Alibek 2*– Atsauksmes

4
Novērtējums 5.010
Atpūtas centrs "Alibek" atrodas Teberdinskas rezervāta teritorijā Kaukāza galvenās grēdas gleznaino kalnu pakājē, 7 km attālumā no Dombajas ciema. Plašajā atpūtas centra teritorijā kalnu upes krastā atrodas 3 Alpu stilā celtas 2 un 3 stāvu dzīvojamās ēkas. Bāzes tiešā tuvumā atrodas gleznaini ūdenskritumi, Alibek ledāji, Turyevo ezers mežā. Netālu no atpūtas centra atrodas lēzenas trases iesācējiem slēpotājiem ar pacēlājiem. Transports uz galvenajām slēpošanas trasēm tiek veikts ar atpūtas centra Alibek transportu.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Tik skaistā vietā – tik š ausmī ga bā ze! Pirmkā rt, tos no Dombai uz nometni izceļ kukulī tī , kopā ar kartupeļ u maisiem, kas kratī š anas laikā apgā ž as pā r izciļ ņ iem. Otrkā rt, bez karstā ū dens! Viņ i ir nosmē rē ti ar nepareizu ū dens sistē mu! 21. … Tomēr ▾ Tik skaistā vietā – tik š ausmī ga bā ze! Pirmkā rt, tos no Dombai uz nometni izceļ kukulī tī , kopā ar kartupeļ u maisiem, kas kratī š anas laikā apgā ž as pā r izciļ ņ iem. Otrkā rt, bez karstā ū dens! Viņ i ir nosmē rē ti ar nepareizu ū dens sistē mu! 21. gadsimta cilvē ki! ! ! Treš kā rt, bā zē nav aptieciņ as, nav pirmā s palī dzī bas punkta, un administratore un istabenes naktī , kad man bija slikti, pat nedeva aktivē to ogli, sakot, ka mums tā das nav. . Nometne atrodas izolā cijā , un meitenei, kura sastiepa kā ju, viņ iem pat nebija pretsā pju lī dzekļ u! Tā lā k par cenā m - cenas ir izdomā tas no galvas un neatbilst informā cijai vietnē ! 3000 par gultu dienā - kamē r nav karstā ū dens, nav ziepju un š ampū nu, nav Wi-Fi un TV, nav ledusskapja, nav č ī bas, 3-vietī gā istabā ir viendurvju skapis - tas ir kā ! ē diens - sliktā ks nekā slimnī cā ! Par slidoš anas cenu 4 zvaigž ņ u viesnī cā ! bet patiesī bā sliktā k nekā smirdoš s hostelis! Un beigā s beidzā s tas, ka uz jautā jumu, kur staigā t, viņ i atbildē ja - NAV KUR IET STAIGĀ T UN MUMS NAV Ļ OTI TAKAS! Un celš anā s no Dombai uz nometni uz klaipa, kas pa ceļ am nesa kartupeļ us, maksā.1500 rubļ u. !!!!!!!!!!!!! ! ! Bē das, biznesmeņ i! Es to nenovē lu savam ienaidniekam!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Neiesaku. Serviss š ausmī gs. Strā dā rupji cilvē ki. Jums ir jā maksā par katru soli. Tajā paš ā laikā jums ir jā lū dz, lai mē s sniegtu š o vai citu MAKSAS pakalpojumu. Pasū tī ja pirti, sagā dā ja vannu. Netī rs kā ellē . … Tomēr ▾ Neiesaku. Serviss š ausmī gs. Strā dā rupji cilvē ki. Jums ir jā maksā par katru soli. Tajā paš ā laikā jums ir jā lū dz, lai mē s sniegtu š o vai citu MAKSAS pakalpojumu. Pasū tī ja pirti, sagā dā ja vannu. Netī rs kā ellē . Pelē jums, sē ne uz sienā m, uz durvī m. Palagos ir beigtas muš as. Netī rumu gabali uz grī das. Viesnī ca ir netī ra. Gaiteņ i ir netī ri, telpas ir nedaudz labā kas. Numuros nav dvieļ u. Telpas smird pē c kanalizā cijas. Un par droš ī bas pasā kumiem nav ne vā rda. Viņ i pat nezina, kas tas ir. Daba ir ļ oti skaista. Bet darbinieki ir briesmī gi.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
kad paš ā Dombajā ir celtniecī ba, valda Alibek, bet cilvē kam nav kur ē st, es atbalstī š u ē damistabu - tas ir tikai murgs, vai nu dā rgi, vai ilgi jā kā pj lejā , tā pē c ņ emam lī dzi. bet te rodas cita problē ma, lai atrastu cepeš krā sni un vietu "zem saules". … Tomēr ▾ kad paš ā Dombajā ir celtniecī ba, valda Alibek, bet cilvē kam nav kur ē st, es atbalstī š u ē damistabu - tas ir tikai murgs, vai nu dā rgi, vai ilgi jā kā pj lejā , tā pē c ņ emam lī dzi. bet te rodas cita problē ma, lai atrastu cepeš krā sni un vietu "zem saules". novē lu saimniekiem - uztaisiet vairā k lapenes
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ja uz zemes ir debesis, tad tā s atrodas Alibek bā zes tuvumā ! Lielisks gaiss! brī niš ķ ī gs skats uz ledā jiem un ziediem klā tā m pļ avā m! Labi dzī ves apstā kļ i, labsirdī gs personā ls. Uz š ī fona ī paš i nepatī kama ir š ausmī gā ē damzā le ar nebeidzamajā m graudaugiem un skvoš a ikriem. … Tomēr ▾ Ja uz zemes ir debesis, tad tā s atrodas Alibek bā zes tuvumā ! Lielisks gaiss! brī niš ķ ī gs skats uz ledā jiem un ziediem klā tā m pļ avā m! Labi dzī ves apstā kļ i, labsirdī gs personā ls. Uz š ī fona ī paš i nepatī kama ir š ausmī gā ē damzā le ar nebeidzamajā m graudaugiem un skvoš a ikriem. Visi ē dieni ir dā rgi un pretī gi! Sadedzinā ts olu kultenis, novecojuš as siera kū kas. Uz tū ristu rē ķ ina viņ i pabaro bā zes darbiniekus un tajā paš ā laikā ir rupji, ja prasā t salā tus: "Vai tas ir tikai darbiniekiem! ? " Netā lu atrodas brī niš ķ ī ga lē ta kafejnī ca ar lielu gardu ē dienu izvē li. Ž ē l gan!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas

База отдыха «Алибек» расположена на территории Тебердинского заповедника у подножия живописных гор Главного Кавказского хребта в 7 км от п. Домбай. На огромной территории базы отдыха на берегу горной реки находятся 3 жилых 2 и 3-этажных корпуса, выполненных в альпийском стиле. В непосредственной близости от базы есть живописные водопады, ледники Алибек, Турьево озеро в лесном массиве.

Недалеко от базы отдыха находятся пологие склоны для начинающих горнолыжников с бугельными подъемниками. К основным горнолыжным трассам подвоз осуществляется транспортом базы отдыха Алибек.

Atrašanās vieta в 7 километрах от поселка Домбай, в ущелье Алибек.
Viesnīcā

бильярдная,русская баня, сауна, прокат лыжного снаряжения, услуги гида, места для размещения палаток, организуется трансфер Домбай-Алибек, подвоз к подъемникам.

Telpu apraksts

2-местный 1-комнатный номер корп. 3 (доп. мест нет) - санузел с душем на этаже, телевизор в холле.
2-местный 1-комнатный «улучшенный» номер корп. 3 (доп. мест нет) - санузел с душем, телевизор, балкон.
3-местный 1-комнатный номер корп. 1 (доп. мест нет) - санузел с душем на этаже, телевизор в холле, балкон.
3-местный 1-комнатный номер корп. 3 (доп. мест нет) - санузел с душем на этаже, телевизор в холле.
4-местный 1-комнатный номер корп. 1 (доп. мест нет) - санузел с душем на этаже, телевизор в холле.
4-местный 1-комнатный номер корп. 3 (доп. мест нет) - санузел с душем на этаже, телевизор в холле.
«Люкс» 2-местный 1-комнатный корп. 3 (доп. мест нет) - санузел с душем, телевизор, камин.

Adrese респ. Карачаево-Черкессия, р-н Тебердинский, пос. Домбай.
FAQ