Termālais baseins Transcarpathia

Aizkarpatu sporta un atpūtas bāzes termālais peldbaseins, termālais peldbaseins Zakarpattia
Ukraina - Karpati, Berehove
Kategorijas: Atpūta Berehove
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 4.4
10 Pamatojoties 7 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 48.2113, 22.6496

Termālais baseins Transcarpathia

Aizkarpatu sporta un atpūtas bāzes termālais peldbaseins, termālais peldbaseins Zakarpattia
Ukraina - Karpati, Berehove
Atpūtas bāzes "Transcarpathia" teritorijā atrodas peldbaseins ar ārstniecisko termālo ūdeni. Āra sporta tipa baseina garums ir 50 m, un ūdens temperatūra tajā ir +35 grādi. Karstais termālais ūdens tiek iegūts no akas 1100 m dziļumā, tas ir bagāts ar nātrija hlorīda sāļiem un citiem mikroelementiem, kas veicina muskuļu un skeleta sistēmas, nervu sistēmas, ādas un citu slimību ārstēšanu.
Bāzes kompleksā ietilpst arī krievu un somu pirtis, kafejnīca un viesnīca. Zakarpatijas bāzē apstākļi un apkalpošana ir ļoti vienkārši (skapīši bez slēdzenēm, bez fēniem), un remonts tur nav veikts kopš padomju laikiem, tomēr tās termālo ūdeņu ārstnieciskās īpašības diez vai var pārvērtēt - tās tiešām ir unikāla un efektīva.
Kopš 2011. gada Beregovā darbojas vēl viens termālais baseins — Žayvoronok. Apstākļi šeit ir labāki nekā Aizkarpatijā, bet apmeklējuma izmaksas ir augstākas.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (7)
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Es apmeklē ju Transcarpathia baseinu 2.5 gadus, kopš.2015. gada vasaras. Š ajā laikā apstā kļ i ir manā mi un patī kami uzlabojuš ies. Personā ls vienmē r ir pieklā jī gs, pieklā jī gs un patī kams. Patī k, ka var peldē t, ū dens temperatū ra optimā la, panorā ma, ko var redzē t no baseina. - apbrī nojami.!!!! Un pastā vī gi klī st baumas, ka ū dens š eit ir visvairā k dziedinoš s.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1
Netī rī bas, rupjī bas, liekš ķ ere. Č ekus kasē s izsniedz tikai brī vdienā s, pā rē jais laiks kabatā . Tikai santehniķ is pē c garastā vokļ a izlemj, vai mazā baseinā bū s karstais ū dens. Serviss - neiesaku, ū dens - jā , ir skaisti.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1
Labā kas vietas vienkā rš i nav! Droš ī ba ir nulles lī menī , skapī tis tika aplaupī ts un protams vadī ba nav atbildī ga (vienkā rš i neatrodas darba vietā ). Pat policija nepalī dzē ja ar š o problē mu. No personā la nedzirdē ja atvainoš anos, nemaz nerunā jot par morā lo kaitē jumu. Baseins ir sliktā stā voklī. Es neiesaku!!! !
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3
Pā rsteigtas zī mes ungā ru valodā (uz visā m ē kā m). Smē ķ ē š anas baseins ir pabeigts. Viss sarū sē jis. Ģ ē rbtuves-staļ ļ i. Es nesaprotu, par kā du higiē nu jū s varat runā t. C klase tikai unikā lajam ū denim.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Es nenogurdinā š u jū s, aprakstot visus termā lā baseina plusus un mī nusus. Cilvē ki, kuri viņ u pazī st vairā k nekā gadu, es ceru, ka viņ i ieklausī sies, un, ja viņ i iet pirmo reizi, tas nav fakts, ka viņ i brauks vē lreiz, ja tur sakā rtos lietas. Pakalpojums man nekad nav bijis galvenais jautā jums. Jā , ir konkrē ts "lā pstiņ š ", bet galvenais bija ū dens. Tā tad š ī ir problē ma tagad.
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3
Baseins ar termā lo ū deni atrodas sanatorijas "Transcarpathia" teritorijā . Tā celta tā lajā.1967. gadā . Padomju laikos š eit trenē ja sportistus. Baseina garums ir 50 m un dziļ ums 3 m. Ū dens minerā lais sastā vs ir ļ oti unikā ls. Tikai trī s citā s vietā s uz zemeslodes: Jaunzē landē , Islandē un Kuriļ u salā s tika atrasts lī dzī gs termā lais ū dens. Ū dens mineralizā cija ir 24%.
VIETAS TUVUMĀ
Vecais pagrabs
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Atpūta
attālums: 0.4 km.
Uz kartes
Termālais baseins Zhaivoronok
Novērtējums 6.0 - 7 atsauksmes
Ukraina - Karpati, Berehove
Atpūta
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.7 km.
Uz kartes
Degustācijas telpa Chizay
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Izklaide, iepirkšanās
attālums: 1.7 km.
Uz kartes
Boržavas šaursliežu dzelzceļš
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Transports
attālums: 1.7 km.
Uz kartes
Vīna nams Beregvidek
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Janoši
Izklaide, Muzeji
attālums: 4.9 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE