Kosino termālie ūdeņi

Veselības un atpūtas centrs Kosino, Kosino, termālie avoti Kosino, netālu no termālās dzherelah Kosino
Ukraina - Karpati, Berehove
Novērtējums 7.1
10 Pamatojoties 14 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 48.26, 22.4928

Kosino termālie ūdeņi

Veselības un atpūtas centrs Kosino, Kosino, termālie avoti Kosino, netālu no termālās dzherelah Kosino
Ukraina - Karpati, Berehove
Kosino termālo ūdeņu komplekss atrodas Aizkarpatijā, Beregovskas rajona Kosinas ciemā. Tajā ietilpst 5 peldbaseini (no kuriem 3 ir termiski), dažādas saunas, pirts, hammam, viesnīca Iváncsó Birtok, kā arī ozolu birzs 200 hektāru platībā. Komplekss ir atvērts katru dienu no 9:00 līdz 20:00.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (14)
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Kosino apmeklē jā m 2018. gada novembrī tū ristu grupas ietvaros. Filma par braucienu pieejama saitē - https://youtu. be/tmh8nXfS4rE. Bijā m ļ oti apmierinā ti ar atpū tu Kosino. Pirtī s guvā m daudz iespaidu. Diemž ē l mū su uzturē š anā s laikā kompleksā nedarbojā s Golden jaucē jkrā ns. Bet neuztraucieties! Un tā pē c bija ko darī t. Ī paš i patika tualeš u tī rī ba.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7
Viss jauns un skaists. Pati mā ja ir veidota Austroungā rijas stilā : torņ i ar smailē m, brū ns koks un balts apmetums. Iekš pusē apdare atbilst vispā rē jai tē mai. Bet cenas kompleksā atbilst Austrijas cenā m un pat augstā kas) Teritorija liela, bet brī vdienā s cilvē ku ir vē l vairā k. Bū tu jauki, ja viņ i noteiktu limitu apmeklē tā jiem, jo ​ ​ krā mu tirgū atpū sties nav ī paš i ē rti.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Mū sdienī gs komplekss ar termā lajiem ū deņ iem. Viņ š kopā ar sievu devā s atvaļ inā jumā uz Aizkarpatu un nenož ē loja Kosino apmeklē jumu. Mums patika daudz vairā k nekā Beregovā . Papildus termā lajiem baseiniem, kuru ir vairā ki (Zelta veselī bas dzē rve "Kosino", Emerald, "Yin-Yang", "17 soļ i veselī bas" un citi), kompleksā var apmeklē t arī karaliskā s saunas (30 minū tes iekļ autas biļ etes cenā , ja ilgā k, jā maksā papildus).
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
2017. gada oktobrī atpū tā mies ar draugiem Aizkarpatijā un apmeklē jā m Kosino termā los ū deņ us. Ļ oti patika komplekss, ū dens lielisks, tī rs, biež i tī rī ts, ī paš i patika, ka var izmē ģ inā t daž ā da veida pirtis. Visvairā k man patika eikalipts. Kopā ar meitu bijā m 2.5 gadus, viņ a bija sajū smā par visiem baseiniem. Bija apmierinā ti.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6
Brī niš ķ ī gs veselī bas komplekss. Ar Eiropas cenā m. Kad atpū tā mies Kosino, cilvē ku nebija daudz, jo bijā m tuvā k slē gš anai. Baseinu tī rī ba atstā j daudz ko vē lē ties.... Par tā dā m cenā m un tā du cilvē ku plū smu, ka pieņ emam veselī bas kompleksu, tam var pievē rst lielā ku uzmanī bu. Kopumā viss ir kā rtī bā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Tas ir skaisti, dā rgi par ukraiņ u algā m, iespē jams, daž i cilvē ki var palikt vairā kas dienas, lai uzlabotu savu veselī bu. Bet galvenā piezī me! Higiē na pirmajā vietā ! Duš as telpa ir tukš a, satikā m 2 cilvē kus, proti, visi izmanto tualetes un duš u neapmeklē . Un ja ejat uz duš u, tad tikai lai pā rliecinā tos, ka duš a ieslē dzas nospiež ot, 5 SEKUNDES !! ! plū stoš s (kas plū st, š ļ akstā s trī s plā nā s strū klā s) ū dens! Kuram gan interesē tu mazgā ties š ā dā duš ā ? Ik pē c 5 sekundē m atsitieties pret sienu, lai ieslē gtu š ī s nož ē lojamā s lā ses.
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5
Super moderns komplekss ar Eiropas servisu! Tač u apzinā tu atpū tnieku maz. Proti, pirms doš anā s uz baseinu retais saprot, ka vajag nomazgā ties! Tā pē c nemazgā tu netī ro cilvē ku bari ar savā m č ū lā m tiek iemesti tajā mazajā baseinā un vā rā s un inficē citus. Ieteikums kompleksa administrā cijai: nelaist cilvē kus baseinā bez duš as! Vismaz uzraksti vai pievieno bildes.
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Kosino pati par sevi ir lieliski piemē rota atpū tai. bet nokļ ū š ana bez sava transporta ir problemā tiska, pā rsē š anā s kā tā da nav, uz personā la jautā jumu kā cilvē ki pie tevis nokļ ū st - atbilde, ar taksi,, , no Mukač evas taksometrs maksā.280gr, jā brauc lī dz mikroautobusi uz ciemu. Janoš i un tur atkal gaida autobusu uz Kosoni. Un atpakaļ tā dā paš ā veidā es tur Yanoshi stā vē ju 2 stundas, atpakaļ karstumā tikai 2 stundas, noķ ē ru garā mbraucoš u taksi un aizbraucu uz Mukač evo par 50 gr.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4
Recenzijas parasti nerakstu. Es nolē mu rakstī t, jo vē los brī dinā t tos ļ oti daudzus, kuri to nezina. Mē s ar ģ imeni pirmo reizi apmeklē jā m Kosino maija beigā s. Baseina teritorijā nav lietussargu, zem kuriem var paslē pties no saules, tā pē c daudzi atrodas uz sauļ oš anā s krē sliem koku ē nā . Tā tad zem š iem kokiem atrodas viņ u vietē jie kā puri, uz kuriem cilvē kiem ir briesmī ga alerģ iska reakcija.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Vīna nams Beregvidek
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Janoši
Izklaide, Muzeji
attālums: 9.9 km.
Uz kartes
Boržavas šaursliežu dzelzceļš
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Transports
attālums: 11.6 km.
Uz kartes
Degustācijas telpa Chizay
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Izklaide, iepirkšanās
attālums: 11.6 km.
Uz kartes
Vecais pagrabs
Nav atsauksmju
Ukraina - Karpati, Berehove
Atpūta
attālums: 12.5 km.
Uz kartes
Termālais baseins Transcarpathia
Novērtējums 4.4 - 7 atsauksmes
Ukraina - Karpati, Berehove
Atpūta
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 12.8 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu