Vecās Odesas stūris

Nepamanīja tur "stūri".
Novērtējums 10110

9 augusts 2015Ceļošanas laiks: 9 augusts 2014
Š ī ir teritorija, iela, vieta, kur katrs cenš as uzņ emt pē c iespē jas vairā k bilž u. Te - zem kolonnā m, te - uz tilta, tur - pie strū klakas. Nekas ī paš s, izņ emot to, ka visas š ī s lietas tiek vestas no daž ā dā m pilsē tas vietā m.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu