Termālais baseins Zhaivoronok

termālie ūdeņi Zhayvoronok, termālais baseins Zhayvoronok, termālais ūdens baseins Zhayvoronok
Ukraina - Karpati, Berehove
Kategorijas: Atpūta Berehove
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 6.0
10 Pamatojoties 7 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 48.2133, 22.6581

Termālais baseins Zhaivoronok

termālie ūdeņi Zhayvoronok, termālais baseins Zhayvoronok, termālais ūdens baseins Zhayvoronok
Ukraina - Karpati, Berehove
Termālais baseins ar minerālūdeni "Zhayvoronok" Beregovas pilsētā darbojas kopš 2011. gada, tas ir daļa no tāda paša nosaukuma viesnīcu kompleksa. Šis iekštelpu baseins ir veidots kā seno romiešu pirts, taču ar Eiropas komfortu. Tās platība ir 160 kv. m, un ietilpība - līdz 80 atpūtniekiem vienlaikus.
Galvenajā baseinā ūdens temperatūra sasniedz 33 grādus, tur darbojas hidromasāža, geizers un 2 ūdenskritumi, bet blakus ir džakuzi ar ūdeni līdz 45 grādiem. Kompleksā ir arī vairākas dažādas saunas, sāls istaba, rehabilitācijas telpa, trenažieru zāle, masāžas telpas un kafejnīca. Peldēšanās šajā termālajā baseinā sniedz ne tikai baudu un relaksāciju, bet arī sniedz spēcīgu ārstniecisku efektu.
Beregovā ir vēl viens labi zināms un liels termālais baseins — Transcarpathia, kas piedāvā budžeta apmeklējumu.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (7)
Apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9
Maija sā kumā atveseļ ojā mies. Mums patika, skaisti, kulturā li, viss nepiecieš amais ir. Ieeja apmaksā ta, paņ ē mā m abonementu uz 20 stundā m diviem, tā bija izdevī gā k - nā c un ej cik gribi. Bijā m no 2023. gada 7. lī dz 13. maijam, ļ oti patika! Apmeklē tā ju nebija daudz, it ī paš i no rī ta. Mē s paņ ē mā m abonementu uz 20 stundā m diviem par 1920 grivnā m, ar š o laiku mums pietika 7 apmeklē jumiem pa 1 stundu un apmē ram 20 minū tē m katru dienu kopā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 2
Biju atvaļ inā jumā ar ģ imeni. Manai meitai ir 8 gadi un dē lam 3. Mans mazais sā ka prasī t dzē rienu un mē s devā mies uz kafejnī cu, kas atrodas zem ā ra termā lajiem baseiniem. Stā vam rindā , gaidā m un dzirdam, kā divas meitenes vecumā no 14-16 gadiem, starp citu, š ī s paš as kafejnī cas strā dnieces apsauc cilvē kus ungā ru valodā un sū ta prom. Nedomā jiet, viņ i to neteica sejā .
Apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8
Kā rtē jo reizi viesojā mies Ž aivoronokā , bet nu jau ziemā atpū š amies Poļ anā . Pē dē jo divu gadu laikā cena nav pieaugusi, ir atlaides pensionā riem un studentiem, neskaitot galvenā s atvieglojumu kategorijas. Papildus iekš telpu baseinam, neskatoties uz ziemas periodu, bija vē l trī s ā ra baseini. Jū s atrodaties karstā baseinā , un apkā rt ir sniegs, emocijas sakrī t ar kontrastu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Bija trī s lī dzī gos kompleksos, š is ir mana vī ra mī ļ ā kais (es joprojā m esmu par Kosino). Lē ti, turklā t ir baseins, kurā ū dens bija 41 grā ds, tā ir atpū ta, es jums teikš u)) Jā , un ū dens kopumā ir patī kams, blī vs.
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1
otro dienu atpū tā s Ž avoronkā termā lajos baseinos. Atstā ja ļ oti negatī vu iespaidu! Ģ ē rbtuve ir tik slidena, ka nav iespē jams paiet. Tikai plikas slapjas flī zes. Pazī mes nepalī dz normā li kustē ties. Kad biju tur, vī rietis nokrita un sasita galvu. Asinis un bailes sabojā ja pā rē jo. Iesakā m uzklā t gumijas paklā jiņ us un pasargā t atpū tniekus no traumā m!!!! !.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Pirmo reizi bijā m pie termā lajiem ū deņ iem - patika. Baseina komplekss ir moderns, bez glamū ra, bet cienī gs un solī ds. Gandrī z viss ir padomā ts. Cena ir mē rena. Ī paš i piegā dā ts, lai gozē ties ā ra baseinos ar skatu uz sniegotajiem kalniem un sniegu kompleksa teritorijā! Gā ja 4 reizes. Reiz viņ i apmaksā to laiku (2 stundas) pā rsniedza par 20 minū tē m, bet papildus naudu no mums neņ ē ma - paldies par nevardarbī go attieksmi.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5
Ja viena dvē seles puse lū dz kalnus, bet otrai patī k plunč ā ties un mē rcē ties siltā ū denī , noteikti jā apmeklē š is gleznainais Aizkarpatu nostū ris – Berehove. Š ajā mazpilsē tā ar ungā ru akcentu atrodas termā lais baseins "Lark". Oficiā lā vietne http://zhayvoronok. tī kls/ komplekss "Cī rulis" (var redzē t cenas). Teritorijā ir vairā ki ā ra baseini ar termā lo ū deni un viens iekš telpu termā lais baseins.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Termālais baseins Transcarpathia
Novērtējums 4.4 - 7 atsauksmes
Ukraina - Karpati, Berehove
Atpūta
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.7 km.
Uz kartes
Vecais pagrabs
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Atpūta
attālums: 0.8 km.
Uz kartes
Degustācijas telpa Chizay
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Izklaide, iepirkšanās
attālums: 1.9 km.
Uz kartes
Boržavas šaursliežu dzelzceļš
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Transports
attālums: 2.4 km.
Uz kartes
Vīna nams Beregvidek
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Janoši
Izklaide, Muzeji
attālums: 5 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu