Vecās Odesas stūris

Mīļākā Odesa
Novērtējums 10110

17 maijā 2017Ceļošanas laiks: 25 aprīlis 2013
Pastaigas pa Odesu man š ķ iet vislabā kā laika pavadī š ana. Ne tikai paš i, bet arī tū ristu grupas sastā vā š eit pastaigā jā mies, fotografē jā mies, klausī jā mies gida stā stus un vē rojā m neskaitā mus tū ristus. Atmosfē ra, daba, vecā s Odesas smarž as rosinā ja romantiskas domas.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu