Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Krievija

Tūristu stāsti par Krievija pievienot stāstu
Kruīzs pa Volgu
Pirmo reizi devā mies atpū sties uz kuģ a N. A. Nekrasov 08.07. 22-11.07. 22g un nebija vī luš ies, tikai neuzminē ju ar dienu skaitu, nā kamreiz kruī zs bū s vismaz 5-7 dienas.
 •  Aizvakar
Dziesma par dzimteni!
Tā tad, biedri, es ziņ oju cilvē ka drukā tā balsī : jū s varat atpū sties savā dzimtenē tikpat labi kā visā dos ā rzemju popularizē tos kū rortos un kū rortos.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Atpūta Sočos 2021. gada novembris-decembris
Nesen atgriezos no Soč iem (Adlera). Nopirka autobusa tū ri. Mē s apmetā mies Van Hotel (no 27.11. 2021 lī dz 12.04. 2021). Ļ oti labi atpū tā mies un izklaidē jā mies.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Četru stundu ceļojums jeb Zelta rudens Ņižņijnovgorodas Kremlī. Turpinājums
Sā ciet š eit >>> Mana pastaiga pa Kremli ne tuvu nav beigusies, un pē c tam, kad esmu apskatī jis, kur tagad varu izkā pt, dodos tā lā k.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Četru stundu ceļojums jeb Zelta rudens Ņižņijnovgorodas Kremlī (foto pastaiga)
Nedaudz no manas pilsē tas vē stures, kā liecina hronika, Ņ iž ņ ijnovgorodu 1221.  gadā dibinā ja Vladimirs kņ azs Jurijs Vsevolodovič s.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Krievija maina polus
Brī numu ceļ ojumu rī kotā js: "Sahalī na, Kurilu ķ ē des kaklarota", 2021.  gada jū lijs–augusts "Uz ciemu, pie tantes, uz tuksnesi, uz Saratovu.
 •  1 gadā atpakaļ
Neaizmirstams ceļojums uz Karēliju!
Katrs mū su brauciens ar ģ imnā zijas bē rniem ir pilns ar interesantā m jaunā m vietā m, izzinoš iem stā stiem, gleznainiem skatiem, viesmī lī giem cilvē kiem, priecī gā m emocijā m, saulainu laiku.
 •  1 gadā atpakaļ
Kāpēc jābrauc uz ārzemēm, ja visapkārt ir tāds skaistums?! Atpūta un pavasaris Plyosā!
Es beidzot nolē mu pavadī t savu atvaļ inā juma pē dē jo nedē ļ u ar labumu. Tā pē c kopā ar draugu diezgan spontā ni devā s improvizē tā ceļ ojumā uz daž ā m Zelta gredzena pilsē tā m.
 •  1 gadā atpakaļ
Toržoks. Nav neglītu pilsētu
Daudzi ir dzirdē juš i joku "Nav neglī tu sievieš u, ir maz š ņ abja par nepietiekamu finansē jumu. " Tas pats stā sts ir ar pilsē tā m.
 •  1 gadā atpakaļ
Toržoks. Lieliski mazā
Kad jū s izejat uz Tvertsas upes krastiem Torž okā , pirmais, kas jū su uzmanī bu piesaista, ir liels skaits baznī cu. Kur vien skaties – visur kupoli un kupoli.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »