Carvi Beach Hotel 3*– Atsauksmes

1
Novērtējums 6.010
pamatā
1 atsaukt
8.0 Numurs
8.0 apkalpošana
8.0 Tīrība
6.0 Uzturs
6.0 Infrastruktūra
Šī viesnīca tika uzcelta 1960. gados Lagosā, un tā ir nesen atjaunota. Atrodas kalna nogāzē.Vairāk →
аватар Viki_pet
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Man ļ oti patika Portugā le. Izvē le krita, pateicoties vienam no raidī jumiem par š ī s valsts arhitektū ru, skatī jā mies vienā no ziemas vakariem. Nekavē joties sā kā s viesnī cu un tū risma operatoru meklē š ana valstī . … Tomēr ▾ Man ļ oti patika Portugā le. Izvē le krita, pateicoties vienam no raidī jumiem par š ī s valsts arhitektū ru, skatī jā mies vienā no ziemas vakariem. Nekavē joties sā kā s viesnī cu un tū risma operatoru meklē š ana valstī . Oksana no Alto Sol kompā nijas atbildē ja uz manu pieprasī jumu sastā dī t un rezervē t marš rutu. Viesnī cas (Lisabona-Sana Malhoa un Lagos-Carvi Hotel) un privā ta ekskursija pa Lisabonu un Sintru (Pena pils), kas rezervē tas ar š ī uzņ ē muma starpniecī bu. Sū dzī bu nav, viss ļ oti patika, sagaidī ja lidostā , tika pasū tī ts individuā ls transfē rs, lai gan vē lā k sapratā m, ka uz to var ietaupī t, taksometrs Lisabonā ir ļ oti lē ts, tikā m lī dz lidosta par 10 eiro atpakaļ ceļ ā ; gide Elena, kura vadī ja ekskursiju pa Sintru un Lisabonu - nav slavē jams, liels paldies viņ ai : ). Kopumā sapratā m, ka individuā la ekskursija ir tā s naudas vē rta. Lidojumi rezervē ti caur Ozone. ru, viss arī bez problē mā m, lidoja uz turieni ar pā rsē š anos Ž enē vā , aizbrauca uz pilsē tu apskatei, ļ oti skaists Ž enē vas ezers, joprojā m iespaidā , marš ruts izdrukā ts no interneta, izmantoju Ž enē vas ceļ vež a vietni. Atpakaļ lidojā m caur Vī ni, aizbraucā m arī uz pilsē tu, biju tur jau bijusi, tā pē c daudzi apskates objekti jau bija pazī stami. Vī nes lidostā viņ i izsniedza pilsē tas karti, kas ļ oti palī dzē ja ejot. Pirms tam izmantoju arī vietnes internetā , viena no tā m bija Vienna Guide. Tagad atpakaļ uz Portugā li. Viesnī ca Lisabonā - Sana Malea - tur palika 2 reizes ceļ ojuma sā kumā un beigā s. Stilī ga pilsē tas viesnī ca, solī ds 4, brokastis ļ oti labas, ar tā m arī vakariņ ojā m, restorā ns saucas Mediteraneo, bufetes vakariņ as 18.5 eiro, par dzē rieniem maksā atseviš ķ i. Ir krieviski runā još i viesmī ļ i. Viesnī cā ir Wi-Fi, viesnī cas reģ istratū rā ir biznesa centra telpa. Mums bija jocī gs gadī jums, mū su angļ u valoda ir visvienkā rš ā kajā lī menī . Palū dzā m reģ istratū rā reģ istrē t biļ etes lidojumam, vī rs reģ istratū rā teica, ka to var izdarī t biznesa centrā , uz jautā jumu vai tuvu, teica, ka netā lu, nekur neredzē jā m. kad izgā jā m no viesnī cas, arī garā mgā jē ji neatbildē ja uz mū su jautā jumiem viņ i zinā ja, viņ i nokļ uva tuvā kajā bankā , meitenes reģ istratū rā arī nezinā ja, bet pē c vairā kiem zvaniem saviem draugiem uzrakstī ja adresi un teica, ka labā k palū gt taksistam, lai viņ š mū s aizved uz adresi. Nolē mā m atgriezties viesnī cā un palū gt izmantot datoru, ieejot viesnī cā , reģ istratū rā viss bija sapakots - atbrauca cita grupa, un tad ieraudzī jā m uz galda ar datoriem, tajā paš ā istabā pie ieejas, maza plā ksnī te ar uzrakstu - Biznesa centrs, pasmē jā mies, protams, reģ istrē jā m biļ etes lidojumam un izdrukā jā m iekā pš anas kartes, tas maksā nedaudz, bet pirms tam iedevā m pā ris eiro reģ istratū rā informā cijai par laikapstā kļ iem Vī ne, un viņ š mums neņ ē ma naudu. Atgriež oties pie stā sta par pā rē jo: 12. augustā mums bija izbraukš ana uz Algarve, nolē mā m braukt ar metro, no viesnī cas 5-10 minū tē s, jā nokā pj lī dz -3 stā vam, un jā iet cauri. pagalmus, tad nonā cā m Orientes stacijā , nopirkā m vilciena biļ etes, atstā jā m mantas noliktavā , un devā mies uz akvā riju, pastaigā jā m tur - daž ā das zivis, bruņ urupuč i, ū dri - dzī vā s radī bas vienmē r priecā jas. Uz krastmalas ir funikulieris, es devos uz to, tas sasniedz viesnī cu buras veidā , tad es gā ju lī dz Vasco de Gamma tiltam, 17 km - tilta garums, pievienoš u vē l vienu epopeju pa labi prom: atceļ ā uz Lisabonu no Algarves krasta mē s braucā m ar autobusu caur Tež u upi pā ri š im tiltam. Uzņ ē mis daž as tilta un krastmalas bildes, es atgriezos atpakaļ . Tā lā k devā mies uz Vasco De Gamma centru, kur hipertirgū nopirkā m proviantu ceļ ojumam un devā mies uz staciju. Vilciens dodas uz Lagosu ar pā rsē š anos Tunesh stacijā . Vispā r nokļ uvā m Lagosā , kur nolē mā m braukt ar taksi lī dz viesnī cai, patiesī bā varē ja izbraukt cauri vecpilsē tai, ceļ š aizņ em kā das 20 minū tes, bet mantas nest ī sti negribē jā s. Viesnī ca Carvi ir ļ oti jauka, mums iedeva istabiņ u pirmajā stā vā , tur bija ē damistaba, kur brokastojā m, ē damistaba izskatā s pē c bē rnudā rza : ) - mazi galdiņ i un krē sli, brokastis ļ oti pieticī gas - sviestmaizes, kafija, tē ja, augļ i, graudaugi. Kam nav pretenziju, tas labi, mā jā s principā ir tā pat - no rī ta kafija ar sviestmaizi : ). Viesnī cas atraš anā s vieta ir vienkā rš i brī niš ķ ī ga, lī dz pludmalei - 2 minū tes, pludmale ir pā rsteidzoš a starp akmeņ iem. Nopirkā m dvieļ us un lietussargu netā lu no pludmales, varē jā m izī rē t viesnī cā , vē lā k reģ istratū rā redzē jā m info, tur arī tirgo sauļ oš anā s krē mus. Pludmalē zem nojumes ir sauļ oš anā s krē sli, bet mē s pat nepajautā jā m, cik tas maksā , gulē jā m uz smiltī m, kā jau lielā kā daļ a atpū tnieku. Augusts ir mē nesis, kad atpū š as visa Eiropa, pludmalē pā rsvarā bija visdaž ā dā kie eiropieš i ar ģ imenē m. No rī ta pulksten 9 cilvē ku maz, bet lī dz 12 - ā bolam nav kur nokrist. Vairā kas reizes pusdienojā m kafejnī cā uz viesnī cas jumta, no turienes paveras brī niš ķ ī gs skats uz okeā nu, kur var pasū tī t kartupeļ u biezeni (vienmē r bija dā rzeņ u), picu, hamburgeru, sviestmaizes, sulu, saldē jumu, vispā r, a uzkodas. Vakariņ ā s pā rsvarā devā mies uz Vecrī gu, tur ir daudz restorā nu. Pilsē tā ir š auras ieliņ as, ļ oti krā sainas. Aizbraucā m uz ragu ar bā ku, 20-30 min no viesnī cas, tur var nokļ ū t ar mini vilcienu, kursē regulā ri pē c grafika tieš i no viesnī cas. Reģ istratū rā viņ i pasū tī ja ekskursiju uz Seviļ u - ar pavadoš o angļ u-vā cu valodu principā sakā rtoja galveno, turklā t atved uz Seviļ u, norā da, kur kuras apskates vietas un veikali iepirkties, katrs izvē las brī vo laiku kur viņ am interesantā k doties, un norunā t atgrieš anā s vietu un tikš anā s laiku. Par ekskursiju maksā jā m katrs 36 eiro. Seviljā devā mies uz Alkazaru, es uzkā pu katedrā les torņ a augš ā , pastaigā jos pa Ebreju kvartā la ielā m, tur uzkodā m un nopirku suvenī rus. Atceļ ā apstā jā mies Plaza de Españ a. Pat mā jā s viņ i izdrukā ja Seviļ as apskates vietas, bet mums tas nebija vajadzī gs, jo tie visi bija iekļ auti ekskursijā . Pē c atvaļ inā juma Algarvē piekrastē (viss kā dreiz beigsies (((, atgriež amies Lisabonā . Ar taksi braucā m uz Lagosas autoostu, braucā m pirkt autobusa biļ etes iepriekš . 4 stundas ar autobusu un esam atpakaļ Lisabonā , tur atkal braucam ar taksi - un mū su mī ļ ā Sana Malea. Pē dē jā diena bija rezervē ta piespiedu gā jienam apkā rt Lisabonai, nolē mā m aiziet lī dz centram, nedaudz pagriezties, lai nofotografē tu akveduktu - tas nav tā lu no viesnī cas, un tad devā mies uz centra pusi, viesnī cas reģ istratū rā viņ i paņ ē ma pilsē tas karti. Izstaigā jā m Eduarda 7 parku, tad devā mies lejā uz krastmalu, nofotografē jā mies pie arkas, devā mies uz Santa Justa pacē lā ju, bet tur bija tik daudz cilvē ku, ka augš ā netikā m, pabraucā m garā m Rossio laukumam, tur ir arī dzelzceļ a stacija. Lisabona ir ļ oti skaista, staigā t pa to ir prieks. Pē c tam devā mies uz Jeronimo klosteri, gribē jā m to apskatī t iekš ā , varbū t pirmajā indu apmeklē jumā . ekskursijas to apskatī ja ā rē ji un tikai tempļ a daļ u. Tas noteikti bija pā rbaudī jums – ceļ š izrā dī jā s ļ oti garš . Netā lu no klostera atrodas slavenā Pashtelaria De Belem, ar savā m firmas kū kā m, tur rinda ir gara, bet ā tri kustas, nopirku 2 kū kas lī dzņ emš anai un ē dā m parkā , patiesī bā pirms tam mē s nopirku tā das paš as kū kas Lagosā Spar , lielu atš ķ irī bu nejutu, bet bija forš i tā s nopirkt simboliskā vietā . Iekš ā Jeronimos izrā dī jā s ļ oti skaists, arhitektū ra ir pā rsteidzoš a. Jeronimos sā ka bū vē t par godu Indijas iekaroš anai, pē c Vasku De Gammas atgrieš anā s no karagā jiena, 1500. gadā un celtniecī ba tika pabeigta 1579. gadā . Kopumā pirmā s ekskursijas laikā mē s uzzinā jā m daudz interesanta: izrā dā s ka Anglija saņ ē ma Indijas teritorijas viņ u karaļ a veiksmī gā s laulī bas laikā , Indija bija portugā ļ u princeses pū rs, kura ilgu laiku nevarē ja apprecē ties (viņ a bija neglī ta), un izrā dā s, ka viņ a iepazī stinā ja arī ar slaveno angļ u 5- stundu tē jas ballī te. Vispā r, kā dreiz Portugā le bija viena no spē cī gā kajā m valstī m, lai kur viņ i sū tī ja savus kuģ us. Kad bijā m Vjetnamā , tur uzzinā jā m, ka portugā ļ i bija pirmie eiropieš i, kas kuģ oja uz Ā ziju. Atgriež oties pie mū su Lissonas ceļ ojuma - mē s devā mies ar taksometru no Jeronimos un atpakaļ uz viesnī cu. Lidostā paņ ē ma visu ū deni un sulas (kas mums bija sausā s devā s no viesnī cas - pasū tī ja reģ istratū rā ), izlidoja caur Vī ni - kā jau iepriekš minē ts, mums paveicā s ar laikapstā kļ iem, bija sauss un nebija ļ oti karsts ap 24, izstaigā jā m Vī ni , protams, braucā m dzert Vī nes kafiju Demelā , iepriekš atgriezā mies lidostā , izstaigā jā m beznodokļ us, tur nopirku trifeļ u kaviā ru (agrā k pirku Itā lijā , ļ oti garš o, veikalos neatradā m), Austrijas saldumi. Pē c tam lidojiet uz Maskavu un sveiks, Domodedovo. Tā beidzā s mū su mazais lielo atklā jumu ceļ ojums.
на краю света. Мыс Рока. Алфама. наш пляж, именно подобные фото способствовали выбору нашего отеля в Лагуше. гроты. Белемская башня, когда то была посередине реки Тежу. памятник Первооткрывателям. мост Вашку Де Гамма. кафе на крыше отеля. Наши Алые паруса:). Вид замечательный.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Šī viesnīca tika uzcelta 1960. gados Lagosā, un tā ir nesen atjaunota. Atrodas kalna nogāzē.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 10 minūšu pastaigas attālumā no Lagosas centra un 90 km attālumā no Faru lidostas
Pludmales apraksts Viesnīca atrodas blakus pludmalei. No viesnīcas uz pludmali ved kāpnes.
Viesnīcā

Bagāžas glabātuve, 2 āra baseini (viens uz jumta)

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
Bērniem
 • rotaļu laukums
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Snorkelēšana
 • biljards
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • izjādes centrs
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • niršana
 • vindsērfings
 • makšķerēšana
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 103 numuri (divvietīgs numurs, vienvietīgs numurs, junior suite)

Istabās

Balkons, TV, Telefons, Satelīta kanāli, Seifs, Duša, Tualete, Vannas istaba, Vanna vai duša

Adrese Praia Dona Ana, Apartado 33 Lagos, Portugāle 8600-500
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис. Любители конных прогулок могут обратиться в центр верховой езды. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга, рыбной ловли. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).