Magtour ir vietē jais uzņ ē mums, un viņ i jau zina, kur ir visbrī niš ķ ī gā kā s vietas Dombajā )) Tiem, kas dodas š ajā ceļ ojumā , iesaku paņ emt lī dzi ē rtus pastaigu apavus, sandales (bija 1 fords), lietusmē telis , dž emperis (varbū t ne 1), kā arī nauda suvenī riem (Dombajā ir labs tirgus, bet Moussa-Achitara suvenī ri var bū t vē l lē tā ki). Visi jauni iespaidi!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
2011. gada 4. janvā rī , 9. janvā rī sā kā s atpū ta viesnī cā Dombay, tā kā mē s to sapratā m vē lu, š ie bija vienī gie taloni. Mums ar vī ru ir 5 gadus vecs bē rns. Par diviem bē rniem bez maksas samaksā jā m 23 tū kstoš us. … Tomēr ▾ 2011. gada 4. janvā rī , 9. janvā rī sā kā s atpū ta viesnī cā Dombay, tā kā mē s to sapratā m vē lu, š ie bija vienī gie taloni. Mums ar vī ru ir 5 gadus vecs bē rns. Par diviem bē rniem bez maksas samaksā jā m 23 tū kstoš us. Izlasot atsauksmes, paņ ē mā m lī dzi sildī tā ju un matraci, jo bē rns lī dz 5 gadiem ir papildus. Atraš anā s vieta nav norā dī ta. Mums neviena no š ī m lietā m nebija vajadzī ga. Mū s novietoja 7 stā vā . Istabas ir ļ oti siltas (pat nā cā s atvē rt balkonu, lai izvē dinā tu istabu) un apkopē ja mums iedeva matraci, un jaunu. Istabā logi plastmasas un nekas nepū š , mū su bē rns gulē ja uz matrač a pie loga. Televizors strā dā , bet pultij paņ em 2 AA baterijas. Duš ā tieš ā m nav aizkara, un patiesī ba ir tā da, ka, sē ž ot uz poda, kā jas var iebā zt duš ā , BET ir karsts ū dens, tikai jā gaida, kamē r iztecē s. Dvieļ i tiek nodroš inā ti un iztī rī ti vienu reizi pirms reģ istrē š anā s. Kopumā par istabu sū dzī bu nav. Pē dē jā s atpū tas dienā s vī ram bija augsta temperatū ra, pē c 4 minū tē m mums istabā bija ā rsts, par ko liels paldies puiš iem reģ istratū rā . Kas attiecas uz pā rtiku - brokastis un vakariņ as. Š eit sā kā s nepatikš anas. Bufete krievu valodā . Rinda no astoņ iem no rī ta. Brokastis - mannas putra, makaroni pienā vai rī su vai auzu pā rslu putra (nav iespē jams), desu sviestmaizes (lē tā kā s), olu kultenis (par to uzzinā jā m 3. dienā , jo ja vē lies š o ē dienu, tad jā pasaka pavā rs -(kas biež i vien neeksistē ) nolaidī sies, ceps un izņ ems. Salā tus(ja nepabeigs tad vakariņ ā s sajauc ar citu). Vakariņ ā s iedeva ē damā ku ē dienu. Tronis. Pakalpojuma nav. No plkst. 4.01 lī dz 8.01 bija trakas rindas (ielaida vietē jos, bet pā rē jos stā v), no 1 lī dz 3 - 300 rubļ i un no 3 lī dz 4 - 150 rubļ i, no 4 lī dz 5 - 100 rubļ i, bē rni par brī vu. 9. janvā ris iestā jā s miers un klusums. Cenas augš ā . Nomas apavi un slē pes dienā pieauguš ajam 500 rubļ i bē rnam 400 rubļ i un ķ ivere 100 rubļ i Ja tikai slē pes - 300 rubļ i pieauguš ajam Cenas ē dieniem kafejnī cā : pirmie kursi no 150 lī dz 280 rubļ iem, otrie ē dieni no 180 rubļ iem karstvī ns 100 rubļ i Mū su bē rns 3 dienas mā cī jā s pie instruktora, tagad slē pot ir labā k nekā mums, par to liels paldies instruktorei Maš ai. ē st pat vairā k nekā no rī ta. Vispā r visu salī dzinā jā m, sarē ķ inā jā m naudu un nolē mā m, ka vairs tur nebrauksim.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Istabas ir kā istabas, nu nav ē nu aizkaru, nu duš ā aizkaru nav, nu, plaukts karā jas tā , ka nevar nomazgā ties virs izlietnes. Bet karsts ū dens, kalnu skati, upes skaņ a, kas dzirdama pa logu, tī ri dvieļ i, televizors, naktsgaldiņ i, krē sli. … Tomēr ▾ Istabas ir kā istabas, nu nav ē nu aizkaru, nu duš ā aizkaru nav, nu, plaukts karā jas tā , ka nevar nomazgā ties virs izlietnes. Bet karsts ū dens, kalnu skati, upes skaņ a, kas dzirdama pa logu, tī ri dvieļ i, televizors, naktsgaldiņ i, krē sli. Nu brokastī s viss auksts un pavā rs brī dina, ka divi siera gabali uz cilvē ku.
Bet kā das nogā zes! Slidoš ana! Laikapstā kļ i! Daba!
Un ar sniega motocikliem nelieš i brauc pa š oseju no 4 uz 3, manā acu priekš ā daudzi pakrita gandrī z zem riteņ iem vai kas viņ iem ir!
Ja vadī ba nespē j kaut ko darī t lietas labā , boikotē sim: visi atpū š as un kopā : mē s ar viņ iem nebrauksim, apdraudot visu slē potā ju, arī bē rnu un pavisam jaunu puiš u un meiteņ u droš ī bu. Š ie sniega motocikli vienkā rš i nogalina ar savā m peļ ņ as slā pē m, nospļ auties par droš ī bu. radot ikvienu stresu nolaiš anā s laikā .
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca ir normā la, var dzī vot. Bet! Sniega motociklus nost no sliedē m! ! ! It ī paš i no 4 lī dz 3, tas ir sasodī ti bī stami! Vai visi tur ir dī vaini? Vai arī cilvē ki neuztraucas par to, kas var notikt! Bē rni brauc ļ oti mazi, un daž ā da lī meņ a cilvē ki. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir normā la, var dzī vot. Bet! Sniega motociklus nost no sliedē m! ! ! It ī paš i no 4 lī dz 3, tas ir sasodī ti bī stami! Vai visi tur ir dī vaini? Vai arī cilvē ki neuztraucas par to, kas var notikt! Bē rni brauc ļ oti mazi, un daž ā da lī meņ a cilvē ki. Jā , un par labu slidoš anu - tas ir absurds! Sniega motocikli divā s vai trī s rindā s š aurā trasē , ko milzī gā ā trumā vada briļ ļ u rā vieni. Par to jā tiesā troš u vagoniņ a direktors.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Sveiki, 2009. gada 4. -5. novembris mē s palikā m viesnī cā Crocus. Izī rē jā m 1 standarta istabiņ u. Redzē to nav iespē jams aprakstī t: istabas ieejas durvis bija uzlauztas, nebija tumš a ū dens, nebija apkures, sienā caurums aizklā ts ar ž urnā lu, nebija vispā rē jā apgaismojuma, uz sienā m traipi. … Tomēr ▾ Sveiki, 2009. gada 4. -5. novembris mē s palikā m viesnī cā Crocus. Izī rē jā m 1 standarta istabiņ u. Redzē to nav iespē jams aprakstī t: istabas ieejas durvis bija uzlauztas, nebija tumš a ū dens, nebija apkures, sienā caurums aizklā ts ar ž urnā lu, nebija vispā rē jā apgaismojuma, uz sienā m traipi. Lū gums mainī t numuru tika noraidī ts. Pakalpojumi spa procedū rā m netika sniegti, lai gan tas bija iekļ auts viesnī cas maksā un tika reklamē ts reģ istrē š anā s laikā . Viņ i atteicā s kompensē t pakalpojumu trū kumu. Visas sū dzī bas tika iekļ autas grā matu apskatos. Fotogrā fijas uzņ emtas atvē rš anas brī dī , tagad viss ir bē dī gā stā voklī . Iespaids par viesnī cu un apkalpoš anu ir pretī gs. Nā kotnē mē s jū s neiesakā m.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Es nevaru rakstī t tik krā saini, kā aprakstī ts iepriekš . Bet viss, kas rakstī ts, ir rū gta patiesī ba. Viesnī ca nevar bū t sliktā ka. Serviss ir zemā kajā lī menī , domā ju, ka zem Scoop bija vē l labā k (vismaz no kaut kā baidī jā s). … Tomēr ▾ Es nevaru rakstī t tik krā saini, kā aprakstī ts iepriekš . Bet viss, kas rakstī ts, ir rū gta patiesī ba. Viesnī ca nevar bū t sliktā ka. Serviss ir zemā kajā lī menī , domā ju, ka zem Scoop bija vē l labā k (vismaz no kaut kā baidī jā s). Un, protams, daba ir lieliska, apkalpoš ana ir SŪ DĪ GA. Apkā rt ir bū vlaukumi. Garī gi atpalikuš ais personā ls.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар alexchrist
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Dombai komplekss ir padomju laika vieta. Durvis (atvē rtas ar elektronisko atslē gu karti! ) ved uz vecu, vē su istabu ar nokarenu gultu un krī toš ā m tapetē m. Labā k ir nedaudz pā rmaksā t un apmesties nelielā privā tā viesnī cā . Nu vai uz "kalnu virsotnē m" - tur vismaz baseins, boulings, kaut kā da dzī ve. … Tomēr ▾ Dombai komplekss ir padomju laika vieta. Durvis (atvē rtas ar elektronisko atslē gu karti! ) ved uz vecu, vē su istabu ar nokarenu gultu un krī toš ā m tapetē m. Labā k ir nedaudz pā rmaksā t un apmesties nelielā privā tā viesnī cā . Nu vai uz "kalnu virsotnē m" - tur vismaz baseins, boulings, kaut kā da dzī ve. Lū k, nekas. Un cenas ir ļ oti labas
Вот такой душ коридор кровать вот такая дверь за входной
аватар vasyak
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Iespaidi par viesnī cu, par kū rortu ir visvieglā k un vispilnī gā k raksturojami divos vā rdos: netī ra liekš ķ ere. Viesnī cai ir astoņ i stā vi, mē s dzī vojā m sestajā : ​ ​ es ar draudzeni 613, brā lis 614. … Tomēr ▾ Iespaidi par viesnī cu, par kū rortu ir visvieglā k un vispilnī gā k raksturojami divos vā rdos: netī ra liekš ķ ere.
Viesnī cai ir astoņ i stā vi, mē s dzī vojā m sestajā : ​ ​ es ar draudzeni 613, brā lis 614. Abi numuriņ i ir divvietī gi. Mans brā lis pasū tī ja vienvietī gu istabiņ u, tač u viesnī cā kaut kas neizdevā s – viņ i nolika kā du citu nepareizā vietā .
Viesnī cā kopumā un it ī paš i istabā s ir auksts. Cilvē ki brī nī jā s, ka pat man ir auksti, jo zinā ja manu ieradumu pat aukstā laikā ļ oti viegli ģ ē rbties un atcerē jā s, ka ziemā slidoju bezpiedurkņ u T-kreklā atklā tā slidotavā . Rodas iespaids, ka viesi ir daļ a no apkures sistē mas, jo no rī ta istabā kļ ū st silti, bet pa dienu telpa atkal atdziest.
Izripojis un atgriezies, esi gatavs vai nu nosvī dis un smirdī gs gaidī t trī s vai č etras stundas, vai arī nosalt duš ā . Ū dens no karsta krā na tecē s ne gluž i auksts. Bū s silts, bet tā temperatū ra bū s zemā ka par cilvē ka ķ ermeņ a temperatū ru, tā pē c nā ksies nosalt. Pē c trim č etrā m stundā m varē s mazgā ties – ū dens bū s patieš ā m karsts un pat gribē sies tam pievienot aukstu.
Ž ā vē š anas nav, nu un vī ģ es bū tu lī dzi, bū tu ventilā cija telpā , bet arī nav ventilā cijas telpā . Vienī gais ventilā cijas grils atrodas saules blokā , bet tā klā tbū tnes efektu nemanī ju. Mitrumam nav kur iet, stikli (dubultstikla logi! Neticē siet - stikla pakeš u logi! ) ir pastā vī gi aizsvī duš i, tā pē c esiet gatavi, ka arī zā baku un slē poš anas tē rpa ieliktņ i neizž ū s, tā pē c vai nu ņ em visu divos eksemplā ros, vai brauc pussausā , kā es ( love brut? T-krekli, kurus ņ ē mu katru dienu, ž ū st tieš i 24 stundas.
Mē beles palikuš as pā ri no PSRS, visa telpa izklā ta ar nolobī tiem skaidu plā tņ u paneļ iem. Gultas no vienas un tā s paš as skaidu plā tnes izskatā s tā , it kā izturē tu tieš u kodolbumbas triecienu, tač u tā s ir š ausmī gi č ī kstoš as. Pievienojiet tam padomju skaņ as izolā ciju - visi zinā s par jū su mī lestī bu.
Sanbloka palika no PSRS. Duš a nav piekā rta – vienmē r vajag turē t ar roku. Brā lis teica, ka pakaras - kā brā lim paveicies, kā mums nepaveicies. Duš a tek no nepareizā s puses. Neatkarī gi no tā , kā aizveriet aizkaru, pē c mazgā š anas uz grī das bū s peļ ķ e. Nu, no otras puses, no kuras tas ir paredzē ts, tas principā plū st, kas ir labi, bet no visā m citā m pusē m arī diezgan labi izplū st, kas ir slikti. Man darbā duš as fotogrā fijas nav, jo nevarē ju atrast tā du duš as pozī ciju, kurā nebū tu riska appludinā t kameru. Bet ir saules bloka foto, pē c kura profesionā ls akrobā ts noteikti novē rtē s triku, kas jā paveic, lai sē dē tu uz poda ar seju iespiestu duš as vannā . Tualetes sē deklis iepriekš tika sadalī ts, bet pē c tam salabots ar divā m paš vī tņ ojoš ā m skrū vē m, kuras viesmī lī gi iestrē guš as ar izvirzī tiem punktiem ikviena uz tā sē doš ajam dupš ā , jo tā s ir pieskrū vē tas no iekš puses uz ā ru. Acī mredzot budž ets neļ ā va iegā dā ties jaunu tualetes sē dekli: galu galā Maskavā š ā ds tualetes poda komplekts ar vā ku maksā apmē ram 50 rubļ u.
Tomē r aculiecinieki stā sta, ka "Kalnu virsotnē s" saules bloki ir vē l sliktā ki. Mē s iepazinā mies ar puiš iem no turienes, tā pē c viņ i mazgā jas tikai duš as baseinā un labprā tā k dodas arī kaut kur citur darba darī š anā s.
Istabā applū duš i griesti un nokrī t gabalos. Es nezinu, kā viņ iem izdevā s to aizpildī t, bet tas ir fakts.
Netī rā kajā Turcijas viesnī cā istabā bū s televizors un telefons saziņ ai ar reģ istratū ru, bet Dombay viesnī ca tā da nav. Zā lē s ir televizori, bet jā bū t mobilajam telefonam.
Divvietī gajā istabā ir viena kontaktligzda. Tur nomira brā ļ a telefona lā dē tā js, un mū su lā dē tā ji sā ka darboties kā tajā jokā par policijas zibspuldzi. Izsauktais elektriķ is izdarī ja tā , ka mū su kontaktligzda sā ka sprakš ķ ē t, kad tika pievienots lā diņ š . Stā vu dež urants, kuram iedevu telefonus un akumulatoru kamerai uzlā dē t, teica, ka mobilajiem vienkā rš i ir ī si spraudņ i un tie nesasniedz kontaktus. Mums jā zvana laulā tajiem Sonjai un Ē riksonam un viņ u brā lim Siemens - lai viņ i padomā par savu uzvedī bu, nelieš i.
Augš ē jais lukturis, kas pazuda otrajā dienā , joprojā m tiek remontē ts.
Ē damistaba. Cenā iekļ autas brokastis ("brokastis", kā rakstī ts grafikā ) un vakariņ as. Es to pat neē du PSRS. Vai ē da, bet mana atmiņ a iespieda š o murgu zemapziņ ā , lai pasargā tu manu psihi no bojā jumiem. Jā nā k agri, citā di beigsies ē damais, un pā rē jais bū s auksts. Viņ iem izdodas sabojā t visu, ko var, pat rī sus. Pretenzijas attiecā s ne tikai uz makaroniem un kartupeļ u biezeni. Jā , tas ir auksts, bet vismaz var ē st. Desiņ as, spriež ot pē c garš as, maksā apmē ram 18 rubļ us kilogramā . Visā ē damzā lē ir uzraksti "ja jums patiks, mē s piedā vā sim piedevas".
Kā du rī tu brā lis, kurš iepriekš ē jā dienā bija iepazinies ar labu meiteni un tagad bija iemī lē jies visā pasaulē (citā di nevaru izskaidrot viņ a rī cī bu), nolē ma palū gt vē l gaļ u. Pienā kusī viesmī le teica, ka tas nav atļ auts piedevā m, bet tikai steiks. Mē s jau zinā jā m, ka "steiks" vietē jā izloksnē nozī mē "pī rā dziņ i, kas gatavoti no tā , ko var saukt par "gaļ as pastu", kura virsma ir izdegusi lī dz lož u necaurlaidī gam stā voklim", tā pē c atteicā mies.
Kā du dienu es atradu sevi sē ž am uz slapju kā postu kaudzes, kas sakrauta uz krē sla — es nedomā ju to pā rbaudī t, kad apsē dos. Acī mredzot to nav ievietojuš i apmeklē tā ji, kas izriet no ē š anas tehnoloģ ijas š ajā ē damistabā : vispirms uz galdiem liek salā tus un maizes š ķ ī vjus, tad ē dā ji ieiet zā lē , apsē ž as tajā s vietā s, kur salā ti. vē l nav apē sti un pasū ti otru ē dienu no tiem, ko viesmī le iesaka.
Viesnī cas pagrabā ir arī maksas diskotē ka. To sauc par "š ķ iltavu". Vienu skaļ runi viņ i izlika ā rā par brī vu, un viesnī cas viesi lī dz pat agram rī tam varē ja baudī t mū sdienu un ne pā rā k paš mā ju un ā rzemju popmū zikas hī tu rū koņ u. Otrajā vai treš ajā dienā (nakts) es tik ļ oti izbaudī ju š lā gerus, ka gribē ju, lai vietē jā policija tos klausā s, un tajā paš ā laikā es š iem grima mā ksliniekiem paskaidroju, ka, ja viņ iem nav sirdsapziņ as, tad ir mā jokļ a kods. . Neteikš u, kā es zvanī ju, bet nekad nezvanī ju policiju, bet kopsavilkums ir š ā ds: ceru, ka jū s Dombajā nenogalinā s un neapzags, jo, ja kas, tad diezgan mierī gi aplaupī s un nogalinā s.
Pē c blē ņ as ar policiju devos uz reģ istratū ru, lai gan neticē ju, ka kaut kas izdosies, jo domā ju, ka man vienam tas netraucē , un tā kā tas turpinā s, tas nozī mē , ka visi iepriekš ē jie staigā tā ji bija vienkā rš i nosū tī ts tā lu prom. Reģ istratū rā nebija nevienas reģ istratū ras, bet blakus gadī jā s vī rietis, kurš teica, ka sū tī jis, lai administratore viņ u pievelk lī dz mandeles aiz skaļ ruņ a uz ielas. Es paliku skatī ties. Pē c desmit minū tē m parā dī jā s gados noguris vī rietis, kurš pieteicā s kā direktora vietnieks. Daž as sekundes pē c tam, kad viņ š saprata, kā pē c viņ i gribē ja viņ u pievilkt lī dz paš ā m mandeles, viņ š nosū tī ja apsargu, lai paziņ otu diskotē kai, lai uz ielas izslē gtu skaļ runi. Man uzreiz kļ uva neinteresanti un es devos atpakaļ uz istabu, kamē r vī rietis aiz manis stā stī ja direktora vietniekam, kā tas nav labi un kā viņ š Sanktpē terburgā par to drā š viesnī cu un ceļ ojumu aģ entū ru ar sū dzī bā m, uz kurā m vietnieks. direktors piekrita un laipni piedā vā ja izmantot viņ a veidlapas un faksus.
Viesnī cā ir aprī kojuma noma, kafejnī ca, bā rs un sauna. Kafejnī ca ā rē ji atgā dina kā rtī gu vidusš ķ iras Maskavas restorā nu, kā Taras Bulba, tikai bez apmeklē tā jiem un bū tī bā bez personā la. Pā ris reiž u pie kā das kafejnī cas letes izrā dī jā s puisis, kurš katru reizi ilgi pē c ar roku rakstī tas lapiņ as izdomā ja, cik maksā mū su pasū tī tais alus. Manuprā t, viņ š tur neatrada vajadzī go informā ciju un runā ja nejauš i. Bā rs (pazī stams arī kā "biljarda telpa", pazī stams arī kā "kamī nzā le") tajā paš ā stā vā . Ir vairā ki greizi biljarda galdi. Uz jautā jumu, cik maksā litra kolas pudele, bā rmenis godī gi atbildē ja "Nezinu".
Pirti pasū tī jā m trī s reizes, bet bijā m tikai divas: pirmajā reizē dež urants, kurš , š ķ iet, dzī vo š ajā pirtī (tas nav joks), izgā ja kaut kur paelpot, tā pē c nosalā m kā das 15 minū tes (lī dz aiziet uz pirti pa ielu, bet ne tā lu, 10 metri, lai viņ i nesaģ ē rbā s) un aizgā ja atņ emt naudu. Citas divas reizes ņ ē mā m tvaika pirti, un abas reizes dež urants palika pie mums. Es neesmu pirts cienī tā ja un nezinā ju tradī cijas par š o tē mu, bet pā rē jie teica, ka tas nav normā li, tā pat kā necieš ami ledainais ū dens vannas baseinā .
Ir arī aprī kojuma noma. Slē pes ir ļ oti garas un izskatā s pē c distanč u slē pē m. Kā ds brā lis, kurš jau sen nodarbojas ar jā š anu, teica, ka tā di bijuš i pagā juš ajā gadsimtā .
Viesnī cas prospektos biež i rakstī ts kaut kas lī dzī gs "medicī nas kabinets, boulings, sauna, krievu pirts, peldbaseins" utt. Tas jā saprot kā mā ksliniecisks pā rspī lē jums. Pirts un krievu pirts š ajā gadī jumā acī mredzot ir vienas un tā s paš as lietas divi pseidonī mi. Medicī niskais kabinets man izpaudā s jau pieminē tajā direktora vietniekā , kurš laipni atrada savā vietā lī mē još o ģ ipš a rullī ti, kad vajadzē ja aizlā pī t caurumu kā jā . Boulings un peldbaseins visā Dombejā ir tikai vienuviet - Mountain Peaks (tā da viesnī ca). Boulingā ir č etri nesaprotamas raž oš anas celiņ i, no kuriem katram ir savas ī patnī bas, kas to padara unikā lu: viens ir manā mi greizs par citiem, otrs ieliek par vienu ķ egļ u mazā k nekā nepiecieš ams, un tad š o ķ egļ u skaita kā notriektu. Treš ais ē d bumbiņ as, negribē dams tā s atdot. 800 rubļ i stundā , plus 50 rubļ i vienai personai. Baseins nekas, tikai septiņ i metri no vienas malas, dziļ ums samazinā s tik ļ oti, ka peldot sā ku pieskarties dibenam, un skapī š i no tā s paš as skaidu plā tnes neaizveras, un duš ā ir tikai viena notekas atvere par visā m kajī tē m, bet pē c visa pā rē jā dombai kaut kā nepievē rš uzmanī bu.
Es aprakstī ju visu, kas atrodas viesnī cā Dombai, nekā cita tur nav, un man ir vienalga, ko par to domā broš ū ras. Pā rē jais ir labā kajā gadī jumā ciematā , un kvalitā te ir tradicionā la Dombay (nedomā jiet, ka Dombay viesnī ca ir tikai ķ ē ms slaidu zilacu blondī ņ u ģ imenē ).
Viss par viesnī cu.
Kū rorts.
Uz ielas ir daudz nomas, kur radikā li nogalinā tu aprī kojumu (tas nav speciā li jā jautā , vienkā rš i tā bū s) var iznomā t par 200–250 rubļ iem dienā , kas ir lē ti. Mana draudzene to dabū ja. Mums ar brā li bija savs ekipē jums, kas uz Dombay ir liels mī nuss. Pē c pirmā s slē poš anas dienas funikulieri var dzirdē t tā das sarunas kā "vai nevajadzē tu ņ emt nomas inventā ru, lai brauktu š ajā s trasē s, citā di ž ē l savē jo".
Nogā zes ir mež onī gas. Sniega kopš anas principā ir, bet viņ i vairā k ceļ o savā privā tajā biznesā , piemē ram, nogā dā jot slē potā jus kalna galā (3200), kur nav pacē lā ju. Brā lis ļ oti jocī gi stā stī ja, kā viens sniega kaķ is izdomā ja nolī dzinā t nogā zi, un viens no slē potā jiem brauca pa lī dzinā to vietu, tā pē c sniega kaķ a š oferis izliecā s no kabī nes un sā ka lamā t slē potā ju, ka viņ š viņ am te bojā trasi. Mež onī ba (turpmā k brā ļ a definī cijas, jo pirmo reizi esmu slē poš anas kū rortā un man nav ar ko salī dzinā t). Nulles droš ī bas. Takas nav iež ogotas vai marķ ē tas, un uz pacē lā ju balstiem nav paklā jiņ u. Vairā k vai mazā k normā li var braukt tikai tur, kur to labi izripina citi slē potā ji. Nogā zes ir kā veļ as dē ļ i, kā jas š obrī d iet bojā no tā da brauciena. Brā lis bija nostalģ isks par sagatavotajā m civilizē to kū rortu nogā zē m, kur pie ā truma 120 km/h gandrī z nav kratī š anas.
Solis pa labi vai pa kreisi no rievotā s vietas nozī mē lidojumu 20-30 centimetru biezā sniegā , kas pā rklā ts ar ledu. Pagrieziens uz š ā das nogā zes ir pilns ar slē pju atvienoš anu. Pat tajā , ko var uzskatī t par trasi (tā kā tā s nav marķ ē tas, tad trasi uzskatī sim par vietu, kur brauc lielā kā daļ a slē potā ju un daž kā rt arī sniega kopē ju), ir akmeņ i un veseli akmeņ u laukumi, savukā rt daž i akmeņ i ir redzami nedaudz iepriekš , un kuras Tu tā s redzi tikai tad, kad tā s izlido no sniega apakš as, slē pes izsistas. Pē c tam brā lis ilgu laiku apraudā ja savas augstā kā s slē pes, kas vairā kas reizes sadū rā s ar š ā diem akmeņ iem. Visā nogā zē ir divas tualetes, no kurā m viena ir netī ri apmaksā ta, bet otrā ir bezmaksas un daudz sliktā ka. Vī rieš iem ir labi bū t kaķ ē nam, bet sievietē m tas ir grū tā k.
Kalnā ir veci pacē lā ji, kas ir pā rtraukti. Vai jū s domā jat, ka no š iem pacē lā jiem atkabinā tie troses tika izņ emti no kalna, lai, nedod Dievs, kā ds no slē potā jiem neaizķ ertos un nesalauztu kā ju? Padomā vē lreiz.
Pirmajā dienā es iztē rē ju 50 USD par pacē lā jiem.
Eiropas kā rdinā jumi, piemē ram, "maksā.160 eiro par seš ā m dienā m un brauc, kur gribi" š eit nav. Labā kajā gadī jumā ir dienas abonements. Kalnā ir divi atzveltnes krē sli, vienu cē luš i dienvidslā vi, tas maksā.80 vienā reizē jeb 800 dienā , otrs maksā.100 vienā reizē jeb 600 dienā un uz to vienmē r ir rinda, savukā rt 600 dienā . var jums pā rdot, vai arī tos nedrī kst pā rdot - brauciet vienreiz.
Vā rdu "skipass" nevar lietot – nesapratī s. Pie katra pacē lā ja ir iezemietis ar naudas kaudzi – tā ir visa slē poš anas karte. Tie č aļ i, kuriem jā skatā s droš ī ba uz pacē lā jiem, var darī t jebko - nosnausties, runā t pa mobilo, brā lis pat vienreiz redzē ja, kā viņ i prefā krā so lodi. Es redzē ju, kā pacē lā js startā vilka vienu puisi, kurš izkrita no krē sla desmit metrus pirms kliedzoš ie cilvē ki pamudinā ja pacē lā ja vadī bas č ali viņ u apturē t. Vī rietis apsē dā s, č alis ieslē dza liftu un atkal ierakā s avī zē .
Pirmā s divas dienas pavadī ju zemā k esoš ajā pacē lā jā . Man priekš ā esoš ais vī rietis kaut kā aizķ ē rā s aiz apkakles pie pacē lā ja un aizvilka uz atgrieš anā s riteni. Viss lifts kliedza "stop", bet č alim, kas savā ca naudu, tam nebija laika. Vī rietis palika dzī vs tikai tā pē c, ka pē dē jā brī dī man izdevā s novilkt jū gu no viņ a kapuces.
Nokļ ū š ana lī dz paš am kalnam maksā.300. No ciemata 200 ar elegantu Austrijas pacē lā ju ar noņ emamā m kajī tē m, tad 100 ar krē slu pacē lā ju. No austrieš a lī dz atzveltnes krē slam nav ilgi jā dodas, bet gan pa baigo klinš u kritumu ar 40 grā du slī pumu. Pajautā ju brā lim vai nav kas lī dzī gs galoš ā m slē poš anas zā bakiem. Viņ š teica, ka pats par to domā jis, jo ž ē l tā dā murgā staigā t labos apavos, bet tā kā ar "tā du pidarismu" (citā ts) iepriekš nav saskā ries, tad nezina. Jū s nevarat atgriezties ar krē slu pacē lā ju, jo jums jā kā pj pa to paš u klinš u kritumu. Jā brauc lejā pa vienī go sarkano trasi kalnā . Uzmanieties no akmeņ iem un virvē m!
Gandrī z aizmirsu par beigtajiem suņ iem nogā zē , bet divas dienas grasī jos tos fotografē t un fotografē ju. Lieta tā da, ka 24. datumā uz Austrijas pacē lā ja otrā posma atklā š anu vajadzē ja ierasties mazattī stī tā s ekonomikas attī stī bas ministram Germanam Grefam. Lai to izdarī tu, daž as dienas pirms noteiktā datuma tika atvesti divi lieli Grefa lakeju autobusi, un burvju tuksnesi, kas jā pā rvar, lai nokļ ū tu pacē lā ja pirmajā posmā , tika noklā ta ar akmeņ ainu zemi un lieluma oļ iem. liela ā bola, pē c kā tas viss tika nolī dzinā ts, par ko ministre pateicas - kļ uva daudz vieglā k staigā t, un bez tā vī ģ es tur bū tu pā rcē luš ā s.
Ar autobusiem atseviš ķ s triks. Ir tā da vā cu firma - Mercedes, kas raž o smukus un uzticamus dā rgus autobusus. Viņ as logotips ir gredzens, kura iekš pusē ir trī s stari. Tieš i š is simbols atradā s vienā no autobusiem ar krupjiem. Ir vē l viens uzņ ē mums - Shan-Yan, jau ķ ī nieš u. Tas arī raž o diezgan jaukus autobusus, bet cena, ziniet, nav Mercedes. Logotips ir gredzens, kura iekš pusē ir divas saplacinā tas elipses, kas nedaudz izvirzī tas ā rpus gredzena. Š is logotips tika izrotā ts citā Kholuy autobusā . Smieklī gā kais ir tas, ka autobusi pē c izskata ir absolū ti identiski, un vietā , kur vicinā s Mercedes logotips, ir labi saskatā mas saplacinā tu elipsi pē das, kas izvirzī tas aiz logotipa robež ā m.
Tā tad par suņ iem: acī mredzot, lai Grefs netiktu apē sts augš ā , kā ds tajā paš ā dienā parū pē jā s par suņ iem ap pacē lā ju un kā pē jiem varē ja bū t prieks pā rdomā t lī ķ us nogā zē . Arī vā rnā m patika - vienu suni vakarā apē da lī dz skeletam.
Kalnā var ē st daudzā s kafejnī cā s. Ē dienkarte visur ir vienā da, bet kvalitā te cita. Mums visvairā k patika vai nu Sunrise, vai Ē delveisā .
Brauciens man izmaksā ja vairā k kā trī sdesmit tū kstoš us (20 tū kstoš i lidojums, pā rē jā viesnī ca), plus vē l tikpat iztē rē ju uz vietas, plus draugs vē l 13 tū kstoš us. Tas ir par spī ti tam, ka neko nepirkā m. Š is ir paredzē ts diviem. Turcijā vai Alpos daž i no mums par š o naudu bū tu nolaizī ti lī dz spī dumam, plus tehnika tik tā lu netiktu. Brateļ ņ iks paredzē ja, ka slē pes viņ am izturē s piecus gadus, tač u pē c Dombaja uzskata, ka pē c diviem gadiem bū s jā mainā s.
Vispā r, ja esi mazohists, vai visas citas iespē jas nav izdevuš ā s, vai kā da cita iemesla dē ļ esi dreifē jis uz Dombaju, vislabā k ir atstā t slē pes mā jā s, paņ emt ī rē tā s, iegā dā ties Obolon. ceļ u no lidostas, lai tā ir, ko ē st vakaros, no rī ta brauciet kalnā un paņ emiet abonementu uz krē slu pacē lā ju un nekā dā gadī jumā neejiet uz citā m vietē jā m izklaidē m, lai vē l vairā k nesabojā tu garastā vokli.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas

Оздоровительный комплекс "Домбай" расположен в центре Домбайской поляны. Занимает десятиэтажный корпус на 300 мест.

Atrašanās vieta Комплекс расположен на высоте 1600м над уровнем моря между левым берегом р. Домбай-Ульген и правым берегом р. Аманауз. Расстояние до маятникового подъемника 200 м, до кресельного – 100 м, до трассы для начинающих (короткая трасса с бугельным подъемником) – 150 м.
Viesnīcā

 • столовая
 • бар
 • сауна с бассейном
 • дискотека
 • бильярдный зал
 • кинозал
 • прокат горнолыжного снаряжения
 • мастерская по ремонту лыж
 • медпункт
 • автостоянка.

 • Telpu apraksts

  2х-местные номера с удобствами, балконом. ТВ в холле на этаже.

  FAQ