Park Lane Inn 2*– Atsauksmes

10
Novērtējums 8.410
№7 viesnīcas reitingā Pēterburga
8.2 Numurs
8.3 apkalpošana
8.3 Tīrība
8.3 Uzturs
8.2 Infrastruktūra
Atrodas pilsētas centrālajā daļā ielas gājēju zonā. Pravda - B. Moskovskaya (dažu minūšu gājiena attālumā starp metro stacijām "Puškinskaja" un "Vladimirskaja") un tikai 15 minūšu gājiena attālumā no Ņevska prospekta vidus un Maskavas dzelzceļa stacijas.Vairāk →
аватар fishback
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Uzturē jā s 2185. istabā . Ierodoties numurā , viņ i pieprasa priekš apmaksu par visu uzturē š anā s laiku (ļ oti raksturī gi Krievijas viesnī cā m kopumā - atš ķ irī bā no viesnī cā m normā lā s valstī s) - viņ i tač u to sauc vai nu par "autorizā ciju", vai "rezervā ciju", bet bū tī ba. … Tomēr ▾ Uzturē jā s 2185. istabā .
Ierodoties numurā , viņ i pieprasa priekš apmaksu par visu uzturē š anā s laiku (ļ oti raksturī gi Krievijas viesnī cā m kopumā - atš ķ irī bā no viesnī cā m normā lā s valstī s) - viņ i tač u to sauc vai nu par "autorizā ciju", vai "rezervā ciju", bet bū tī ba. tas situā ciju nemaina: visa summa uzreiz tiek norakstī ta no bankas kartes. Tajā paš ā laikā viņ i nevē las sniegt dokumentus par samaksu - tikai, viņ i saka, kad jū s aizbraucat (kas pats par sevi ir pā rkā pums - apliecinoš ie dokumenti jā izsniedz uzreiz pē c maksā juma veikš anas). Pē c 15 minū š u garas sarunas darbiniece (Anna Koroleva) tomē r laipni piekrita sniegt dokumentus. Uzgā ja istabā : istaba nav "pirmā svaiguma", nobruž ā ta. Netī rs paklā js, daž i notraipī ti. Tapetes š ur un tur sā k lobī ties. Televizora tā lvadī bas pults nedarbojas. Atvē ru bukletu "Apkalpoš ana istabā " - nolē mu pasū tī t alus kausu. Bukletā rakstī ts, ka norē ķ inā ties tiek gan ar skaidras naudas rubļ iem, gan ar kredī tkartē m, bet darbiniecei, kura man atnesa alus kausu, tas izrā dī jā s pā rsteigums. Meitene (š ķ iet, ļ oti laba), sā kumā ieteica man nokā pt lejā uz restorā nu un tur samaksā t ar kredī tkarti. Bet, pē c tam, kad es viņ ai parā dī ju bukletu, kurā melns uz balta bija rakstī ts, ka viesis turpat istabā var norē ķ inā ties ar kredī tkarti, viņ a bija š ausmī gi apjukusi (saka: ". . . lai es pats maksā ju par š o alu - Man š odien ir dzeramnauda. Viņ i man iedeva 150 rubļ us, man vē l ir palikusi nauda trolejbusam! "). Vienojā mies, ka viņ a "pierakstī s" š o kontu uz manu numuru un es samaksā š u, kad aizbraukš u.
Kopumā viesnī ca ir ļ oti viduvē ja - apkalpoš anas lī menis (bet, diemž ē l, ne cenu lī menis) ir daudz zemā ks nekā , piemē ram, tā s paš as Park Inn ķ ē des Eiropas viesnī cā s. Sanktpē terburgā par to paš u naudu var noī rē t pieklā jī gu viesnī cas numuriņ u. Tā tad, dā mas un kungi, kā saka, es neiesaku.. .
Обои на стенах в гостинице Park Inn Pulkovskaya Пятна на ковролине в гостинице Park Inn Pulkovskaya
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Liels prieks par saziņ u un viesmī lī bu. Labi smaidi no rī ta un vakarā palikuš i dvē selē . Veiksmi un labklā jī bu! … Tomēr ▾ Liels prieks par saziņ u un viesmī lī bu. Labi smaidi no rī ta un vakarā palikuš i dvē selē . Veiksmi un labklā jī bu!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар morra4ok
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Liels paldies no dzī vesbiedriem Vadima un Yana. Mē s pavadī jā m savu medusmē nesi Park Lane. Ideā la komforta, apkalpoš anas, labas, draudzī gas attieksmes kombinā cija. Viss augstā kajā lī menī! ! Liels paldies, noteikti atgriezī simies : ). … Tomēr ▾ Liels paldies no dzī vesbiedriem Vadima un Yana.
Mē s pavadī jā m savu medusmē nesi Park Lane.
Ideā la komforta, apkalpoš anas, labas, draudzī gas attieksmes kombinā cija. Viss augstā kajā lī menī! !
Liels paldies, noteikti atgriezī simies : )
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Svinē jā m Jauno 2010. gadu š eit! ! Man viss ļ oti patika! Svē tki pagā ja ar blī kš ķ i! ! Laba apkalpoš ana, sirsnī ga attieksme, sirsnī ga sagaidī š ana! … Tomēr ▾ Svinē jā m Jauno 2010. gadu š eit! ! Man viss ļ oti patika!
Svē tki pagā ja ar blī kš ķ i! ! Laba apkalpoš ana, sirsnī ga attieksme, sirsnī ga sagaidī š ana!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар irinula79
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ar vī ru un bē rnu 2009. gada septembrī braucā m atpū sties uz Sanktpē terburgu. Viesnī ca tika izvē lē ta rū pī gi, pā rsvarā no mini-viesnī cā m. Mē s izvē lē jā mies Park Lane Inn ā rē ji pieklā jī go numuru un ē rtā s atraš anā s vietas dē ļ . … Tomēr ▾ Ar vī ru un bē rnu 2009. gada septembrī braucā m atpū sties uz Sanktpē terburgu. Viesnī ca tika izvē lē ta rū pī gi, pā rsvarā no mini-viesnī cā m. Mē s izvē lē jā mies Park Lane Inn ā rē ji pieklā jī go numuru un ē rtā s atraš anā s vietas dē ļ . Personā ls pa tā lruni bija draudzī gs, istaba tika rezervē ta caur vietni bez priekš apmaksas. Tā kā ceļ oju ar bē rnu un gribē ju bū t droš a, ka bū s kur dzī vot, tad pati prasī ju rē ķ inu par izmitinā š anu, un pati samaksā ju.
Ieradā mies agrā k par izrakstī š anā s laiku, piekā pā mies un uzreiz norē ķ inā jā mies, tikai samaksā jā m papildus 500 rubļ us.
Kluss, mierī gs, bez trokš ņ ainā m kompā nijā m. Kopumā man viss patika. Paldies
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es vē los pateikties Park Lane Inn mini-viesnī cas vadī bai un personā lam. Es pastā vī gi dzī voju komandē jumos un jau esmu redzē jis diezgan daudz, sā kot no greznā m Eiropas viesnī cā m lī dz maziem privā tiem hosteļ iem. Park Lane nokļ uvu pavisam nejauš i, mū su pastā vī gā viesnī ca pē dē jā brī dī atteicā s rezervē t un man bija steidzami jā meklē naktsmā jas. … Tomēr ▾ Es vē los pateikties Park Lane Inn mini-viesnī cas vadī bai un personā lam. Es pastā vī gi dzī voju komandē jumos un jau esmu redzē jis diezgan daudz, sā kot no greznā m Eiropas viesnī cā m lī dz maziem privā tiem hosteļ iem.
Park Lane nokļ uvu pavisam nejauš i, mū su pastā vī gā viesnī ca pē dē jā brī dī atteicā s rezervē t un man bija steidzami jā meklē naktsmā jas. Draugi no Sanktpē terburgas ieteica š o viesnī cu, pirms 2 gadiem tur apmetā s partneri, ļ oti mā jī ga, klusa viesnī ca, aprī kota atbilstoš i Eiropas standartiem. Cenā iekļ autas brokastis. Labiekā rtotajā virtuvē varat pagatavot sev vakariņ as, un blakus ir pā ris mā jī gas kafejnī cas, kur arī iekost. Numuri ir tī ri, plaš i, katrā ir vannas istaba un duš a. Liela gaiš a zā le, kur pē c darba dienas atpū sties uz mī ksta dī vā na. Katrā numurā ir arī bezmaksas internets un Wi-Fi. Ļ oti draudzī ga, ģ imeniska atmosfē ra, patī kams, pieklā jī gs personā ls, var papļ ā pā t un palī dzē t izsaukt taksi vai izskaidrot, kā tur nokļ ū t. Viesnī ca atrodas pilsē tas vē sturiskajā centrā , no logiem paveras skats uz pagalmu, tā pē c maš ī nu troksnis un izplū des gā zes nav briesmī gas.
Vakarā vai brī vdienā s var pastaigā ties pa Ņ evas prospektu, lī dz tam iet 20 minū tes. Tuvumā ir arī.3 teā tri. Vē lreiz paldies par viesmī lī bu un viesmī lī bu.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Olkin33
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es pastā vī gi esmu komandē jumos un jau daudz ko esmu redzē jis. Park Lane iekļ uvu nejauš i, pē dē jā brī dī viesnī ca, kurā pastā vī gi apstā jos, atteicā s rezervē t. Draugi no Sanktpē terburgas ieteica š o mini-viesnī cu. … Tomēr ▾ Es pastā vī gi esmu komandē jumos un jau daudz ko esmu redzē jis. Park Lane iekļ uvu nejauš i, pē dē jā brī dī viesnī ca, kurā pastā vī gi apstā jos, atteicā s rezervē t. Draugi no Sanktpē terburgas ieteica š o mini-viesnī cu. Tā atrodas parastas dzī vojamā s ē kas 5. stā vā , pā rbū vē ta no bijuš ā komunā lā dzī vokļ a. Tas izrā dī jā s pā rsteidzoš i mā jī gs, kluss un jauks. kā mā jā s. Brokastis ir iekļ autas cenā . Pā rē jais tač u jā gatavo paš am, bet viss tam ir nodroš inā ts.
Viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs un vienmē r gatavs palī dzē t pē c iespē jas vairā k, jū taties kā mī ļ š viesis. Vē lreiz paldies par uzņ emš anu.
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ieradā mies š ajā viesnī cā pē c draugu ieteikuma. Paveicā s, ka LIELO atlaiž u periodā . Dzī voja standartā par 2310! Un tas ir maijā , kad ir augsto cenu maksimums! Istabā ir labierī cī bas, fē ns, č ī bas, kondicionieris (peldmē teļ u nebija pietiekami daudz, bet tas mū s ī paš i neapbē dinā ja). … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies š ajā viesnī cā pē c draugu ieteikuma. Paveicā s, ka LIELO atlaiž u periodā . Dzī voja standartā par 2310! Un tas ir maijā , kad ir augsto cenu maksimums! Istabā ir labierī cī bas, fē ns, č ī bas, kondicionieris (peldmē teļ u nebija pietiekami daudz, bet tas mū s ī paš i neapbē dinā ja). Brokastis pieticī gas, bet par tā du cenu bijā m apmierinā ti: siers, sagriezta gaļ a, olu kultenis, jogurts. Priecā jos par sirsnī go uzņ emš anu un gā dī go personā lu: no rī ta tikā m informē ti par laikapstā kļ iem, notikumiem. Viņ i labprā t palī dzē ja ar padomu, kur paē st un iepirkties. Mū su ieteikums tiem, kas ceļ o uz Sanktpē terburgu, ir apmeklē t Park Lane Inn! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар LenusyaG
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man ļ oti patika š ī miniviesnī ca! Tī ra, omulī ga un paš ā pilsē tas centrā ! Draugi konsultē ja, jo tā ir lē ta un ē rta. Atsaucā m draugus un veicā m atlaidi : ) Viesnī ca ir klusa un mierī ga, jo atrodas uz gā jē ju ielas un no logiem paveras skats uz atvē rtu pagalmu (un var redzē t maš ī nu) Ī paš s paldies par pankū kā m brokastī s!. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika š ī miniviesnī ca! Tī ra, omulī ga un paš ā pilsē tas centrā ! Draugi konsultē ja, jo tā ir lē ta un ē rta. Atsaucā m draugus un veicā m atlaidi : )
Viesnī ca ir klusa un mierī ga, jo atrodas uz gā jē ju ielas un no logiem paveras skats uz atvē rtu pagalmu (un var redzē t maš ī nu) Ī paš s paldies par pankū kā m brokastī s!
аватар funni
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š is bija mū su pirmais brauciens uz Sanktpē terburgu un tas bija brī niš ķ ī gi! ! ! un tā lu no pē dē jā s lomas š ajā viesnī cā . Lielu paldies gribu teikt meitenē m, kuras gatavoja brokastis "jū s pirkstos laizī sit". … Tomēr ▾ Š is bija mū su pirmais brauciens uz Sanktpē terburgu un tas bija brī niš ķ ī gi! ! ! un tā lu no pē dē jā s lomas š ajā viesnī cā .
Lielu paldies gribu teikt meitenē m, kuras gatavoja brokastis "jū s pirkstos laizī sit". istaba bija plaš a un gaiš a. logi pavē rā s uz pagalmu un bija ļ oti kluss un mierī gs, kas ir svarī gi pē c veselas dienas pastaigas pa pilsē tu.
kopumā relaksā cijas atmosfē ra bija pilnī ga)


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Valsts Ermitāža
Novērtējums 9.8
Krievija, Sanktpēterburga
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Svētā Īzaka katedrāle
Novērtējums 9.3
Krievija, Sanktpēterburga
Arhitektūra, Muzeji, Reliģija, Stats
Vasiļjevska sala
Novērtējums 10.0
Krievija, Sanktpēterburga
Arhitektūra, Daba, Stats

Расположен в центральной части города на пешеходной зоне ул. Правды – Б. Московская (в нескольких минутах пешком между станциями метро «Пушкинская» и «Владимирская») и всего в 15 минутах ходьбы от середины Невского проспекта и Московского вокзала.

Telpu apraksts

5 двухместных и 1 одноместный номер.

Istabās

душ, туалет, кондиционер, телефон, телевизор, включая спутниковое ТВ, доступ в Интернет.

Adrese Санкт-Петербург, ул. Правды д.22-20
Tīmekļa vietne: Park Lane Inn
FAQ