Vecās Odesas stūris

Kā muzejs
Novērtējums 10110

11 jūlijā 2015Ceļošanas laiks: 29 augusts 2014
Š ī ir sava veida neliela (pilsē tas) lietu kolekcija no daž ā dā m vietā m, kas savā kta visā pilsē tā daž ā dos gados. Statujas, kolonā de, strū klaka, tilts. Un viss ir tik glī ti un glī ti noformē ts, ka pē c tradī cijas š eit bildē ties brauc ne tikai tū risti, bet arī jaunlaulā tie no Odesas.
Tiesa, nevar neņ emt vē rā , ka neviens neuzrauga vietas uzturē š anu “darba”, darbspē jī gā stā voklī , visi š ie sī kumi ir restaurē jami.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu