Vecās Odesas stūris

Interesanti miera un skaistuma cienītājiem
Novērtējums 10110

30 aprīlis 2020Ceļošanas laiks: 5 februāris 2020
Sā kotnē jais muzejs atrodas brī vā dabā , Gogoļ a ielas krustojumā ar Ž vanetska bulvā ri, netā lu no populā rā Teschiny tilta. Š ī brī vdabas vieta tika dibinā ta 20. gadsimta 70. gados. Tā s dibinā š anas ideju izdomā ja izdevuma Vechernyaya Odessa ž urnā listi, lai gan viņ i plā noja kaut ko lī dzī gu darī t 50 gadus pirms Vecā s Odesas stū ra parā dī š anā s.

Mū sdienā s ir objekti, kas simbolizē pirmos 100 gadus Odesas vē sturē .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu