Lieliska viesnīca un super atrašanās vieta

Rakstīts: 12 marta 2024
Ceļošanas laiks: 7 — 10 marta 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 10.0
Esmu ļ oti gandarī ts par dzī ves apstā kļ iem un brī niš ķ ī go skatu uz Sao Jorge pili, kas mani uzreiz apbū ra. Rezervē jot viesnī cu prasī ju skaistu skatu un man to uzdā vinā ja. Kopumā es novē rtē ju š o viesnī cu par (1) ļ oti uzmanī gu un pieklā jī gu personā lu, (2) metro staciju (sarkanā s un zaļ ā s lī nijas) un autobusu pieturas tieš i blakus viesnī cai, kas nodroš ina ē rtu nokļ ū š anu un no lidostas, dzelzceļ a stacijā m un Lisabonas vē sturiskais centrs , (3) brokastis diezgan labas un garš ī gas, (4) kafijas automā ts, kafija, tē ja, cukurs, ū dens katru dienu bez maksas numurā , (5) ā trs Wi-Fi, (6) istabas lielums, ir arī vieta rī ta vingroš anai, ( 7) agrā s brokastis plkst. 7.
Mani izmitinā ja 6. stā vā un netraucē ja ne bā ra, ne metro troksnis,? ? kā atzī mē daž i viesi. Mani patī kami pā rsteidza arī sagaidī š anas dzē riens: jū su izvē lē tais dž inha vai sula.
Tā tad viesnī ca patieš ā m ir 10. Vē lreiz vē los atzī mē t personā la draudzī gumu.

Es iesaku to pirmo reizi apmeklē tā jiem Lisabonā , lai ā tri un centrā li piekļ ū tu visam, ko redzē t.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар