Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Dombaja

Novērtējums 7.2
 • 
№2. Zvezdnyi 3*
Novērtējums 5.8
 • 
Novērtējums 5.6
 • 
Novērtējums 5.3
 • 
№5. Alibek 2*
Novērtējums 5.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Dombejs pievienot stāstu
Briesmīga vieta. Atkritumi, nevis viesnīca
Ceļ oju 19 gadus un manā iespaidu krā jumā bija cita veida atvaļ inā jums: gan budž eta, gan dā rgi, ir ar ko salī dzinā t un ar ko salī dzinā t.
 •  2 gadā atpakaļ
Labāk gulēt teltī
Viesnī cā ir aptuveni pieci atjaunoti numuriņ i. Š o istabu fotoattē li ir ievietoti vietnē s. Atlikuš os divsimt istabu var raksturot kā "vectē va š ķ ū ni".
 •  4 gadā atpakaļ
Šausmas
Ļ oti š ausmī ga viesnī ca, auksts un mitrs un smird pē c pelē juma. Turp dosies tikai tie, kas nedomā par savu veselī bu. Es domā ju, ka labā k pā rmaksā t, bet atpū sties komfortabli.
 •  5 gadiem atpakaļ
Kas ir "neveiksme" un kā ar to cīnīties - 2
Sā ciet š eit https://www.turpravda.ua/ru/dombay/blog-289377.html Mā jā s Vadiks priecī gi paziņ oja, ka acī mredzot viņ am ir plaisa ribā !
 •  6 gadiem atpakaļ
Kas ir "neveiksme" un kā ar to cīnīties
Š ogad neplā nojā m doties slē pot. Tam nebija ne naudas, ne atvaļ inā juma. Un tad pa nakti kaut kā viss izveidojā s – gan atvaļ inā jums, gan lī dzekļ i.
 •  6 gadiem atpakaļ
Mētājas klienti!
Nopirkā m Biglion kuponu, rezervē jā m istabu. Atbraucā m un administratore pateica, ka lī gums ir lauzts un ar mums netiks mierā ! Un nekas, ka esam jau samaksā juš i 3000, mums piedā vā ja maksā t jaunu par 2000 dienā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Ilgi gaidītie pokotushki
Daž ā du iemeslu dē ļ mē s izlaidā m divas slē poš anas sezonas. Dzī ve paiet garā m! Mums jā iet! Un kur? Eiropa mums nespī d.
 •  7 gadiem atpakaļ
"Zvaigzne" - noteikumi!
Personā la draudzī gums, siltums, tī rī ba, komforts, atraš anā s vieta klusā vietā Dombai (atš ķ irī bā no centra ap pacē lā jiem), pacē lā ju tuvums, apkā rt ir daudz kafejnī cu un pā rtikas preč u ...
 •  7 gadiem atpakaļ
šausmas! (2018. gada janvāris)
Tik skaistā vietā – tik š ausmī ga bā ze! Pirmkā rt, tos no Dombai uz nometni izceļ kukulī tī , kopā ar kartupeļ u maisiem, kas kratī š anas laikā apgā ž as pā r izciļ ņ iem.
 •  6 gadiem atpakaļ
Padomā divreiz, ja vēlies palikt šajā viesnīcā!
Visi 80 cilvē ki, kuriem "paveicā s" pavadī t vairā kas naktis, sliktā kas viesnī cas un servisu nav redzē juš i! Istabas aukstas un netī ras!
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Dombejs